Josua 6:1-27

  • Wol blong Jeriko i foldaon (1-21)

  • Rehab mo famle blong hem oli no ded (22-27)

6  Long taem ya, ol get blong Jeriko oli sat gud from we ol man Jeriko oli fraet long ol laen blong Isrel, mo i no gat man i save go aotsaed mo i no gat man i save go insaed.+  Nao Jehova i talem long Josua se: “Yu luk, mi mi putum Jeriko mo king blong hem, mo ol ami blong hem long han blong yu finis.”+  Evri dei, yufala ol man blong faet, yufala i mas maj i goraon long taon ya wan taem, mo yufala i mas mekem olsem blong sikis dei.  I mas gat seven pris oli holem ol hon blong sipsip, mo oli go fastaem long Bokis blong kontrak. Be long namba 7 dei, yufala i mas maj i goraon long taon ya seven taem, mo ol pris ya oli mas blo long ol hon ya.+  Taem oli blo long ol hon ya—stret long taem ya we yufala i harem saon blong hem,* yufala evriwan i mas singaot bigwan, olsem noes blong ol man we oli stap long wo. Nao stonwol blong taon ya bambae i folfoldaon,+ mo yufala evriwan i mas wokbaot i go stret insaed.”  Nao Josua, boe blong Nun i singaot ol pris oli kam wanples, mo i talem long olgeta se: “Yufala i tekem bokis blong kontrak, mo seven pris oli mas holem seven hon blong sipsip, oli wokbaot i go fastaem long Bokis blong Jehova.”+  Biaen hem i talem long olgeta man se: “Yufala i go, yufala i maj i goraon long taon ya, mo ol ami we oli rere blong faet,+ oli mas go fastaem long Bokis blong Jehova.”  Nao olgeta oli mekem samting we Josua i talem. Seven pris oli karem ol hon blong sipsip, oli pas long fes blong Jehova, oli go fastaem mo oli blo long ol seven hon ya, mo bokis blong kontrak blong Jehova i biaen long olgeta.  Ol ami ya oli go fastaem long ol pris ya we oli stap blo long ol hon, mo ol narafala grup blong ol ami oli biaen long Bokis ya. Mo taem oli stap wokbaot, ol pris ya oli gohed nomo blong blo long ol hon ya. 10  Josua i bin talem finis long olgeta se: “Yufala i no mas singaot, mo ol man oli no mas harem voes blong yufala. Yufala i no mas talem wan tok nating kasem dei we bambae mi talem long yufala se: ‘!Yufala i singaot!’ Ale yufala i save singaot.” 11  Nao hem i mekem olgeta oli karem Bokis blong Jehova i goraon wan taem long taon ya, biaen oli kambak long kamp blong olgeta, oli slip long ples ya. 12  Long nekis dei, Josua i girap long eli moning, mo ol pris oli tekem Bokis+ blong Jehova, 13  ale ol ami oli maj i go fastaem, mo ol seven pris we oli karem seven hon blong sipsip, oli wokbaot fored long Bokis blong Jehova, oli gohed blong blo long ol hon ya, mo ol gad oli biaen long Bokis blong Jehova. Taem oli stap maj i go, ol pris ya oli gohed nomo blong blo long ol hon ya. 14  Long seken dei ya, oli maj i goraon bakegen long taon ya wan taem, biaen oli kambak long kamp blong olgeta. Oli mekem olsem sikis dei.+ 15  Long namba 7 dei, taem i no delaet gud yet, oli girap, oli maj i goraon long taon ya olsem fastaem, be oli majraon seven taem. Long dei ya nomo, oli maj i goraon long taon ya seven taem.+ 16  Nao long namba 7 taem, ol pris oli blo long ol hon, mo Josua i talem long olgeta man se: “!Yufala i singaot,+ Jehova i givim taon ya long yufala finis! 17  Taon ya wetem evri samting we i stap long hem, oli blong Jehova, mo yumi mas bonem evriwan.+ Be yufala i no mas kilim prostitut ya Rehab+ wetem olgeta evriwan we oli stap long haos blong hem, from we hem i haedem tufala man ya we yumi sanem tufala blong go spae.+ 18  Yufala i no mas go klosap long ol samting ya we yumi mas bonem,+ from we i nogud yufala i wantem sam long ol samting ya, ale yufala i tekem,+ nao yufala i mekem trabol i kasem ol man Isrel, we bambae i spolem gud olgeta.+ 19  Be ol silva, ol gol, mo ol samting we oli wokem long kopa mo aean, oli tabu oli blong Jehova.+ Yufala i mas karem olgeta, yufala i go putum wetem ol sas samting long haos blong Jehova.”+ 20  Nao olgeta evriwan oli singaot bigwan taem ol pris oli blo long ol hon ya.+ Taem oli harem saon blong ol hon ya, oli singaot bigwan we noes blong olgeta i olsem noes blong ol man we oli stap long wo, semtaem nomo wol blong taon ya i folfoldaon.+ Ale oli go stret insaed long taon ya, oli winim olgeta. 21  Oli yusum naef blong faet blong spolem evri samting we i stap long taon ya, oli kilim i ded ol man, ol woman, ol yangfala, ol olfala, ol buluk, ol sipsip, mo ol dongki.+ 22  Nao Josua i talem long tufala man ya we tufala i go spae se: “Yutufala i go long haos blong prostitut ya, mo yutufala i tekemaot hem, wetem olgeta we oli stap wetem hem, olsem we yutufala i bin promes long hem.”+ 23  Ale tufala yang man ya i go tekemaot Rehab wetem papa mo mama mo ol brata blong hem, wetem olgeta evriwan we oli stap long haos blong hem. Yes, tufala i tekemaot ful famle blong hem+ mo tufala i lukaot gud long olgeta mo tekem olgeta i go long wan ples klosap long kamp blong ol man Isrel. 24  Biaen oli bonem taon ya wetem evri samting long hem. Be ol silva, ol gol, mo ol samting we oli wokem long kopa mo aean, oli karem mo oli go putum wetem ol sas samting long haos blong Jehova.+ 25  Josua i sevem nomo prostitut ya Rehab wetem ol famle blong papa blong hem,+ mo olgeta evriwan we oli stap long haos blong hem. Mo woman ya i stap wetem ol man Isrel kam kasem tede,+ from we hem i haedem tufala man ya we Josua i sanem tufala blong go spae long Jeriko.+ 26  Long taem ya Josua i mekem wan strong promes,* i se: “Sipos wan man i kam bildim bakegen taon blong Jeriko, Jehova bambae i panisim hem. Sipos hem i putum fandesen blong hem, fasbon blong hem bambae i mas ded, mo sipos hem i wokem ol doa blong hem, lasbon blong hem bambae i mas ded.”+ 27  Yes, Jehova i stap wetem Josua,+ mo nius blong ol samting we hem i mekem i kasem fulwol.+

Ol futnot

NT: “saon ya we oli pulum i longfala.”
MNT: “hem i mekem ol man oli mekem strong promes ya.”