Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

Itatandoro nen Jehova so Ngaran To

Itatandoro nen Jehova so Ngaran To

KARGA NA KAPITULO

Importantin maong so ngaran na Dios ed saray totoo To

1, 2. Panon ya itatandoro na New World Translation so ngaran na Dios?

DIAD samay ambetel balet maagew ya kabuasan na Martes, Disyembre 2, 1947, inggapo na melag a grupo na alanaan iran agagi ed Bethel, Brooklyn, New York so sakey a baleg ya kimey. Mankaukolan itan na impasyan sagpot, balet agawaan da itan diad loob na 12 taon. Tan nen Simba, Marso 13, 1960, asumpal dan siansia so balon patalos na Biblia. Kayari taloy bulan, nen Hunyo 18, 1960, in-release nen Brother Nathan Knorr so sampot ya volume na New World Translation of the Holy Scriptures. Manliket iray inmatendi ed saman a kombension diad Manchester, England. Dugarugay imbaga na espiker ya nalilikna na amin ya wadman: ‘Natan et agew na panliliket na Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo!’ Say sakey ya nikadkaduman kabiangan na sayan balon patalos et mangiter na liket​—say mabetbet ya impangusar ed personal a ngaran na Dios.

In-release so New World Translation of the Christian Greek Scriptures nen 1950 diad Theocracy’s Increase ya Asemblea (Kawigi: Yankee Stadium, New York City; kawanan: Ghana)

2 Diad dakel a patalos na Biblia et inekal so ngaran na Dios. Balet kinontra na saray alanaan a lingkor nen Jehova so plano nen Satanas ya buralen so ngaran na Dios ed kanonotan na totoo. Oniay nabasad introduksion na New World Translation ya in-release ed saman ya agew: “Say sankaimportantian a kabiangan na sayan patalos et say impangipawil ed ngaran na Dios diad manepeg a pasen na satan.” On, inusar na New World Translation so personal a ngaran na Dios a Jehova diad masulok a 7,000 beses. Talagan intandoro na sayan patalos so ngaran na Ama tayo ed tawen​—si Jehova!

3. (a) Antoy atebek na saray alanaan ya agagi nipaakar ed kabaliksan na ngaran na Dios? (b) Antoy pakatalos tayod Exodo 3:13, 14? (Nengnengen so kahon ya “ Say Kabaliksan na Ngaran na Dios.”)

3 Antis na saman, atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya say ngaran na Dios et mankabaliksay “SIAK so SIAK.” (Exo. 3:14) Kanian, impaimano na The Watch Tower ya Enero 1, 1926: “Ipapanengneng na ngaran nen Jehova a Sikatoy lawas a mabilay, . . . anggapoy gapo tan anggaan To.” Balet nen inggapo na saray managpatalos na New World Translation so kimey da, tinulongan nen Jehova so totoo to ya natebek  dan say ngaran to et aglabat mankabaliksan a sikatoy lawas mabilay noagta Dios na gagala tan kimey. Naaralan da ya say ngaran ya Jehova et literal a mankabaliksay “Pagmaliwen To.” On, pinagmaliw ton napalsa so uniberso tan saray matalinon pinalsa, tan pagmamaliwen ton nagaway linawa tan gagala to. Akin balet et kaukolan ya itandoro so ngaran na Dios, tan panon tayon nagawaan itan?

Pamasanto ed Ngaran na Dios

4, 5. (a) Antoy kekerewen tayo no ipipikasi tayon “Napasanto komon so ngaran mo”? (b) Panon tan kapigan pasantoen na Dios so ngaran to?

4 Labay nen Jehova ya nitandoro so ngaran to. Diad tua, manunan gagala to ya napasantoy ngaran to. Napatnagan itan ed samay unonan kerew ed modelon pikakasi nen Jesus: “Napasanto komon so ngaran mo.” (Mat. 6:9) No ipipikasi tayo itan, antoy kekerewen tayo?

