Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 22

Susumpalen na Panarian so Linawa na Dios Diad Dalin

Susumpalen na Panarian so Linawa na Dios Diad Dalin

KARGA NA KAPITULO

Susumpalen na Panarian so amin ya sipan na Dios ed totoo tan dalin

1, 2. (a) Akin ya no maminsan et singa mairap ya panisiaan so Paraiso? (b) Antoy makatulong pian napanisiaan tayo ray sipan na Dios?

AKIARAL so sakey a matoor ya brother, naksawan ta makapa-stress so sanagew to. Aliwliway impantratod sikato na boss to, nai-stress ed saray problemad pamilya to, tan naaaburidod sakit na asawa to. Nen ginmapo lay panlukas a kanta, inmengas na aralem tan akakkainawa, sikatoy maliket ya nakaibad Kingdom Hall iray agagi. Samay kansion et nipaakar ed bilay diad Paraiso, tan ibabaga na lyrics ya imadyinen ton wadman la. Paborito to man ya kansion, tan legan dan kakansionen ya sankapamilya, awalaay ilalo tan aligliwa.

2 Asalim met la ’tan? Asali la itan na dakel ed sikatayo. Balet, no maminsan et singa mairap ya panisiaan so Paraiso lapud sayan daan a mundon pambibilayan tayo. “Nikadkaduma tan mair-irap [so] panaon,” kabaliktaran iya na Paraiso. (2 Tim. 3:1) Antoy makatulong pian tudtua ed sikatayo so ilalo tayo? Panon tayon naseseguro ya magano lan uleyan na Panarian na Dios so totoo? Pantongtongan tayoy pigaran propesiya nen Jehova ya asumpal nensaman. Insan tayo rebyuen no panon a saraman tan saray miparan propesiya et nasusumpal natan. Kayari to, tekep na apabiskeg a pananisia, amtaen tayo no anto ray bendisyon na saratan a propesiya ed sikatayo diad arapen.

No Panon ya Tinoor nen Jehova Iray Sipan To Nensaman

3. Anton sipan so nanligliwad saray Judion naaripen ed Babilonia?

3 Imadyin mo pay bilay na saramay Judio ya naaripen ed Babilonia nen komanem a siglo B.C.E. Dakel ed sikara so nianak la diman, a singa saray atateng da, tan mairap so bilay. Sikaray binalaw na saray taga Babilonia lapud pananisia rad si Jehova. (Sal. 137:1-3) Diad dakel a dekada, oniay matalek ya iilaloan na saray matoor a Judio: Insipan nen Jehova ya ipawil to rad bansa ra. Imbaga nen Jehova ya magmaliw a marakep so bilay diman. Inyaliling to ni ingen so Juda ed hardin na Eden, sakey a paraiso! (Basaen so Isaias 51:3.) Say gagala na saratan a sipan et pian paseguroan so totoo na Dios  tan pian naekal so panduaruwan mangogonigon ed puso ra. Panon to ran pinaseguroan? Nia ray pigaran espisipikon propesiya.

4. Panon ya pinaseguroan nen Jehova iray Judio ya naprotektaan irad bansa ra?

4 Kaligenan. Saray Judio et ompawil, aliwan diad literal a paraiso, noagta diad arawin pasen ya apaulyanan ed loob na 70 taon, bansan pigpigara ni labat ed sikara so akanengneng. Nensaman, dakel iray leon, leopardo, masisibeg ya aso tan arum ni, ya sibersiber. Ompan isipen na ulo na pamilya, ‘Panon kon naprotektaan so asawak tan ananak ko? Saray karnero tan bakak ey?’ Natural labat ya pampagaan to iratan. Kanian, isip mo pa may makapaseseg ya sipan na Dios ya walad Isaias 11:6-9. (Basaen.) Diad balibali iran salita, pinaseguroan nen Jehova iray naaripen a Judio ya protektaan to ra tan saray komponi dan ayayep. Say leon et mangan na dayami, a mangipapanengneng ya agto buagen iray baka ra. Agla takotan na saray matoor a Judio iray masisibeg ya ayayep. Insipan nen Jehova ya protektaan to ray totoo to diad panayaman dan Juda, anggan diad desierto tan katakelan.​—Eze. 34:25.

