Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 10

Pipinoen na Ari so Espiritualidad na Totoo To

Pipinoen na Ari so Espiritualidad na Totoo To

KARGA NA KAPITULO

No akin tan panon ya pipinoen tan lilinisan nen Jesus so espiritualidad na papatumbok to

1-3. Antoy ginawa nen Jesus nen anengneng ton dudutakan so templo?

BALEG so respeto nen Jesus ed templo ed Jerusalem ta amta toy irerepresenta na satan. Say templo et abayag lan sentro na dugan panagdayew diad dalin. Balet satan ya panagdayew ed masanton Dios a si Jehova et kaukolan ya malinis tan puro. Kanian, isipen pay alikna nen Jesus kasabi tod templo nen Nisan 10, 33 C.E., tan anengneng ton dudutakan itan. Antoy agawa?​—Basaen so Mateo 21:12, 13.

2 Diad Korte na saray Gentil, wadman iray maagum ya negosyante tan managsalat na kuarta ya aanamoten da ray oonlan mangiyapay ed si Jehova. * “Pinapaway [nen Jesus] so amin a manlalako tan mansasaliw diad templo, tan imbabalintuag to iray lamisaan na saray managsalat na kuarta.” (Ikompara so Nehemias 13:7-9.) Nampasnokan to iraman ya makasarilin totoo ta ginawa dan “ungib na matatakew” so abung na Ama to. Mabitabitar ya talagan rerespetoen nen Jesus so templo tan say irerepresenta na satan. Kaukolan ya pansiansiaen a malinis so panagdayew ed Ama to.

3 Kayari pigaran siglo, sanen nagmaliw ya Mesianikon Ari si Jesus, nilinisan to lamet so templo​—tan kaibad satan so amin natan a malabay ya abobonan nen Jehova so panagdayew da. Anton templo so nilinisan to?

Panlinis ed “Ananak nen Levi”

4, 5. (a) Panon ya apino tan alinisan iray alanaan a papatumbok nen Jesus manlapu nen 1914 anggad kagapoy 1919? (b) Kasin unor la iman ya panagpino tan panaglinis ed totoo na Dios? Ipaliwawa.

4 Singa naaralan tayod Kapitulo 2 na sayan libro, kayarin nitrono si Jesus nen 1914, ininspeksyon odino inusisa da nen Ama to so espiritual a templo​—say uksoyan parad malinis a panagdayew. * Bilang resulta, anengneng na Ari ya kaukolan a pinoen tan linisan iray alanaan a Kristiano, saray “ananak nen Levi.” (Mal. 3:1-3, NW) Manlapud 1914 anggad kagapoy 1919, inabuloyan nen Jehova, say “Managpino,” ya nasubok tan napairap iray totoo to pian napino tan nalinisan ira. Makapaliket ta agsinmuko ed saray maapoy a subok iraman ya alanaan kanian mas malinis tan maseseg iran onsuporta ed Mesianikon Ari!

 5 Kasin unor la iman ya panagpino tan panaglinis ed totoo na Dios? Andi. Legan na kaunoran iran agew, tuloytuloy ya lilinisan nen Jehova panamegley na Mesianikon Ari iray papatumbok to pian makapansiansia rad espiritual a templo. Diad onsublay a duaran kapitulo, naaralan tayo no panon ton pipinoen so moralidad da tan say organisasyon. Balet, aralen tayo ni natan so espiritual a panaglinis. Makapabiskeg na pananisia ya amtaen so ginawa nen Jesus, balanglan saray nanengneng tan agnanengneng a paraan, pian tulongan iray papatumbok ton magmaliw a malinis ed espiritual.

“Mansiansia Kayon Malinis”

6. Diad samay ingganggan nen Jehova ed saray Judio, panon tayon natalosan no anto so espiritual a kalinisan?

6 Anto so espiritual ya kalinisan? Pian naebatan itan, aralen tayoy imbaga nen Jehova ed saray naaripen ya Judio sanen ontaynan la rad Babilonia nen komanem a siglo B.C.E. (Basaen so Isaias 52:11.) Anempet irad Jerusalem pian ipaalagey lamet so templo tan ipawil so dugan panagdayew. (Esd. 1:2-4) Labay nen Jehova ya sigpot dan ikaindan so relihyon na Babilonia. Imanoey nantutumbokan ya ingganggan tod sikara: “Agyo didiwiten iray marutak,” “paway kayo manlapud pegley to,” tan “mansiansia kayon malinis.” Kaukolan ya agnadutakan na palson panagdayew so malinis a panagdayew ed si Jehova. Anto sirin so konklusyon tayo? Say espiritual a kalinisan et kabaliksan toy pangipulisay ed saray bangat tan kagagawa na palson relihyon.