5 Singa naaralan tayod Kapitulo 1 na sayan publikasyon, say kerew ya “Napasanto komon so ngaran mo” et sakey ed saray taloran kerew ed modelon pikakasi nen Jesus ya mikonektaan ed gagala nen Jehova. Say duara nid satan et: “Onsabi komon so panarian mo. Nagawa komon so linawam.” (Mat. 6:10) Kanian no ipipikasi tayod si Jehova ya onsabi la komoy Panarian to tan nagawa la komoy linawa to, ipipikasi tayo met ya pasantoen toy ngaran to. Diad arum a panangibaga, kekerewen tayod si Jehova ya linisan toy ngaran to ed amin ya impamauges manlapu lad rebelyon ed Eden. Antoy ebat nen Jehova ed satan ya pikakasi? Inkuan to: “Pasantoen ko naani so baleg a ngaran ko, a sikato so amura [odino abalaw] ed nanleleetan na saray nasyon.” (Eze. 36:23; 38:23) Diad Armagedon, no panampoten la nen Jehova so kaugsan, pasantoen toy ngaran to ed amin a pinalsa.

6. Panon tayon napasanto so ngaran na Dios?

6 Manlapu la nensaman, inabuloyan nen Jehova iray lingkor to ya pasantoen day ngaran to. Siempre, agtayo naaruman so inkasagradoy ngaran na Dios. Sigpot la itan ya sagrado odino masanto. Kanian panon tayon napasanto itan? Oniay nabasa ed Isaias: “Si Jehova na saray armada​—sikato so nepeg yon ipasen a masanto.” Tan oniay imbaga nen Jehova nipaakar ed totoo to: “Pasantoen day ngaran ko . . . tan igalgalang da so Dios na Israel.” (Isa. 8:13, NW; 29:23, NW) Kanian, papasantoen tayoy ngaran na Dios diad pangipapasen ed satan ya mas atagey tan duma ed amin ya ngaran, diad panrerespeto tayod irerepresenta na satan, tan diad panutulong tayod arum ya ipasen itan a masanto. Talagan igagalang tan ipapanengneng tayoy respeto ed ngaran na Dios no bibidbiren tayoy Jehova bilang Manuley tan sigpot-puso tayon uunoren.​—Uli. 3:1; Apo. 4:11.

 Akaparaan ya Mangawat tan Mangitandoro ed Ngaran na Dios

7, 8. (a) Akin et kaukolan so panaon antis ya natawag iray totoo na Dios ed ngaran to? (b) Antoy aralen tayo natan?

7 Manlapu la nen 1870’s, inusar na saray lingkor na Dios so ngaran to diad saray publikasyon da. Singa bilang, inusar so ngaran ya Jehova diad Zion’s Watch Tower ya Agosto 1879 tan diad songbook ya Songs of the Bride ya im-publish ed satan a taon. Balet, antis ya inabuloyan nen Jehova so totoo to ya tawagen irad sagradon ngaran to, sineguro ton nagawaan da ray kakaukolanen to parad satan ya baleg a pribilehyo. Panon ton imparaan iray Estudyante na Biblia nensaman pian onkualipika iran natawag ed ngaran to?

8 No pawilen tayoy kasampotan na 1800’s tan gapoy 1900’s, nanengneng tayo no panon ya impalinew nen Jehova ed totoo to iray importantin katuaan a mikonektaan ed ngaran to. Aralen tayo so talorad sarayan katuaan.

9, 10. (a) Akin ya akasentro ed si Jesus iray artikulo na Watch Tower nensaman? (b) Anto ray pananguman manlapu nen 1919, tan anto ray resulta? (Nengnengen met so kahon ya “ No Panon ya Intandoro na The Watchtower so Ngaran na Dios.”)

9 Unona, saray lingkor nen Jehova et atalosan day kaimportantian na ngaran na Dios. Impasen na saray matoor ya Estudyante na Biblia nensaman ya manunan bangat na Biblia so dondon. Satan so rason no akin a mabetbet ya akasentro ed si Jesus iray artikulo na Watch Tower. Singa bilang, diad unonan taon na impangi-publish ed satan ya magasin, mas dakel na samplora so ngaran ya Jesus nen say ngaran ya Jehova. Nipaakar ed Saray Estudyante na Biblia nensaman, imbaga na The Watchtower ya Marso 15, 1976 a “sobsobray importansia” ya inter dad si Jesus. Balet diad inlabas na panaon, tinulongan ira nen Jehova ya natebek so kaimportantian na personal ya ngaran to diad Biblia. Antoy epekto na satan ed Saray Estudyante na Biblia? Inkuan ni na satan ya artikulo na Watchtower a manlapu nen 1919 “ginapoan dan mas igalang si Jehova, say Ama ed tawen na Mesias.” Diad tua, manlapud 1920 anggad 1929, abitla ed The Watch Tower so ngaran na Dios ya masulok a 6,500 beses!

