Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 13:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса шаҝирдләрин ајағыны јујур (1—20)

  • Иса Јәһуданын сатгын олдуғуну дејир (21—30)

  • Јени әмр (31—35)

    • «Аранызда мәһәббәт олса» (35)

  • Бутрус Исаны данаҹаг (36—38)

13  Иса һәлә Пасха бајрамындан әввәл билирди ки, бу дүнјадан Атасынын јанына көчмәк вахты јахынлашыр.+ О, дүнјада олан давамчыларыны севирди вә онлары ахырадәк севди.+  Ахшам јемәји башламышды. Иблис Исаны сатмаг фикрини артыг Шимон оғлу Јәһуда Искәрјутун+ үрәјинә гојмушду.+  Иса Атасынын һәр шеји она вердијини, Аллаһдан ҝәлдијини вә Аллаһын јанына гајыдаҹағыны билдији үчүн+  сүфрәдән галхды, үст палтарыны чыхарыб кәнара гојду вә бир дәсмал ҝөтүрүб белинә бағлады.+  Сонра бир ләјәнә су төкдү вә шаҝирдләринин ајагларыны јујуб белиндәки дәсмалла гуруламаға башлады.  Нөвбә Шимон Бутруса чатанда Бутрус деди: «Аға, сән мәним ајагларымы јујаҹагсан?»  Иса ҹаваб верди: «Мәним нә етдијими инди баша дүшмүрсән, сонра баша дүшәҹәксән».  Бутрус деди: «Өмрүмдә гојмарам ки, сән мәним ајагларымы јујасан». Иса она деди: «Јумасам,+ јанымда сәнә јер јохдур».  Белә олдугда Шимон Бутрус деди: «Аға, онда тәкҹә ајагларымы јох, әлләрими дә, башымы да ју». 10  Иса она деди: «Чиммиш адам тәртәмиздир, тәкҹә ајаглары јујулса бәсдир. Сиз дә тәмизсиниз, амма һамыныз јох». 11  Иса билирди, ким ону сатаҹаг,+ она ҝөрә дә: «Һамыныз тәмиз дејилсиниз», — деди. 12  Иса онларын ајагларыны јујуб гуртарандан сонра палтарыны ҝејинди, сүфрәјә әјләшиб деди: «Сизин үчүн нә етдијими баша дүшүрсүнүз? 13  Сиз мәнә “Устад”, “Аға” дејирсиниз, дүз дә едирсиниз, бу, еләдир ки вар.+ 14  Әҝәр мән, Аға вә Устад ола-ола, сизин ајагларынызы јудумса,+ сиз дә бир-биринизин ајагларыны јумалысыныз.+ 15  Мән сизин үчүн нүмунә гојдум. Сизинлә неҹә даврандымса, сиз дә бир-биринизлә елә давранын.+ 16  Буну билин, нөкәр ағасындан үстүн дејил, ҝөндәрилән дә ону ҝөндәрәндән үстүн дејил. 17  Мадам ки бунлары билирсиниз, әмәл един, онда хошбәхт олаҹагсыныз.+ 18  Һамынызы нәзәрдә тутмурам, мән сечдијим адамлары таныјырам. Лакин бу, она ҝөрә олду ки,+ “чөрәк кәсдијим адам мәнә хәјанәт етди*+ сөзләри јеринә јетсин. 19  Инди бунлары сизә габагҹадан дејирәм ки, бунлар баш верәндә мәним о шәхс олдуғума инанасыныз.+ 20  Буну билин, ҝөндәрдијим адамы гәбул едән мәни гәбул едир.+ Мәни гәбул едәнсә мәни ҝөндәрәни гәбул едир».+ 21  Иса бу сөзләрдән сонра бәрк һәјәҹанланды вә бәјан етди: «Билин вә аҝаһ олун, сизләрдән бири мәни сатаҹаг».+ 22  Шаҝирдләр Исанын кими нәзәрдә тутдуғуну анламајыб мат-мат бир-биринин үзүнә бахырдылар.+ 23  Исанын јанында* онун севимли шаҝирди әјләшмишди.+ 24  Шимон Бутрус һәмин шаҝирдә һим-ҹим етди: «Соруш ҝөр кими дејир?» 25  О да Исаја тәрәф әјилиб сорушду: «Аға, о адам кимдир?»+ 26  Иса ҹаваб верди: «Чөрәји касанын ичинә батырыб кимә версәм, одур».+ Сонра чөрәји касаја батырыб Шимон Искәрјутун оғлу Јәһудаја верди. 27  Јәһуда чөрәји алан кими Шејтан онун гәлбинә ҝирди.+ Иса Јәһудаја деди: «Нә едәҹәксәнсә, тез елә». 28  Анҹаг сүфрәдә әјләшәнләрдән һеч кәс Исанын нә үчүн белә дедијини баша дүшмәди. 29  Пул гутусу+ Јәһудада олдуғу үчүн бәзиләри елә билди ки, Иса она: «Бајрам үчүн лазым олан шејләри ал», — деди, ја да она касыблара бир шеј пајламағы тапшырды. 30  Јәһуда тикәни алыб дәрһал чыхды. Артыг ҝеҹә иди.+ 31  О чыхыб ҝедәндән сонра Иса деди: «Инди инсан Оғлу шәрәфләнир,+ Аллаһ да онун васитәсилә шәрәфләнир. 32  Аллаһ Өзү ону уҹалдаҹаг+ вә буну дәрһал едәҹәк. 33  Балаларым, артыг јанынызда чох галмајаҹағам, сиз мәни ахтараҹагсыныз. Јәһудиләрә дедијим сөзү инди сизә дејирәм:+ сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәјәҹәксиниз. 34  Сизә јени бир әмр верирәм: бир-биринизи севин.+ Бир-биринизи мән сизи севдијим кими севин.+ 35  Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз».+ 36  Шимон Бутрус сорушду: «Аға, сән һара ҝедирсән?» Иса деди: «Ҝетдијим јерә сән инди ҝәлә билмәзсән, амма сонра ҝәләҹәксән».+ 37  Бутрус она деди: «Аға, мән нијә инди сәнин ардынҹа ҝәлә билмәрәм? Сәнин јолунда ҹанымы да верәрәм».+ 38  Иса деди: «Мәним јолумда ҹаныны верәрсән? Буну бил, хоруз банламамыш сән дүз үч дәфә мәни данаҹагсан.+

Һашијәләр

Һәрфән: мәнә дабаныны галдырды.
Һәрфән: гојнунда. Хүсуси рәғбәт мөвгејини билдирир.