Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 19:1—42

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исаны гамчылајырлар, әлә салырлар (1—7)

  • Пилат Исаны сорғу-суала чәкир (8—16а)

  • Исаны Голготада дирәкдә едам едирләр (16б—24)

  • Иса анасынын гејдинә галыр (25—27)

  • Исанын өлүмү (28—37)

  • Исанын дәфни (38—42)

19  Онда Пилат Исаны апарыб гамчыламағы+ әмр етди.  Әсҝәрләр тикандан чәләнҝ һөрүб Исанын башына гојдулар вә әјнинә бәнөвшәји хәләт ҝејиндирдиләр.+  Онлар јахынлашыб: «Салам, еј јәһудиләрин Падшаһы!» — дејир вә үзүнә шиллә вурурдулар.+  Пилат јенә дә бајыра чыхыб деди: «Бура бахын! Бу адамы гаршыныза чыхарырам ки, биләсиниз: мән онда тәгсир ҝөрмүрәм».+  Иса башында тикандан чәләнҝ вә әјниндә бәнөвшәји хәләт бајыра чыхды. Пилат онлара деди: «Будур о адам!»  Лакин бөјүк каһинләр вә кешикчиләр Исаны ҝөрәндә гышгырдылар: «Ону дирәкдә едам ет! Едам ет!»+ Пилат исә деди: «Апарын өзүнүз едам един, мән онда һеч бир ҝүнаһ ҝөрмүрәм».+  Јәһудиләр дедиләр: «Бизим бир ганунумуз вар вә һәмин гануна ҝөрә о өлмәлидир,+ чүнки о, өзүнә Аллаһын оғлу дејир».+  Пилат буну ешидәндә даһа да горхду.  О, сараја ҝириб Исадан сорушду: «Сән һарадансан?» Лакин Иса ҹаваб вермәди.+ 10  Онда Пилат деди: «Сән мәнә ҹаваб вермирсән? Мәҝәр билмирсән ки, сәни азад етмәк дә, едам етмәк дә мәним әлимдәдир?» 11  Иса она ҹаваб верди: «Сәнә ҝөјдән верилмәсәјди, мәним үзәримдә һеч бир ихтијарын олмазды. Буна ҝөрә дә мәни сәнә тәслим етмиш адамын ҝүнаһы даһа ағырдыр». 12  Онда Пилат Исаны азад етмәк үчүн јол ахтармаға башлады. Анҹаг јәһудиләр дедиләр: «Сән бу адамы азад етсән, Сезара дост дејилсән. Өзүнү падшаһ елан едән һәр бир адам Сезара гаршы чыхыр».+ 13  Пилат бу сөзләри ешидәндә Исаны бајыра чыхартды, өзү исә ҝәлиб Даш дөшәмә, ибраниҹә Габбата адланан јердә гојулмуш һаким күрсүсүнә отурду. 14  Һәмин ҝүн Пасха бајрамына һазырлыг ҝөрүлүрдү.+ Ҝүнорта саат он ики* оларды. Пилат јәһудиләрә деди: «Бу да сизин падшаһыныз!» 15  Онлар исә: «Она өлүм! Она өлүм! Ону дирәкдә едам ет!» — дејә гышгырырдылар. Пилат онлардан сорушду: «Дејирсиниз, падшаһынызы едам едим?» Бөјүк каһинләр ҹаваб вердиләр: «Бизим Сезардан башга падшаһымыз јохдур». 16  Онда Пилат Исанын едамына әмр верди.+ Әсҝәрләр Исаны апардылар. 17  Иса ишҝәнҹә дирәјини* дашыјараг Кәллә,+ ибраниҹә Голгота адланан јерә галхды.+ 18  Ону орада дирәјә мыхладылар.+ Онунла бәрабәр ики адамы да едам етдиләр: бирини сағында, бирини дә солунда дирәкдән асдылар. Иса ортада иди.+ 19  Пилат бир лөвһәнин үзәринә «Јәһудиләрин падшаһы нәсрани Иса» сөзләрини јазыб ишҝәнҹә дирәјинә вурдурду.+ 20  Исанын едам едилдији јер шәһәрә јахын олдуғу үчүн бу јазыны хејли јәһуди ҝөрүб охуду. Бу сөзләр ибраниҹә, латынҹа вә јунанҹа јазылмышды. 21  Јәһудиләрин бөјүк каһинләри Пилата дедиләр: «“Јәһудиләрин падшаһы” јох, өзүнүн дедији кими: “Мән јәһудиләрин падшаһыјам” јаз». 22  Пилат ҹаваб верди: «Нә јазмышам, јазмышам». 