10 Impanengneng na saray agagi tayo so panamabli ed ngaran na Dios diad impangiter na manepeg a galang ed satan. Singa si Moises, inyabawag day ngaran nen Jehova. (Deu. 32:3; Sal. 34:3) Bilang resulta, singa nipropesiyad Kasulatan, inimano nen Jehova so panamabli rad ngaran to tan kinasian to ra.​—Sal. 119:132; Heb. 6:10.

11, 12. (a) Panon ya anguman iray publikasyon tayo kayari 1919? (b) Antoy impaimano nen Jehova ed saray lingkor to, tan akin?

11 Komadua, saray tuan Kristiano et atalosan day kimey ya nanlapud Dios. Ag-abayag kayari 1919, inusisa na saray mangidadaulon alanaan ya brother so propesiya nen Isaias. Kanian, anguman so akasentroan na karga na saray publikasyon tayo. Akin et talagan ‘naakan ed dugan panaon’ itan a pananguman?​—Mat. 24:45.

12 Antis na 1919, agnin balot impaliwawa na The Watch Tower so nipaakar ed imbaga nen Isaias: “Sikayo so saray  tasik, kuan nen Jehova tan say aripen ko a pinilik.” (Basaen so Isaias 43:10-12.) Balet ag-abayag kayari 1919, ginapoan na saray publikasyon tayo ya ikday imano iratan ya teksto. Tan pinaseseg to ray alanaan a mibiang ed kimey ya inter nen Jehova ed sikara​—say pantasi nipaakar ed sikato. Diad tua, manlapud 1925 anggad 1931, say Isaias kapitulo 43 et inaral ed 57 a nanduruman isyu na The Watch Tower, tan diad kada isyu et inyaplikad saray tuan Kristiano iratan ya imbaga nen Isaias. Malinew a diad saraman ya taon, impaimano nen Jehova ed saray lingkor to so kimey ya kaukolan dan gawaen. Akin? Pian “nasali nin unona no kasin manepeg ira.” (1 Tim. 3:10) Antis ya natawag irad ngaran na Dios, kaukolan ya paneknekan na Saray Estudyante na Biblia ed si Jehova panamegley na gawa ra ya talagan tasi to ra.​—Lucas 24:47, 48.

13. Panon ya impaamta na Salitay Dios so sankaimportantian ya isyun ikday imano?

13 Komatlo, atalosan na saray totoo nen Jehova so kaimportantian na pamasanto ed ngaran na Dios. Legan na 1920’s, atebek da ya say pamasanto ed ngaran na Dios so sankaimportantian ya isyun ikday imano. Panon ya impaamta na Salitay Dios itan ya importantin katuaan? Imanoey duaran alimbawa. Antoy manunan rason no akin ya inliktar na Dios so Israel diad Ehipto? Inkuan nen Jehova: “Pian say ngaran ko nibawag ed amin [odino intero] a mundo.” (Exo. 9:16) Tan akin ya kinasian nen Jehova iray Israelita nen nanrebelde rad sikato? Imbaga lamet nen Jehova: “Kinmiwas ak nisengeg ed ngaran ko, pian ag-itan napabanday ed imaton na saray nasyon.” (Eze. 20:8-10, NW) Antoy naaralan na Saray Estudyante na Biblia ed saratan tan ed arum nin salaysay na Biblia?

14. (a) Diad pansampot na 1920’s, antoy atebek na totoo na Dios? (b) Antoy epektod panagpulong ya kimey na mas aralem ya pakatalos na Saray Estudyante na Biblia? (Nengnengen met so kahon ya “ Mabiskeg a Rason Pian Manpulong.”)

