Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јәһја 18:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда Исаны сатыр (1—9)

  • Бутрус гылынҹыны ишә салыр (10, 11)

  • Исаны Һәннанын јанына апарырлар (12—14)

  • Бутрус Исаны даныр (15—18)

  • Иса Һәннанын өнүндә (19—24)

  • Бутрус икинҹи вә үчүнҹү дәфә Исаны даныр (25—27)

  • Иса Пилатын өнүндә (28—40)

    • «Падшаһлығым бу дүнјадан дејил» (36)

18  Иса дуа едиб гуртарандан сонра шаҝирдләри илә бирликдә Гидрон вадисинин+ о бири тајына кечди. Орада бир бағ вар иди вә Иса шаҝирдләри илә һәмин баға ҝирди.+  Хаин Јәһуда да о јери јахшы таныјырды, чүнки Иса дәфәләрлә шаҝирдләри илә орада ҝөрүшмүшдү.  Бу вахт Јәһуда бир дәстә әсҝәрлә, һәмчинин бөјүк каһинләрин вә фәрисиләрин кешикчиләри илә ораја ҝәлди. Онларын әлләриндә мәшәл, чыраг вә силаһ варды.+  Иса башына нә ҝәләҹәјини билдији үчүн габаға чыхыб сорушду: «Кими ахтарырсыныз?»  Онлар ҹаваб вердиләр: «Нәсрани Исаны».+ Иса деди: «Мәнәм». Хаин Јәһуда да онларын јанында дурмушду.+  Иса: «Мәнәм», — дејәндә онлар ҝери чәкилиб јерә јыхылдылар.+  Иса јенә дә сорушду: «Кими ахтарырсыныз?» Онлар дедиләр: «Нәсрани Исаны».  Иса деди: «Ахы сизә дедим ки, мәнәм. Әҝәр мәни ахтарырсынызса, бунлары бурахын».  Беләҹә, онун дедији бу сөзләр јеринә јетди: «Мәнә вердијин адамлардан бирини дә итирмәдим».+ 10  Шимон Бутрусун гылынҹы вар иди. О, гылынҹы чәкди вә вуруб баш каһинин нөкәринин сағ гулағыны кәсди.+ Нөкәрин ады Мәлк иди. 11  Иса Бутруса деди: «Гылынҹыны гынына гој.+ Мәҝәр Атамын мәнә вердији ҹамы* ичмәмәлијәм?»+ 12  Онда әсҝәрләр, сәркәрдә* вә јәһудиләрин кешикчиләри Исаны тутуб әл-голуну бағладылар 13  вә әввәлҹә Һәннанын јанына апардылар. О, һәмин ил баш каһин+ олан Гајафанын+ гајынатасы иди. 14  Бу, һәмин о Гајафадыр ки, бүтүн халгын уғрунда бир адамын өлмәсинин онларын хејринә олдуғуну јәһудиләрә мәсләһәт ҝөрмүшдү.+ 15  Шимон Бутрус вә башга бир шаҝирд Исанын далынҹа ҝедирдиләр.+ О шаҝирд баш каһинин танышы иди. Һәмин шаҝирд Иса илә бир јердә баш каһинин һәјәтинә ҝирди, 16  Бутрус исә чөлдә, гапынын ағзында дајанды. Баш каһинин танышы олан о бири шаҝирд чыхыб гапычы гызла данышды вә Бутрусу ичәри салды. 17  Бу гуллугчу гыз Бутруса деди: «Сән онун шаҝирди дејилсән, јох?» Бутрус деди: «Јох».+ 18  Һава сојуг олдуғундан нөкәрләрлә кешикчиләр тонгал галајыб әтрафында исинирдиләр. Бутрус да онларын јанында дуруб исинирди. 19  Бу вахт бөјүк каһин Исадан шаҝирдләри вә тәлимләри һаггында сорушурду. 20  Иса она ҹаваб верди: «Мән һәр шеји дүнјаја ачыг-ашкар сөјләмишәм. Мән һәмишә јәһудиләрин топлашдығы синагогларда вә мәбәддә вәз етмишәм.