Kulingana na Luka 8:1-56

  • Wanawake waliomfuata Yesu (1-3)

  • Mfano wa mpandaji (4-8)

  • Kwa nini Yesu alitumia mifano? (9, 10)

  • Mfano wa mpandaji wafafanuliwa (11-15)

  • Taa haipaswi kufunikwa (16-18)

  • Mama na ndugu za Yesu (19-21)

  • Yesu atuliza dhoruba (22-25)

  • Yesu awaruhusu roho waovu waingie ndani ya nguruwe (26-39)

  • Binti ya Yairo; mwanamke agusa mavazi ya nje ya Yesu (40-56)

8  Muda mfupi baadaye Yesu akasafiri kutoka jiji mpaka jiji na kijiji mpaka kijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu.+ Wale 12 walikuwa pamoja naye,  na pia wanawake fulani waliotolewa roho waovu na kuponywa magonjwa, yaani: Maria aitwaye Magdalene, ambaye alitolewa roho waovu saba;  Yoana+ mke wa Kuza, msimamizi wa nyumba ya Herode; Susana; na wanawake wengine wengi waliokuwa wakiwahudumia kwa mali zao.+  Umati mkubwa na pia watu waliokuja kutoka majiji mbalimbali walipokusanyika, Yesu akawaambia mfano huu:+  “Mpandaji alienda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda, mbegu fulani zikaanguka kando ya barabara zikakanyagwa-kanyagwa, na ndege wa angani wakazila.+  Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, na baada ya kuchipuka, zikakauka kwa kukosa maji.+  Nyingine zikaanguka kwenye miiba, nayo miiba ikakua pamoja nazo na kuzisonga.+  Lakini nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, zikachipuka na kuzaa matunda mara 100 zaidi.”+ Baada ya kusema hayo, akasema kwa sauti kubwa: “Yule aliye na masikio ya kusikiliza, na asikilize.”+  Lakini wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano huo.+ 10  Akawaambia: “Ninyi mmepewa uwezo wa kuelewa siri takatifu za Ufalme wa Mungu, lakini ninazungumza na wale wengine kwa mifano,+ ili ingawa wanatazama, watazame lakini wasione, na ingawa wanasikia, wasielewe.+ 11  Basi mfano huo unamaanisha hivi: Mbegu ni neno la Mungu.+ 12  Mbegu zilizoanguka kando ya barabara ni wale ambao husikia, kisha Ibilisi huja na kuliondoa lile neno mioyoni mwao ili wasiamini na kuokolewa.+ 13  Mbegu zilizoanguka kwenye mwamba ni wale ambao wanapolisikia neno hulipokea kwa shangwe, lakini hawana mizizi. Wanaamini kwa muda, hata hivyo wanapojaribiwa wanaanguka.+ 14  Mbegu zilizoanguka kwenye miiba, ni wale ambao wamesikia, lakini wanakengeushwa na mahangaiko, utajiri,+ na raha za maisha.+ Wao husongwa kabisa na hawakomai.+ 15  Nazo mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri, ni wale wenye moyo mzuri na mwema,+ ambao baada ya kulisikia neno hulihifadhi na kuzaa matunda kwa uvumilivu.+ 16  “Hakuna mtu anayewasha taa na kuifunika kwa chombo au kuiweka chini ya kitanda, bali huiweka kwenye kinara cha taa, ili iwaangazie wale wanaoingia.+ 17  Kwa maana hakuna jambo lolote lililofichwa ambalo halitafunuliwa, wala jambo lolote lililofunikwa kwa uangalifu ambalo halitajulikana na kuwa wazi.+ 18  Kwa hiyo, kazieni uangalifu jinsi mnavyosikiliza, kwa maana yule aliye na kitu ataongezewa,+ lakini yule asiye na kitu, hata kile anachowazia kwamba anacho kitachukuliwa.”+ 19  Sasa mama yake na ndugu zake+ wakaja, lakini hawakuweza kumfikia Yesu kwa sababu ya umati.+ 20  Basi akaambiwa: “Mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kukuona.” 21  Akawajibu: “Mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaosikia neno la Mungu na kulitenda.”+ 22  Siku moja, Yesu na wanafunzi wake walipanda mashua, naye akawaambia: “Tuvuke twende ng’ambo ya ziwa.” Basi wakaondoka.+ 23  Walipokuwa wakisafiri akalala usingizi. Dhoruba kali ya upepo ikatokea kwenye ziwa na mashua yao ikaanza kujaa maji ikakaribia kuzama.+ 24  Basi wakaenda kumwamsha na kusema: “Mwalimu, Mwalimu, tuko karibu kuangamia!” Ndipo akasimama, akaukemea upepo na mawimbi ya maji, nayo dhoruba ikatulia, kukawa shwari.+ 25  Kisha akawauliza: “Kwa nini hamna imani?” Lakini wakaogopa na kushangaa, wakaambiana: “Kwa kweli, mtu huyu ni nani? Kwa maana anaamuru upepo na maji, navyo vinamtii.”+ 26  Wakafika pwani ya eneo la Wagerasene,+ lililo ng’ambo ya Galilaya. 