14 Diad pansampot na 1920’s, atebek na totoo na Dios so kaimportantian na imbaga nen Isaias, manga 2,700 taon lay apalabas. Inkuan to nipaakar ed si Jehova: “Oniay impangiwanwan mod saray totoom, pian manggawa kay makapadinayew a ngaran parad inkasika.” (Isa. 63:14, NW) Atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya say manunan isyu et aliwan say kililiktar, noagta say pamasanto ed ngaran na Dios. (Isa. 37:20; Eze. 38:23) Nen 1929, asumaryo itan ed libron Prophecy: “Say ngaran nen Jehova so sankaimportantian ya isyu ed amin ya pinalsa.” Sayan in-adjust a pakatalos so mas amakiwas ed totoo na Dios a mantasi nipaakar ed si Jehova tan linisay impamauges ed ngaran to.

15. (a) Kasabi 1930’s, antoy inawat na saray agagi tayo? (b) Panaon la iman parad anto?

15 Kagapo na 1930’s, atebek na agagi so kaimportantian na ngaran na Dios, mas linminew so pakatalos dad kimey ya inter na Dios ed sikara, tan mas inmaralem so pakatalos dad isyun kaukolan ya ikday imano. Kanian panaon la pian iter nen Jehova ed saray lingkor to so pribilehyon natawag ed  ngaran to. Pian naamtaan tayo no panon, aralen tayoy pigaran agawa nensaman.

Angala si Jehova na “Totoon Parad Ngaran To”

16. (a) Anton makapadinayew ya paraan so uusaren nen Jehova pian itandoroy ngaran to? (b) Nensaman, siopa ray totoon inmunan atawag ed ngaran nen Jehova?

16 Say sakey ya makapadinayew a paraan ya uusaren nen Jehova pian itandoroy ngaran to et say pakawalaay totoon natawag ed ngaran to. Manlapud 1513 B.C.E., inrepresenta na bansan Israel si Jehova ta sikara so pinili ton totoo. (Isa. 43:12) Balet, agda atoor so impisipanan dad sikato, tan nen 33 C.E., abalang day espisyal ya relasyon dad Dios. Ag-abayag, “inimano na Dios iray nasyon pian mangala ed sikara na totoon parad ngaran to.” (Gawa 15:14) Satan ya balon grupo  na totoo ya pinili nen Jehova et atawag ya “Israel na Dios,” ya tugyopen na alanaan iran papatumbok na Kristo a nanlapud nanduruman bansa.​—Gal. 6:16.

17. Anto so epektibon pakana nen Satanas?

17 Nen manga 44 C.E., “atawag a Kristiano iray disipulo [na Kristo] diad panangiwanwan na Dios.” (Gawa 11:26) Nen unaan, mainomay ya nabidbir no siopay tutukoyen na satan ya ngaran ta saray tuan Kristiano labat so angusar ed satan. (1 Ped. 4:16) Balet singa ipapanengneng na parabolo nen Jesus ed saray trigo tan sisanyas, epektibo so pakana nen Satanas ya usaren met so ngaran a Kristiano ed amin ya klase na peken Kristiano. Kanian diad dakel a siglo, agnibiig so tuan Kristiano ed saray peken Kristiano. Balet anguman itan legan na “panag-ani” ya ginmapo nen 1914. Akin? Lapud ginmapon imbiig na saray anghel iray peken Kristiano ed saray tuan Kristiano.​—Mat. 13:30, 39-41.

18. Antoy akatulong ed saray agagi ya natalosan a kaukolan day balon ngaran?

18 Kayarin aturo so matoor ya aripen nen 1919, tinulongan nen Jehova iray totoo to ya natebek so kimey ya inter tod sikara. Atalosan dan tampol ya say panagpulong ed kaabungan so mangibiig ed sikara ed amin ya peken Kristiano. Nen amoria da itan, ag-abayag et atalosan dan say tawag ed sikaran “Saray Estudyante na Biblia” et agtanto matukoy. Say manunan gagala dad bilay et aliwan say basta labat panaral na Biblia noagta say pantasi nipaakar ed Dios, tan pangigalang tan pangitandoro ed ngaran to. Anto sirin so matukoy ya ngaran parad sikara lapud kimey da? Naebatan itan nen 1931.

Programa na kombension, 1931

19, 20. (a) Antoy makapalikliket ya resolusyon ed kombension nen 1931? (b) Antoy reaksion na saray agagi ed balon ngaran da?