7. Siopay inusar nen Jesus pian nalinisan ed espiritual iray papatumbok to?

7 Ag-abayag kayarin nagmaliw ya Ari si Jesus, sikatoy anuro na sankanengneng ya grupon usaren to pian tulongan iray papatumbok ton magmaliw ya malinis ed espiritual. Satan et say matoor tan makabat ya aripen ya tinuro to nen 1919. (Mat. 24:45) Diad saman a taon, nilinisan la na Saray Estudyante na Biblia so inkasikara. Agla ra mibibiang ed dakel a palson bangat na relihyon. Balet, kaukolan da nin siansiay nalinisan ed espiritual. Panamegley na matoor ya aripen to, kalkalnan impalinew na Kristo ed saray papatumbok to iray nanduruman selebrasyon tan kagagawa ya kaukolan dan ipulisay. (Uli. 4:18) Imanoen tayoy pigaran alimbawa.

Nayari Kasin Manselebra na Krismas Iray Kristiano?

8. Antoy abayag lan atalosan na Saray Estudyante na Biblia nipaakar ed Krismas, balet antoy agni malinew ed sikara?

8 Abayag lan atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya say Krismas et nanlapud pagano, tan aliwan Disyembre 25 so inkianak nen Jesus. Oniay imbaga na Zion’s Watch Tower ya Disyembre 1881: “Minilyon ya Pagano so inloob ed simbaan. Balet say inuman labat et ngaran, ta saray paganon papari et nagmaliw ya kristianon papari tan saray paganon selebrasyon et sinalatan na kristianon ngaran​—sakey so Krismas ed  sarayan selebrasyon.” Nen 1883, diad artikulon “Kapigan Inyanak si Jesus?,” impaliwawa na Watch Tower ya inyanak si Jesus ed bandad gapo na Oktubre. * Balet diad saman et agni malinew ed Saray Estudyante na Biblia ya kaukolan dan itunday panselebra na Krismas. Kanian siansia nin sinelebraan itan na anggan say pamilyan Bethel diad Brooklyn. Balet kayari 1926, wala ray agawan pananguman. Akin?

9. Antoy amoria na Saray Estudyante na Biblia nipaakar ed Krismas?

9 Lapud maalwar tan detalyadon impanaral, amoria na Saray Estudyante na Biblia ya say nanlapuan na Krismas tan saray kagagawan mikonektaan ed satan et agmamapagalang ed Dios. Diad artikulon “Say Nanlapuan na Krismas,” ed The Golden Age ya Disyembre 14, 1927, impaimano a say Krismas et paganon selebrasyon, akasentrod panliliket tan panagdayew ed idolo. Impalinew na artikulo ya ag-ingganggan na Kristo ya selebraan itan, tan oniay konklusyon na satan nipaakar ed Krismas: “Lapud labalabay na mundo, agperpekton totoo, tan Diablo ya pansiansiaen tan selebraan itan . . . makatunongan labat ya agnepeg itan a selebraan na saramay interon puson manlilingkor ed si Jehova.” Agpankelawan ya agla nan-Krismas so pamilyan Bethel ed saman ya Disyembre​—agla ran balot nanselebra!

10. (a) Antoy mas detalyadon impaamta nipaakar ed Krismas nen Disyembre 1928? (Nengnengen met so kahon ya “ Krismas, say Nanlapuan tan Gagala To.”) (b) Panon ya pinasakbayan iray totoo na Dios ed arum ni ran holiday tan selebrasyon ya kaukolan dan paliisan? (Nengnengen so kahon ya “ Impangiwalwal ed Arum ni ran Holiday tan Selebrasyon.”)

10 Diad tinmumbok a taon, mas detalyadon impaamta ed Saray Estudyante na Biblia so nipaakar ed Krismas. Nen Disyembre 12, 1928, nansalitad radyo si Brother Richard H. Barber ya membro na headquarters. Inwalwal toy marutak  ya nanlapuan na sayan holiday. Antoy reaksion na totoo na Dios ed malinew ya instruksion na headquarters? Oniay nanonotan nen Brother Charles Brandlein sanen intunda na pamilya ra so pan-Krismas: “Kasin pansinayangan mi itan ya paganon selebrasyon? Andin balot! . . . Singa labat itan pangekal tan pangibantak ed marutak a kawes.” Onia met so inkomento nen Brother Henry A. Cantwell, ya nanlingkor bilang ombiabiahen manangasikaso: “Maliket kami ta nitunda mi itan pian paneknekan ya inaro mi si Jehova.” Mabulos iray matoor a papatumbok na Kristo ya manguman tan agmibiang ed selebrasyon ya nanlapud marutak a panagdayew. *​—Juan 15:19; 17:14.

11. Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayoy Mesianikon Ari?

11 Talagan maong ya alimbawa iraman ya matoor ya Estudyante na Biblia! Legan tayon nonodnonotey alimbawa ra, maabig no itepet tayod sarili tayo: ‘Antoy panmoriak ed saray instruksion na headquarters? Mabulos ko kasin aawaten tan iyaaplika iray nanaaralan ko?’ No matulok tayo, ipapanengneng tayon susuportaan tayoy Mesianikon Ari ya manguusar ed matoor ya aripen pian mangitarya na espiritual a naakan ed dugan panaon.​—Gawa 16:4, 5.

Nayari Kasid Saray Kristiano so Pangusar na Krus?

Simbolo ya krus tan korona (Nengnengen so parapo 12 tan 13)

12. Diad dakel a taon, antoy panmoria na Saray Estudyante na Biblia ed krus?

12 Diad dakel a taon, minoria na Saray Estudyante na Biblia a say krus et nayarin usaren ya simbolo na Inkakristiano. Agda dadayewen so krus, ta amta dan mauges so idolatriya.  (1 Cor. 10:14; 1 Juan 5:21) Nen 1883 ni labat et prangka lan imbaga na Watch Tower ya “kabusol na Dios so amin ya panagdayew ed idolo.” Balet nen unaan, inawat ni na Saray Estudyante na Biblia so ipapasen dan matukoy ya usar na krus. Singa bilang, proud iran mangipeket ed kawes da na badge ya krus tan korona bilang pakabidbiran da. Parad sikara, isisimbolo na satan so korona na bilay ya naawat da no manmatoor ira anggad patey. Manlapu nen 1891, walay simbolon krus tan korona ed apis na Watch Tower.

13. Anton espiritual a liwawa so naawat na papatumbok na Kristo nipaakar ed krus? (Nengnengen met so kahon ya “ Tuloytuloy ya Aliwawaan Nipaakar ed Panangusar na Krus.”)

13 Pinabpabli na Saray Estudyante na Biblia so simbolon krus tan korona. Balet manlapud pansampot na 1920’s, kalkalnan alinewan iray papatumbok na Kristo nipaakar ed panangusar na krus. Si Brother Grant Suiter ya nanlingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop, et oniay nanonotan tod samay asemblea nen 1928 ed Detroit, Michigan, U.S.A.: “Diad asemblea, impalinew a say simbolon krus tan korona et aliwa labat ya andiay kana noagta makapadimla.” Diad sinmublay iran taon, mas alinewan ni itan. Talagan atalosan ya say krus et agmanepeg ed puro tan malinis a panagdayew.

14. Antoy reaksion na totoo na Dios ed onlilinew a pakatalos da nipaakar ed krus?

14 Antoy reaksion na totoo na Dios ed onlilinew ya pakatalos da nipaakar ed krus? Kasin tuloytuloy dan inusar so pinabpabli ran simbolo ya krus tan korona? Oniay nanonotan nen Lela Roberts, ya abayag lan lingkor nen Jehova: “Agmi lan balot inusar itan nen atalosan mi isisimbolo to.” Tan miparad nalilikna na dakel so inkuan na sakey nin matoor ya sister a si Ursula Serenco: “Amoria min amay datin papablien min simbolo odino mangirerepresentad impatey na Katawan tayo tan ed Kristianon debosyon tayo et paganon simbolo. Misalsalamat kami ta lalon onliliwawa so dalan, base ed Uliran 4:18.” Aglabay na saray matoor ya papatumbok na Kristo so mibiang ed marutak ya kagagawa na saray palson relihyon!

15, 16. Panon tayon nipanengneng ya determinado tayon pansiansiaen a malinis iray mangaraldalin a sular na espiritual a templo nen Jehova?

15 Ontan met so determinasyon tayo natan. Bibidbiren tayo ya uusaren na Kristo so sankanengneng ya grupo, say matoor tan makabat ya aripen, pian tulongan iray papatumbok ton mansiansian malinis ed espiritual. Kanian no walay pasakbay panamegley na espiritual a naakan nipaakar ed saray selebrasyon, kagagawa, odino tradisyon ya alaokan na palson relihyon, tampol tayon ontulok. Singa saray agagi tayo nensaman diad gapo na kiwawala na Kristo, determinado tayon pansiansiaen a malinis iray mangaraldalin a sular na espiritual a templo nen Jehova.

16 Legan na kaunoran iran agew, wala met iray agnanengneng ya gagawaen nen Jesus pian protektaan iray kongregasyon nen Jehova ed saray totoon posiblin mansamal ed espiritualidad da. Panon ton gagawaen itan? Nengnengen tayo.

