Kulingana na Luka 19:1-48

  • Yesu amtembelea Zakayo (1-10)

  • Mfano wa mina kumi (11-27)

  • Yesu aingia kwa kishindo (28-40)

  • Yesu alililia jiji la Yerusalemu (41-44)

  • Yesu asafisha hekalu (45-48)

19  Yesu akaingia Yeriko, naye alikuwa akipita katika jiji hilo.  Kulikuwa na mwanamume aliyeitwa Zakayo; alikuwa mkuu wa wakusanya kodi, na alikuwa tajiri.  Basi, alitamani sana kumwona Yesu, lakini hakuweza kwa sababu ya umati, kwa maana alikuwa mfupi.  Basi akakimbia mbele na kupanda juu ya mti wa mkuyu* ili amwone Yesu, kwa maana alikuwa karibu kupitia njia hiyo.  Yesu alipofika hapo, akatazama juu akamwambia: “Zakayo, shuka haraka, kwa maana leo lazima nikae nyumbani kwako.”  Basi akashuka haraka na kumkaribisha kwa shangwe awe mgeni wake.  Wote walipoona hivyo, wakaanza kunung’unika wakisema: “Ameenda kumtembelea mtenda dhambi.”+  Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Bwana: “Tazama! Nitawapa maskini nusu ya mali zangu, Bwana, na chochote nilichomnyang’anya mtu,* nitamrudishia mara nne.”+  Ndipo Yesu akamwambia: “Leo wokovu umekuja katika nyumba hii, kwa sababu yeye pia ni mwana wa Abrahamu. 10  Kwa maana Mwana wa binadamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea.”+ 11  Walipokuwa wakisikiliza mambo hayo, akawaambia mfano mwingine, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu nao walifikiri Ufalme wa Mungu ungetokea ghafla.+ 12  Basi akasema: “Mtu fulani wa familia mashuhuri alitaka kusafiri kwenda nchi ya mbali+ ili apokee mamlaka ya kifalme kisha arudi. 13  Akawaita kumi kati ya watumwa wake akawapa mina* kumi na kuwaambia, ‘Fanyeni nazo biashara mpaka nitakaporudi.’+ 14  Lakini raia zake walimchukia, nao wakatuma mabalozi wamfuate na kusema, ‘Hatutaki mtu huyu awe mfalme wetu.’ 15  “Mwishowe aliporudi baada ya kupokea mamlaka ya kifalme,* aliwaita watumwa aliokuwa amewapa pesa,* ili ajue faida waliyopata kwa kufanya biashara.+ 16  Basi wa kwanza akaja na kusema, ‘Bwana, mina yako moja imeleta faida ya mina kumi.’+ 17  Akamwambia, ‘Umefanya vema, mtumwa mwema! Kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika jambo dogo sana, utatawala majiji kumi.’+ 18  Kisha wa pili akaja na kusema, ‘Bwana, mina yako moja, imeleta faida ya mina tano.’+ 19  Vilevile akamwambia, ‘Wewe pia, utatawala majiji matano.’ 20  Lakini mwingine akaja, akasema, ‘Bwana, hii hapa mina yako, niliifunga kwa kitambaa nikaificha. 21  Nilikuogopa kwa sababu wewe ni mtu mkali; wewe huchukua kile ambacho hukuweka akiba, na kuvuna kile ambacho hukupanda.’+ 22  Akamwambia, ‘Ninakuhukumu kwa maneno yako mwenyewe, mtumwa mwovu. Ulijua, sivyo, kwamba mimi ni mtu mkali, ambaye huchukua kile ambacho sikuweka akiba na kuvuna kile ambacho sikupanda?+ 23  Basi kwa nini hukuziweka pesa* zangu benki? Kisha baada ya kurudi, ningezichukua zikiwa na faida.’ 24  “Ndipo akawaambia wale waliokuwa wamesimama hapo, ‘Chukueni mina hiyo mkampe yule aliye na mina kumi.’+ 25  Lakini wakamwambia, ‘Bwana, tayari huyo ana mina kumi!’— 26  ‘Ninawaambia, kila mtu aliye na kitu, ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.+ 27  Isitoshe, waleteni adui zangu ambao hawakutaka niwe mfalme wao, muwaue mbele yangu.’” 28  Baada ya Yesu kusema hayo, akapanda kuelekea Yerusalemu. 29  Alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye Mlima wa Mizeituni,+ akawatuma wawili kati ya wanafunzi,+ 30  akisema: Nendeni katika kijiji mtakachokiona, na mtakapoingia mtamwona mwanapunda akiwa amefungwa, ambaye hakuna mtu amewahi kuketi juu yake. Mfungueni na kumleta. 31  Lakini mtu akiwauliza, ‘Kwa nini mnamfungua?’ Mwambieni, ‘Bwana anamhitaji.’” 32  Basi wale waliotumwa wakaenda na kupata sawasawa na vile Yesu alivyowaambia.+ 33  Lakini walipokuwa wakimfungua mwanapunda huyo, wenyewe wakawauliza: “Mbona mnamfungua huyo mwanapunda?” 34  Wakajibu: “Bwana anamhitaji.” 35  Wakampeleka kwa Yesu, nao wakaweka mavazi yao ya nje juu ya huyo mwanapunda na kumketisha Yesu juu yake.+ 36  Alipokuwa akienda walikuwa wakitandaza mavazi yao ya nje barabarani.+ 37  Alipokaribia tu barabara ya kushuka Mlima wa Mizeituni umati wote wa wanafunzi ukaanza kushangilia na kumsifu Mungu kwa sauti kubwa kwa sababu ya matendo yote yenye nguvu ambayo walikuwa wameona, 38  na kusema: “Amebarikiwa yule anayekuja akiwa Mfalme katika jina la Yehova!* Amani mbinguni, na utukufu katika vilele vilivyo juu!”+ 39  Hata hivyo, baadhi ya Mafarisayo waliokuwa kwenye umati wakamwambia: “Mwalimu, wakemee wanafunzi wako.”+ 40  Lakini akajibu: “Ninawaambia, hata hawa wakinyamaza, mawe yatapaza sauti.” 41  Alipokaribia jiji la Yerusalemu, akalitazama na kulililia,+ 42  akisema: “Kama wewe, naam wewe, ungefahamu leo mambo yanayokuletea amani—lakini sasa yamefichwa kutoka machoni pako.+ 43  Kwa sababu siku zitakuja, adui zako watakapojenga ngome yenye miti iliyochongoka kukuzunguka, nao watakuzingira* kila upande.+ 44  Watakuangusha chini wewe na watoto wako walio ndani yako,+ nao hawataacha jiwe juu ya jiwe lingine,+ kwa sababu hukutambua wakati wa kukaguliwa kwako.” 45  Kisha akaingia hekaluni na kuanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza,+ 46  akiwaambia: “Imeandikwa, ‘Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala,’+ lakini mmeifanya kuwa pango la wanyang’anyi.”+ 47  Akaendelea kufundisha kila siku hekaluni. Lakini wakuu wa makuhani, waandishi na viongozi wa watu walikuwa wakitaka kumuua;+ 48  hata hivyo hawakufanikiwa, kwa maana watu wote walikuwa wakimfuata sana ili wamsikilize.+

Maelezo ya Chini

Au “mforsadi-tini.”
Au “nilichomnyang’anya kwa shtaka la uwongo.”
Mina ya Ugiriki ilikuwa na uzito wa gramu 340 na ilikuwa na thamani ya drakma 100. Angalia Nyongeza B14.
Au “ufalme.”
Tnn., “fedha.”
Tnn., “fedha.”
Au “watakutaabisha.”