Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 11:1—57

МҮНДӘРИҸАТ

  • Илазәрин өлүмү (1—16)

  • Иса Марта илә Мәрјәмә тәсәлли верир (17—37)

  • Иса Илазәри дирилдир (38—44)

  • Исаја гаршы суи-гәсд һазырланыр (45—57)

11  О заман Мәрјәмин вә баҹысы Мартанын+ јашадығы Бејтанијјә кәндиндә Илазәр адында бир адам хәстә јатырды.  Бу, Ағанын ајагларыны әтирли јағла јағлајыб сачы илә силән Мәрјәм иди.+ Хәстә јатан Илазәр онун гардашы иди.  Баҹылар Исаја хәбәр ҝөндәрдиләр: «Аға, әзиз достун хәстәдир».  Иса буну ешидәндә деди: «Бу хәстәлик өлүмә апармыр. Бу хәстәлик Аллаһы уҹалдаҹаг,+ Аллаһын Оғлу да онун васитәсилә уҹалаҹаг».  Иса Марта илә баҹысыны вә Илазәри чох истәјирди.  Анҹаг Илазәрин хәстәләндијини ешидәндә ики ҝүн дә олдуғу јердә галды.  Сонра шаҝирдләринә деди: «Ҝәлин јенә Јәһудијјәјә ҝедәк».  Шаҝирдләри дедиләр: «Рабби*,+ јәһудијјәлиләр тәзәликҹә сәни дашламаг истәјирдиләр,+ сәнсә јенә ора ҝедирсән?»  Иса ҹаваб верди: «Мәҝәр ҝүндүз он ики саат давам еләмир?+ Ҝүндүз ҝәзәнин ајағы һеч нәјә илишмир, чүнки о, бу дүнјанын ишығыны ҝөрүр. 10  Лакин ҝеҹә ҝәзәнин ајағы мүтләг нәјәсә илишәҹәк, чүнки о, зүлмәтдәдир». 11  Иса бунлары дејәндән сонра әлавә етди: «Достумуз Илазәр јухуја ҝедиб,+ мән исә ону ојатмаға ҝедирәм». 12  Шаҝирдләр дедиләр: «Аға, јатырса, демәли, сағалаҹаг». 13  Иса онун өлдүјүнү дејирди, онларса елә билдиләр ки, Иса ади јухудан данышыр. 14  Онда Иса ачыг деди: «Илазәр өлүб.+ 15  Мәним орада олмамағым сизин хејринизәдир, чүнки инди сизин иманыныз мөһкәмләнәҹәк. Дурун, онун јанына ҝедәк». 16  Бу вахт Әкиз ләгәбли Томас о бири шаҝирдләрә деди: «Ҝәлин ҝедәк, биз дә онунла өләк».+ 17  Иса ораја ҝәләндә өјрәнди ки, Илазәр артыг дөрд ҝүндүр сәрдабәјә гојулуб. 18  Бејтанијјә Јерусәлимин јахынлығында, орадан тәхминән үч километр* аралыда јерләширди. 19  Марта илә Мәрјәмә гардашларына ҝөрә башсағлығы вермәјә хејли јәһуди ҝәлмишди. 20  Марта ешидәндә ки, Иса ҝәлир, онун габағына чыхды, Мәрјәм+ исә евдә галды. 21  Марта Исаја деди: «Аға, сән бурада олсајдын, гардашым өлмәзди. 22  Анҹаг инди дә әминәм ки, Аллаһдан нә истәсән, сәнә верәҹәк». 23  Иса она деди: «Гардашын дириләҹәк». 24  Марта деди: «Билирәм, о, ахырынҹы ҝүндә, дирилмә+ заманы дириләҹәк». 25  Иса она деди: «Дирилмә вә һәјат мәнәм.+ Мәнә иман едән өлсә дә, һәјата гајыдаҹаг 26  вә мәнә инамла јашајан адам һеч вахт өлмәјәҹәк.+ Буна инанырсан?» 27  О ҹаваб верди: «Бәли, Аға, мән инанырам ки, сән Аллаһын Оғлусан, дүнјаја ҝәлмәли олан Мәсиһсән». 28  Марта буну дејиб ҝетди вә баҹысы Мәрјәми чағырыб тәкликдә она деди: «Устад+ ҝәлиб, сәни ҝөрмәк истәјир». 29  Мәрјәм буну ешидәндә дәрһал дуруб Исанын јанына ҝетди. 30  Иса һәлә кәндә ҝирмәмишди, Мартанын ону гаршыладығы јердә дурмушду. 