Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јәһја 12:1—50

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәрјәм Исанын ајағына јағ төкүр (1—11)

  • Исанын тәнтәнәли ҝириши (12—19)

  • Иса өләҹәјини хәбәр верир (20—37)

  • Јәһудиләрин имансызлығы илә пејғәмбәрлик јеринә јетир (38—43)

  • Иса дүнјаны хилас етмәјә ҝәлиб (44—50)

12  Пасха бајрамына алты ҝүн галмыш Иса дирилтдији Илазәрин+ јашадығы кәндә, Бејтанијјәјә ҝәлди.  Ахшам орада онун үчүн сүфрә ачдылар. Марта онларын гуллуғунда дурмушду,+ Илазәр дә Иса илә бир сүфрәдә әјләшәнләрин арасында иди.  Мәрјәм чәкиси тәхминән үч јүз грам* олан баһалы, әтирли јағ, халис нард* ҝөтүрүб Исанын ајагларына сүртдү вә сачы илә онун ајагларыны гурулады. Јағын әтри бүтүн еви бүрүдү.+  Шаҝирдләрдән бири,+ Исаны сатмаг истәјән Јәһуда Искәрјут деди:  «Нә үчүн бу әтирли јағы үч јүз динара* сатыб пулуну касыблара пајламадыг?!»  Јәһуда буну касыбларын гејдинә галдығы үчүн јох, оғру олдуғу үчүн деди. Пул гутусу онда олурду вә о, гутуја атылан пуллардан оғурлајырды.  Онда Иса деди: «Гызла ишиниз олмасын. Гојун о, бу адәти иҹра едиб мәни дәфн ҝүнүнә һазырласын.+  Касыблар һәмишә јаныныздадыр,+ мән исә һәмишә јанынызда олмајаҹағам».+  Бу вахт хејли јәһуди Исанын орада олдуғундан хәбәр тутуб ора ҝәлди. Онлар тәкҹә Исаны јох, онун дирилтдији Илазәри дә ҝөрмәк истәјирдиләр.+ 10  Онда бөјүк каһинләр Илазәри дә өлдүрмәк гәрарына ҝәлдиләр, 11  чүнки Илазәрә ҝөрә чохлу јәһуди ора ҝәлир вә Исаја иман ҝәтирирди.+ 12  Ертәси ҝүн бајрама ҝәлмиш хејли адам Исанын Јерусәлимә јахынлашдығыны ешидәндә 13  әлләриндә хурма будаглары ону гаршыламаға чыхдылар. Онлар уҹадан дејирдиләр: «Јалварырыг, гуртар! Јеһованын ады илә ҝәләнә,+ Исраил Падшаһына ешг олсун!»+ 14  Иса бир годуг тапыб она минди.+ Бу һагда белә јазылыб: 15  «Еј Сион гызы, горхма! Бах! Сәнин падшаһын годуғун белинә миниб ҝәлир».+ 16  Шаҝирдләр әввәлҹә буну баша дүшмәдиләр, амма Иса шәрәфли мөвгејинә јүксәләндә+ онларын јадына дүшдү ки, бунлар онун һаггында јазылыб вә һәр шеј јазылдығы кими олуб.+ 17  Исанын сәрдабәдә+ олан Илазәри сәсләјиб дирилтмәсини ҝөрмүш адамлар дурмадан Иса һаггында шәһадәт едирдиләр.+ 18  Ҹамаат һәм дә бу мөҹүзә барәдә ешитдијиндән онун габағына чыхмышды. 19  Фәрисиләр бир-бириләринә дедиләр: «Ҝөрүрсүнүз, һеч нә алынмыр. Бүтүн дүнја онун ардынҹа ҝедир!»+ 20  Ибадәт үчүн бајрама ҝәләнләр арасында јунанлар да варды. 21  Онлар Ҹәлиләнин Бејтсәјда шәһәриндән олан Филипә+ јахынлашыб хаһиш етдиләр: «Аға, биз Исаны ҝөрмәк истәјирик». 22  Филип ҝедиб буну Андреаса деди. Андреасла Филип бирликдә ҝәлиб мәсәләни Исаја данышдылар. 23  Иса онлара ҹаваб верди: «Инсан Оғлунун шәрәфләнмәк вахты ҝәлди.+ 24  Ешидин вә аҝаһ олун, буғда дәни торпаға дүшүб өлмәјинҹә неҹә вар елә галыр. Өләндә+ исә чохлу бар верир. 