Ikaduhang Samuel 5:1-25

  • Si David nahimong hari sa tibuok Israel (1-5)

  • Nailog ang Jerusalem (6-16)

    • Zion, ang Siyudad ni David (7)

  • Napildi ni David ang mga Filistehanon (17-25)

5  Unya ang tanang tribo sa Israel miadto kang David sa Hebron+ ug miingon: “Tan-awa! Mga kadugo mi nimo.*+  Sa una, dihang si Saul pa ang among hari, ikaw ang nanguna sa Israel sa pagpakiggubat.*+ Ug si Jehova miingon kanimo: ‘Ikaw magbantay sa Israel nga akong katawhan, ug ikaw mahimong pangulo sa Israel.’”+  Busa ang tanang ansiyano sa Israel miadto sa hari didto sa Hebron, ug si Haring David nakigsaad kanila+ sa Hebron sa atubangan ni Jehova. Unya ilang gidihogan si David ingong hari sa Israel.+  Si David 30 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sulod sa 40 ka tuig.+  Sa Hebron siya nagmando sa Juda sulod sa 7 ka tuig ug 6 ka bulan, ug sa Jerusalem+ siya nagmando sa tibuok Israel ug Juda sulod sa 33 ka tuig.  Ug ang hari ug ang iyang mga tawo misulong sa Jerusalem batok sa mga Jebusihanon+ nga nagpuyo didto. Ilang gibiaybiay si David: “Dili gyod ka makasulod dinhi! Bisan ang mga buta ug mga bakol makaabog kanimo.” Sila naghunahuna, ‘Dili gyod makasulod si David dinhi.’+  Apan nailog ni David ang kuta sa Zion, nga mao na karon ang Siyudad ni David.+  Busa si David miingon niadtong adlawa: “Kadtong moatake sa mga Jebusihanon kinahanglang moagi sa tanel sa tubig aron patyon ‘ang mga bakol ug mga buta’ nga gidumtan ni David!” Mao nga kini ginaingon: “Ang buta ug ang bakol dili makasulod sa balay.”  Unya si David mipuyo didto sa kuta, ug kini gitawag* nga Siyudad ni David; ug si David nagtukod ug mga paril ug ubang tinukod diha sa Bungdo*+ ug sa uban pang bahin sa siyudad.+ 10  Busa si David nag-anam ka bantog,+ ug si Jehova nga Diyos sa mga panon* nag-uban kaniya.+ 11  Si Haring Hiram+ sa Tiro nagpadalag mga mensahero kang David, ug usab mga kahoyng sedro,+ mga panday, ug mga mason alang sa pagtukod ug mga paril, ug sila nagtukod ug balay* alang kang David.+ 12  Ug si David nahibalo nga gipalig-on ni Jehova ang iyang pagkahari sa Israel+ ug gipalambo ang iyang gingharian+ alang sa Israel nga Iyang katawhan.+ 13  Si David miabot sa Jerusalem gikan sa Hebron, ug didto, nagkuha siyag dugang mga puyopuyo*+ ug mga asawa, ug nadugangan usab ang mga anak nga lalaki ug anak nga babaye ni David.+ 14  Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga natawo sa Jerusalem: si Samua, Sobab, Natan,+ Solomon,+ 15  Ibhar, Elisua, Nepeg, Japia, 16  Elisama, Eliada, ug Elipelet. 17  Pagkadungog sa mga Filistehanon nga si David gidihogan na ingong hari sa Israel,+ ang tanang Filistehanon miadto sa pagpangita kang David.+ Pagkahibalo niini ni David, siya miadto sa iyang dangpanan.+ 18  Unya ang mga Filistehanon miabot ug ilang gilibot ang Walog* sa Repaim.+ 19  Si David nagpakisayod kang Jehova:+ “Moadto ba ko sa pagpakig-away sa mga Filistehanon? Imo ba silang itugyan sa akong kamot?” Si Jehova miingon kang David: “Adto, kay itugyan gyod nako ang mga Filistehanon sa imong kamot.”+ 20  Busa si David miadto sa Baal-perazim, ug gipamatay sila ni David didto. Ug siya miingon: “Si Jehova nag-una kanako sa pagpukan sa akong mga kaaway,+ samag paril nga nabungkag tungod sa tubig.” Mao nga iyang ginganlan kadtong dapita ug Baal-perazim.*+ 21  Gibiyaan sa mga Filistehanon ang ilang mga idolo didto, ug gidespatsar kini ni David ug sa iyang mga tawo. 22  Sa ulahi ang mga Filistehanon miabot na usab ug gilibot ang Walog* sa Repaim.+ 23  Si David nagpakisayod kang Jehova, apan Siya miingon: “Ayaw silag atakeha nga inatubangay. Lipota sila, ug atakeha sila atubangan sa mga kahoykahoy nga baca. 24  Ug inigkadungog nimo nga daw may dinahunog sa pagmartsa diha sa ibabaw sa mga kahoykahoy nga baca, lihok dayon, kay si Jehova nag-una na kanimo sa paglaglag sa kasundalohan sa mga Filistehanon.” 25  Busa gibuhat gayod ni David ang gisugo ni Jehova kaniya, ug gipamatay niya ang mga Filistehanon+ gikan sa Geba+ hangtod sa Gezer.+

Mga Footnote

Literal, “Kami imong bukog ug unod.”
Literal, “ang usa nga nagpagula ug nagpasulod sa Israel.”
O posible, “iyang gitawag.”
O “Milo.” Hebreohanong pulong nga nagkahulogang “tinambak.”
Literal, “kasundalohan.”
O “palasyo.”
Tan-awa sa Glossary.
O “Ubos nga Patag.”
Kahulogan, “Agalon sa Pagpamungkag.”
O “Ubos nga Patag.”