Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 20:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәрдабә бошдур! (1—10)

  • Иса Мәҹдәлли Мәрјәмә ҝөрүнүр (11—18)

  • Иса шаҝирдләринә ҝөрүнүр (19—23)

  • Томас шүбһә едир, сонра инаныр (24—29)

  • Бу тумарын мәгсәди (30, 31)

20  Һәфтәнин илк ҝүнү* сәһәр тездән, һәлә һава ачылмамыш Мәҹдәлли Мәрјәм сәрдабәјә ҝәлди+ вә ҝөрдү ки, сәрдабәнин ағзындакы даш гыраға чәкилиб.+  О гачыб Шимон Бутрусун вә Исанын севдији о бири шаҝирдин+ јанына ҝәлди вә деди: «Ағаны сәрдабәдән+ ҝөтүрүбләр, билмирик апарыб һара гојублар».  Онда Бутрус вә о бири шаҝирд сәрдабәјә јолландылар.  Онларын икиси дә гачырдылар, амма о бири шаҝирд Бутрусдан бәрк гачырды вә сәрдабәјә биринҹи чатды.  О, ичәри бојланыб јердәки кәтан парчаны ҝөрдү,+ лакин ичәри ҝирмәди.  Шимон Бутрус да ҝәлиб чатды вә сәрдабәјә ҝирди. О да јердәки парчаны  вә Исанын башыны өртән дәсмалы ҝөрдү. Дәсмал кәтан парчадан ајры бир јердә бүрмәләниб галмышды.  Онда сәрдабәјә биринҹи чатмыш о бири шаҝирд дә ичәри ҝирди. О, бунлары ҝөрдү вә инанды.  Онлар Мүгәддәс Јазыларда онун дириләҹәји һагда дејилмиш сөзү һәлә дәрк етмәмишдиләр.+ 10  Беләҹә, шаҝирдләр евләринә гајытдылар. 11  Мәрјәм исә сәрдабәнин јанында дуруб ағлајырды. О ағлаја-ағлаја ичәријә бојланды 12  вә ағ либаслы ики мәләк ҝөрдү.+ Мәләкләрдән бири Исанын ҹәсәдинин гојулдуғу јерин баш тәрәфиндә, о бириси ајаг тәрәфиндә отурмушду. 13  Онлар Мәрјәмә дедиләр: «Нијә ағлајырсан?» О ҹаваб верди: «Ағамы апарыблар, билмирәм һара гојублар». 14  О, буну дејәндән сонра чөнүб ҝөрдү ки, Иса архада дуруб. Лакин Мәрјәм баша дүшмәди ки, бу, Исадыр.+ 15  Иса она деди: «Баҹым, нијә ағлајырсан? Кими ахтарырсан?» Мәрјәм елә билирди ки, бу, бағбандыр. Она ҝөрә дә деди: «Аға, әҝәр ону сән апармысанса, де һара гојмусан, мән ҝедим ону ҝөтүрүм». 16  Иса она деди: «Мәрјәм!» О чөнүб ибраниҹә: «Раббуни!» — деди. (Раббуни «устад» демәкдир.) 17  Иса она деди: «Тутма мәни. Мән ки һәлә Атамын јанына галхмырам. Гардашларымын јанына ҝет+ вә онлара де: “Мән өз Атамын+ вә сизин Атанызын, өз Аллаһымын+ вә сизин Аллаһынызын јанына ҝедирәм”». 18  Мәҹдәлли Мәрјәм ҝәлиб шаҝирдләрә деди: «Мән Ағаны ҝөрдүм!» О, Исанын дедикләрини онлара чатдырды.+ 19  Һәмин ҝүн һәфтәнин илк ҝүнү иди. Ахшамүстү шаҝирдләр бир јердә отурмушдулар вә јәһудиләрин горхусундан гапылары килитләмишдиләр. Гәфилдән Иса ҝәлиб ортада дурду вә онлары саламлады: «Сизә салам олсун!»+ 20  Сонра Иса әлләрини вә бөјрүнү онлара ҝөстәрди.+ Шаҝирдләр Ағаны ҝөрәндә чох севиндиләр.+ 21  Иса онлара деди: «Сизә салам олсун!+ Атам мәни дүнјаја ҝөндәрдији кими,+ мән дә сизи дүнјаја ҝөндәрирәм».+ 22  Сонра Иса онларын үзәринә үфүрүб деди: «Мүгәддәс руһу алын.+ 23  Кимин ҝүнаһларыны бағышласаныз, онлар бағышланаҹаг, кимин ҝүнаһларыны бағышламасаныз, онлар бағышланмајаҹаг». 24  Иса ҝәләндә он ики һәваридән бири олан Әкиз ләгәбли Томас+ онларла дејилди. 25  О бири шаҝирдләр она: «Биз Ағаны ҝөрдүк!» — дејәндә Томас ҹаваб верди: «Әҝәр онун әлләриндә мых изләрини ҝөрмәсәм, бу јаралара бармағымла тохунмасам, әлими онун бөјрүнә гојмасам,+ өмрүмдә инанмарам». 26  Бу һадисәдән сәккиз ҝүн сонра шаҝирдләр јенә бир јердә јығышмышдылар, Томас да онларла иди. Гапылар бағлы олса да, Иса ҝәлди, отағын ортасында дуруб деди: «Сизә салам олсун!»+ 27  Сонра үзүнү Томаса тутуб деди: «Бармағыны бура гој вә әлләримә бах. Әлини узат, бөјрүмә гој вә даһа шүбһә етмә, инан!» 28  Томас она ҹаваб верди: «Ағам, аллаһым!*» 29  Иса она деди: «Мәни ҝөрдүјүн үчүн инандын? Ҝөрмәјиб иман едәнләр нә хошбәхтдирләр!» 30  Әлбәттә, Иса шаҝирдләринин ҝөзү габағында чохлу башга мөҹүзәләр дә ҝөстәрди. Лакин онлар һаггында бу тумарда јазылмајыб.+ 31  Бунлар исә она ҝөрә јазылыб ки, сиз Исанын Аллаһын Оғлу Мәсиһ олдуғуна инанасыныз вә иман сајәсиндә, онун ады васитәсилә һәјата говушасыныз.+

Һашијәләр

Јахуд базар ҝүнү. Јәһудиләрдә һәфтә базар ҝүнүндән башлајырды.
Јәни Аллаһын елчиси.