+ Һеч бир сөзү хәлвәтдә демәмишәм. 21  Нијә мәни сорғу-суала чәкирсән? Данышдыгларымы ешидәнләрдән соруш. Онлар мәним нәдән данышдығымы билирләр». 22  Иса буну дејәндә јанында дурмуш бир кешикчи онун үзүнә шиллә чәкиб+ деди: «Бөјүк каһинлә белә данышырлар?» 23  Иса деди: «Әҝәр дүз демирәмсә, сәһвими ҝөстәр. Јох әҝәр дүз данышырамса, мәни нијә вурурсан?» 24  Һәнна Исаны әл-голу бағлы һалда баш каһин Гајафанын јанына ҝөндәрди.+ 25  Шимон Бутрус дуруб исинирди. Бирдән ондан сорушдулар: «Сән онун шаҝирди дејилсән, јох?» Бутрус инкар етди: «Јох».+ 26  Баш каһинин бир нөкәри, Бутрусун гылынҹла вуруб гулағыны кәсдији адамын гоһуму+ деди: «Мән сәни бағда ҝөрмүшдүм. Сән дә о адамын јанындајдын, јохса елә дејил?» 27  Бутрус јенидән буну инкар етди вә о андаҹа хоруз банлады.+ 28  Сәһәр тәзәҹә ачылырды. Исаны Гајафанын јанындан вали сарајына апардылар.+ Лакин ону ҝәтирәнләр мурдарланмамаг үчүн валинин сарајына ҝирмәдиләр,+ јохса Пасха јемәјини јејә билмәздиләр. 29  Пилат онларын габағына чыхыб деди: «Бу адамы нәдә иттиһам едирсиниз?» 30  Онлар ҹаваб вердиләр: «Бу адам ҹинајәткар олмасајды, ону сәнин јанына ҝәтирмәздик». 31  Пилат деди: «Апарын ону өз ганунуза ҝөрә мүһакимә един».+ Онда јәһудиләр дедиләр: «Бизим адам өлдүрмәјә ихтијарымыз јохдур».+ 32  Беләҹә, Исанын өзүнүн неҹә өләҹәјинә ишарә едәрәк сөјләдији сөзләр јеринә јетди.+ 33  Онда Пилат јенидән вали сарајына ҝирди вә Исаны јанына чағырыб деди: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?»+ 34  Иса ҹаваб верди: «Сән буну өзүндән дејирсән, јохса мәним һаггымда кимдәнсә ешитмисән?» 35  Пилат деди: «Мәҝәр мән јәһудијәм? Өз халгын вә бөјүк каһинләрин сәни мәнә тәслим едиб. Де ҝөрүм нә иш тутмусан?» 36  Иса ҹаваб верди:+ «Мәним Падшаһлығым бу дүнјадан дејил.+ Падшаһлығым бу дүнјадан олсајды, тәбәәләрим мүбаризә апарыб гојмаздылар ки, мән јәһудиләрин әлинә дүшүм.+ Хејр, мәним Падшаһлығым бурадан дејил». 37  Пилат деди: «Демәли, сән падшаһсан?» Иса ҹаваб верди: «Дүз дејирсән, мән падшаһам.+ Мән һәгигәтә шәһадәт етмәк үчүн доғулмушам вә бу дүнјаја ҝәлмишәм.+ Һәгигәт тәрәфиндә олан һәр бир адам сәсимә гулаг асыр». 38  Пилат она деди: «Һәгигәт нәдир?!» Пилат буну дејиб јенидән јәһудиләрин јанына чыхды вә онлара деди: «Мән бу адамда бир тәгсир ҝөрмүрәм.+ 39  Һәм дә адәтиниз үзрә мән Пасха бајрамында сизин үчүн бир адам азад едирәм.+ Истәјирсиниз, сизин үчүн јәһудиләрин падшаһыны азад едим?» 40  Онлар јенә гышгырдылар: «Ону јох, Бараббаны бурах!» Барабба гулдур иди.+

Һашијәләр

Ҹам Аллаһын ирадәсинин — Исанын күфр данышмагда иттиһам олунараг өлдүрүлмәсинә јол вермәсинин рәмзидир.
Јахуд минбашы.