1 Hari 21:1-29

  • Ang ulubasan ni Nabot ginhamkon ni Ahab (1-4)

  • Ginpadihutan ni Jezebel ang kamatayon ni Nabot (5-16)

  • Mensahe ni Elias batok kay Ahab (17-26)

  • Si Ahab nagpaubos (27-29)

21  Pagkatapos sini tanan, may isa ka hitabo tuhoy sa ulubasan ni Nabot nga taga-Jezreel. Yara ini sa Jezreel+ sa tupad sang palasyo ni Ahab nga hari sang Samaria.  Nagsiling si Ahab kay Nabot: “Malapit lang sa akon balay ang imo ulubasan, gani ihatag ini sa akon kay himuon ko ini nga talamnan sang mga utan. Bayluhan ko ini sing mas maayo pa nga ulubasan. Ukon kon luyag mo, bayaran ko ini.”  Apang nagsiling si Nabot kay Ahab: “Indi mahimo nga ihatag ko sa imo ang ginpanubli ko sa akon mga katigulangan bangod wala ini ginatugot ni Jehova.”+  Gani nagpauli si Ahab sa iya balay, nga akig kag masinulub-on, bangod si Nabot nga taga-Jezreel nagsiling sa iya: “Indi ko pag-ihatag sa imo ang ginpanubli ko sa akon mga katigulangan.” Dayon naghigda sia nga nagaatubang sa dingding, kag indi sia magkaon.  Ginkadtuan sia ni Jezebel+ nga iya asawa kag ginpamangkot sia: “Ngaa masubo ka* kag indi ka magkaon?”  Nagsabat si Ahab sa iya: “Bangod ginsingganan ko si Nabot nga taga-Jezreel, ‘Baklon ko ang imo ulubasan. Ukon kon luyag mo, bayluhan ko ini sing lain nga ulubasan.’ Apang nagsiling sia, ‘Indi ko pag-ihatag sa imo ang akon ulubasan.’ ”  Nagsiling si Jezebel nga iya asawa: “Indi bala nga ikaw ang hari sang Israel? Bangon ka kag magkaon kag magkalipay ka. Ihatag ko sa imo ang ulubasan ni Nabot nga taga-Jezreel.”+  Gani naghimo si Jezebel sing mga sulat sa ngalan ni Ahab kag ginselyuhan niya ini sang selyo sang hari,+ kag ginpadala niya ang mga sulat sa mga gulang+ kag sa mga dungganon sang siudad nga ginaistaran ni Nabot.  Amo ini ang iya sulat: “Magproklamar kamo sing puasa, kag papungkuon ninyo si Nabot sa atubangan sang tanan nga katawhan. 10  Kag papungkuon ninyo sa atubangan niya ang duha ka tawo nga wala sing pulos, kag isumbong nila sia,+ ‘Ginpakamalaut mo ang Dios kag ang hari!’+ Dayon dalhon ninyo sia sa gua sang siudad kag batuhon ninyo sia tubtob mapatay sia.”+ 11  Gani ginhimo sang mga lalaki sa iya siudad, ang mga gulang kag ang mga dungganon nga nagaistar sa iya siudad, kon ano gid ang nasulat sa ginpadala sa ila ni Jezebel nga mga sulat. 12  Nagproklamar sila sing puasa kag ginpapungko nila si Nabot sa atubangan sang tanan nga katawhan. 13  Dayon may duha ka tawo nga wala sing pulos nga nagsulod kag nagpungko sa atubangan niya kag ginsumbong nila si Nabot sa atubangan sang katawhan. Nagsiling sila: “Ginpakamalaut ni Nabot ang Dios kag ang hari!”+ Pagkatapos sini, gindala nila si Nabot sa gua sang siudad kag ginbato sia tubtob nga napatay sia.+ 14  Dayon nagpadala sila sing mensahe kay Jezebel: “Ginbato namon si Nabot tubtob nga napatay sia.”+ 15  Sang mabatian ni Jezebel nga ginbato si Nabot tubtob nga napatay sia, nagsiling sia kay Ahab: “Bangon ka kag kuhaa na ang ulubasan nga indi luyag ibaligya sa imo ni Nabot nga taga-Jezreel,+ kay patay na si Nabot.” 16  Sang mabatian ni Ahab nga patay na si Nabot, nagbangon sia dayon kag ginkadtuan niya ang ulubasan ni Nabot nga taga-Jezreel agod angkunon ini. 17  Apang nagsiling si Jehova kay Elias+ nga Tisbinhon: 18  “Lakat ka kag kadtuan mo sa Samaria si Ahab nga hari sang Israel.+ Nagkadto sia sa ulubasan ni Nabot agod angkunon ini. 19  Amo sini ang isiling mo sa iya, ‘Nagsiling si Jehova: “May ginpatay ka bala+ kag gin-angkon mo ang iya duta?” ’+ Kag isiling mo sa iya, ‘Nagsiling si Jehova: “Sa lugar nga gindilapan sang mga ido ang dugo ni Nabot, dilapan man sang mga ido ang imo dugo.” ’ ”+ 20  Nagsiling si Ahab kay Elias: “Nadakpan gid man ako sang akon kaaway!”+ Nagsabat si Elias: “Nadakpan ko ikaw. ‘Bangod determinado gid ikaw* sa paghimo sing malain sa panulok ni Jehova,+ 21  magapahanabo ako sing kalaglagan sa imo, kag silhigon ko ikaw kag laglagon ko sa panimalay ni Ahab ang tanan nga lalaki,*+ kag bisan ang wala sing mahimo kag maluya sa Israel.+ 22  Kag himuon ko man sa imo panimalay ang ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat kag sa panimalay ni Baasa+ nga anak ni Ahias, kay ginpaakig mo ako kag ikaw ang kabangdanan sang pagpakasala sang Israel.’ 23  Kag tuhoy kay Jezebel, nagsiling si Jehova: ‘Kaunon si Jezebel sang mga ido sa latagon sang Jezreel.+ 24  Ang bisan sin-o sa panimalay ni Ahab nga mapatay sa siudad kaunon sang mga ido, kag ang bisan sin-o nga mapatay sa latagon kaunon sang mga pispis.+ 25  Wala gid sing tawo nga pareho kay Ahab,+ nga determinado* sa paghimo sing malain sa panulok ni Jehova, nga ginsutsot sang iya asawa nga si Jezebel.+ 26  Ginhimo ni Ahab ang makangilil-ad gid nga butang paagi sa pagsimba sa makangilil-ad nga mga diosdios,* pareho sang tanan nga ginhimo sang mga Amornon, nga gintabog ni Jehova sa atubangan sang mga Israelinhon.’ ”+ 27  Sang mabatian ini ni Ahab, gingisi niya ang iya mga bayo kag nagsuksok sia sing sako. Dayon nagpuasa sia kag naghigda nga nagasuksok sing sako kag naglakatlakat sia nga nagapangasubo. 28  Nagsiling si Jehova kay Elias nga Tisbinhon: 29  “Nakita mo bala ang pagpaubos ni Ahab bangod sang ginsiling ko batok sa iya?+ Tungod nagpaubos sia, indi ko pagpahanabuon ang kalaglagan sa panahon niya. Pahanabuon ko ang kalaglagan batok sa iya panimalay sa panahon sang iya anak.”+

Footnote

Sa literal, “ang imo espiritu.”
Sa literal, “ginbaligya mo ang imo kaugalingon.”
Sa literal, “bisan sin-o nga nagapangihi sa pader.” Sa Hebreo, pagtamay ini sa mga lalaki.
Sa literal, “nagbaligya sang iya kaugalingon.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.