Јәһја 17:1—26

  • Исанын һәвариләрлә сон дуасы (1—26)

    • Аллаһы танымаг әбәди һәјат демәкдир (3)

    • Мәсиһиләр дүнјаја мәхсус дејилләр (14—16)

    • «Һәгигәт Сәнин сөзүндүр» (17)

    • «Сәнин адыны ачдым» (26)

17  Бу сөзләрдән сонра Иса башыны ҝөјә галдырыб деди: «Ата, вахт јетишди. Оғлуну шәрәфләндир ки, оғлун да Сәни шәрәфләндирсин.+  Сән она бүтүн бәшәријјәт үзәриндә һакимијјәт вердин+ ки, о, Сәнин она вердијин адамларын һамысыны+ әбәди һәјата говушдурсун.+  Әбәди һәјат одур+ ки, Сәни, тәк ҝерчәк Аллаһы+ вә ҝөндәрдијин Иса Мәсиһи танысынлар*.+  Мәнә тапшырдығын иши баша чатдырдым,+ Сәни јердә шәрәфләндирдим.+  Инди исә Ата, гој јанында олум, дүнја јаранмаздан әввәл Сәнин јанында оларкән саһиб олдуғум шәрәфлә мәни шәрәфләндир.+  Дүнјадан мәнә вердијин адамлара Сәнин адыны ачдым.+ Онлар Сәнинки идиләр, Сән онлары мәнә вердин. Онлар Сәнин сөзүнә әмәл едирләр.  Инди онлар билирләр ки, мәнә вердијин һәр шејин саһиби Сәнсән,  чүнки мәнә вердијин сөзләри онлара чатдырдым.+ Онлар бу сөзләри гәбул етдиләр вә Сәнин елчин олдуғуму ајдын дәрк етдиләр,+ инандылар ки, мәни Сән ҝөндәрмисән.+  Онлардан өтрү Сәндән хаһиш едирәм, дүнја үчүн јох, мәнә вердијин адамлар үчүн Сәнә јалварырам, чүнки онлар Сәниндирләр. 10  Нәјим варса, Сәниндир, Сәнин дә нәјин варса, мәнимдир.+ Мән онларын арасында шәрәфләндим. 11  Мән артыг дүнјада олмајаҹағам, Сәнин јанына ҝәлирәм, онлар исә дүнјададырлар.+ Мүгәддәс Атам, мәнә вердијин адынын хатиринә ҝөзүн онларын үстүндә олсун+ ки, биз бир олдуғумуз кими, онлар да бир олсунлар.+ 12  Мән онларла оланда мәнә вердијин адынын хатиринә ҝөзүм онларын үстүндә иди.+ Мән онлары горудум, һеч бири итмәди.+ Јалныз һәлака ҝедән адам* итди.+ Беләҹә, Мүгәддәс Јазыларда дејилән сөз јеринә јетди.+ 13  Инди исә Сәнин јанына ҝәлирәм вә һәлә дүнјада олдуғум үчүн бу шејләри дејирәм ки, онларын үрәји дујдуғум севинҹлә ашыб-дашсын.+ 14  Мән онлара Сәнин сөзүнү вердим, лакин дүнја онлара нифрәт едир, чүнки мән дүнјаја мәхсус олмадығым кими,+ онлар да дүнјаја мәхсус дејилләр. 15  Мән онлары дүнјадан ҝөтүрмәји хаһиш етмирәм. Хаһиш едирәм ки, онлары Шәрирдән* горујасан.+ 16  Онлар да мәним кими+ дүнјаја мәхсус дејилләр.+ 17  Онлары һәгигәт васитәсилә мүгәддәс ет.+ Һәгигәт Сәнин сөзүндүр.+ 18  Сән мәни дүнјаја ҝөндәрдијин кими, мән дә онлары дүнјаја ҝөндәрдим.+ 19  Мән онлар үчүн мүгәддәслијими горујурам ки, онлар да һәгигәт васитәсилә мүгәддәс олсунлар. 20  Мән јалныз онлар үчүн јох, онларын сөзләри васитәсилә мәнә иман едәҹәк адамлар үчүн дә јалварырам ки, 21  араларында бирлик олсун.+ Ата, Сән мәнимлә, мән дә Сәнинлә вәһдәтдә олдуғум кими,+ гој онлар да бизимлә вәһдәтдә олсунлар вә беләҹә, бүтүн дүнја инансын ки, мәни Сән ҝөндәрмисән. 22  Биз бир олдуғумуз кими, онлар да бир олсунлар+ дејә, Сән мәни шәрәфләндирдијин кими, мән дә онлары шәрәфләндирдим. 23  Мән онларла вәһдәтдәјәм, Сән дә мәнимлә вәһдәтдәсән. Бу, онун үчүндүр ки, онлар камил бирлијә јетишсинләр. Беләҹә, гој дүнја билсин ки, мәни Сән ҝөндәрмисән вә мәни севдијин кими, онлары да севирсән. 24  Ата, арзу едирәм ки, мәнә вердијин адамлар мәним олдуғум јердә, јанымда олсунлар+ вә мәнә вердијин шәрәфи ҝөрсүнләр, чүнки Сән мәни бәшәрин тәмәли гојуландан әввәл севмисән.+ 25  Еј адил Ата, дүнја Сәни танымыр.+ Мән исә Сәни таныјырам+ вә бунлар да билирләр ки, мәни Сән ҝөндәрмисән. 26  Мән Сәнин адыны онлара ачдым вә јенә ачаҹағам+ ки, мәнә дујдуғун мәһәббәт онларда да олсун вә мән онларла вәһдәтдә олум».+

Һашијәләр

Танымаг кими тәрҹүмә олунан јунан фели даими просеси билдирир.
Һәрфән: һәлак оғлу.
Јәни Шејтандан.