5. Anto ran propesiya so akatulong ed saray naaripen ya Judio pian manmatalek iran daakan ya iter nen Jehova so pankaukolan da?

5 Inkadaakan. Wala ni arum ya nayarin pampagaan da. ‘Nalegpet ko kasi pamilyak diad Juda? Iner so panayaman mi ey? Wala kasi trabaho diman, tan mas maong ni kasi itan nen say manpaaripen ed saray nansakop ed sikami?’ Panamegley na saray pinuyanan ya propesiya, makonsideran inebatan met iratan nen Jehova. Insipan ton mangiter na uran parad saray matulok ya totoo to, kanian mamawala so dalin na “dakerakel tan sankaabigan” ya naakan. (Isa. 30:23, NW) No nipaakar ed panayaman tan trabaho, insipan nen Jehova ed sikara: ‘Mangipaalagey iray abung, tan manayam ira ditan; et mantanem iray ubas, tan mangan ira ed saray bunga ra. Ag-ira mangipaalagey et sananey so manayam; ag-ira mantanem et sananey so mangan.’ (Isa. 65:21, 22) On, magmaliw a maliket so bilay da no ikomparad impakaaripen dad paganon Babilonia. Samay baleg ya problema da balet ey​—say sengegan no akin ya naaripen ira?

6. Antoy abayag lan problema na totoo na Dios, tan antoy ipapaseguro nen Jehova ed sikara?

6 Mabiskeg ya espiritualidad. Antis ya naaripen iray totoo na Dios, abayag la ran mansasakit ed espiritual. Panamegley nen propeta Isaias, oniay inkuan nen Jehova ed totoo to: “Asugatsugat lay interon ulom, tan mansasakit lay interon pusom.” (Isa. 1:5, NW) Bulag tan telek irad espiritual, ta agda dedengeley simbawa nen Jehova tan nanbulagbulagan irad panangibangat to. (Isa. 6:10; Jer. 5:21; Eze. 12:2) No siansia nin problema ra itan, antoy ipapaseguro ed sikara? Agkasi nabalang da lamet so pabor nen Jehova? Balet makapaseseg iyan sipan to: “Dia ed saman ya agew say telek narengel  to so saray salita na libro, tan saray mata na bulag makanengneng ira naani ed paway na inkakilot tan kabilungetan.” (Isa. 29:18) On, paabigen nen Jehova ed espiritual iray mapaabeba tan magbabawin totoo to. Basta mansiansia ran maunor, igiya tan ibangat to ra pian nagunggonaan ira.

7. Panon ya asumpal iray sipan na Dios ed saray naaripen ya totoo to, tan akin ya makapabiskeg na pananisia itan?

7 Kasin tinoor nen Jehova iray sipan to? Ebatan iya na saray akarekord ya agawgawa nensaman. Saray Judion akapawil ed bansa ra et awalaay kaligenan, inkadaakan, tan mabiskeg ya espiritualidad. Singa bilang, prinotektaan ira nen Jehova ed saray kakaabay dan bansa ya mas mabiskeg tan mas dakel nen say sikara. Agbinuag na saray masisibeg ya ayayep iray komponi dan ayayep. Tua, limitado labat ya kasumpalan na saray propesiya di Isaias, Jeremias, tan Ezequiel nipaakar ed paraiso so anengneng na saray Judio. Balet satan a kasumpalan et makapaliket tan kakkaukolan dad saman. No isipen tayoy ginawa nen Jehova parad totoo to nensaman, lalon ombiskeg so pananisia tayo. No nensaman et makapalikliket so limitadon impakasumpal na saraman ya propesiya, agta mas makapalikliket so sigpot ya pakasumpal na saratan? Imanoey ginawa la nen Jehova parad sikatayo natan.