25  Өз ҹаныны севән ону мәһв едәҹәк, бу дүнјада ҹанына нифрәт едән+ исә ону әбәди һәјат үчүн горујаҹаг.+ 26  Ким мәнә хидмәт етмәк истәјирсә, ардымҹа ҝәлсин. Мән һарада олсам, хидмәтчим дә орада олаҹаг.+ Мәнә хидмәт едән адамы Аллаһ шәрәфләндирәҹәк. 27  Үрәјим сыхылыр.+ Нә дејим? Ата, мәни бу сынагдан* гуртар.+ Һәрчәнд мән елә бу ҝүн үчүн ҝәлмишәм. 28  Ата, Өз адыны уҹалт». Бу вахт ҝөјдән бир сәс+ ҝәлди: «Уҹалтмышам, јенә дә уҹалдаҹағам».+ 29  Орада дуранлар буну ешитди. Бәзиләри деди ки, илдырым чахды. Диҝәрләри исә онунла мәләк данышдығыны дедиләр. 30  Иса деди: «Бу сәс мәним үчүн јох, сизин үчүн иди. 31  Бу дүнјаја һөкм кәсмәк вахты јетишди. Инди бу дүнјанын һөкмдары+ девриләҹәк.+ 32  Мән исә јухары галдырыланда+ һәр ҹүр инсаны өзүмә ҹәлб едәҹәјәм». 33  Иса бу сөзләрлә неҹә өләҹәјинә ишарә едирди.+ 34  Ҹамаат она деди: «Биз Төвратдан* ешитмишик ки, Мәсиһ әбәди галмалыдыр.+ Неҹә олур, сән дејирсән ки, инсан Оғлу јухары галдырылмалыдыр?+ Ахы бу инсан Оғлу кимдир?» 35  Иса онлара деди: «Нур бир аз да аранызда олаҹаг. Нә гәдәр ки нур сизинләдир, јеријин, јохса зүлмәт сизи үстәләјәр. Зүлмәтдә јеријән һара ҝетдијини билмир.+ 36  Нә гәдәр ки нур сизинләдир, нурун өвладлары олмаг үчүн нура иман ҝәтирин».+ Иса бунлары дејәндән сонра чыхыб ҝетди вә онлардан ҝизләнди. 37  Иса онларын ҝөзү габағында чохлу мөҹүзә ҝөстәрсә дә, онлар Исаја инанмырдылар. 38  Беләликлә, Әшија пејғәмбәрин бу сөзләри јеринә јетди: «Јеһова, ким биздән ешитдијинә иман ҝәтирди?+ Јеһова ҝүҹүнү* кимә ҝөстәрди?»+ 39  Онларын имансызлығынын сәбәбини исә Әшија белә ҝөстәрмишди: 40  «О, онларын ҝөзүнү кор етди, үрәјини һиссијјатсыз етди ки, ҝөзләри илә ҝөрмәсинләр, үрәкләри илә дәрк етмәсинләр вә ҝери дөнмәсинләр ки, онлара шәфа верим».+ 41  Әшија онун ҹалалыны ҝөрдүјү үчүн онун һаггында бунлары демишди.+ 42  Јенә дә рәһбәрләрин ичиндән чохлары она иман етди,+ амма фәрисиләрин горхусундан буну бүрузә вермәдиләр, чүнки синагогдан говулмаг истәмирдиләр.+ 43  Онлар инсанларын јанында газандыглары иззәти Аллаһын вердији иззәтдән даһа чох севирдиләр.+ 44  Иса уҹадан деди: «Мәнә иман едән јалныз мәнә јох, мәни ҝөндәрәнә дә иман едир.+ 45  Мәни ҝөрән мәни ҝөндәрәни дә ҝөрүр.+ 46  Мән бир нурам, бу дүнјаја ҝәлмишәм.+ Мәнә инанан адам зүлмәтдә галмајаҹаг.+ 47  Мән сөзләрими ешидиб онлара әмәл етмәјәни мүһакимә етмирәм. Мән дүнјаны мүһакимә етмәјә јох, хилас етмәјә ҝәлмишәм.+ 48  Мәни веҹинә алмајан вә сөзләрими гәбул етмәјән үчүн һаким вар. Ағзымдан чыхан сөз ахырынҹы ҝүндә ону мүһакимә едәҹәк. 49  Чүнки мән өзүмдән данышмырам, мәни ҝөндәрән Ата мәнә нә һагда данышмағы, нә демәји бујуруб.+ 50  Мән билирәм ки, Онун бујруғу әбәди һәјата апарыр.+ Атам мәнә нә дејибсә, мән дә ону данышырам».+

Һашијәләр

Һәрфән: бир литран. Тәхминән 327 г ағырлығы олан чәки ваһиди. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: саатдан.
Һәрфән: голуну.