Kulingana na Luka 9:1-62

 • Wale 12 wapewa maagizo kuhusu huduma (1-6)

 • Herode ashangazwa na Yesu (7-9)

 • Yesu awalisha wanaume 5,000 (10-17)

 • Petro amtambua Kristo (18-20)

 • Kifo cha Yesu chatabiriwa (21, 22)

 • Wanafunzi wa kweli (23-27)

 • Yesu ageuka sura (28-36)

 • Mvulana aliyekuwa na roho mwovu aponywa (37-43a)

 • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (43b-45)

 • Wanafunzi wabishana kuhusu cheo (46-48)

 • Asiyetupinga yuko upande wetu (49, 50)

 • Kijiji cha Wasamaria chamkataa Yesu (51-56)

 • Jinsi ya kumfuata Yesu (57-62)

9  Ndipo akawaita pamoja wale 12, akawapa nguvu na mamlaka ya kufukuza roho wote waovu+ na kuponya magonjwa.+  Kisha akawatuma kuhubiri kuhusu Ufalme wa Mungu na kuponya,  akawaambia: “Msibebe chochote kwa ajili ya safari, wala fimbo wala mfuko wa chakula wala mkate wala pesa;* wala msiwe na mavazi mawili.*+  Lakini mtakapoingia katika nyumba yoyote, kaeni humo mpaka mtakapoondoka huko.+  Popote ambapo watu hawatawakaribisha, mnapotoka katika jiji hilo kung’uteni mavumbi yaliyo kwenye miguu yenu ili uwe ushahidi dhidi yao.”+  Kisha wakaenda katika eneo hilo kutoka kijiji mpaka kijiji, wakitangaza habari njema na kuponya wagonjwa kila mahali.+  Basi Herode* mtawala wa wilaya* aliposikia kuhusu mambo yaliyokuwa yakitukia, akashikwa na wasiwasi sana kwa sababu watu walikuwa wakisema Yohana alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu,+  lakini wengine walikuwa wakisema Eliya alikuwa ametokea, na wengine mmoja wa manabii wa kale alikuwa amefufuliwa.+  Herode akasema: “Yohana nilimkata kichwa.+ Basi, ni nani huyu ninayesikia habari hizi kumhusu?” Kwa hiyo alitamani kumwona.+ 10  Mitume waliporudi, wakamsimulia Yesu mambo yote waliyokuwa wamefanya.+ Ndipo akaondoka nao na kwenda faraghani katika jiji linaloitwa Bethsaida.+ 11  Lakini umati ulipojua, ukamfuata. Yesu akawapokea kwa fadhili na kuanza kuwaambia kuhusu Ufalme wa Mungu, naye akawaponya wale waliohitaji kuponywa.+ 12  Ilipokaribia jioni, wale 12 wakaja na kumwambia Yesu: “Uambie umati uondoke, waende vijijini na mashambani ili wakatafute chakula na mahali pa kulala, kwa sababu mahali hapa hapana watu.”+ 13  Lakini akawaambia: “Ninyi wapeni chakula.”+ Wakasema: “Tuna mikate mitano tu na samaki wawili, labda twende tukawanunulie watu hawa wote chakula.” 14  Kwa kweli, kulikuwa na karibu wanaume 5,000. Lakini akawaambia wanafunzi wake: “Waambieni waketi katika vikundi vya watu hamsini hamsini.” 15  Wakafanya hivyo, na kila mtu akaketi. 16  Akachukua ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni na kuvibariki. Kisha akavimega, akaanza kuwapa wanafunzi ili wawape watu. 17  Basi wote wakala wakashiba, nao wakakusanya chakula kilichobaki na kujaza vikapu 12.+ 18  Baadaye, alipokuwa akisali akiwa peke yake, wanafunzi wakaja, naye akawauliza: “Umati unasema mimi ni nani?”+ 19  Wakamjibu: “Yohana Mbatizaji, lakini wengine wanasema Eliya, na bado wengine husema mmoja wa manabii wa kale amefufuliwa.”+ 20  Ndipo akawauliza: “Hata hivyo, ninyi mnasema mimi ni nani?” Petro akajibu: “Kristo wa Mungu.”+ 21  Ndipo akawaagiza kwa uthabiti wasimwambie mtu yeyote jambo hilo,+ 22  lakini akasema: “Lazima Mwana wa binadamu apatwe na mateso mengi, akataliwe na wazee, wakuu wa makuhani, na waandishi, kisha atauawa,+ na siku ya tatu atafufuliwa.”+ 23  Ndipo akawaambia wote: “Mtu yeyote akitaka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe,+ aubebe mti* wake wa mateso siku baada ya siku na aendelee kunifuata.+ 24  Kwa maana yeyote anayetaka kuuokoa uhai wake* ataupoteza, lakini yeyote anayeupoteza uhai wake* kwa ajili yangu ndiye atakayeuokoa.+ 25  Kwa kweli, mtu atapata faida gani akiupata ulimwengu wote lakini apoteze uhai wake au apate hasara?+ 26  Kwa maana yeyote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu, Mwana wa binadamu atamwonea aibu mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wake, na wa Baba, na wa malaika watakatifu.+ 27  Lakini kwa kweli ninawaambia, kuna baadhi ya wale waliosimama hapa ambao hawataonja kifo kamwe kabla ya kuuona Ufalme wa Mungu.”+ 28  Kwa hakika, karibu siku nane baada ya Yesu kusema maneno hayo, alienda mlimani na Petro, Yohana, na Yakobo ili kusali.