Kulingana na Luka 3:1-38

  • Yohana aanza kazi yake (1, 2)

  • Yohana ahubiri kuhusu ubatizo (3-20)

  • Yesu abatizwa (21, 22)

  • Ukoo wa Yesu Kristo (23-38)

3  Katika mwaka wa 15 wa utawala wa Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa gavana wa Yudea, Herode*+ alipokuwa mtawala wa wilaya * ya Galilaya, Filipo ndugu yake alipokuwa mtawala wa wilaya ya Iturea na Trakoniti, naye Lisania alipokuwa mtawala wa wilaya ya Abilene,  katika siku za Kayafa+ na mkuu wa makuhani Anasi, Yohana+ mwana wa Zekaria akiwa nyikani, alipokea ujumbe kutoka kwa Mungu.+  Basi akaenda katika maeneo yote yaliyokuwa karibu na Yordani, akiwahubiria watu wabatizwe ili kuonyesha kwamba wametubu na hivyo wasamehewe dhambi zao,+  kama ilivyoandikwa katika kitabu cha maneno ya nabii Isaya: “Kuna mtu anayepaza sauti nyikani: ‘Tayarisheni njia ya Yehova!* Nyoosheni barabara zake.+  Lazima kila bonde lijazwe, na kila mlima na kilima visawazishwe; lazima barabara zilizopinda zinyooshwe, na barabara zenye miparuzo zilainishwe;  na wote wenye mwili* wataona wokovu wa Mungu.’”*+  Basi akaanza kuuambia umati uliokuja kwake ili awabatize: “Enyi uzao wa nyoka,* ni nani amewaonya mkimbie ghadhabu inayokuja?+  Basi zaeni matunda yanayoonyesha toba. Wala msijiambie, ‘Abrahamu ndiye baba yetu.’ Kwa maana ninawaambia, Mungu anaweza kumwinulia Abrahamu watoto kutoka kwenye mawe haya.  Kwa kweli, tayari shoka limewekwa kwenye mzizi wa miti. Basi, kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni.”+ 10  Umati ulikuwa ukimuuliza: “Basi, tufanye nini?” 11  Akawajibu: “Mtu aliye na mavazi mawili* ampe vazi moja yule ambaye hana, na aliye na chakula afanye vivyo hivyo.”+ 12  Hata wakusanya kodi wakaja ili wabatizwe,+ wakamuuliza: “Mwalimu, tufanye nini?” 13  Akawaambia: “Msidai* zaidi ya kiwango kilichowekwa cha kodi.”+ 14  Pia, wale walio katika utumishi wa jeshi walikuwa wakimuuliza: “Tufanye nini?” Akawaambia: “Msimsumbue* mtu yeyote wala kumshtaki mtu yeyote kwa uwongo,+ bali mtosheke na posho yenu.”* 15  Kwa kuwa watu walikuwa wakitarajia, wote walikuwa wakijiuliza moyoni mwao kuhusu Yohana, “Je, labda huyu ndiye Kristo?”+ 16  Yohana akawajibu: “Mimi ninawabatiza kwa maji, lakini anakuja mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye sistahili kufungua kamba za viatu vyake.+ Yeye atawabatiza kwa roho takatifu na moto.+ 17  Sepetu yake ya kupepetea imo mkononi mwake ili kuusafisha kabisa uwanja wake wa kupuria, na kukusanya ngano katika ghala lake, lakini atayateketeza makapi kwa moto usioweza kuzimwa.” 18  Pia, aliwahimiza kwa maneno mengine mengi na akaendelea kuwatangazia watu habari njema. 19  Yohana alikuwa amemkaripia Herode mtawala wa wilaya kwa kumchukua Herodia mke wa ndugu yake na kwa sababu ya matendo yote maovu ambayo Herode alikuwa amefanya, 20  aliongeza hili pia kwenye matendo hayo yote: Alimfunga Yohana gerezani.+ 21  Baada ya watu wote kubatizwa, Yesu pia akabatizwa.+ Alipokuwa akisali, mbingu zikafunguka,+ 22  roho takatifu ikashuka juu yake ikiwa na umbo kama la njiwa, na sauti ikasikika kutoka mbinguni ikisema: “Wewe ni Mwanangu, mpendwa; nimekukubali.”+ 23  Yesu+ alikuwa na umri wa miaka 30 hivi alipoanza kazi yake,+ akiwa mwana, kama alivyoonwa,wa Yosefu,+mwana wa Heli, 24  mwana wa Mathati,mwana wa Lawi,mwana wa Melki,mwana wa Yanai,mwana wa Yosefu, 25  mwana wa Matathia,mwana wa Amosi,mwana wa Nahumu,mwana wa Esli,mwana wa Nagai, 26  mwana wa Maathi,mwana wa Matathia,mwana wa Semei,mwana wa Yoseki,mwana wa Yoda, 27  mwana wa Yoanani,mwana wa Resa,mwana wa Zerubabeli,+mwana wa Shealtieli,+mwana wa Neri, 28  mwana wa Melki,mwana wa Adi,mwana wa Kosamu,mwana wa Elmadamu,mwana wa Eri, 29  mwana wa Yesu,mwana wa Eliezeri,mwana wa Yorimu,mwana wa Mathati,mwana wa Lawi, 30  mwana wa Simioni,mwana wa Yuda,mwana wa Yosefu,mwana wa Yonamu,mwana wa Eliakimu, 31  mwana wa Melea,mwana wa Mena,mwana wa Matatha,mwana wa Nathani,+mwana wa Daudi,+ 32  mwana wa Yese,+mwana wa Obedi,+mwana wa Boazi,+mwana wa Salmoni,+mwana wa Nashoni,+ 33  mwana wa Aminadabu,mwana wa Arni,mwana wa Hezroni,mwana wa Perezi,+mwana wa Yuda,+ 34  mwana wa Yakobo,+mwana wa Isaka,+mwana wa Abrahamu,+mwana wa Tera,+mwana wa Nahori,+ 35  mwana wa Serugi,+mwana wa Reu,+mwana wa Pelegi,+mwana wa Eberi,+mwana wa Shela,+ 36  mwana wa Kainani,mwana wa Arpakshadi,+mwana wa Shemu,+mwana wa Noa,+mwana wa Lameki,+ 37  mwana wa Methusela,+mwana wa Enoko,mwana wa Yaredi,+mwana wa Mahalaleeli,+mwana wa Kainani,+ 38  mwana wa Enoshi,+mwana wa Sethi,+mwana wa Adamu,+mwana wa Mungu.

Maelezo ya Chini

Tnn., “tetraki.”
Yaani, Herode Antipa. Angalia Kamusi.
Au “wanadamu wote.”
Au “njia ya Mungu ya kuokoa.”
Au “nyoka-vipiri.”
Au “vazi la ziada.”
Au “Msikusanye.”
Au “Msimdhulumu.”
Au “mishahara yenu.”