Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 15:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәгиги мејнә мәсәли (1—10)

  • Мәсиһ кими севмәк (11—17)

    • Ән үстүн мәһәббәт (13)

  • Дүнја Исанын шаҝирдләринә нифрәт едәҹәк (18—27)

15  Мән һәгиги мејнәјәм, Атам исә бағбандыр.  О, мәндәки бар ҝәтирмәјән будаглары кәсиб атыр, бар верән будаглары исә будајыр* ки, онлар даһа чох бар ҝәтирсин.+  Сизә дедијим сөзләрин сајәсиндә сиз артыг тәмизсиниз.+  Мәнимлә вәһдәтдә галын, мән дә сизинлә вәһдәтдә галаҹағам. Неҹә ки будаг мејнәнин үстүндә олмаса, өз-өзүндән бар верә билмәз, сиз дә мәнимлә вәһдәтдә олмасаныз,+ бар ҝәтирә билмәзсиниз.  Мән мејнәјәм, сиз исә бу мејнәнин будагларысыныз. Мәнимлә вәһдәтдә галан вә мәним дә вәһдәтдә олдуғум адам чохлу бар ҝәтирир.+ Сиз мәндән ајры һеч нә едә билмәзсиниз.  Мәнимлә вәһдәтдә галмајан кәс будаг кими кәсилиб атылыр вә гурујур. Белә будаглары јығыб ода атыр вә јандырырлар.  Сиз мәнимлә вәһдәтдә галырсынызса вә сөзләрим гәлбиниздә галырса, нә истәјирсиниз диләјин, сизә вериләҹәк.+  Сиз чохлу бар верәндә вә мәним шаҝирдим олдуғунузу сүбут едәндә Атам шәрәфләнир.+  Атам мәни севдији кими,+ мән дә сизи севирәм. Сизә олан мәһәббәтими итирмәјин. 10  Мән Атамын әмрләрини јеринә јетирәрәк Онун мәнә олан мәһәббәтини горудуғум кими, сиз дә әмрләрими јеринә јетирсәниз, мәним сизә олан мәһәббәтими горујуб-сахлајаҹагсыныз. 11  Бунлары сизә она ҝөрә дејирәм ки, гәлбимдәки севинҹи сиз дә там дујасыныз.+ 12  Сизә әмрим будур: бир-биринизи мән сизи севдијим кими севин.+ 13  Достлары уғрунда ҹаныны фәда едән инсанын мәһәббәтиндән бөјүк мәһәббәт јохдур.+ 14  Әмрләримә әмәл едирсинизсә, мәним достларымсыныз.+ 15  Мән артыг сизә гул демирәм, чүнки гул ағасынын ишләриндән бихәбәр олур. Мән сизә дост дејирәм, чүнки Атамдан ешитдијим һәр шеји сизә билдирдим. 16  Сиз мәни сечмәдиниз, мән сизи сечдим ки, даима бар ҝәтирәсиниз вә ҝәтирдијиниз бар һәмишә галсын, Атам мәним адымла диләдијиниз һәр шеји сизә версин.+ 17  Бунлары сизә она ҝөрә бујурурам ки, бир-биринизи севәсиниз.+ 18  Әҝәр дүнја сизә нифрәт едирсә, билин ки, сиздән габаг мәнә нифрәт едиб.+ 19  Сиз бу дүнјаја мәхсус олсајдыныз, дүнја сизи севәрди. Мән сизи сечдијим үчүн сиз дүнјаја мәхсус дејилсиниз.+ Буна ҝөрә дә дүнја сизә нифрәт едир.+ 20  Сизә дедијим сөзү јаддан чыхармајын. Нөкәр ағасындан үстүн дејил. Мәни тәгиб едибләрсә, сизи дә тәгиб едәҹәкләр.+ Мәним сөзүмә әмәл едибләрсә, сизин дә сөзүнүзә әмәл едәҹәкләр. 21  Мәним адыма ҝөрә бүтүн бунлары башыныза ҝәтирәҹәкләр, чүнки онлар мәни ҝөндәрәни танымырлар.+ 22  Мән ҝәлиб онлара данышмасајдым, ҝүнаһсыз олардылар.+ Анҹаг инди ҝүнаһларына ҝөрә үзрлү сајыла билмәзләр.+ 23  Мәнә нифрәт едән Атама да нифрәт едир.+ 24  Онларын арасында мисли ҝөрүнмәмиш ишләри ҝөрмәсәјдим, ҝүнаһсыз олардылар.+ Анҹаг мәни ҝөзләри илә ҝөрә-ҝөрә мәнә дә, Атама да нифрәт етдиләр. 25  Лакин беләҹә онларын Төвратында* јазылмыш бу сөзләр јеринә јетди: “Мәнә наһагдан нифрәт етдиләр”.+ 26  Атамдан сизә ҝөндәрәҹәјим көмәкчи, јәни Атамдан олан һәгигәт руһу+ ҝәләндә мәним һаггымда шәһадәт верәҹәк.+ 27  Сиз дә мәним һаггымда шәһадәт вермәлисиниз,+ чүнки әввәлдән мәнимлә олмусунуз.

Һашијәләр

Һәрфән: тәмизләјир.