Psalm 21:1-13

Gi a fesiman fu den pokuman. Wan singi fu David. 21  Yehovah, na fu di yu e gi a kownu krakti, meki a e prisiri.+A o tan prisiri, fu di na yu e frulusu en!+   San en ati ben wani, na dati yu gi en+Èn san a mofo fu en ben aksi yu, na dati a kisi fu yu.+ Sela.   Di yu go miti en, yu blesi en nanga furu bun sani.+Yu poti wan kownu-ati fu soifri gowtu na tapu en ede.+   Langa libi na san a aksi yu èn na dati yu gi en tu.+Yu gi en langa libi, iya, yu gi en têgo libi.+   A kisi bigi glori, fu di na yu frulusu en.+Yu gi en furu grani èn yu meki a kisi biginen.+   Yu meki taki a e kisi blesi fu têgo.+A e prisiri srefisrefi te a e si taki yu de nanga en.+   A kownu e frutrow tapu Yehovah,+Iya, a sabi taki a Moro Heiwan o sori en bun-ati. Fu dati ede a no o naki futu.+   Nanga yu eigi anu yu o grabu ala den feanti fu yu.+Nanga yu reti-anu yu o grabu den wan di abi bita-ati gi yu.   Te yu kon fu krutu den, yu o meki den kon de leki sma di den trowe go na ini wan faya onfu.+Nanga atibron Yehovah o swari den èn faya o bron den.+ 10  Yu o pori ala den pikin fu den na grontapu,+Iya, den bakapikin fu den no o de moro na mindri libisma,+ 11  Bika den suku fu du yu ogri.+Den wani du sani di den no man du.+ 12  Yu o meki den lon gowe+Te yu span yu bo fu sutu na den tapu.+ 13  Yehovah, meki sma gi yu glori fu di yu abi furu krakti.+Wi o singi prèisesingi fu prèise a makti fu yu.+

Futuwortu