19 Nen Hulyo 1931, manga 15,000 ya Estudyante na Biblia so sinmabid Columbus, Ohio, U.S.A. pian mikombension. Nen anengneng day programa na kombension, mankelaw irad duaran angkabaleg a letran J tan W ya akasulat ed arap. ‘Antoy labay ya ibaga na saraman ya letra?’ so tepet da. Inisip na arum ya ‘Just Watch’; say arum, ‘Just Wait.’ Insan nen Simba, Hulyo 26, imbasa nen Brother Joseph Rutherford so sakey ya resolusyon ya oniay karga to: “Pilalek tayoy nakabat tan natawag ed ngaran ya Jehovah’s witnesses.” Diad saman, atalosan na amin ya inmatendi so kabaliksan na samay duaran letra​—sikaray Jehovah’s Witnesses o Saray Tasi nen Jehova. Satan ya Makasulatan a ngaran da et base ed Isaias 43:10.

20 Inmabobon iray inmatendi ed satan ya resolusyon diad maksil ya eyag tan abayag a tipak. Diad radyo, satan ya malikeliket a reaksion ed Columbus et nadngel na dakel a totoo. Oniay nanonotan nen Ernest tan Naomi Barber a walad Australia: “Nen tinmipak irad America, linmukso ray agagid Melbourne tan agaylay karukey na tipak da. Agmin balot nalingwanan iman!” *

 Nitatandoro so Ngaran na Dios ed Interon Mundo

21. Panon ya akatulong so balon ngaran pian mas onlaknab so panagpulong?

21 Lapud Makasulatan a ngaran na totoo na Dios ya Saray Tasi nen Jehova, mas kinmasil so linawa dan manpulong. Oniay inkuan di Edward tan Jessie Grimes, sanasawan payunir ed United States ya inmatendid kombension ed Columbus nen 1931: “Sinmipot kamid abung ya Estudyante na Biblia, balet anempet kami ya Tasi nen Jehova. Malikeliket kami ta wala lay ngaran tayon ontulong ed sikatayon mas nipakabat so ngaran na Dios tayo.” Kayari na satan a kombension, angusar so arum ya Tasi na balon paraan pian nipakabat so ngaran na Dios. Impakabat day sarili da ed saray householder panamegley na card ya oniay nabasa: “Sakey [ak] ed saray tasi nen JEHOVA ya mangipupulong ed Panarian nen JEHOVA ya Dios tayo.” On, proud iray totoo na Dios ya natawag ed ngaran nen Jehova, tan akaparaan iran iyabawag so kabaliksan na satan diad interon mundo.​—Isa. 12:4.

“Sinmipot kamid abung ya Estudyante na Biblia, balet anempet kami ya Tasi nen Jehova”

22. Akin et mainomay a nabidbir iray totoo na Dios?

22 Dakel a taon lay linmabas manlapu nen pinakiwas nen Jehova iray alanaan ya agagi ya awatey ngaran a mangibiig ed sikara. Kasin aburagas nen Satanas so pakabidbiran na totoo na Dios manlapu nen 1931? Kasin epektiboy pakana to ya ag-itayo nibiig na totoo ed arum ya relihyon? Andin balot! Sankapatnagan so pakabidbiran tayo bilang saray tasi na Dios. (Basaen so Miqueas 4:5; Malaquias 3:18.) Diad tua, akakonektad sikatayoy ngaran na Dios, kanian saray manguusar ed satan a ngaran et mainomay ya nabidbir bilang Tasi nen Jehova. Imbes ya natabonan na singa palandey iran palson relihyon, say dugan panagdayew ed si Jehova et malet a “niletneg ed toktok na saray palandey.” (Isa. 2:2) Diad panaon tayo, talagan nitandoro so panagdayew ed si Jehova tan say sagradon ngaran to.

23. Based Salmo 121:5, anton importantin katuaan nipaakar ed si Jehova so makapabiskeg ed sikatayo?

23 Talagan makapabiskeg ya naamtaan ya protektaan itayo nen Jehova ed saray panangataki nen Satanas, natan tan diad arapen! (Sal. 121:5) Kanian nibaga tayo met so insulat na salmista: “Maliket so nasyon a say Dios to et si Jehova, saray totoon pinili to bilang kayarian to.”​—Sal. 33:12, NW.

^ par. 20 Nengnengen so Kapitulo 7, pahina 72-74, parad detalye nipaakar ed impangusar ed radyo.