No Panon ya Ginapoan nen Jehova ya Tooren Iray Sipan To Diad Panaon Tayo

8. Anton klase na “dalin” so wala natan ed saray totoo na Dios?

8 Agtugyopen na sakey a literal a nasyon so totoo nen Jehova natan, tan ag-ira manaayam ed saksakey ya bansa. Imbes, tugyopen na saray alanaan a Kristiano so espiritual ya nasyon, say “Israel na Dios.” (Gal. 6:16) Kaiba day ‘arum a karnero’ diad espiritual ya “dalin” a nankakasakey a mandadayew ed si Jehova. Satan ya panagdayew so manunad bilay da. (Juan 10:16; Isa. 66:8) Tan anton klase na “dalin” so inter nen Jehova ed sikatayo? Sakey ya espiritual a paraiso. Saray sipan na Dios nipaakar ed Paraiso et asumpal diad espiritual a paraan. Nia ray pigaran alimbawa.

9, 10. (a) Panon ya nasusumpal natan so propesiyad Isaias 11:6-9? (b) Antoy prueba ya mikakareenan iray totoo na Dios?

9 Kaligenan. Diad propesiya ed Isaias 11:6-9, naiimadyin tayoy makapalikliket ya uksoy tan deen​—diad limog na masisibeg ya ayayep tan diad limog na totoo tan komponi dan ayayep. Kasin walay espiritual ya kasumpalan na satan natan? On wala! Diad bersikulo 9, naaralan tayo no akin ya agmamasakit odino maneral iratan ya pinalsa: “Ta say dalin napano naani ed pikakabat ed Jehova, singa saray danum sakbongan da so dayat.” Kasin umanen na “pikakabat ed Jehova” so ugali na ayayep? Andi, saray totoo so manguman lapud nakabat day Sankatagyan a Dios tan naaralan dan aligen so inkauyamo to. Kanian, naoobserbaan tayo natan diad espiritual a paraiso so kasumpalan na satan a propesiya. Diad  uley na Panarian, naaralan na papatumbok na Kristo ya ekalen so masibeg tan inaayep ya ugali, tan manbilay iran mareen tan mauksoy kaibay agagi dad espiritual.

10 Alimbawa, diad sayan publikasyon et apantongtongan tayoy nipaakar ed neutralidad, salanti, say Makasulatan ya basiyan na pakatalos tayod satan pati say panamasegsegang ed saray totoo na Dios lapud satan. Agta makapadinayew ya diad sayan maruksan mundo et walay baleg a “nasyon” na totoo ya agda labay so manggaway mauges, anggano pateyen ni ra? Talagan makapadinayew iyan prueba ya saray uuleyan na Mesianikon Ari et walay kareenan da, ya singa nabasad Isaias! Imbaga nen Jesus ya nabidbiran iray papatumbok to lapud panangaro dad sakey tan sakey. (Juan 13:34, 35) Diad kongregasyon, maar-aron uusaren na Kristo so “matoor tan makabat ya aripen” pian ibangat so amin ya tuan Kristiano a magmaliw ya mikakareenan, maaro, tan mauyamo.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Anton eras so naeeksperiensya na mundo natan, balet panon a daakan ya tataryaan nen Jehova iray totoo to?

11 Inkadaakan. Say mundo et naeerasan ed espiritual. Oniay impasakbay na Biblia: “Nia, onsabi ray agew, kuan nen Katawan a Jehova, a payakar ko naani so eras ed dalin, aliwa ya eras ed tinapay, odino pega ed danum, noag ingen pandengel  ed saray salita nen Jehova.” (Amos 8:11) Kasin naeerasan met iray mibabaley na Panarian na Dios? Impasakbay nen Jehova so pandumaan na totoo to tan na saray mamubusol ed sikato: “Nia, saray aripen ko mangan ira naani, balet sikayo naerasan kayo; nia, saray aripen ko oninum ira naani, balet sikayo napgaan kayo naani; nia, saray aripen ko manliket ira naani, balet sikayo nabaingan kayo.” (Isa. 65:13) Kasin naoobserbaan moy pakasusumpal na satan?

12 Saray espiritual ya probisyon et singa unaagus ya ilog, ya onaawang tan onaaralem. Saray based Biblian publikasyon tayo, ontan met ed saray rekording tan video, saray aral tan kombension, tan saray ipa-publish ed Web site tayo​—et singa agmanundan baleg a daluyon na espiritual a naakan diad sayan mundon naeerasan ed espiritual. (Eze. 47:1-12; Joel 3:18) Agta makapalikliket ya nanengneng ed inagew-agew so pakasusumpal na saray sipan nen Jehova nipaakar ed espiritual ya inkadaakan? Kasin seseguroen mon regular kan mamangan ed lamisaan nen Jehova?

Ontutulong so kongregasyon tayo pian napakan, naprotektaan, tan napabiskeg itayo ed espiritual

13. Panon mon naiimatonan so pakasusumpal na sipan nen Jehova nipaakar ed saray bulag ya akanengneng tan telek ya akadngel?

13 Mabiskeg ya espiritualidad. Kasmak natan so espiritual ya inkabulag tan inkatelek. (2 Cor. 4:4) Anggaman ontan, papaabigen na Kristo iray sakit tan kaleteyan na totood mundo. Akanengneng ka lay telek ya akadngel tan bulag ya akanengneng? No naiimatonan mon naaamtaan na totoo so katuaan na Salitay Dios, tan ipupulisay da ray tilan bangat na relihyon ya sengegay inkabulag tan inkatelek da nensaman, naiimatonan moy pakasusumpal na sayan sipan: “Dia ed saman ya agew say telek narengel to so saray salita na libro, tan saray mata na bulag makanengneng ira naani ed paway na inkakilot tan kabilungetan.” (Isa. 29:18) Diad interon mundo, nilibon totoo so tinaon ya napapaabig ed espiritual. Kada toon oneekal ed Makapanyarin Babilonia pian nakaiba tayod panagdayew diad espiritual a paraiso et mabiskeg a paneknek ya tua iray sipan nen Jehova!

14. Anton paneknek so dalepdepen tayo pian lalo itayon manmatalek ed saray sipan nen Jehova?

14 Karga na kada kapitulo na sayan libro so mabiskeg a paneknek ya diad panaon na anggaan et igigiya na Kristo iray papatumbok to diad tuan espiritual a paraiso. Komon ta itultuloy tayon dalepdepen iray dakel a bendisyon na satan a paraiso natan. No gawaen tayo itan, lalo itayon manmatalek ed saray sipan nen Jehova diad arapen.

“Onsabi Komon so Panarian Mo”

15. Akin ya segurado tayon magmaliw a paraiso so dalin?

15 Manlapu la nensaman, linawa nen Jehova ya magmaliw a paraiso so interon dalin. Impanayam toy Adan tan Eva diad paraison hardin, tan ingganggan to ran manparakel tan asikasoey amin ya pinalsa. (Gen. 1:28) Balet, dinengel day Satanas tan nanrebelde ra, kanian pati saray ananak da  et apilanor ed ag-inkaperpekto, kasalanan, tan patey. Anggaman ontan, agbalot anguman so gagala nen Jehova. Lanang ya susumpalen nen Jehova so ibabaga to. (Basaen so Isaias 55:10, 11.) Kanian segurado tayon napano na ananak di Adan tan Eva so interon dalin. Asikasoen da met so paraison dalin pati amin ya pinalsa nen Jehova. Onsabi panaon, sigpot ya nasumpal imay propesiyad saray naaripen ya Judio nipaakar ed bilay diad paraiso. Amtaen tayo irayan alimbawa.

16. Panon ya indeskribe na Biblia so kaligenan ya naeksperiensya tayod Paraiso?

16 Kaligenan. Samay makapalikliket ya propesiyad Isaias 11:6-9 et sigpot a nasumpal anggan diad literal ya paraan. Saray lalaki, bibii, tan ugugaw et maligen lan makaonlad nanduruman pasen ed dalin. Anggapo lay too odino ayep ya takotan tayo. Imadyin mo pay panaon sano napanayaman lay interon planeta tayo, makalangoy kad saray ilog, linok, tan dayat; makapasyar kad saray kapalandeyan; tan makaonla kad kaumaan ya matalek kan anggapoy nagawan mauges ed sika. Tan agka natatakot anggano labi la. Ontua so walad Ezequiel 34:25, ya ‘makapanayam so totoo na Dios a mataletalek dia ed kalawakan, tan onugip ira ed takel.’

17. Akin et segurado tayon daakan ya itarya nen Jehova so pankaukolan tayo sano manuley lad interon dalin so Panarian?

17 Inkadaakan. Imadyin mo pay panaon sano anggapo lay irap, malnutrisyon, eras, odino ahensian parad saray maniirap. Say inkadaakan ed espiritual na totoo na Dios natan et garantiya ya itarya na Mesianikon Ari so amin a pankaukolan na saray uuleyan to. Nen wadiad dalin si Jesus, impanengneng to ya natoor to iratan a sipan. Pinakan to ray nilibon totoo ya narasan panamegley labat na pigaran tinapay tan sira. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Sano manuley lad interon dalin so Panarian na Dios, sakey iya ed saray propesiyan literal a nasumpal: “Sikato iter to naani uran a nipaakar ed binim ya itanem mo ed dalin; tan say tinapay manlapu ed bunga na dalin, tan sikato naani mataba tan daakan. Dia ed satan ya agew mantagano so saray ayep mo ed saray maawang a pankabkaban.”​—Isa. 30:23.

18, 19. (a) Antoy ipapanengneng na propesiyad Isaias 65:20-22? (b) Panon a nibagan say agew tayo et “singa saray agew na sakey a kiew”?

18 Natan, maslak ed saray totoo et anggapoy komportablen abung odino marakep tan makapaliket a trabaho ra. Diad sayan kurakot a sistema, dakel so impasyan mantratrabaho balet imbes ya nagunggonaan ira tan say pamilya ra, say minanabang et saray mayaman tan maagum a totoo. Imadyin yo pay kipapasen sano nagawa lad interon mundo iyan propesiya: ‘Mangipaalagey iray abung, tan manayam ira ditan; et mantanem iray ubas, tan mangan ira ed saray bunga ra. Ag-ira mangipaalagey et sananey so manayam; ag-ira mantanem et sananey so mangan; ta singa saray agew na sakey a kiew ontan iray agew na baley ko, et saray pinilik manliket ira a maando ed saray gawa na saray lima ra.’​—Isa. 65:20-22.

 19 Antoy labay ya ibaga na say agew tayo et “singa saray agew na sakey a kiew”? No onalagey kad abay na balbaleg a kiew, kasin mandinayew kad karukey na bilay to​—ompan mas matatken ni nen say lakim ed pueg? Nayarin naisip mo ya no mansiansia kan aliwan perpekto, mas mapaot nin aminpiga-piga so bilay to ’tan a kiew nen say sika. Talagan maar-aro si Jehova ta impaseguro tod sikatayo ya no onsabi so Paraiso, magmaliw ya andukey tan mareen so bilay tayo! (Sal. 37:11, 29) Onsabi panaon, anggan saray kakiewan ya andukey so bilay da et ipasen tayon antikey labat so bilay da, singa dika no ikomparad bilay tayon andi-angga!

20. Panon ya nawalaan na perpekton laman iray matoor ya uuleyan na Panarian?

20 Perpekton laman. Diad sayan mundo, anggapoy pipilien na sakit tan patey. Diad tua, amin tayo et mansasakit​—naalisan na makapatey a sakit a tatawagen ya kasalanan. Say saksakey a tambal et say dondon bagat na Kristo. (Roma 3:23; 6:23) Legan na Sanlibon Taon ya Uley nen Jesus tan na kakaiba to, tulongan da ray totoo pian sigpot ya minabang ed satan a bagat, kalkalna dan ekalen so amin a kasalanan na matoor a totoo. Sigpot ya nasumpal so propesiya nen Isaias: “Say manaayam agto naani ikuan, Mabeblay ak. Saray ombaley a manayam diman napaandi naani inkauges da.” (Isa. 33:24) Imadyin mo pay panaon sano anggapo lay bulag, telek, o piley. (Basaen so Isaias 35:5, 6.) Anggapoy sakit ya agsarag ya paabigen nen Jesus​—balanglan pisikal, mental, odino emosyonal. Magmaliw lan perpekto so laman na saray matoor ya uuleyan na Panarian!

21. Antoy nagawad patey, tan akin et makaligliwa ed sika itan ya sipan?

21 Antoy nagawad patey, say agnapaliisan ya resultay kasalanan? Satan ya “unor a kabusol” tayo et agnalabanan na amin ya aliwan perpekton too. (1 Cor. 15:26) Balet, kasin parad si Jehova et makapataktakot itan a kalaban? Imanoey impasakbay nen Isaias: “Inakmon to so patey ed ando lan ando; et say Katawan a Jehova punasen to naani so saray lua ya unagus ed saray amin a lupa.” (Isa. 25:8) Kasin naiimadyin mo itan? Anggapo lay punerarya, sementeryo, odino lua lapud ermen! Say onsalat et lua na liket lapud panusumpal nen Jehova ed sipan to ya bilayen lamet iray inaatey! (Basaen so Isaias 26:19.) Naandi lad satan so ermen ya resultay patey.

22. Antoy nagawa sano sigpot lan sumpalen na Mesianikon Panarian so linawa na Dios diad dalin?

22 Kayari na Sanlibon Taon, sigpot lan sumpalen na Panarian so linawa na Dios diad dalin, tan ipalima la na Kristo ed Ama to so pananguley. (1 Cor. 15:25-28) Perpekto lad satan iray totoo tan akaparaan la ran mangarap ed unor a subok sano ibulos si Satanas diad impakapriso tod kaaralman. Insan, mekmeken la na Kristo so mauges ya uleg tan amin ya onsusuportad sikato. (Gen. 3:15; Apo. 20:3, 7-10) Balet,  maabig so pansumpalan na amin ya matoor ed si Jehova tan mangaarod sikato. Nayarin anggapo lay sankarakepan ya balikas a makapangideskribe ed nagawa noag sayan pinuyanan ya sipan: Saray matoor et “magmaliw iran ananak na Dios a walaan na maglorian kawayangan.”​—Roma 8:21.

Sumpalen na Panarian so amin ya sipan nen Jehova ed totoo tan dalin

23, 24. (a) Akin ya seguradon nasumpal iray sipan na Dios? (b) Antoy determinadom a gawaen?

23 Saratan a sipan et aliwan kugkugip odino pangarap labat. Seguradon nasumpal iray sipan nen Jehova! Akin? Pawilen tayo pa may imbaga nen Jesus ya apantongtongan tayo diad unonan kapitulo na sayan libro. Imbangat to ray papatumbok to ya ipikasid si Jehova: “Onsabi komon so panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.” (Mat. 6:9, 10) Aliwa labat ya imahinasyon so Panarian na Dios. Tua itan! Manuuley la itan natan diad tawen! Diad loob la na 100 taon, sinumpal na Panarian iray sipan nen Jehova tan naiimatonan tayo itan ed Kristianon kongregasyon. Segurado itayo sirin ya nasumpal so amin ya sipan nen Jehova sano manuley lad interon dalin so Panarian na Dios!

24 Amta tayon onsabi so Panarian na Dios. Amta tayon totooren nen Jehova so amin ya insipan to. Akin? Ta MANUULEY LAY PANARIAN NA DIOS! Say tepet ed balang sakey ed sikatayo et, ‘Manpapauley ak kasi ed Panarian?’ Komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayon manpasakop natan bilang matoor ya uuleyan na Panarian, pian minabang itayod perpekto tan matunong ya uley to ed andi-angga!