Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јәһја 21:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса шаҝирдләринә ҝөрүнүр (1—14)

  • Бутрус Исаны севдијини дејир (15—19)

    • «Гузуларымы бәслә» (17)

  • Исанын севимли шаҝирдинин ҝәләҹәји (20—23)

  • Јекун (24, 25)

21  Бундан сонра Иса Тәбәријјә дәнизинин кәнарында шаҝирдләринә ҝөрүндү. Әһвалат белә олмушду.  Шимон Бутрус, Әкиз ләгәбли Томас+, Ҹәлиләнин Ганә шәһәриндән олан Натанаил+, Зәбәдинин оғуллары+ вә башга ики шаҝирд бир јердә идиләр.  Шимон Бутрус онлара деди: «Ҝедирәм балыг тутмаға». Онлар: «Биз дә сәнинлә ҝедирик», — дедиләр вә бајыра чыхыб гајыға миндиләр. Анҹаг о ҝеҹә һеч нә тутмадылар.+  Дан јери сөкүлүрдү. Иса саһилдә дурмушду, шаҝирдләр исә онун Иса олдуғуну баша дүшмәдиләр.+  Иса онлардан сорушду: «Балалар, јемәјә бир шејиниз вар?» Онлар: «Јохдур», — дедиләр.  О деди: «Тору гајығын сағ тәрәфиндән атын, тутаҹагсыныз». Онлар тору атдылар вә тора чохлу балыг дүшдү. Балыг о гәдәр чох иди ки, тору дартыб чыхара билмирдиләр.+  Онда Исанын севимли шаҝирди+ Бутруса деди: «Бу, Ағадыр!» Шимон Бутрус буну ешидәндә јарычылпаг олдуғундан палтарыны әјнинә кечириб суја тулланды.  О бири шаҝирдләр исә балыгла долу тору чәкә-чәкә балаҹа гајыгда ҝәлирдиләр. Онлар саһилдән чох да узагда дејилдиләр, тәхминән дохсан метр* аралыда идиләр.  Шаҝирдләр саһилә чыханда бир тонгал ҝөрдүләр. Тонгалын үстүндә балыг, јанында да чөрәк вар иди. 10  Иса онлара деди: «Тутдуғунуз балыгдан бир нечәсини ҝәтирин». 11  Онда Шимон Бутрус гајыға ҝириб ири балыгларла долу тору саһилә чыхартды, торда јүз әлли үч дәнә балыг вар иди. Лакин тор бу гәдәр балығын ағырлығындан јыртылмады. 12  Иса онлары чағырды: «Ҝәлин сәһәр јемәјинизи јејин». Шаҝирдләрдән һеч бири ҹәсарәт едиб: «Сән кимсән?» — дејә сорушмады, чүнки һамысы Ағаны танымышды. 13  Иса јахынлашыб чөрәји дә, балығы да онлара пајлады. 14  О дириләндән сонра артыг үчүнҹү дәфә+ иди ки, шаҝирдләринә ҝөрүнүрдү. 15  Онлар јејиб гуртарандан сонра Иса Шимон Бутрусдан сорушду: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән, бунлары?» Бутрус ҹаваб верди: «Аға, јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Иса деди: «Гузуларымы бәслә».+ 16  Иса икинҹи дәфә ондан сорушду: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән?» О ҹаваб верди: «Бәли, Аға, сән билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Иса деди: «Гузуларымы отар».+ 17  Иса үчүнҹү дәфә сорушду: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән?» Бутрус Исанын ондан үч дәфә ону севдијини сорушдуғуна ҝөрә гүссәләнди вә она деди: «Аға, сән һәр шеји билирсән. Сән јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Иса деди: «Гузуларымы бәслә.+ 18  Ешит вә аҝаһ ол, ҹаванлығында өзүн ҝејиниб истәдијин јерә ҝедирдин, амма гоҹаланда әлләрини узадаҹагсан, башгасы сәни ҝејиндириб истәмәдијин јерә апараҹаг». 19  Буну демәклә Иса Бутрусун Аллаһы һансы өлүмлә шәрәфләндирәҹәјинә ишарә едирди. Сонра она деди: «Бундан сонра да ардымҹа ҝәл».+ 20  Бутрус чөнүб архадан Исанын севимли шаҝирдинин+ ҝәлдијини ҝөрдү. Бу һәмин о шаҝирддир ки, шам јемәји вахты Исаја тәрәф әјилиб сорушмушду: «Аға, сәни ким сатаҹаг?» 21  Бутрус ону ҝөрәндә Исадан сорушду: «Аға, бәс бу неҹә олаҹаг?» 22  Иса она ҹаваб верди: «Әҝәр мән ҝәләнәҹән онун галмасыны истәјирәмсә, бундан сәнә нә? Сән ардымҹа ҝәл». 23  Нәтиҹәдә гардашлар арасында белә бир сөз јајылды ки, ҝуја һәмин шаҝирд өлмәјәҹәк. Амма Иса онун өлмәјәҹәјини демәмишди, о демишди: «Әҝәр мән ҝәләнәҹән онун галмасыны истәјирәмсә, бундан сәнә нә?» 24  Бунлар һагда шәһадәт едән вә бунлары јазан һәмин о шаҝирддир.+ Биз билирик ки, онун шәһадәти доғрудур. 25  Сөзсүз, Иса чох иш ҝөрүб, лакин онларын һамысы бир-бир јазылсајды, елә дүшүнүрәм ки, јазылан тумарлар дүнјаја белә, сығмазды.+

Һашијәләр

Һәрфән: ики јүз гулаҹ. Б14 әлавәсинә бах.