Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 8:12—59

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ Иса барәдә шәһадәт верир (12—30)

    • Иса дүнјанын нурудур (12)

  • Ибраһимин өвладлары (31—41)

    • «Һәгигәт сизи азад едәҹәк» (32)

  • Иблисин өвладлары (42—47)

  • Иса вә Ибраһим (48—59)

8  12  Иса јенидән онлара деди: «Мән дүнјанын нурујам.+ Мәним ардымҹа ҝәлән әсла гаранлыгда јеримәјәҹәк. О, һәјат нуруна саһиб олаҹаг».+ 13  Фәрисиләр она дедиләр: «Сән өзүн-өзүнә шәһадәт едирсән, сәнин шәһадәтин доғру дејил». 14  Иса онлара ҹаваб верди: «Мән өзүм-өзүмә шәһадәт етсәм дә, мәним шәһадәтим доғрудур. Чүнки мән һарадан ҝәлдијими вә һара ҝедәҹәјими билирәм.+ Сиз исә мәним һарадан ҝәлдијими вә һара ҝедәҹәјими билмирсиниз. 15  Сиз инсан мејары илә мүһакимә едирсиниз,+ мән исә һеч кәси мүһакимә етмирәм. 16  Мүһакимә етсәм дә, мәним кәсдијим һөкм доғрудур, чүнки мән тәк дејиләм, мәни ҝөндәрән Атам мәнимләдир.+ 17  Бундан әлавә, сизин Ганунда да јазылыб: “Ики нәфәрин шәһадәти доғрудур”.+ 18  Мән өзүм дә өзүм һагда шәһадәт едирәм, мәни ҝөндәрмиш Ата да мәним һаггымда шәһадәт едир».+ 19  Онлар Исаја дедиләр: «Сәнин Атан һарададыр?» Иса ҹаваб верди: «Сиз нә мәни таныјырсыныз, нә дә Атамы.+ Мәни танысајдыныз, Атамы да таныјардыныз».+ 20  Иса бу сөзләри мәбәддә, хәзинә габлары олан јердә+ вәз едәркән сөјләмишди. Анҹаг һеч кәс ону тутмады, чүнки онун вахты һәлә ҝәлмәмишди.+ 21  Иса сөзүнә давам етди: «Мән чыхыб ҝедирәм. Сиз мәни ахтараҹагсыныз, бунунла белә, өз ҝүнаһыныз ичиндә өләҹәксиниз.+ Сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәзсиниз».+ 22  Онда јәһудиләр дедиләр: «Бәлкә, бу, өзүнү өлдүрмәк истәјир? Бир ҝөрүн нә дејир: “Сиз ҝетдијим јерә ҝәлә билмәзсиниз”». 23  Иса онлара деди: «Сиз ашағыдакы аләмдәнсиниз, мән исә јухарыдакы аләмдәнәм.+ Сиз бу дүнјадансыныз, мән исә бу дүнјадан дејиләм. 24  Буна ҝөрә дә сизә: “Ҝүнаһыныз ичиндә өләҹәксиниз”, — дедим. Чүнки әҝәр сиз инанмасаныз ки, мән ојам, ҝүнаһыныз ичиндә өләҹәксиниз». 25  Онлар Исадан сорушдулар: «Сән кимсән?» Иса ҹаваб верди: «Јәни бүтүн дедикләрим һәдәр ҝетди? 26  Сизә дејиләси чох сөзүм вар, чох мәсәлә илә бағлы һөкм кәсмәлијәм. Мәни ҝөндәрән һагдыр. Мән Ондан ешитдикләрими дүнјаја данышырам».+ 27  Онлар Исанын сәмави Ата һаггында данышдығыны баша дүшмәдиләр. 28  Сонра Иса деди: «Сиз инсан Оғлуну јухары галдыранда+ мәним о шәхс олдуғуму+ вә өзүмдән һеч бир шеј етмәдијими биләҹәксиниз.+ Ата мәнә нә өјрәдибсә, мән дә ону данышырам. 29  Мәни ҝөндәрән мәнимләдир. О, мәни тәк гојмајыб, чүнки мән һәмишә Онун бәјәндији ишләри ҝөрүрәм».+ 30  Иса бунлары дејәркән хејли адам она иман етди. 31  Иса она иман ҝәтирмиш јәһудиләрә деди: «Әҝәр мәним сөзләримә даима әмәл етсәниз, демәли, сиз, һәгигәтән, мәним шаҝирдләримсиниз. 32  Сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз+ вә һәгигәт сизи азад едәҹәк».+ 33  Онлар дедиләр: «Биз Ибраһимин өвладларыјыг, һеч вахт һеч кәсин көләси олмамышыг. Неҹә јәни “сиз азад олаҹагсыныз”?» 