Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 5:1—47

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бејтзатада хәстә сағалыр (1—18)

  • Иса Атасындан сәлаһијјәт алыр (19—24)

  • Өлүләр Исанын сәсини ешидәҹәк (25—30)

  • Иса һагда шәһадәт едән (31—47)

5  Бундан сонра јәһудиләрин бир бајрамы+ олаҹагды. Иса Јерусәлимә ҝетди.  Јерусәлимдә, Гојун дарвазасы+ јахынлығында сүтунларла әһатә олунмуш, ибраниҹә Бејтзата адланан бир һовуз вар иди.  Орада чохлу хәстә, кор, шикәст, әл-ајағы гурумуш адам узанмышды.  *⁠——  Онларын арасында отуз сәккиз ил иди ки, хәстә олан бир адам да вар иди.  Бу адамын узун мүддәт хәстә олдуғуну билән Иса онун орада узандығыны ҝөрәндә она деди: «Сағалмаг истәјирсән?»+  Хәстә ҹаваб верди: «Аға, бир адамым јохдур ки, су чалхалананда мәни һовуза салсын. Мән чатанаҹан башгасы мәндән әввәл суја ҝирир».  Иса она деди: «Дур, хәрәјини дә ҝөтүр, ҝет».+  О, дәрһал сағалды, хәрәјини ҝөтүрдү вә ҝәзмәјә башлады. О ҝүн шәнбә ҝүнү иди. 10  Јәһудиләр сағалмыш кишијә дедиләр: «Бу ҝүн шәнбә ҝүнүдүр, хәрәк дашымаг олмаз».+ 11  О ҹаваб верди: «Мәни сағалдан белә деди: “Хәрәјини ҝөтүр, ҝет”». 12  Онлар сорушдулар: «Бу сөзү сәнә ким деди?» 13  Сағалмыш адам билмирди ону ким сағалдыб, чүнки Иса ҹамаатын арасында ҝөздән итмишди. 14  Сонра Иса мәбәддә оларкән о адамы тапыб деди: «Сән инди сапсағламсан. Бах, индән белә ҝүнаһ ишләмә, јохса даһа бетәр бәлаја дүчар оларсан». 15  О адам ҝедиб јәһудиләрә сөјләди ки, она Иса шәфа вериб. 16  Иса бу ишләри шәнбә ҝүнү ҝөрдүјү үчүн јәһудиләр ону тәгиб едирдиләр. 17  Анҹаг Иса онлара деди: «Мәним Атам индијәдәк ишләјир, мән дә ишләјирәм».+ 18  Буну ешидән јәһудиләр ону өлдүрмәк үчүн даһа чох фүрсәт ахтармаға башладылар, чүнки онларын фикринҹә, Иса нәинки шәнбәни позур, һәтта Аллаһы өз Атасы адландырыр+ вә өзүнү Аллаһа тај тутурду.+ 19  Иса онлара ҹаваб верди: «Билин вә аҝаһ олун, Оғул өзүндән бир шеј едә билмәз, о, јалныз Атасындан ҝөрдүјү шејләри едә биләр.+ Ата нә едирсә, Оғул да ону едир. 20  Ата Оғулу севир+ вә етдији һәр шеји она ҝөстәрир. Она бунлардан да бөјүк ишләр ҝөстәрәҹәк ки, сиз мәәттәл галасыныз.+ 21  Ата өлүләри дирилдиб онлара һәјат вердији кими,+ Оғул да үрәји истәдији адамлара һәјат верир.+ 22  Ата һеч кәси мүһакимә етмир, О, бу сәлаһијјәти Оғула вериб+ ки, 23  һамы Атаја еһтирам бәсләдији кими, Оғула да еһтирам бәсләсин. Оғула һөрмәт етмәјән ону ҝөндәрмиш Атаја да һөрмәт етмир.+ 24  Буну билин, мәним сөзләрими ешидиб мәни ҝөндәрәнә иман едән әбәди һәјата говушаҹаг.+ О мәһкум едилмәјәҹәк, өлүмдән һәјата кечәҹәк.