+ 29  Alipokuwa akisali uso wake ukabadilika, mavazi yake yakawa meupe na kuanza kumetameta. 30  Na tazama! wanaume wawili walikuwa wakizungumza naye; walikuwa Musa na Eliya. 31  Walitokea wakiwa na utukufu na wakaanza kuongea kuhusu kuondoka kwake, ambako kungetimizwa huko Yerusalemu.+ 32  Petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipoamka kabisa waliuona utukufu wa Yesu+ na wanaume wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. 33  Wale wanaume wawili walipokuwa wakiondoka, Petro akamwambia Yesu: “Mwalimu, ni vizuri sisi tuwe hapa. Basi, tutasimamisha mahema matatu, moja lako, moja la Musa, na moja la Eliya.” Hakujua alichokuwa akisema. 34  Lakini alipokuwa akisema mambo haya, wingu likatokea na kuanza kuwafunika. Walipokuwa wakifunikwa na wingu, wakaogopa. 35  Kisha sauti+ ikasikika katika lile wingu ikisema: “Huyu ni Mwanangu aliyechaguliwa.+ Msikilizeni.”+ 36  Walipokuwa wakisikia ile sauti, wakamwona Yesu akiwa peke yake. Lakini wakakaa kimya na katika siku hizo hawakumwambia mtu yeyote lolote kati ya mambo waliyoona.+ 37  Siku iliyofuata, waliposhuka kutoka mlimani, Yesu alikutana na umati mkubwa.+ 38  Na tazama! mtu fulani katika umati akasema kwa sauti kubwa: “Mwalimu, ninakuomba umwangalie mwanangu, kwa sababu yeye ni mwanangu wa pekee.+ 39  Tazama! roho mwovu humshika, naye hupiga kelele ghafla, na humfanya agaegae na kutokwa na povu mdomoni, naye hamtoki upesi mpaka anapomjeruhi. 40  Niliwaomba wanafunzi wako wamfukuze, lakini wakashindwa.” 41  Yesu akajibu: “Enyi kizazi kisicho na imani na kilichopotoka,+ nitaendelea kuwa pamoja nanyi na kuwavumilia mpaka lini? Mlete mwanao hapa.”+ 42  Lakini alipokuwa akikaribia, yule roho mwovu akamwangusha na kumfanya agaegae sana. Hata hivyo, Yesu akamkemea yule roho mwovu na kumponya mvulana huyo, kisha akamkabidhi kwa baba yake. 43  Wote wakashangazwa na ukuu wa nguvu za Mungu. Walipokuwa bado wanashangaa kuhusu mambo yote aliyokuwa akifanya, akawaambia wanafunzi wake: 44  “Sikilizeni kwa makini na mkumbuke maneno haya, kwa maana Mwana wa binadamu atasalitiwa mikononi mwa watu.”+ 45  Lakini hawakuelewa maneno hayo. Kwa kweli, yalifichwa ili wasiyafahamu, nao waliogopa kumuuliza kuhusu maneno hayo. 46  Kisha wanafunzi wakaanza kubishana kuhusu aliyekuwa mkuu zaidi kati yao.+ 47  Yesu, akijua mawazo ya mioyo yao, akachukua mtoto na kumsimamisha kando yake, 48  akawaambia: “Yeyote anayempokea mtoto huyu kwa msingi wa jina langu ananipokea mimi pia, na yeyote anayenipokea, anampokea pia Yule aliyenituma.+ Kwa maana anayejiendesha kama mdogo zaidi kati yenu nyote ndiye mkuu.”+ 49  Yohana akasema: “Mwalimu, tulimwona mtu fulani akifukuza roho waovu kwa kutumia jina lako, tukajaribu kumzuia, kwa sababu hafuatani nasi.”+ 50  Lakini Yesu akamwambia: “Msijaribu kumzuia, kwa maana yeyote asiyewapinga yuko upande wenu.” 51  Wakati ulipokuwa ukikaribia* wa Yesu kwenda mbinguni,+ akaazimia kwenda Yerusalemu. 52  Basi akawatuma wajumbe wamtangulie. Wakaenda katika kijiji kimoja cha Wasamaria, ili wafanye matayarisho kwa ajili yake. 53  Lakini hawakumpokea,+ kwa sababu alikuwa ameazimia* kwenda Yerusalemu. 54  Wanafunzi Yakobo na Yohana+ walipoona hilo wakauliza: “Bwana unataka tuagize moto utoke mbinguni uwaangamize?”+ 55  Lakini Yesu akageuka akawakemea. 56  Basi wakaenda kwenye kijiji kingine. 57  Wakiwa njiani, mtu fulani akamwambia Yesu: “Nitakufuata popote utakapoenda.” 58  Lakini Yesu akamwambia: “Mbweha wana mapango na ndege wa angani wana viota, lakini Mwana wa binadamu hana mahali pa kulaza kichwa chake.”+ 59  Kisha akamwambia mtu mwingine: “Njoo, uwe mfuasi wangu.” Mtu huyo akasema: “Bwana, niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu.”+ 60  Yesu akamwambia: “Waache wafu+ wawazike wafu wao, lakini wewe nenda ukatangaze Ufalme wa Mungu kila mahali.”+ 61  Mtu mwingine akamwambia: “Bwana nitakufuata, lakini niruhusu kwanza nikawaage watu wa nyumbani kwangu.” 62  Yesu akamwambia: “Yeyote anayeshika jembe la ng’ombe na kutazama vitu vilivyo nyuma+ hastahili Ufalme wa Mungu.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “fedha.”
Au “vazi la ziada.”
Yaani, Herode Antipa. Angalia Kamusi.
Tnn., “tetraki.”
Angalia Kamusi.
Au “nafsi yake.”
Au “nafsi yake.”
Tnn., “ulipotimia.”
Tnn., “alikuwa ameelekeza uso wake.”