Go na content

Freide nanga Koloku

Te wi abi furu problema, dan kande wi e firi taki wi no o man de koloku èn wi no o man abi wan korostu firi. Ma Bijbel yepi furu sma fu lusu den problema fu den, fu no firi brokosaka moro èn fu sabi fa den kan abi wan bun libi. Bijbel kan yepi yu tu fu de koloku.

Bijbel e kenki sma libi

Difrenti sma e fruteri fa den leri fu kon de koloku èn fa den kon abi wan bun matifasi nanga Gado.

Yu kan abi wan koloku osofamiri

Te yu e du san Bijbel e taki, dan yu kan abi wan koloku trowlibi nanga wan koloku osofamiri.

Studeri Bijbel nanga Yehovah Kotoigi

Fu san ede wi musu studeri Bijbel?

Na heri grontapu, milyunmilyun sma e feni piki tapu prenspari aksi fu a libi, na ini Bijbel. Yu wani de wan fu den tu?

Fa wi e studeri Bijbel nanga sma?

Na heri grontapu Yehovah Kotoigi e studeri Bijbel nanga sma na a fasi disi, sondro taki den abi fu pai. Luku fa wi e du dati.

Yu wani wi kon na yu?

Taki fu wan aksi fu Bijbel, noso kon sabi moro fu Yehovah Kotoigi.