+ 25  Буну билин, елә бир саат ҝәләҹәк ки вә артыг ҝәлиб дә, өлүләр Аллаһын Оғлунун сәсини ешидәҹәк вә онун сөзүнә гулаг асанлар јашајаҹаг. 26  Ата һәјат мәнбәји+ олдуғу үчүн Оғула да инсанлара һәјат бәхш етмәк ихтијары вериб.+ 27  Ата Оғула һөкм кәсмәк сәлаһијјәти дә вермишдир,+ чүнки о, инсан Оғлудур.+ 28  Буна һејрәт етмәјин, чүнки елә бир вахт* ҝәләҹәк ки, гәбирләрдә* оланларын һамысы онун сәсини ешидәҹәк,+ 29  јахшы иш ҝөрәнләр һәјата говушмаг үчүн, пис иш ҝөрәнләрсә һөкмә дүчар олмаг үчүн дириләҹәкләр.+ 30  Мән өзбашына һеч бир шеј едә билмәрәм. Атам неҹә дејирсә, елә дә һөкм едирәм. Чыхардығым һөкм әдаләтлидир,+ чүнки мән өз истәјими јох, мәни ҝөндәрәнин ирадәсини һәјата кечирмәјә чалышырам.+ 31  Әҝәр өзүм һагда јалныз өзүм шаһидлик етсәјдим, шәһадәтим дүз олмазды.+ 32  Мәним һаггымда башгасы да шәһадәт едир вә мән билирәм ки, онун мәним һаггымда вердији шәһадәт доғрудур.+ 33  Сиз Јәһјанын јанына адам ҝөндәрмишдиниз, о, һәгигәт барәсиндә шәһадәт етди.+ 34  Мән инсанларын шәһадәтинә еһтијаҹ дујмурам, бунлары хилас олмағыныз үчүн дејирәм. 35  О адам ишыг сачан, јанар бир чыраг иди, амма сиз гыса мүддәт онун ишығында шадланмаг истәдиниз.+ 36  Анҹаг мәним һаггымда Јәһјанын вердији шәһадәтдән даһа бөјүк шәһадәт вар, чүнки Атамын мәнә вердији бу тапшырыг, ҝөрдүјүм бу ишләр мәним Ата тәрәфиндән ҝөндәрилдијими тәсдигләјир.+ 37  Мәни ҝөндәрән Ата мәним һаггымда Өзү шаһидлик едиб.+ Сиз нә Онун сәсини ешитмисиниз, нә дә үзүнү ҝөрмүсүнүз.+ 38  Онун сөзү сизин гәлбиниздә јашамыр, чүнки Онун ҝөндәрдији адама инанмырсыныз. 39  Сиз Мүгәддәс Јазылары арашдырырсыныз,+ елә билирсиниз ки, бунларын сајәсиндә әбәди һәјата говушаҹагсыныз. Һалбуки елә Мүгәддәс Јазыларын өзү мәним һаггымда шәһадәт едир.+ 40  Анҹаг сиз јаныма ҝәлиб һәјата говушмаг истәмирсиниз.+ 41  Мән инсанлардан тәриф ҝөзләмирәм. 42  Јахшы билирәм ки, сизин гәлбиниздә Аллаһа мәһәббәт јохдур. 43  Мән Атамын адындан ҝәлмишәм, сиз исә мәни гәбул етмирсиниз. Әҝәр башгасы өз адындан ҝәлсәјди, ону гәбул едәрдиниз. 44  Сиз бир-биринизи тәрифләјирсиниз, лакин тәк олан Аллаһын тәрифини газанмаға чалышмырсыныз. Белә һалда, мәнә неҹә инана биләрсиниз?+ 45  Елә билмәјин ки, мән сизи Атамын гаршысында тәгсирләндирәҹәјәм. Онсуз да сизи тәгсирләндирән вар, о да ҝүвәндијиниз Мусадыр+. 46  Әҝәр сиз Мусаја инансајдыныз, мәнә дә инанардыныз, чүнки о, мәним һаггымда јазмышды.+ 47  Амма әҝәр онун јаздыгларына инанмырсынызса, мәним сөзләримә неҹә инанаҹагсыныз?»

Һашијәләр

Һәрфән: саат.
Һәрфән: хатирә сәрдабәләриндә.