Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јәһја 3:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса вә Никодем (1—21)

    • Јенидән доғулма (3—8)

    • Аллаһ дүнјаны севир (16)

  • Јәһјанын Иса барәдә сон шәһадәти (22—30)

  • «Јухарыдан ҝәлән» (31—36)

3  Фәрисиләрин арасында Никодем+ адлы бир адам варды. О, јәһудиләрин рәһбәрләриндән бири иди.  О, ҝеҹә вахты Исанын јанына ҝәлиб+ деди: «Рабби*+, биз билирик ки, сән Аллаһын бизә јолладығы мүәллимсән, чүнки Аллаһ ҝүҹ вермәсә,+ һеч кәс бу мөҹүзәләри+ ҝөстәрә билмәз».  Иса она ҹаваб верди: «Буну бил ки, инсан јенидән* доғулмаса,+ Аллаһын Падшаһлығыны ҝөрә билмәз».+  Никодем ондан сорушду: «Адам артыг бөјүјүбсә, јенидән неҹә доғула биләр? Мәҝәр о, анасынын бәтнинә ҝириб икинҹи дәфә доғула биләр?»  Иса ҹаваб верди: «Ешит вә аҝаһ ол, судан+ вә руһдан+ доғулмајан Аллаһын Падшаһлығына ҝирә билмәз.  Инсандан инсан, мүгәддәс руһдан исә ҝөјә мәхсус олан доғулур.  “Јенидән доғулмалысыныз” дедијимә тәәҹҹүбләнмә.  Күләк истәдији сәмтә әсир. Сән онун сәсини ешидирсән, амма һарадан ҝәлиб һара әсдијини билмирсән. Руһдан доғулмуш һәр адам да беләдир».+  Никодем Исадан сорушду: «Бу неҹә ола биләр?» 10  Ҹавабында Иса деди: «Сән Исраилин мүәллими ола-ола белә шејләри билмирсән? 11  Әмин ола биләрсән ки, биз билдијимизи данышырыг вә ҝөрдүјүмүзә шәһадәт едирик. Сиз исә шәһадәтимизи гәбул етмирсиниз. 12  Мән сизә јерә аид шејләр һаггында данышанда инанмырсынызса, ҝөјә аид шејләр һаггында данышсам, неҹә инанаҹагсыныз? 13  Һеч бир инсан ҝөјә чыхмајыб,+ амма инсан Оғлу ҝөјдән ҝәлиб.+ 14  Муса сәһрада иланы јухары галдырдығы кими,+ инсан Оғлу да јухары галдырылмалыдыр+ ки, 15  она иман едән һәр адамын әбәди һәјаты олсун.+ 16  Аллаһ дүнјаны о гәдәр севир ки, јеҝанә Оғлуну+ онун уғрунда фәда етди. Буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун.+ 17  Чүнки Аллаһ Өз Оғлуну бәшәријјәти мүһакимә етмәк үчүн јох, бәшәријјәти онун васитәсилә хилас етмәк үчүн дүнјаја ҝөндәрмишдир.+ 18  Она иман едән мәһкум едилмәјәҹәк,+ иман етмәјән исә артыг мәһкум олунуб, чүнки Аллаһын јеҝанә Оғлунун адына иман етмәјиб.+ 19  Һөкм үчүн әсас будур: нур дүнјаја ҝәлди,+ инсанлар исә нуру јох, гаранлығы севдиләр, чүнки әмәлләри пис иди. 20  Шәр иш ҝөрән нура нифрәт едир вә әмәлләри ифша олунмасын дејә, нура тәрәф ҝетмир. 21  Доғру иш ҝөрән адам исә нура+ тәрәф ҝедир ки, әмәлләринин Аллаһын ирадәсинә мүвафиг олдуғу ҝөрүнсүн». 22  Бундан сонра Иса шаҝирдләри илә бирликдә Јәһудијјә кәндләринә ҝетди вә бир мүддәт онларла орада галды. О, ҹамааты вәфтиз едирди.+ 23  Јәһја да Салимин јахынлығында, Ајнонда вәфтиз едирди, чүнки орада су бол иди.+ Ҹамаат ора ҝәлиб вәфтиз олунурду.+ 24  О заман Јәһја һәлә һәбс едилмәмишди.+ 25  Јәһјанын шаҝирдләри бир јәһуди илә пакланма барәсиндә мүбаһисә етдиләр. 26  Онлар Јәһјанын јанына ҝәлиб дедиләр: «Рабби, сәнинлә Иордан чајынын о тајында олан адам, кимин һаггында ки сән шәһадәт вермишдин,+ бах, о вәфтиз едир вә һамы онун јанына ҝедир». 27  Јәһја ҹаваб верди: «Инсана ҝөјдән верилмәсә, о, һеч нә едә билмәз. 28  “Мән Мәсиһ дејиләм,+ мән онун габағынҹа ҝөндәрилмиш адамам”, — дедијимә сиз өзүнүз шаһидсиниз.+ 29  Ҝәлин кимә мәхсусдурса, бәј дә одур.+ Амма бәјин досту бәјин јанында дуранда вә онун сәсини ешидәндә үрәкдән севинир. Мән дә беләҹә үрәкдолусу севинирәм. 30  О бөјүмәли, мән исә кичилмәлијәм». 31  Јухарыдан ҝәлән+ һамыдан бөјүкдүр. Јердән олан исә елә јердәндир вә јерә аид шејләрдән данышыр. Ҝөјдән ҝәлән һамыдан бөјүкдүр.+ 32  О ҝөрдүјү вә ешитдији шејләрдән данышыр,+ лакин онун шәһадәтини һеч кәс гәбул етмир.+ 33  Онун шәһадәтини гәбул едән Аллаһын һагг олдуғуну тәсдигләјир*.+ 34  Аллаһын ҝөндәрдији шәхс Онун сөзләрини данышыр.+ Аллаһ да руһуну сәхавәтлә верир. 35  Ата Оғулу севир+ вә һәр шеји онун ихтијарына вериб.+ 36  Оғула иман едән әбәди һәјата говушаҹаг.+ Оғула итаәт етмәјәнсә һәјата говушмајаҹаг,+ Аллаһын гәзәбинә дүчар олаҹаг.+

Һашијәләр

Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Диҝәр вариант: јухарыдан.
Јахуд Аллаһын һагг олдуғуна мөһүрүнү вурмушдур.