31  Баҹылара башсағлығы вермәјә ҝәлмиш јәһудиләр Мәрјәмин ҹәлд дуруб евдән чыхдығыны ҝөрәндә галхыб онун далынҹа ҝетдиләр. Онлар елә дүшүндүләр ки, о, сәрдабәнин+ јанына ағламаға ҝедир. 32  Мәрјәм Исанын дурдуғу јерә ҝәлди вә ону ҝөрәндә ајагларына јыхылыб деди: «Аға, сән бурада олсајдын, гардашым өлмәзди». 33  Иса Мәрјәмин вә онунла ҝәлмиш јәһудиләрин ағлашдығыны ҝөрәндә бәрк гәһәрләнди вә дәриндән аһ чәкиб 34  сорушду: «Ону һара гојмусунуз?» Она дедиләр: «Аға, ҝедәк бах». 35  Иса ағлады.+ 36  Онда јәһудиләр дедиләр: «Ҝөр ону неҹә чох истәјирди!» 37  Бәзиләри исә белә дејирди: «Корун+ ҝөзүнү ачан бир шеј едә билмәзди ки, бу јазыг өлмәсин?» 38  Иса јенә дә дәриндән аһ чәкиб сәрдабәјә јахынлашды. Бу, мағара иди вә ағзына даш гојулмушду. 39  Иса деди: «Дашы кәнара чәкин». Мәрһумун баҹысы Марта она деди: «Аға, о, дөрд ҝүндүр ки, бурададыр, индијә јәгин ијләнәр». 40  Иса она деди: «Мәҝәр сәнә демәдим ки, инансан, Аллаһын әзәмәтини ҝөрәҹәксән?»+ 41  Дашы ҝөтүрдүләр. Иса ҝөјә бахыб+ деди: «Шүкүрләр олсун сәнә, Ата, мәни ешитдин. 42  Билирәм, Сән мәни һәмишә ешидирсән. Анҹаг буну бурада дурмуш ҹамаатдан өтрү дедим ки, мәни Сәнин ҝөндәрдијинә инансынлар».+ 43  Иса буну дејиб уҹадан сәсләди: «Илазәр, чөлә чых!»+ 44  Өлмүш адам сәрдабәдән чыхды. О, сарғыларла кәфәнләнмишди, үзүнү исә дәсмалла өртмүшдүләр. Иса деди: «Кәфәнини ачын, азад олсун». 45  Мәрјәмин јанына ҝәлмиш јәһудиләрин чоху буну ҝөрәндә Исаја иман етди.+ 46  Бәзиләри исә ҝедиб Исанын нә етдијини фәрисиләрә данышдылар. 47  Онда бөјүк каһинләр вә фәрисиләр Синедриону топлајыб тәдбир төкмәјә башладылар: «Биз нә едәк? Бу адам чохлу мөҹүзә ҝөстәрир.+ 48  Ону өзбашына гојсаг, һамы она инанаҹаг, онда ромалылар ҝәлиб һәм мәбәдимизи, һәм дә халгымызы әлә кечирәҹәкләр». 49  Онлардан бири, һәмин ил баш каһин олан Гајафа+ Синедриона деди: «Сиз һеч нә билмирсиниз, 50  баша дүшмүрсүнүз ки, бүтүн халгын мәһвиндәнсә, бир адамын халг уғрунда өлмәси сизин үчүн даһа јахшыдыр». 51  Амма о, бу сөзләри өзүндән демәди, һәмин ил баш каһин олдуғундан Исанын халг үчүн өләҹәјини пејғәмбәрлик етди. 52  Амма Иса јалныз халг үчүн јох, Аллаһын пәрән-пәрән дүшмүш өвладларыны бир јерә јығмаг үчүн дә өлдү. 53  Онлар о ҝүн Исаны өлдүрмәјә гәрар вердиләр. 54  Буна ҝөрә дә Иса артыг јәһудиләрин арасында ачыг-ашкар ҝәзмирди. О, сәһраја јахын бир бөлҝәјә, Әфраим+ адланан шәһәрә ҝетди вә шаҝирдләри илә орада галды. 55  Јәһудиләрин Пасха бајрамы+ јахынлашырды. Әтраф јерләрдән хејли адам бајрам габағы пакланмаг үчүн Јерусәлимә ҝәлмишди. 56  Онлар Исаны ахтарырдылар вә мәбәддә дуруб бир-биринә дејирдиләр: «Ҝөрәсән, о, бајрама ҝәлмәјәҹәк?» 57  Бөјүк каһинләр вә фәрисиләр исә әмр етмишдиләр ки, онун јерини билән адам ҝәлиб онлара хәбәр версин. Онлар Исаны тутмаг истәјирдиләр.

Һашијәләр

Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Һәрфән: тәхминән 15 стади. Б14 әлавәсинә бах.