Psalm 5:1-12

Gi a fesiman fu den pokuman fu Nehilot. Wan singi fu David. 5  Ke Yehovah, arki san mi e taki.+Mi e begi yu, kon frustan fu san ede mi e geme.   Mi Kownu+ èn mi Gado, mi e begi yu, poti prakseri te mi e bari kari yu fu yepi mi,+Bika yu na a sma di mi e begi.+   Yehovah, na mamanten yu o yere mi sten.+Na mamanten mi o taki nanga yu, dan mi o wakti fu yu piki mi.+   Yu a no wan Gado di lobi ogridu.+Noiti wan ogri sma kan kon tan nanga yu.+   Nowan man di e meki bigi kan kon tanapu na yu fesi.+Yu no lobi nowan sma di e du hati sani nanga trawan.+   Yu o kiri den wan di e taki lei.+Yehovah no lobi den wan di e kiri sma+ èn di e bedrigi+ trawan.   Fu di yu sori mi bun-ati someni leisi kaba,+Meki mi o kon na ini yu oso.+Mi o boigi go na a sei fu yu santa tempel, fu di mi abi bigi lespeki gi yu.+   Yehovah, yu na wan Gado di e du san reti.+ Sobun, mi e begi yu fu kibri mi gi den feanti fu mi.+Yepi mi fu waka a pasi fu yu sondro taki wan sani tapu mi.+   Na soso lei den feanti fu mi e lei.+Na soso ogri den e prakseri.+A gorogoro fu den de leki wan opo grebi.+A tongo fu den grati.+ 10  Gado o krutu den nomonomo.+Den prakseri fu den o meki taki ogri miti den.+Den abi furu sondu. Sobun, meki den panya go na ala sei,+Fu di na gens den gens yu.+ 11  Ma ala den sma di e kon suku kibri na yu, o breiti.+Fu ala ten den o bari fu prisiri.+Yu o tapu pasi gi den sma di wani du den ogriÈn den wan di lobi yu nen, o prisiri pasa marki.+ 12  Yu, Yehovah, o blesi ibriwan sma di e du san reti.+Fu di yu lobi den meki yu o kibri den, leki fa wan bigi skelt+ e kibri wan sma.+

Futuwortu