1 Hari 20:1-43

  • Ang Siria nakig-away kay Ahab (1-12)

  • Ginpierde ni Ahab ang Siria (13-34)

  • Ang tagna batok kay Ahab (35-43)

20  Gintipon ni Hari Ben-hadad+ sang Siria+ ang iya tanan nga soldado pati na ang 32 ka iban pa nga hari kag ang ila mga kabayo kag mga kangga. Naglakat sila kag ginlikupan+ nila ang Samaria+ agod magpakig-away sa sini.  Dayon nagpadala sia sing mga mensahero sa siudad, kay Hari Ahab+ sang Israel, kag nagsiling sia sa iya: “Amo ini ang ginasiling ni Ben-hadad,  ‘Ang imo pilak kag ang imo bulawan akon, pati na ang imo pinakamaayo nga mga asawa kag mga anak.’ ”  Nagsabat ang hari sang Israel: “Suno sa imo ginsiling, ginuo ko nga hari, imo ako kag ang tanan nga akon.”+  Sang ulihi, nagbalik ang mga mensahero kag nagsiling sila: “Amo ini ang ginasiling ni Ben-hadad, ‘Nagpadala ako sa imo sini nga mensahe: “Ihatag mo sa akon ang imo pilak, ang imo bulawan, ang imo mga asawa, kag ang imo mga anak.”  Apang sa amo sini nga oras buas, ipadala ko sa imo ang akon mga alagad, kag halughugon nila sing maayo ang imo balay kag ang mga balay sang imo mga alagad, kag kuhaon nila kag dalhon ang tanan nga ginakabig mo nga malahalon.’ ”  Gani ginpatawag sang hari sang Israel ang tanan nga gulang sa sini nga duta kag nagsiling sia: “Tan-awa ninyo, nagapangita gid sia sang gamo, kay ginpangayo niya ang akon mga asawa, ang akon mga anak, ang akon pilak, kag ang akon bulawan, kag wala ko sia ginbalibaran.”  Dayon ang tanan nga gulang kag ang tanan nga katawhan nagsiling sa iya: “Indi sia pagtumana, kag indi ka magpasugot sa iya.”  Gani nagsiling sia sa mga mensahero ni Ben-hadad: “Isiling ninyo sa akon ginuo nga hari, ‘Ang tanan nga una mo nga ginpangayo sa imo alagad ihatag ko; apang ining ginapangayo mo karon indi ko mahatag.’ ” Dayon naglakat ang mga mensahero kag ginsugid nila ini sa iya. 10  Nagpadala si Ben-hadad sini nga mensahe sa iya: “Laglagon ko ang Samaria. Madamo gid ang akon soldado gani ang yab-ok nga mabilin sa sini kulang pa agod mahatagan ko sing isa ka hakop ang akon tagsa ka tinawo. Kabay pa nga silutan ako sing mabug-at sang mga dios kon indi ko ini mahimo!” 11  Nagsabat ang hari sang Israel: “Isiling ninyo sa iya, ‘Indi magpahambog ang isa nga nagahanda pa lang sa inaway nga daw nagdaug na sia sa inaway.’ ”+ 12  Sang mabatian niya ini, samtang nagainom sia sa mga tolda* upod sa mga hari, nagsiling sia sa iya mga alagad: “Maghanda kamo kay masalakay kita!” Gani naghanda sila sa pagsalakay sa siudad. 13  Apang may nagpalapit nga isa ka manalagna kay Hari Ahab+ sang Israel kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Nakita mo bala ining daku nga kadam-an? Itugyan ko sila sa imo sini nga adlaw, dayon makilala mo nga ako si Jehova.’ ”+ 14  Namangkot si Ahab: “Sin-o ang magahimo sini?” Nagsabat sia: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Ang mga alagad sang mga pangulo sang mga probinsia* ang magahimo sini.’ ” Gani namangkot sia: “Sin-o ang una nga magasalakay?” Nagsabat sia: “Ikaw!” 15  Dayon gin-isip niya ang mga alagad sang mga pangulo sang mga probinsia, kag 232 sila. Pagkatapos sini, gin-isip niya ang tanan nga Israelinhon, kag 7,000 sila. 16  Naggua sila sa siudad sang udto samtang nagapahubog si Ben-hadad sa mga tolda* upod sa 32 ka hari nga nagabulig sa iya. 17  Sang maggua una ang mga alagad sang mga pangulo sang mga probinsia, nagpadala dayon si Ben-hadad sing mga mensahero. Ginbalitaan nila sia: “May mga lalaki nga naggua sa Samaria.” 18  Nagsiling sia: “Kon nagkadto sila diri sa pagpakighidait, dakpa ninyo sila nga buhi; kon nagkadto sila diri sa pagpakig-away, dakpa ninyo gihapon sila nga buhi.” 19  Apang sang naggua sa siudad ang mga alagad sang mga pangulo sang mga probinsia kag ang mga soldado nga nagasunod sa ila, 20  ginpatay sang kada isa ang iya kaaway. Dayon nagpalagyo ang mga Sirianhon,+ kag ginlagas sila sang Israel. Apang si Hari Ben-hadad sang Siria nagsakay sa kabayo kag nakapalagyo upod sa iya pila ka manugkabayo. 21  Apang nagsalakay ang hari sang Israel kag ginpierde niya ang mga kaaway nga nagasakay sa mga kabayo kag mga kangga. Madamo gid ang napatay* niya nga mga Sirianhon. 22  Sang ulihi, nagkadto ang manalagna+ sa hari sang Israel kag nagsiling sa iya: “Pabakura ang imo puersa militar kag binagbinaga kon ano ang imo himuon,+ kay pagsugod sang masunod nga tuig* salakayon ka sang hari sang Siria.”+ 23  Ang mga alagad sang hari sang Siria nagsiling sa iya: “Ang ila Dios isa ka Dios sang kabukiran. Amo kon ngaa napierde nila kita. Apang kon magpakig-away kita sa ila sa kapatagan, mapierde naton sila. 24  Himua man ini: Pahalina ang tanan nga hari+ kag ibulos sa ila ang mga gobernador. 25  Dayon magtipon* ka sing mga soldado nga pareho kadamo sang mga nalaglag, kag pareho man kadamo nga mga kabayo kag mga kangga. Magapakig-away kita sa ila sa kapatagan, kag pat-od gid nga mapierde naton sila.” Nagpamati ang hari sa ila kag ginhimo niya ini. 26  Sa pagsugod sang tuig,* gintipon ni Ben-hadad ang mga Sirianhon kag nagkadto sila sa Afek+ agod makig-away sa Israel. 27  Nagtipon man ang katawhan sang Israel kag ginhatagan sila sing kalan-on, kag naglakat sila agod sugataon ang mga Sirianhon. Sang magkampo ang katawhan sang Israel sa ila atubangan, daw pareho sila sa duha ka gamay nga panong sang mga kanding, samtang napuno sang mga Sirianhon ang bug-os nga kadutaan.+ 28  Dayon nagpalapit ang tawo sang matuod nga Dios sa hari sang Israel kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Bangod nagsiling ang mga Sirianhon: “Si Jehova isa ka Dios sang kabukiran, kag indi sia Dios sang kapatagan,” itugyan ko sa imo ining daku nga kadam-an,+ kag makilala ninyo nga ako si Jehova.’ ”+ 29  Nagkampo sila nga nagaatubangay sa sulod sang pito ka adlaw, kag sang ikapito nga adlaw nagsugod ang inaway. Ginpamatay sang katawhan sang Israel ang 100,000 ka Sirianhon nga soldado sa isa lang ka adlaw. 30  Ang mga nabilin nagpalagyo sa Afek,+ sa sulod sang siudad. Apang narumpagan sang pader ang 27,000 ka soldado nga nabilin. Nagpalagyo man si Ben-hadad sa siudad, kag nagpanago sia didto sa isa ka tago nga kuarto. 31  Nagsiling sa iya ang iya mga alagad: “Nabalitaan namon nga ang mga hari sang panimalay sang Israel maluluy-on nga mga hari.