Onlad karga

Onlad saray karga

Labalabay mo ta lan nagawa iray sipan na Panarian?

 SEKSION 7

Saray Sipan na Panarian​—Gawaen a Balo so Amin a Bengatla

Saray Sipan na Panarian​—Gawaen a Balo so Amin a Bengatla

 NAMBUDBOR kay ambalbalangan mansanas. Inangob mo ni antis mon inkargad napapano lan baskit mo. Pigay oras ka lan manbubudbor, pero agka ni naksawan tan labay mo nin ituloy. Diad asingger et manbubudbor met si nanay mo legan a malikeliket ya miiistoryaan ed saray kapamilya tan kakaaro yon ontutulong ed panagbudbor. Uga-ugaw ya nengnengen si nanay mo, singa samay itsura to nen melag ka ni. Singa agka makapanisian nensaman et anengneng moy intatken to ed daan ya mundo. Anengneng moy impansakit tan inkapuy to, binembenan moy lima to nen manpapanabos, tan manak-akis kad ponpon to. Balet natan, kaiba yo la, inmoli lad bilay tan mabiskeg la!

Onsabi panaon et nagawa itan. Segurado tayo ta lanang ya totooren na Dios iray sipan to. Diad sayan seksion, pantongtongan tayo no panon ya nagawa diad arapen iray sipan na Panarian ya mansumpal ed Armagedon. Aralen tayo met so pigaran makapalikliket ya sipan na Panarian ya nagawa kayari to. Seguradon agaylay liket tayo sano manuley lad interon dalin so Panarian na Dios tan gawaen ton balo so amin a bengatla!

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 21

Deralen na Panarian na Dios Iray Mamubusol ed Satan

Makapanparaan ka la natan parad Armagedon.

KAPITULO 22

Susumpalen na Panarian so Linawa na Dios Diad Dalin

Panon mon amta ya nagawa iray sipan nen Jehova?