27  Yesu alipotoka kwenye mashua akakutana na mwanamume fulani kutoka jijini aliyekuwa na roho mwovu. Hakuwa amevaa nguo kwa muda mrefu, na hakuwa akiishi katika nyumba bali aliishi makaburini.*+ 28  Alipomwona Yesu, akapaza kilio na kuanguka chini mbele yake, akasema kwa sauti kubwa: “Kwa nini unanisumbua, Yesu, Mwana wa Mungu Aliye Juu Zaidi? Ninakuomba, usinitese.”+ 29  (Kwa maana Yesu alikuwa akimwagiza huyo roho mwovu amtoke. Kwa sababu alikuwa amemshika mtu huyo mara nyingi,*+ naye alifungwa mara kwa mara kwa minyororo na pingu na kuwekwa chini ya ulinzi, lakini alivunja vifungo hivyo na yule roho mwovu akampeleka mahali pasipo na watu.) 30  Yesu akamuuliza: “Jina lako ni nani?” Akajibu: “Kikosi,” kwa sababu alikuwa ameingiwa na roho wengi waovu. 31  Nao wakaendelea kumsihi asiwaamuru waende katika shimo refu lisilo na mwisho.*+ 32  Sasa kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe+ waliokuwa wakila mlimani, basi wakamsihi awaruhusu waingie ndani ya nguruwe hao, naye akawaruhusu.+ 33  Ndipo wale roho waovu wakamtoka mtu huyo na kuingia ndani ya wale nguruwe, kisha lile kundi likatimua mbio, likaruka poromoko,* likazama ndani ya ziwa na kufa maji. 34  Wachungaji walipoona kilichotokea, wakakimbia na kupeleka habari hizo jijini na mashambani. 35  Ndipo watu wakaenda kuona kilichotokea. Wakamjia Yesu na kumkuta yule mtu aliyetokwa na roho waovu ameketi miguuni pa Yesu, akiwa amevaa nguo na akiwa na akili timamu, nao wakaogopa. 36  Wale walioona jambo hilo wakawasimulia jinsi yule mtu aliyekuwa na roho waovu alivyoponywa. 37  Kisha watu wengi kutoka nchi ya Wagerasene wakamwomba Yesu aondoke, kwa sababu walikuwa wameogopa sana. Ndipo akapanda mashua ili aondoke. 38  Hata hivyo, yule mwanamume aliyetokwa na roho waovu akaendelea kumsihi aende pamoja naye, lakini Yesu hakumruhusu, akamwambia:+ 39  “Rudi nyumbani na uendelee kusimulia mambo ambayo Mungu amekutendea.” Basi akarudi, akitangaza katika jiji lote mambo ambayo Yesu alimtendea. 40  Yesu aliporudi, umati ukampokea kwa fadhili, kwa maana wote walikuwa wakimtarajia.+ 41  Lakini tazama! mwanamume anayeitwa Yairo akaja, alikuwa ofisa msimamizi wa sinagogi. Akajiangusha miguuni pa Yesu akaanza kumsihi aende nyumbani kwake,+ 42  kwa sababu binti yake wa pekee,* mwenye umri wa miaka 12 hivi, alikuwa karibu kufa. Yesu alipokuwa akienda umati ukamsonga. 43  Kulikuwa na mwanamke aliyekuwa na mtiririko wa damu+ kwa miaka 12, na hakuwa amepata mtu wa kumponya.+ 44  Akaja kutoka nyuma na kugusa upindo wa vazi lake la nje,+ na mara moja akaacha kutokwa damu. 45  Ndipo Yesu akauliza: “Ni nani aliyenigusa?” Wote walipokuwa wakikana, Petro akasema: “Mwalimu, umati umekuzunguka na kukusonga.”+ 46  Lakini Yesu akasema: “Mtu fulani amenigusa, kwa maana ninajua nguvu+ zimenitoka.” 47  Yule mwanamke alipoona kwamba hakuepuka kutambuliwa, akaja akitetemeka na kuanguka chini mbele yake, akaeleza mbele ya watu wote sababu iliyomfanya amguse na jinsi alivyoponywa mara moja. 48  Lakini Yesu akamwambia: “Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani.”+ 49  Alipokuwa bado akizungumza, mwakilishi wa yule ofisa msimamizi wa sinagogi akaja na kusema: “Binti yako amekufa, usiendelee kumsumbua Mwalimu.”+ 50  Yesu aliposikia hilo akamwambia: “Usiogope, uwe tu na imani, naye ataokolewa.”+ 51  Alipofika kwenye nyumba hiyo, hakumruhusu yeyote aingie pamoja naye ila Petro, Yohana, Yakobo, na wazazi wa yule msichana. 52  Lakini watu wote walikuwa wakilia na kujipigapiga kwa huzuni kwa sababu ya yule msichana. Basi akawaambia: “Acheni kulia,+ kwa maana hajafa bali amelala usingizi.”+ 53  Ndipo wakaanza kumcheka kwa dharau, kwa sababu walijua amekufa. 54  Lakini akamshika mkono na kumwita: “Mtoto, inuka!”+ 55  Roho+ yake ikarudi* naye akasimama mara moja,+ kisha Yesu akaagiza apewe chakula. 56  Basi, wazazi wake wakafurahi sana, lakini Yesu akawaagiza wasimwambie mtu yeyote kilichotukia.+

Maelezo ya Chini

Au “makaburi ya ukumbusho.”
Au labda, “alikuwa amemshika kwa muda mrefu.”
Au “abiso.” Angalia Kamusi.
Au “ukingo wenye mteremko mkali.”
Tnn., “mzaliwa pekee.”
Au “nguvu za uhai zikarudi.”