Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 7:1—52

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Чардаглар бајрамында (1—13)

  • Иса бајрамда вәз едир (14—24)

  • Мәсиһ һагда мүхтәлиф фикирләр (25—52)

7  Иса Ҹәлиләдә тәблиғ едирди. О, Јәһудијјәјә ҝетмәк истәмәди, чүнки јәһудиләр ону өлдүрмәјә фүрсәт ахтарырдылар.+  Јәһудиләрин Чардаглар бајрамы+ јахынлашырды.  Исанын гардашлары+ она дедиләр: «Бурада галма, Јәһудијјәјә ҝет, гој шаҝирдләрин дә етдијин ишләри ҝөрсүнләр.  Мәшһурлашмаг истәјән адам ҝизлиндә иш ҝөрмәз. Сән ки белә ишләр ҝөрүрсән, өзүнү нијә дүнјаја танытмырсан?»  Әслиндә, Исанын гардашлары она инанмырдылар.+  Буна ҝөрә дә Иса онлара деди: «Мәним вахтым һәлә ҝәлмәјиб,+ сизин үчүнсә һәмишә мүнасиб вахтдыр.  Дүнја мәнә нифрәт едир, чүнки мән онун ишләринин шәр олдуғуна шәһадәт едирәм.+ Анҹаг сизә нифрәт етмәсинә сәбәб јохдур.  Сиз бајрама ҝедин. Мән исә ҝетмирәм, чүнки мәним вахтым һәлә ҝәлмәјиб».+  Иса онлара бу сөзләри дејиб Ҹәлиләдә галды. 10  Анҹаг гардашлары бајрама ҝедәндән сонра Иса да ора ҝетди. О елә ҝетди ки, һеч кимин хәбәри олмасын. 11  Бајрам вахты јәһудиләр ону ахтармаға башладылар. Онлар: «О һарададыр?» — дејә сорушурдулар. 12  Ҹамаат арасында онун һаггында чохлу сөз-сөһбәт ҝәзирди. Бәзиләри дејирди: «О, јахшы адамдыр». Башгалары дејирди: «Јох, о, ҹамааты јолдан чыхарыр».+ 13  Анҹаг јәһудиләрин горхусундан+ һеч кәс онун һаггында ачыг данышмырды. 14  Бајрам јарыдан кечмишди. Иса мәбәдә ҝәлиб вәз етмәјә башлады. 15  Јәһудиләри һејрәт бүрүмүшдү. Онлар дејирдиләр: «Неҹә олур ки, бу адам Мүгәддәс Јазылары+ белә јахшы билир, ахы о, һеч јердә тәһсил алмајыб*+ 16  Иса онлара ҹаваб верди: «Вердијим тәлим мәним дејил, мәни ҝөндәрәниндир.+ 17  Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк истәјән адам бу тәлимин Аллаһдан олдуғуну,+ јохса мәним өзүмдән данышдығымы ајырд едәҹәк. 18  Өзүндән данышан өзүнә ад-сан ахтарыр. Анҹаг ону ҝөндәрәни уҹалтмаг истәјән+ дүз адамдыр, онда әјрилик јохдур. 19  Мәҝәр Гануну сизә Муса вермәјиб?+ Һалбуки аранызда һеч кәс Гануна әмәл етмир. Мәни нәјә ҝөрә өлдүрмәк истәјирсиниз?»+ 20  Онлар ҹаваб вердиләр: «Сәндә ҹин вар. Ким сәни өлдүрмәк истәјир?» 21  Иса онлара деди: «Мән ҹәми бир иш ҝөрдүм, сизсә мәәттәл галмысыныз. 22  Өзүнүз фикирләшин: Муса сизә сүннәт һаггында ганун вериб+ (һәрчәнд сүннәт Мусадан јох, әввәл јашамыш әҹдадларымыздан галыб)+ вә сиз шәнбә ҝүнүндә дә сүннәт едирсиниз. 23  Әҝәр Мусанын Гануну позулмасын дејә, шәнбә ҝүнү сүннәт етмәк оларса, бәс онда нә үчүн шәнбә ҝүнү+ инсаны тамамилә сағалтдығыма ҝөрә гәзәбләнмисиниз? 24  Бәсдирин сәтһи мүһакимә етдиниз, әдаләтлә мүһакимә един».+ 25  Јерусәлим сакинләриндән бәзиләри дедиләр: «Бу, онларын өлдүрмәк истәдикләри һәмин адам дејил?+ 26  Бир бахын, о, ачыг-ашкар данышыр, она бир сөз дејән јохдур. Олмаја, бизим рәһбәрләр онун Мәсиһ олдуғуну дүшүнүрләр? 