Psalm 26:1-12

Wan psalm fu David. 26  Ke Yehovah, koti krutu gi mi,+ bika ala ten mi e tyari misrefi na wan reti fasi.+Mi poti mi frutrow na tapu Yehovah, so taki mi no fadon.+   Yehovah, mi e begi yu fu ondrosuku mi èn fu tesi mi.+Krin den niri nanga na ati fu mi,+   Bika doronomo mi e prakseri a bun-ati fu yuÈn mi waka a reti pasi fu yu.+   Mi no sidon nanga sma di lobi lei.+Mi no e moksi nanga sma di e hoigri.+   Mi no lobi den sma di e du soso takru sani+Èn mi no e sidon nanga ogri sma.+   Mi o wasi mi anu fu sori taki mi no du noti.+Mi o waka lontu na altari fu yu, Yehovah,+   Fu taki yu tangi nanga wan tranga sten+Èn fu fruteri sma fu ala den bigi sani di yu du.+   Yehovah, mi lobi fu de na ini na oso pe yu e tan+Èn na ini a presi pe a glori fu yu de.+   No kiri mi makandra nanga sondari+Èn no meki mi dede makandra nanga den wan di abi brudu-paiman.+ 10  Doronomo den e du ogri sondro fu syen+Èn den lobi tyuku.+ 11  Ma mi o tyari misrefi na wan reti fasi.+Mi e begi yu, frulusu mi+ èn du bun gi mi.+ 12  Mi o waka na so wan fasi, taki problema no miti mi.+Mi o prèise Yehovah te mi de na mindri den sma di kon makandra.+

Futuwortu