34  Иса ҹаваб верди: «Ешидин вә аҝаһ олун, ҝүнаһ ишләјән һәр бир адам ҝүнаһын көләсидир.+ 35  Нөкәр евдә һәмишәлик галмыр. Оғул һәмишәлик галыр. 36  Әҝәр Оғул сизи азад етсә, сиз, һәгигәтән дә, азад олаҹагсыныз. 37  Мән билирәм ки, сиз Ибраһимин өвладларысыныз. Анҹаг сиз мәни өлдүрмәк истәјирсиниз, чүнки мәним сөзләрим сизә кар етмир. 38  Мән Атамын јанында оларкән ҝөрдүкләрими+ сизә данышырам, сиз исә өз атаныздан ешитдикләринизи едирсиниз». 39  Онлар ҹаваб вердиләр: «Бизим атамыз Ибраһимдир». Иса деди: «Сиз Ибраһимин өвладлары+ олсајдыныз, Ибраһимин ҝөрдүјү ишләри ҝөрәрдиниз. 40  Сиз исә инди мәни, Аллаһдан ешитдији һәгигәти сизә сөјләјән адамы өлдүрмәк истәјирсиниз.+ Ибраһим белә иш ҝөрмәмишди. 41  Сиз атанызын ҝөрдүјү ишләри ҝөрүрсүнүз». Онлар дедиләр: «Биз биҹ доғулмамышыг. Бизим бир Атамыз вар, о да Аллаһдыр». 42  Иса онлара деди: «Сизин Атаныз Аллаһ олсајды, сиз мәни севәрдиниз,+ чүнки мән Аллаһдан ҝәлмишәм вә инди бурадајам. Мән өзбашына ҝәлмәмишәм, мәни О ҝөндәриб.+ 43  Нә үчүн мәним дедикләрими баша дүшмүрсүнүз? Чүнки сөзләрими динләјә билмирсиниз. 44  Сизин атаныз Иблисдир вә сиз атанызын арзуларыны һәјата кечирмәк истәјирсиниз.+ О, әзәлдән гатилдир. О, һәгигәтә бағлы галмады,+ чүнки онда һәгигәт јохдур. О өз тәбиәтинә хас олараг јалан данышыр, чүнки о, јаланчыдыр вә јаланын атасыдыр.+ 45  Мән исә һәгигәти данышдығым үчүн сиз мәнә инанмырсыныз. 46  Һансы бириниз мәни ҝүнаһ иш ҝөрмәкдә тәгсирләндирә биләр? Әҝәр һәгигәти данышырамса, нијә мәнә инанмырсыныз? 47  Аллаһ бәндәси Аллаһын сөзүнә гулаг асыр.+ Сиз исә Аллаһ бәндәси олмадығыныз үчүн мәнә гулаг асмырсыныз».+ 48  Онда јәһудиләр дедиләр: «Дүз дејирик дә! Сән сәмәријјәлисән,+ өзү дә ичиндә ҹин отуруб».+ 49  Иса ҹаваб верди: «Мәндә ҹин јохдур. Мән Атама еһтирам бәсләјирәм. Сиз исә мәнә һөрмәт гојмурсунуз. 50  Мән өзүмү шәрәфләндирмәк истәмирәм.+ Мәни шәрәфләндирмәк истәјән вар. О, һәм дә һакимдир. 51  Билин вә аҝаһ олун, мәним сөзүмә әмәл едән адама өлүм јохдур».+ 52  Јәһудиләр дедиләр: «Доғрудан да, сәһв етмәмишик. Сәндә ҹин вар. Ибраһим дә, пејғәмбәрләр дә өлүбләр, сән исә дејирсән ки: “Мәним сөзүмә әмәл едән адам һеч вахт өлмәјәҹәк”. 53  Мәҝәр сән вәфат етмиш атамыз Ибраһимдән бөјүксән? Пејғәмбәрләр дә өлүбләр. Сән өзүнү ким һесаб едирсән?» 54  Иса ҹаваб верди: «Әҝәр мән өзүмү шәрәфләндирсәјдим, онда бу шәрәф һеч нә оларды. Мәни шәрәфләндирән Атамдыр.+ Сиз Ону өз Аллаһыныз санырсыныз. 55  Амма Ону гәтијјән танымырсыныз,+ мән исә Ону таныјырам.+ Әҝәр мән десәјдим ки, Ону танымырам, сизин кими јаланчы олардым. Анҹаг мән Ону таныјырам вә Онун сөзүнә әмәл едирәм. 56  Атаныз Ибраһим мәним ҝүнүмү ҝөрәҹәји үчүн чох севинирди. О, мәним ҝүнүмү ҝөрдү вә шадланды».+ 57  Онда јәһудиләр дедиләр: «Сәнин һеч әлли јашын да јохдур, сән Ибраһими ҝөрмүсән?!» 58  Иса деди: «Билин вә аҝаһ олун, Ибраһим доғулмаздан әввәл мән вар идим».+ 59  Онлар даш ҝөтүрүб ону дашламаг истәдиләр. Анҹаг Иса ҝизләнди вә мәбәддән чыхды.

Һашијәләр