27  Биз бу адамын һаралы олдуғуну билирик,+ анҹаг Мәсиһ зүһур едәндә һеч кәс онун һарадан ҝәлдијини билмәјәҹәк». 28  Иса мәбәддә вәз едәркән уҹадан деди: «Сиз мәни таныјырсыныз вә мәним һарадан ҝәлдијими билирсиниз. Анҹаг мән өзбашына ҝәлмәмишәм.+ Мәни ҝөндәрән ҝерчәкдир, лакин сиз Ону танымырсыныз.+ 29  Ону мән таныјырам,+ чүнки мән Онун елчисијәм, мәни О ҝөндәриб». 30  Онда Исаны тутмаг үчүн бир јол ахтармаға башладылар.+ Лакин бир нәфәр дә олсун ону тутмады, чүнки онун вахты һәлә јетишмәмишди.+ 31  Бунунла белә, ҹамаатын ичиндән бир чоху она иман етди.+ Онлар дејирдиләр: «Мәҝәр Мәсиһ ҝәлиб бу адамын ҝөстәрдији мөҹүзәләрдән артығыны ҝөстәрәҹәк?» 32  Фәрисиләр Иса һаггында ҝәзән сөз-сөһбәти ешидәндә бөјүк каһинләрлә әлбир олуб Исаны тутмаг үчүн кешикчи ҝөндәрдиләр. 33  Онда Иса деди: «Мәни ҝөндәрәнин јанына гајытмаздан+ әввәл бир аз да сизинлә галаҹағам. 34  Сиз мәни ахтараҹагсыныз, амма тапмајаҹагсыныз вә ҝетдијим јерә ҝәлә билмәјәҹәксиниз».+ 35  Јәһудиләр бир-бириләринә дедиләр: «Бу адам һара ҝедир ки, биз ону тапмајаҹағыг? Бәлкә, о, јунанларын арасында јашајан јәһудиләрин јанына ҝедиб јунанлары да өјрәтмәк фикриндәдир? 36  Ҝөрәсән, о, “мәни ахтараҹагсыныз, амма тапмајаҹагсыныз вә ҝетдијим јерә ҝәлә билмәјәҹәксиниз” сөзләри илә нә демәк истәјир?» 37  Бајрамын+ ән әсас ҝүнү, ахырынҹы ҝүн ҝәлиб чатды. Иса галхыб уҹадан деди: «Сусајан јаныма ҝәлиб су ичсин.+ 38  Ким мәнә иман едәрсә, Мүгәддәс Јазыларда дејилдији кими, онун “ичиндән дирилик сулары ахаҹаг”».+ 39  Иса буну мүгәддәс руһ барәсиндә дејирди. Она иман едәнләр бу руһу тезликлә алаҹагдылар.+ Иса һәлә шанлы мөвгејинә галхмадығы үчүн онлар мүгәддәс руһу алмамышдылар.+ 40  Бу сөзләрин мүгабилиндә ҹамаатын арасындан бәзиләри дедиләр: «Бу адам, доғрудан да, һәмин о Пејғәмбәрдир!»+ 41  Башгалары дејирди: «Бу, Мәсиһдир».+ Анҹаг белә дејәнләр дә варды: «Ахы Мәсиһ Ҹәлиләдән ҝәлмәли дејил.+ 42  Мәҝәр јазылмајыб ки, Мәсиһ Давудун нәслиндән олаҹаг,+ Давудун јашадығы Бејтләһм+ кәндиндән+ ҝәләҹәк?» 43  Ҹамаат арасында Исаја ҝөрә фикир ајрылығы јаранды. 44  Һәтта бәзиләри Исаны тутмаг истәди, лакин һеч кәс буну етмәди. 45  Кешикчиләр бөјүк каһинләрин вә фәрисиләрин јанына гајыданда онлар сорушдулар: «Ону нијә ҝәтирмәдиниз?» 46  Кешикчиләр ҹаваб вердиләр: «Биз һәлә өмрүмүздә бу ҹүр данышан адам ҝөрмәмишик».+ 47  Фәрисиләр онлара дедиләр: «Дејәсән, о, сизи дә јолдан чыхарыб! 48  Ҝөрүн һеч рәһбәрләрдән вә ја фәрисиләрдән кимсә она инаныр?+ 49  Ганундан хәбәри олмајан бу ҹамаат исә Аллаһын ләнәтинә ҝәлиб». 50  Әввәлләр Исанын јанына ҝәлмиш Никодем адлы бир фәриси онлара деди: 51  «Мәҝәр бизим Ганун инсаны динләмәдән, онун ишини арашдырмадан һөкм кәсмәјә јол верир?»+ 52  Онлар Никодемә дедиләр: «Олмаја, сән дә ҹәлиләлисән? Ахтарсан, ҝөрәрсән ки, Ҹәлиләдән пејғәмбәр чыхмајаҹаг».*

Һашијәләр

Бурада сөһбәт дини мәктәбләрдән ҝедир.
Бир сыра гәдим вә мөтәбәр әлјазмаларда 53-ҹү ајәдән 8-ҹи фәслин 11-ҹи ајәсинәдәк олан һиссә јохдур.