23  Әсҝәрләр Исаны дирәјә мыхлајандан сонра онун үст палтарларыны дөрд јерә бөлдүләр, һәр әсҝәрә бир пај дүшдү. Көјнәјини дә ҝөтүрдүләр. Амма көјнәји тикишсиз, јухарыдан-ашағыја бүтөв тохума иди. 24  Она ҝөрә дә бир-бириләринә дедиләр: «Ҝәлин буну ҹырмајаг, пүшк атаг ҝөрәк кимә дүшәҹәк».+ Беләҹә, Мүгәддәс Јазыларын: «Палтарымы араларында бөлүшдүрдүләр, либасым үчүн пүшк атдылар»,+ — сөзләри јеринә јетди. Бәли, әсҝәрләр мәһз белә дә етдиләр. 25  Исанын едам олундуғу ишҝәнҹә дирәјинин јанында анасы,+ халасы, Клопасын арвады Мәрјәм вә Мәҹдәлли Мәрјәм дурмушдулар.+ 26  Иса анасыны вә онун јанында дуран севимли шаҝирдини+ ҝөрәндә анасына деди: «Индән белә бу, сәнин оғлундур!» 27  Сонра шаҝирдинә деди: «Индән белә бу, сәнин анандыр!» О ҝүндән етибарән, һәмин шаҝирд Исанын анасыны өз евинә апарды. 28  Бундан сонра артыг һәр шејин тамамландығыны билән Иса Мүгәддәс Јазыларда јазылмыш сөзүн јеринә јетмәси үчүн: «Су истәјирәм»,+ — деди. 29  Орада турш шәрабла долу бир габ вар иди. Онлар һиссоп* чубуғуна бир сүнҝәр тахыб турш шәраба батырдылар вә онун додагларына јахынлашдырдылар.+ 30  Иса шәрабдан дадыб: «Тамам олду!»+ — деди вә башыны әјиб ҹаныны тапшырды.+ 31  Һазырлыг ҝүнү иди.+ Ҹәсәдләр шәнбә ҝүнү дирәкләрдә галмасын+ дејә (о шәнбә бөјүк шәнбә иди),+ јәһудиләр Пилатдан хаһиш етдиләр ки, едам олунмушларын гычларыны сындырыб ҹәсәдләрини дирәкдән дүшүрсүнләр. 32  Әсҝәрләр ҝәлиб әввәл Исанын бир тәрәфиндә, сонра исә о бири тәрәфиндә олан адамларын гычларыны сындырдылар. 33  Исаја јахынлашанда ҝөрдүләр ки, о, артыг өлүб. Буна ҝөрә дә онун гычларыны сындырмадылар. 34  Анҹаг әсҝәрләрдән бири низә илә онун бөјрүнү дешди+ вә бөјрүндән ган илә су ахды. 35  Бунлары өз ҝөзү илә ҝөрән шәһадәт едир вә онун шәһадәти доғрудур. О, һәгигәти данышдығыны билир вә истәјир ки, сиз дә инанасыныз.+ 36  Бунлар Мүгәддәс Јазылардакы «онун бир сүмүјү белә, сынмајаҹаг» сөзләри јеринә јетсин дејә, баш верди.+ 37  Мүгәддәс Јазыларын башга јериндә исә јазылыб: «Онлар бәдәнини дешдикләри адама бахаҹаглар».+ 38  Сонра Исанын шаҝирди олан, лакин буну јәһудиләрин горхусундан+ ҝизли сахлајан ариматајлы Јусиф Пилатдан Исанын ҹәсәдини истәди. Пилат разылыг верди. О да ҝәлиб Исанын ҹәсәдини ҝөтүрдү.+ 39  Исанын јанына биринҹи дәфә ҝеҹә икән ҝәлмиш Никодем+ дә отуз килограма* јахын мүрр* вә әзвај гатышығы ҝәтирди*.+ 40  Онлар Исанын ҹәсәдини ҝөтүрүб јәһудиләрин дәфн адәти үзрә әтирли отларла бирликдә кәтан парчаја бүрүдүләр.+ 41  Исанын едам олундуғу јердә бир бағ варды. О бағда һәлә һеч кәсин гојулмадығы тәзә бир сәрдабә+ вар иди. 42  Јәһудиләрин Һазырлыг ҝүнү+ олдуғу үчүн, сәрдабә дә јахынлыгда јерләшдији үчүн Исаны ора гојдулар.

Һашијәләр

Һәрфән: алтынҹы саат.
Бу биткинин дәгиг ады мәлум дејил. Еһтимал ки, калыш.
Һәрфән: јүз литра. 327 г ағырлығы олан Рома чәки ваһиди. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр вариант: бир бағламада отуз килограма јахын мүрр вә әзвај ҝәтирди.