 Pangibiig ed Saray “Mauges Manlapud Saray Matunong”

17, 18. Diad ilustrasyon nipaakar ed iket, antoy labay ya ibaga na (a) pangipelag ed iket, (b) pangala “na amin a klase na sira,” (c) pangiyan ed saray maabig diad saray kargaan, tan (d) pangibantak ed saray agnayari a sira?

17 Babantayan nen Arin Jesu-Kristo iray kongregasyon na totoo na Dios ed interon dalin. Si Kristo tan saray anghel et manggagaway panangibiig a kimey diad paraan ya agtayo sigpot natalosan. Deneskribe nen Jesus iyan kimey diad samay ilustrasyon to nipaakar ed iket. (Basaen so Mateo 13:47-50.) Antoy labay ya ibaga na satan ya ilustrasyon?

Irerepresenta na iket so pangipupulong ed Panarian diad interon dayat na katooan (Nengnengen so parapo 18)

18 ‘Pangipelag ed iket diad dayat.’ Irerepresenta na iket so pangipupulong natan ed Panarian diad interon dayat na katooan. Pangala “na amin a klase na sira.” Nasasagyat na maong a balita so amin a klase na totoo​—saramay kinmiwas pian magmaliw a tuan Kristiano, ontan met ed saramay angipanengneng na interes ed gapo balet agdinmapag ed malinis a panagdayew. * ‘Pangiyan ed saray maabig diad saray kargaan.’ Tinipon ed singa kargaan iran kongregasyon iray sinseron totoo, tan ditan ira mandayew ed si Jehova. ‘Pangibantak ed saray agnayari’ a sira. Legan na kaunoran iran agew, ibibiig na Kristo tan saray anghel “iray mauges manlapud saray matunong.” * Kanian, saray mauges so puso ra, nayarin saray agda labay ya taynan iray lingon sisisiaen odino kagagawa, et agnaabuloyan a manutak ed kongregasyon. *

19. Antoy nibagam ed gagawaen na Kristo pian protektaan so kalinisan na totoo na Dios tan say inkapuro na dugan panagdayew?

19 Agta makapaliket a naamtaan ya proprotektaan na Ari, si Jesu-Kristo iramay walad panangasikaso to? Tan agta makaligliwan naamtaan ya say seseg to parad tuan panagdayew tan saray tuan managdayew et ag-abawasan, a singa nen nilinisan toy templo nen inmunan siglo C.E.? Talagan misalsalamat itayo ta gagawaen na Kristo so anggaay nayarian ton protektaay espiritual a kalinisan na totoo na Dios tan say inkapuro na dugan panagdayew! Nipanengneng tayoy suporta ed Ari tan say Panarian to no paliisan tayoy mibiang ed amin ya palson relihyon.

^ par. 2 Saray bisitan Judio et kaukolan ya manpasalat na kuarta ya ibayar dad tinaon ya buis ed templo, balet atagtagey so patong na saray managsalat na kuarta. Niarum ni, nayarin kaukolan na saray bisita so mangaliw na ayep ya iyapay da. Nayarin tinawag nen Jesus ya “matatakew” iray negosyante ta sobsobray tubo odino bayar parad serbisyo ra.

^ par. 4 Mandadayew ed si Jehova iray totoo to diad saray mangaraldalin a sular na baleg ya espiritual a templo to.

^ par. 8 Impaimano na artikulo ya say inkianak nen Jesus legan na panaoy ambetel et “agmitunosan ed salaysay na saray managpastol ya walad paway kaibay pulok da.”​—Luc. 2:8.

^ par. 10 Oniay insulat nen Brother Frederick W. Franz nen Nobyembre 14, 1927: “Ag-itayo man-Krismas ed sayan taon. Imboto na pamilyan Bethel ya agtayo lan balot man-Krismas.” Nen Pebrero 6, 1928, oniay insulat nen Brother Franz: “Kalkalna itayon lilinisan na Katawan ed saray lingo na Babilonian organisasyon na Diablo.”

^ par. 18 Singa bilang nen 2013, walay peak na publisher ya 7,965,954 tan 19,241,252 ya inmatendid tinaon ya pannodnonot ed Memoryal na impatey na Kristo.

^ par. 18 Say pangibiig ed maabig a sira tan agnayari a sira et duma ed pangibiig ed saray karnero tan kanding. (Mat. 25:31-46) Say pangibiig odino unor a pangukom ed karnero tan kanding et nagawa legan na baleg ya kairapan. Antis na satan, saramay singa agnayarin sira et sarag day ompawil ed si Jehova tan natipon irad singa kargaan iran kongregasyon.​—Mal. 3:7.

^ par. 18 Nasabi panaon, saray agnayarin sira et simbolikon ibantak ed maapoy ya hurno, a mangipapanengneng ya naderal irad arapen.