* Palihug, tuguti kami nga magtampi sing sako kag sambudan namon sing lubid ang amon ulo, kag makadto kami sa hari sang Israel. Basi pa lang indi ka niya pagpatyon.”+ 32  Gani nagtampi sila sing sako kag nagsambod sing lubid sa ila ulo. Dayon nagkadto sila sa hari sang Israel kag nagsiling: “Ang imo alagad nga si Ben-hadad nagsiling, ‘Palihug, tuguti ako* nga mabuhi.’ ” Nagsabat ang hari: “Buhi pa bala sia? Utod ko sia.” 33  Ginkabig ini sang mga alagad bilang maayo nga palatandaan kag bilang desisyon sang hari, gani nagsiling sila: “Utod mo si Ben-hadad.” Nagsiling ang hari: “Sugata ninyo sia kag dalha diri.” Dayon nagkadto si Ben-hadad sa iya, kag ginpasakay niya sia sa kangga. 34  Nagsiling si Ben-hadad sa iya: “Ibalik ko ang mga siudad nga ginkuha sang akon amay sa imo amay, kag mahimo ka magpatindog sang imo mga balaligyaan* sa Damasco, pareho sa ginhimo sang akon amay sa Samaria.” Nagsabat si Ahab: “Pasad sa sini nga kasugtanan,* palakton ko ikaw.” Gani naghimo sila sing kasugtanan kag ginpalakat niya si Ben-hadad. 35  Suno sa ginsugo ni Jehova, ang isa sa mga anak sang mga manalagna*+ nagsiling sa iya kaupod: “Palihug, sakita ako.” Apang wala sia ginsakit sang tawo. 36  Gani nagsiling sia sa iya: “Bangod wala mo ginsunod ang ginsiling ni Jehova, paghalin mo diri sa akon, patyon ka sang leon.” Paghalin niya, nakita sia sang leon kag ginpatay sia. 37  May nakita naman sia nga isa ka tawo kag nagsiling sia: “Palihug, sakita ako.” Gani ginsakit sia sang tawo kag napilasan sia. 38  Dayon naglakat ang manalagna kag ginhulat niya ang hari sa higad sang dalan. Nagpakunokuno sia paagi sa pagbutang sing bendahe sa iya mga mata agod indi sia makilal-an. 39  Pag-agi sang hari, nagsinggit sia sa hari: “Ang imo alagad nag-upod sa inaway. Dayon may nag-abot nga tawo nga halin man sa inaway kag may dala sia nga isa pa ka tawo. Nagsiling sia: ‘Bantayi ini nga tawo. Kon makapalagyo sia, magabayad ka sing kabuhi sa kabuhi,*+ ukon indi gani, magabayad ka sing isa ka talanton* nga pilak.’ 40  Apang samtang masako ang imo alagad, nakapalagyo ang tawo.” Nagsiling ang hari sang Israel sa iya: “Hukman ka suno sa imo ginsiling. Ikaw mismo ang nagdesisyon.” 41  Ginkuha niya dayon ang bendahe sa iya mga mata, kag nakilal-an sia sang hari sang Israel nga isa sia sa mga manalagna.+ 42  Nagsiling ang manalagna sa iya: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Bangod ginbuy-an mo ang tawo nga ginsiling ko nga dapat patyon,+ bayaran mo sang imo kabuhi ang iya kabuhi,*+ kag bayaran sang imo katawhan ang iya katawhan.’ ”+ 43  Bangod sini, nagpauli sa Samaria ang hari sang Israel+ nga akig kag masinulub-on.

Footnote

Ukon “payagpayag.”
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Ukon “payagpayag.”
Ukon “napierde.”
Masunod nga tigpamulak.
Sa literal, “mag-isip.”
Sang tigpamulak.
Ukon “mga hari sang mainunungon nga gugma.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “maghimo sing mga dalan.”
Ukon “katipan.”
Ang “mga anak sang mga manalagna” mahimo nagapatuhoy sa eskwelahan para sa mga manalagna ukon sa asosasyon sang mga manalagna.
Ukon “bayluhan mo sang imo kalag ang iya kalag.”
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “bayluhan mo sang imo kalag ang iya kalag.”