Go na content

Nyunsu

 

PRENSPARI NYUNSU

Wi no abi fu frede frufolgu

Na a alayari konmakandra fu 2019, brada Mark Sanderson fu a Tiri Skin ben hori wan lezing, di nen „San wi abi fu frede?” A lezing abi pisi fu a felem disi na ini nanga ondrofenitori fu den brada nanga sisa fu wi di sma e frufolgu na ini Rosiakondre.

PRENSPARI NYUNSU

Wi no abi fu frede frufolgu

Na a alayari konmakandra fu 2019, brada Mark Sanderson fu a Tiri Skin ben hori wan lezing, di nen „San wi abi fu frede?” A lezing abi pisi fu a felem disi na ini nanga ondrofenitori fu den brada nanga sisa fu wi di sma e frufolgu na ini Rosiakondre.

Update nr. 7 fu a Tiri Skin 2023

Kon sabi moro fu a nyun buku di nen Bijbeltekst di e yepi wi fu dini Yehovah. Luku tu san na a yaritekst fu 2024.

Update nr. 6 fu a Tiri Skin 2023

Na ini na update disi, wan brada fu a Tiri Skin abi wan takimakandra nanga Negede Teklemariam. A takimakandra disi o gi wi furu dek’ati.

2023-07-17

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 5 fu a Tiri Skin 2023

Na ini na update disi wan brada fu a Tiri Skin e meki wi arki wan interview fu Dennis nanga Irina Christensen di o gi wi dek’ati.

2023-05-26

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 4 fu a Tiri Skin 2023

Na ini na update disi wan brada fu a Tiri Skin e ferteri wi san wi kan ferwakti te wi o kon makandra baka na den kongres fu wi èn a e taki na sortu fasi Yehovah e kibri en pipel.

2023-04-17

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 3 fu a Tiri Skin 2023

Wan brada fu a Tiri Skin e ferteri fa wi brada nanga sisa e meki Yehovah tron den Kibripe, aladi furu tesi nanga rampu e miti den.

2023-03-13

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 2 fu a Tiri Skin 2023

Wan interview nanga tu nyun brada fu a Tiri Skin. Den na brada Gage Fleegle nanga Jeffrey Winder.

2023-01-12

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 1 fu a Tiri Skin 2023

Wi e gi yu deki-ati fu luku na update disi so taki yu kan yere sortu moi sani wi abi fu fruteri yu fu a Ramapo projekt èn sosrefi fu a wroko di den pionier fu wi e du.

2022-12-05

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 8 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e gi wi deki-ati taki wi musu de srekasreka fu kenki te a wagi fu Yehovah e go na fesi.

2022-11-01

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 7 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e memre wi taki wi no musu draidrai te wi si taki wan rampu o pasa.

2022-08-26

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 6 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e fruteri wi wan tu nyun sani fu Yehovah en organisâsi èn a e taki san na a yaritekst fu 2023.

2022-08-26

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 5 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e fruteri san yepi den brada nanga sisa ini a Sovyet-Unie fu fositen fu horidoro aladi di den ben e kisi frufolgu. Èn a e gi wi a dyaranti taki Yehovah o tan horibaka gi wi.

2022-06-03

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 4 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e gi wi deki-ati fu horidoro te wi e kisi tesi, neleki den brada nanga sisa na ini Owstu-Europa.

2022-04-25

NYUNSU FU HERI GRONTAPU

Update nr. 3 fu a Tiri Skin 2022

Wan brada fu a Tiri Skin e sori wi san wi kan du te wi e broko wi ede nanga a feti di de na Owstu-Europa.