Psalm 38:1-22

Wan singi fu David di sma musu memre. 38  Yehovah, mi e begi yu, no strafu mi te yu ati e bron+Èn no piri-ai gi mi te yu de nanga faya ati.+   Den peiri fu yu boro go dipi na ini mi skin+Èn yu anu de hebi na mi tapu.+   Fu di yu fluku mi, meki mi heri skin siki.+Mi bonyo no man rostu, fu di mi sondu.+   Den fowtu fu mi sungu mi.+Den de wan hebi na mi tapu, iya, den de leki wan lai di hebi tumusi gi mi fu tyari.+   Den soro fu mi e tingi, den e pori,Fu di mi du dondon sani.+   Mi e firi brokosaka. Mi e sari so te, taki mi boigi nanga mi fesi te na gron.+Heri dei mi e waka lontu e sari.+   Mi heri inibere de na faya.Mi heri skin siki.+   Mi no man firi noti moro èn mi e firi brokosaka srefisrefi.Fu di mi geme na ini mi ati, meki mi bari tranga.+   Ke Yehovah, yu sabi san mi wani.Mi no ben man kibri den geme fu mi gi yu.+ 10  Mi ati e naki tranga. Mi no abi krakti moro.Mi ai kon dungru tu.+ 11  Den sma di lobi mi èn den mati fu mi no wani de nanga mi, fu di mi e pina+Èn sma di sabi mi bun, tan farawe fu mi.+ 12  Ma den sma di wani kiri mi, e seti trapu gi mi+Èn den wan di e suku fu du mi ogri, e taki lei fu mi.+Heri dei den e sidon prakseri san den kan du fu bedrigi mi.+ 13  Neleki wan dofu sma, mi ben e gi den dofusei.+Neleki wan babaw sma, mi no ben e opo mi mofo fu taki.+ 14  Mi ben e du leki mi no ben e yere denÈn mi no ben opo mi mofo fu piki den, 15  Bika na yu mi ben e wakti, Yehovah+Èn yu piki mi, Yehovah mi Gado.+ 16  Mi taki: „Efu yu no ben piki den, den ben o lafu mi.+Te mi ben o degedege,+ den ben o taki dati den bun moro mi.”+ 17  Na fadon mi ben o fadon+Èn doronomo mi ben e firi fa mi skin ben e hati mi.+ 18  Ne mi fruteri yu sortu fowtu mi meki.+Mi bigin broko mi ede, fu di mi ben sondu.+ 19  Den tranga feanti fu mi kon kisi moro makti.+Mi no ben du den noti, ma toku moro nanga moro sma ben e kisi bita-ati gi mi.+ 20  Den ben e pai mi ogri fu bun.+Mi ben e du bun, ma toku den ben e tan gens mi.+ 21  Mi e begi yu, Yehovah, no gowe libi mi.Ke mi Gado, no tan farawe fu mi.+ 22  Ke Yehovah, kon yepi mi esi-esi,+Fu di na yu e frulusu mi.+

Futuwortu