Manuuley Lay Panarian na Dios!

Nagmaliw a maliket tan maligen so bilay na minilyon a totoo ta nampasakop irad perpekton gobierno na Dios. Labay moy magmaliw a citizen na Panarian?

Sulat na Mananguley ya Ulop

Panon ya tinmua so malikeliket ya anunsio nen C. T. Russell nen Oktubre 2, 1914?

KAPITULO 1

“Onsabi Komon so Panarian Mo”

Manunan imbangat nen Jesus so nipaakar ed Panarian na Dios nen say arum ya tema. Panon tan kapigan itan onsabi?

KAPITULO 2

Say Panarian et Niletneg ed Tawen

Siopay tinmulong pian niparaan parad Panarian iray tuan papatumbok na Kristo diad dalin? Anto ray mamaneknek ya say Panarian et sakey ya tuan gobierno?

KAPITULO 3

Ipapaamta nen Jehova so Gagala To

Kasin diad gapo et kabiangan na gagala na Dios so Panarian? Panon ya impalinew nen Jesus so Panarian?

KAPITULO 4

Itatandoro nen Jehova so Ngaran To

Antoy agawaan na Panarian nipaakar ed ngaran na Dios? Antoy gagawaen mo pian napasantom so ngaran nen Jehova?

KAPITULO 5

Pinasinag na Ari so Liwawa ed Panarian

Talosan a maong so nipaakar ed Panarian na Dios, saray manuley tan uuleyan, tan say kaimportantian na panmatoor.

KAPITULO 6

Totoon Manpupulong—Mabulbulos ya Iyapay na Saray Ministro so Inkasikara

Akin et matalek si Jesus ya wala ray mabulos ya onsuportad sikato diad kaunoran iran agew? Panon mon nipanengneng ya aanapen mo nin unona so Panarian?

KAPITULO 7

Saray Paraan ed Panagpulong—Pangusar ed Amin a Paraan Pian Napulongan Iray Totoo

Aralen iray nanduruman paraan ya inusar na totoo na Dios pian nipulong so maong a balita ed mas dakel a totoo antis ya onsabi so anggaan.

KAPITULO 8

Saray Uusaren ed Panagpulong—Pangipa-publish na Literatura Parad Totoo

Panon ya papaneknekan na kimey tayon panagpatalos ya susuportaan itayo nen Jesus? