Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 9

Resulta na Panagpulong—‘Saray Kaumaan et Amputi la Parad Panag-ani’

Resulta na Panagpulong—‘Saray Kaumaan et Amputi la Parad Panag-ani’

KARGA NA KAPITULO

Pinabaleg nen Jehova iray bini na katuaan na Panarian

1, 2. (a) Akin et mankelaw iray disipulo? (b) Anton panag-ani so tutukoyen nen Jesus?

MANKELAW iray disipulo nen Jesus nen imbaga tod sikara: “Nengneng yo iray kaumaan, ya amputi la ra parad panag-ani.” Nilingaw day inturo nen Jesus, balet birdi ni so kaumaan, aliwan amputi​—kakkatubo ni labat na saray sebada. Nayarin inisip da, ‘Panag-ani? Pigay bulan ni balet antis ya onggapo itan.’​—Juan 4:35.

2 Balet aliwan literal ya panag-ani so tutukoyen nen Jesus. Noagta, labay ton ibangat ed saray disipulo to so duaran importantin leksion nipaakar ed espiritual ya panag-ani, say panag-ani ed totoo. Anto iratan ya leksion? Pian naamtaan tayo, detalyado tayon aralen so salaysay.

Pinaseseg ya Onkiwas Pian Magmaliw a Maliket

3. (a) Antoy posiblin rason no akin ya imbaga nen Jesus ya ‘saray kaumaan et amputi la parad panag-ani’? (Nengnengen so footnote.) (b) Panon ya nilinew nen Jesus so imbaga to?

3 Agawa iman ya impitongtong nen Jesus ed saray disipulo to diad pansampot na 30 C.E., diad asingger na Sicar ya baley na saray Samaritano. Nen linmad baley iray disipulo, tinmilak si Jesus ed abay na bobon tan walay biin pinulongan to. Atalosan a tampol na bii so kaimportantian na imbangat nen Jesus. Kapawil na saray disipulo, nanapuran linmad Sicar so bii pian ibagad saray kakaabay to iray balibalin naaralan to. Nala toy imano ra, tan dakel ed sikara so linman tampol ed si Jesus. Nayarin diad saman et linmingaw ed kaumaan si Jesus tan anengneng to ray onsasabin Samaritano tan inkuan to: “Nengneng yo iray kaumaan, ya amputi la ra parad panag-ani.” * Insan, pian ipalinew ya aliwan literal a panag-ani so tutukoyen to noagta espiritual, inyarum to: “Say manag-ani et . . . mantitipon la na bunga a parad bilay ya andi-anggaan.”​—Juan 4:5-30, 36.

4. (a) Anton duaran leksion nipaakar ed panag-ani so imbangat nen Jesus? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

4 Anton duaran importantin leksion nipaakar ed espiritual ya panag-ani so imbangat nen Jesus? Unona, apuraan so kimey. Nen imbaga ton ‘saray kaumaan et amputi la parad panag-ani,’ papakiwasen to ray papatumbok to. Tan oniay inyarum to pian ipanengneng ya talagan apuraan itan: “Say  manag-ani et mangaawat la na saray upa.” On, ginmapo lay panag-ani kanian agnayarin ipalpaleen! Komadua, maliket iray komikimey. Imbaga nen Jesus ya say tomatanem tan manag-ani et “manliket iran dua.” (Juan 4:35b, 36) No si Jesus et manliket nen anengneng ton “anisia ed sikato so dakel a Samaritano,” seguradon manliket met iray disipulo ya mibiang ed interon kamarerwan pan-ani. (Juan 4:39-42) Saman ya salaysay nen inmunan siglo et importantin maong ed sikatayo lapud ipapanengneng toy malaklaknab ya espiritual a panag-ani ya natan labat nagagawa. Kapigan ginmapo iyan modernon-agew ya panag-ani? Siopa ray mibibiang ed saya? Anto ray resulta?

Indaulo na Ari Tayo so Sankalaknaban ya Panag-ani

5. Siopay mangidadaulo ed sankamundoan ya panag-ani, tan panon ya ipapaamta na pasingawey ed si Juan ya apuraan so kimey?

5 Diad pasingawey ed si apostol Juan, impaamta nen Jehova ya inyasain toy Jesus a mangidaulo ed sankamundoan ya panag-ani. (Basaen so Apocalipsis 14:14-16.) Diad sayan pasingawey, adeskribe si Jesus ya aka-korona tan walay awit ton palot. Say “balitok a korona” nen Jesus so paneknek ya sikatoy Ari. Tan ipapanengneng na sankaegnaan ton “makdem a palot” so papel to bilang Manag-ani. Nen imbaga nen Jehova panamegley na anghel ya “alutoluto la so aanien diad dalin,” idadanet to ya apuraan so kimey. Kanian, “asabi lay oras na panani,” agnayarin ipalpaleen! Lapud inunor nen Jesus so ganggan na Dios ya “usar moy palot mo,” insingwat toy palot to, tan na-ani so dalin odino saray totoo. Ipapanonot na sayan importantin pasingawey ya diad panaon tayo, ‘saray kaumaan et amputi lamet parad panag-ani.’ Kasin ipapaamta na sayan pasingawey no kapigan ginmapo iyan sankamundoan ya panag-ani? On!

6. (a) Kapigan ginmapo so ‘panaon na panag-ani’? (b) Kapigan ginmapo so aktual ya ‘panag-ani ed dalin’? Ipaliwawa.

6 Ipapanengneng na pasingawey ed si Juan diad Apocalipsis kapitulo 14 ya si Jesus, say Manag-ani, et akasulong la na korona (bersikulo 14), no ontan sirin asumpal lay inkitrono ton Ari, salanti nen 1914. (Dan. 7:13, 14) Ag-abayag kayari na satan, ingganggan si Jesus ya igapo so panag-ani (bersikulo 15). Nanengneng met so ontan ya impantumbokan na saray agawa diad parabolo nen Jesus nipaakar ed panag-ani na trigo. Inkuan to: “Say panag-ani et say sampot a panaon na sayan sistema na mundo.” Kanian, say panaon na panag-ani tan anggaan na sayan sistema na mundo et bansag ya ginmapo nen 1914. (Mat. 13:30, 39) No pawilen tayoy apalabas, nanengneng tayon ginmapoy aktual a panag-ani pigay taon kayarin ginmapon nan-ari si Jesus. Unona, manlapud 1914 anggad kagapoy 1919, nilinisan nen Jesus iray alanaan ya papatumbok to. (Mal. 3:1-3; 1 Ped. 4:17) Insan nen 1919, ginmapo  so ‘panag-ani ed dalin.’ Tampol ya inusar nen Jesus so balon tinuro to a matoor ya aripen pian tulongan iray agagi a natalosan ya apuraan so panagpulong a kimey. Amtaen tayoy agawa.

7. (a) Panon ya atalosan na agagi ya apuraan so kimey? (b) Antoy impaseseg ed sikaran gawaen?

7 Nen Hulyo 1920, oniay imbaga na The Watch Tower: “No usisaen tayoy Kasulatan, mapatpatnag ya niiter so baleg a pribilehyo ed simbaan ya iyabawag so mensahe nipaakar ed panarian.” Alimbawa, akatulong ed saray agagi so propesiya nen Isaias a natalosan ya say balita na Panarian et kaukolan ya iyabawag ed interon mundo. (Isa. 49:6; 52:7; 61:1-3) Agda amta no panon dan nagawaan itan ya kimey, balet nanmatalek iran tulongan ira nen Jehova. (Basaen so Isaias 59:1.) Lapud atalosan dan apuraan so panagpulong, apaseseg iran lalon mankuli. Antoy ginawa ra?

8. Nen 1921, anton duaran katuaan nipaakar ed panagpulong so atalosan na agagi?

8 Nen Disyembre 1921, oniay inyanunsio na The Watch Tower: “Saya so sankaabigan ya taon; tan mas dakel a totoo so akadngel ed mensahe na katuaan legan na 1921 nen say diad apalabas iran taon.” Onia ni inyarum na magasin: “Dakel ni kaukolan ya gawaen. . . . Maliket tayo komon ya gawaen itan.” Imanoen no panon ya atalosan na agagi so duaran importantin katuaan nipaakar ed panagpulong ya impurek nen Jesus ed saray apostol to: Apuraan so kimey, tan maliket iray komikimey.

9. (a) Nen 1954, antoy imbaga na The Watchtower nipaakar ed panag-ani, tan akin? (b) Diad apalabas ya 50 taon, panon ya dinmakel so publisher ed interon mundo? (Nengnengen so tsart ya “ Indakel Diad Interon Mundo.”)

9 Legan na 1930’s, sanen atalosan na agagi a walay baleg ya ulop ya ondengel ed mensahe na Panarian, lalon linmaknab so panagpulong. (Isa. 55:5; Juan 10:16; Apo. 7:9) Antoy resulta? Say datin 41,000 ya mangipupulong ed mensahe na Panarian nen 1934 et nagmaliw ya 500,000 nen 1953! Oniay konklusyon na The Watchtower ya Disyembre 1, 1954: “Agawa so malaknab ya panag-ani ed interon mundo lapud espiritu nen Jehova tan pakayari na Salita to.” *​—Zac. 4:6.

 

INDAKEL DIAD INTERON MUNDO

Bansa

1962

1987

2013

Australia

15,927

46,170

66,023

Brazil

26,390

216,216

756,455

France

18,452

96,954

124,029

Italy

6,929

149,870

247,251

Japan

2,491

120,722

217,154

Mexico

27,054

222,168

772,628

Nigeria

33,956

133,899

344,342

Pilipinas

36,829

101,735

181,236

U.S. of America

289,135

780,676

1,203,642

Zambia

30,129

67,144

162,370

 

IDARAKEL NA SARAY IYAARALAN NA BIBLIA

1950

234,952

1960

646,108

1970

1,146,378

1980

1,371,584

1990

3,624,091

2000

4,766,631

2010

8,058,359

 Resulta na Panag-ani—Impasakbay Panamegley na Malinew Iran Parabolo

10, 11. Diad parabolo nipaakar ed bukel na mustasa, anto ran aspekto na ibabaleg na satan so indanet?

10 Diad saray parabolo nen Jesus nipaakar ed Panarian, malinew ton impasakbay so resulta na panag-ani. Pantongtongan tayo ray parabolo nipaakar ed bukel na mustasa tan lebadura. Manunan imanoen tayo no panon iratan ya asumpal diad panaon na anggaan.

11 Parabolo nipaakar ed bukel na mustasa. Nantanem na bukel na mustasa so sakey a too. Binmaleg itan anggad nagmaliw a kiew ya pan-uubongan na saray manok. (Basaen so Mateo 13:31, 32.) Anto ran aspekto na ibabaleg na mustasa so indanet ed parabolo? (1) Makapadinayew so kalaknab na ibaleg to. Say “sankamelagan ed amin a bukel” et nagmaliw ya kiew tan ‘nansanga na angkakabaleg.’ (Mar. 4:31, 32) (2) Segurado so ibaleg to. “Sano akatanem la, satan so ontubo.” Ag-imbaga nen Jesus ya, “Nayarin ontubo.” Say imbaga to et: “Satan so ontubo.” Sirin, agnaamper so ibaleg to. (3) Say ombabaleg ya kiew et ‘dapoan tan ubongan na saray ontitikyab ya manok.’ Panon ya onaplika irayan taloran aspekto ed espiritual ya panag-ani natan?

12. Panon ya onaplika so parabolo nipaakar ed bukel na mustasa ed panag-ani natan? (Nengnengen met so tsart ya “ Idarakel na Saray Iyaaralan na Biblia.”)

12 (1) Kalaknab na ibaleg: Ipapabitar na parabolo so ilaknab na mensahe na Panarian tan Kristianon kongregasyon. Manlapu nen 1919, saray makukulin komikimey et atipon ed alinisan ya Kristianon kongregasyon. Diad saman a panaon, daiset ni so komikimey, balet maples so indakel da. Diad tua, makapadinayew so imbaleg da​—manlapud kagapoy 1900’s anggad natan. (Isa. 60:22) (2) Panamaseguro: Agnapatunda so ibabaleg na Kristianon kongregasyon. Anggano tabonan na kalaban na amayamay a singa baton isusumpa so melag a bukel, seguradon ontubo tan ombaleg itan. (Isa. 54:17) (3) Ubong: Irerepresenta na “saray ontitikyab a manok” ya onuubong ed kiew iray minilyon ya matunong a totoo ed manga 240 a bansa ya dinmengel ed mensahe na Panarian tan nagmaliw a kabiangan na Kristianon kongregasyon. (Eze. 17:23) Ditan et makakaawat iray espiritual a naakan, panamaseseg, tan proteksion.​—Isa. 32:1, 2; 54:13.

Ipapanengneng na parabolo nipaakar ed bukel na mustasa ya naproprotektaan iray walad Kristianon kongregasyon (Nengnengen so parapo 11, 12)

13. Anto ran aspekto na ibabaleg so indanet ed parabolo nipaakar ed lebadura?

13 Parabolo nipaakar ed lebadura. Sanen inkames na bii so lebadura ed arina, inmalsa so interon masa. (Basaen so Mateo 13:33.) Anto ran aspekto na ibabaleg so indanet ed sayan parabolo? Pantongtongan tayoy duara. (1) Say ibabaleg et manresultad pananguman. Kinmayat so lebadura “anggad linmebag so interon masa.” (2) Malaknab so ibabaleg. Pinaalsa na lebadura so “taloran angkakabaleg a sukat na arina”​—say interon masa. Panon ya onaplika irayan duaran aspekto ed espiritual ya panag-ani natan?

14. Panon ya onaplika so parabolo nipaakar ed lebadura ed panag-ani natan?

 14 (1) Pananguman: Irerepresenta na lebadura so mensahe na Panarian, tan irerepresenta na masa na arina so totoo. Singa say lebadura ya palebagen toy arina no panlaoken, say mensahe na Panarian et umanen toy puso na totoo no awaten da itan. (Roma 12:2) (2) Malaknab: Irerepresenta na pangikames na lebadura so pangiyabawag ed mensahe na Panarian. Paalsaen na lebadura so interon masa. Mipadpara, kinmayat so mensahe na Panarian anggad “sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8) Ipapanengneng met na sayan aspekto na parabolo ya anggan diad saray bansan sebel so kimey tayo, makakasabi so mensahe na Panarian, anggano agnaiimano so pampupulong ed saratan a bansa.

15. Panon ya nasusumpal so Isaias 60:5, 22? (Nengnengen met iray kahon ya “ Anggapoy Imposible ed si Jehova” tan “ No Panon ya ‘say Daiset’ et Nagmaliw a ‘Mabiskeg a Nasyon.”)

15 Manga 800 taon antis ya insalaysay nen Jesus iratan ya parabolo, malinew ya impasakbay nen Jehova panamegley nen Isaias so kalaknab na espiritual ya panag-ani natan tan say liket lapud panag-ani. * Deneskribe nen Jehova ya ondagod organisasyon to iray totoon “manlapud arawi.” Oniay  imbaga tod “bii” ya irerepresenta natan na saray akeran alanaan diad dalin: “Nanengneng mo tan onligsa so lupam, tan manliket tan napano na gayaga so pusom, lapud onarap ed sika iray kayamanan na dayat; onlad sika iray kaykayarian na saray nasyon.” (Isa. 60:1, 4, 5, 9, NW) Apaneknekan ya tua itan! Talagan malikeliket iray abayag lan lingkor nen Jehova legan dan naiimatonan so idarakel na manangipalapag na Panarian ed bansa ra. Nensaman daiset ni, balet natan nilibo la.

No Akin a Maliket so Amin ya Lingkor nen Jehova

16, 17. Antoy unonan rason no akin ya “say tomatanem tan say manag-ani et manliket iran dua”? (Nengnengen met so kahon ya “ No Panon ya Apakiwas na Duaran Tract so Duaran Puso ed Amazon.”)

16 Oniay imbaga nen Jesus ed saray apostol to: “Say manag-ani et . . . mantitipon la na bunga a parad bilay ya andi-anggaan, ta pian say tomatanem tan say manag-ani et manliket iran dua.” (Juan 4:36) Panon tayon saniiban “manliket” diad sankamundoan ya panag-ani? Walay pigaran paraan. Pantongtongan tayoy talora.

17 Unona, maliket tayon naimatonan so papel nen Jehova ed sayan kimey. No ipupulong tayoy mensahe na Panarian, mangitatanem tayoy bini. (Mat. 13:18, 19) No tulongan tayoy sakey a magmaliw ya disipulo na Kristo, man-ani tayoy bunga. Tan malikeliket tayo sano naobserbaan tayo no panon ya ‘patutuboen tan pababalegen’ nen Jehova so bini na Panarian. (Mar. 4:27, 28) Arum ed saray binin isisibwag tayo et ag-ontubon tampol kanian anien itan na arum. Nayarin asali yo la iyay naeksperiensya nen Joan, sakey a sister ed Britain ya 60 taon lan abautismoan. Inkuan to: “Wala ray angibagad siak ya angitanem ak kunoy bini ed puso ra nen apulongan ko ra nensaman. Agko amtan ag-abayag et inyaralan iray Biblia na arum ya Tasi tan tinulongan da ran magmaliw ya lingkor nen Jehova. Maliket ak ta tinmubo so intanem kon bini tan na-ani.”​—Basaen so 1 Corinto 3:6, 7.

18. Base ed 1 Corinto 3:8, antoy sakey a rason pian manliket?

18 Komadua, mansiansia itayon maliket a komikimey no tandaan tayo so imbaga nen Pablo: “Awaten na kada too so tumang to unong ed dilin sagpot to.” (1 Cor. 3:8) Say iiter ya tumang et based sagpot, aliwan based resulta na sagpot. Makapaseseg itan ya panamaseguro ed saramay manpupulong ed teritoryan pigpigaray ondengel! Parad Dios, kada Tasi ya impapuson mibibiang ed panagtanem et ‘manbubunga na dakel’ tan walaay rason pian manliket.​—Juan 15:8; Mat. 13:23.

19. (a) Antoy koneksion na propesiya nen Jesus ed Mateo 24:14 diad panliket tayo? (b) Antoy kaukolan tayon tandaan no anggapoy naromog tayon babangatan?

19 Komatlo, manliket itayo lapud susumpalen na kimey tayo so propesiya. Imanoey ebat nen Jesus ed saray apostol to nen intepet da: “Anto naani so tanda na kiwawalam tan say kasampotan na sistema na mundo?” Imbaga tod sikara ya say importantin kabiangan na tanda et say pampulong ed  interon dalin. Kasin say tutukoyen to et say panggawa na babangatan? Andi. Inkuan to: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones.” (Mat. 24:3, 14) Kanian, say pangipulong ed Panarian​—panagtanem na bini​—so importantin kabiangan na tanda. Legan tayon ipupulong so maong a balita na Panarian, tandaan tayo ya anggano anggapoy naromog tayon babangatan, siansia nin mangiiter tayoy “pantasi.” * On, ondengel man o andi iray totoo, mibibiang tayod pakasusumpal na propesiya nen Jesus tan pribilehyo tayoy manlingkor bilang ‘kakimeyan na Dios.’ (1 Cor. 3:9) Talagan walay rason tayon manliket!

“Manlapud Bubutayan na Agew ya Anggad Seselekan na Satan”

20, 21. (a) Panon ya nasusumpal so Malaquias 1:11? (b) No nipaakar ed panag-ani, antoy determinadom ya gawaen, tan akin?

20 Nen inmunan siglo, tinulongan nen Jesus iray apostol to a natalosan ya apuraan so panag-ani. Manlapu nen 1919, tinulongan to met iray disipulo to ya natalosan itan. Bilang resulta, mas pinalaknab na totoo na Dios so kimey da. Diad tua, talagan anggapoy makapatundad kimey ya panag-ani. Unong ya impasakbay nen propeta Malaquias, say panagpulong natan et “manlapud bubutayan na agew ya anggad seselekan na satan.” (Mal. 1:11, NW) On, manlapud ibutay anggad iselek na agew, manlapud bukig anggad sagur, inerman so kawalaan da, saniiban mankikimey tan manliliket iray tomatanem tan manag-ani. Tan manlapud ibutay anggad iselek na agew​—manlapud kabuasan anggad labi, odino sanagew​—impasya itayon mankikimey.

21 No pawilen tayoy apalabas ya manga 100 taon tan nanengneng tayon nagmaliw ya “mabiskeg a nasyon” so melag a grupo na saray lingkor na Dios, seguradon “manliket tan napano na gayaga” so puso tayo. (Isa. 60:5, 22NW) Komon ta pakiwasen tayo na liket tan panangarod si Jehova, say “Katawan na panag-ani,” a tuloytuloy ya mibiang ed panumpal ed sankalaknaban ya panag-ani!​—Luc. 10:2.

^ par. 3 Samay imbaga nen Jesus ya ‘saray kaumaan et amputi la’ et nayarin ontutukoy ed amputin kawes na saray onsasabin Samaritano ya anengneng nen Jesus.

^ par. 9 Pian mas naamtaan ni nipaakar ed saraman a taon tan saray sinmublay nin dekada, basaen so libron Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, pahina 425-520, nipaakar ed panag-ani manlapud 1919 anggad 1992.

^ par. 15 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed sayan importantin propesiya, nengnengen so Hunyo 1, 2003, Say Panag-bantayan, pahina 23-28.

^ par. 19 Satan ya importantin katuaan et atalosan na Saray Estudyante na Biblia nensaman. Oniay imbaga na Zion’s Watch Tower ya Nobyembre 15, 1895: “Anggano daiset so na-ani ya trigo, baleg la itan ya pantasi ed katuaan. . . . Amin et nayarin mangipulong ed ebanghelyo.”