Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 16:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исанын шаҝирдләри өлүм тәһлүкәси илә үз-үзә (1—4а)

  • Мүгәддәс руһун фәалијјәти (4б—16)

  • Шаҝирдләрин кәдәри севинҹә дөнәҹәк (17—24)

  • Иса дүнјаја галиб ҝәлди (25—33)

16  Бунлары сизә она ҝөрә сөјләдим ки, мәндән дөнмәјәсиниз.  Сизи синагоглардан говаҹаглар.+ Елә бир вахт ҝәләҹәк ки, сизи өлдүрән һәр кәс+ бу јолла Аллаһа гуллуг етдијини дүшүнәҹәк.  Онлар бу ишләри она ҝөрә едәҹәкләр ки, нә Атаны таныјырлар, нә дә мәни.+  Бунлары демәкдә мәгсәдим одур ки, һәмин вахт ҝәләндә сизи хәбәрдар етдијими хатырлајасыныз.+ Бунлары сизә әввәлҹәдән демәмишдим, чүнки сизинлә идим.  Инди мәни ҝөндәрәнин јанына ҝедирәм,+ амма бириниз дә сорушмурсунуз ки, һара ҝедирсән?  Бу сөзләримә ҝөрә гәм дәрјасына батмысыныз.+  Амма мән сизә һәгигәти сөјләјирәм, ҝетмәјим сизин хејринизәдир. Чүнки мән чыхыб ҝетмәсәм, көмәкчи+ јаныныза ҝәлмәјәҹәк. Анҹаг ҝетсәм, ону јаныныза ҝөндәрәҹәјәм.  О ҝәләндә дүнјаја ҝүнаһын, доғрулуғун вә һөкмүн нә демәк олдуғуну ачыг-ашкар ҝөстәрәҹәк.  Илк нөвбәдә ҝүнаһын нә демәк олдуғуну ҝөстәрәҹәк,+ чүнки онлар мәнә иман етмирләр.+ 10  Сонра доғрулуғун нә демәк олдуғуну ҝөстәрәҹәк, чүнки мән Атанын јанына ҝедирәм вә сиз артыг мәни ҝөрмәјәҹәксиниз. 11  Нәһајәт, һөкмүн нә демәк олдуғуну ҝөстәрәҹәк, чүнки бу дүнјанын һөкмдары артыг мәһкум едилиб.+ 12  Сизә дејиләси чох сөзүм вар, анҹаг инди онлары баша дүшмәзсиниз. 13  Һәгигәт руһу ҝәләндә сизә јол ҝөстәрәҹәк,+ һәгигәти там дәрк етмәјинизә көмәк едәҹәк. О, өзүндән данышмајаҹаг, ешитдијини данышаҹаг вә сизә гаршыдакы һадисәләри хәбәр верәҹәк.+ 14  О, мәни шәрәфләндирәҹәк,+ чүнки мәндән ешитдикләрини сизә билдирәҹәк.+ 15  Атанын нәји варса, һамысы мәнимдир.+ Буна ҝөрә сизә дедим ки, о, мәндән ешитдикләрини сизә билдирәҹәк. 16  Бир аздан артыг мәни ҝөрмәјәҹәксиниз,+ амма бир гәдәр сонра ҝөрәҹәксиниз». 17  Онда шаҝирдләрдән бәзиләри бир-бириндән сорушду: «Ҝөрәсән, о, “бир аздан мәни ҝөрмәјәҹәксиниз, амма бир гәдәр сонра ҝөрәҹәксиниз”, “Атамын јанына ҝедирәм” сөзләри илә нә демәк истәјир?» 18  Онлар дејирдиләр: «О, “бир аздан” демәклә нәјә ишарә едир? Биз бу сөзләрин мәнасыны баша дүшмүрүк». 19  Иса ҝөрәндә ки, онлар нә исә сорушмаг истәјирләр, онлара деди: «Сиз бир-бириниздән “бир аздан мәни ҝөрмәјәҹәксиниз, амма бир гәдәр сонра ҝөрәҹәксиниз” сөзләримин мәнасыны сорушурсунуз? 20  Буну билин, сиз ағлајыб фәрјад едәҹәксиниз, дүнја исә шадјаналыг едәҹәк. Сиз кәдәрләнәҹәксиниз, анҹаг кәдәриниз севинҹә дөнәҹәк.+ 21  Гадын доғуш заманы әзијјәт чәкир, чүнки вахты јетишиб. Анҹаг ушағы доғандан сонра чәкдији әзијјәт артыг јадына дүшмүр, чүнки дүнјаја инсан ҝәтирдијинә севинир. 22  Сиз дә инди кәдәрләнирсиниз, анҹаг сизинлә јенидән ҝөрүшәндә үрәјиниз севинәҹәк+ вә һеч кәс севинҹинизи әлиниздән алмајаҹаг. 23  О ҝүн сиз мәндән һеч нә сорушмајаҹагсыныз. Јадынызда галсын, Атадан мәним адымла нәсә истәсәниз,+ сизә верәҹәк.+ 24  Бу вахтадәк мәним адымла һеч бир шеј истәмәмисиниз. Диләјин, алаҹагсыныз вә үрәјиниз севинҹлә долаҹаг. 25  Бунлары сизә мәсәлләрлә дедим. Елә вахт ҝәләҹәк ки, даһа сизә мәсәл чәкмәјәҹәјәм. Ата һаггында ачыг-ашкар данышаҹағам. 26  О ҝүн өзүнүз мәним адымла Атаја мүраҹиәт едәҹәксиниз. Сиздән өтрү мәним Атаја мүраҹиәт етмәјимә еһтијаҹ олмајаҹаг. 27  Чүнки Ата сизи севир, она ҝөрә ки, сиз мәни севирсиниз+ вә Аллаһын елчиси олараг ҝәлдијимә инанырсыныз.+ 28  Мән дүнјаја Атанын елчиси кими ҝәлдим. Инди исә дүнјаны тәрк едиб Атамын јанына ҝедирәм».+ 29  Шаҝирдләр дедиләр: «Бах, инди сән ачыг данышырсан, даһа мәсәл чәкмирсән. 30  Инди билирик ки, сән һәр шеји билирсән, киминсә сәнә суал вермәсинә еһтијаҹ јохдур, чүнки инсанын фикирләриндән аҝаһсан. Буна ҝөрә дә биз инанырыг ки, сәни Аллаһ ҝөндәриб». 31  Иса деди: «Сиз инди инанырсыныз. 32  Амма елә бир вахт ҝәләҹәк ки, артыг ҝәлиб дә, һамыныз мәни тәк гојуб евинизә дағылышаҹагсыныз.+ Анҹаг мән тәк галмајаҹағам, чүнки Атам мәнимләдир.+ 33  Буну сизә она ҝөрә дедим ки, мәним сајәмдә сүлһүнүз олсун.+ Дүнјада чох әзијјәтлә үзләшәҹәксиниз, анҹаг ҹәсарәтли олун! Мән дүнјаја галиб ҝәлдим».+

Һашијәләр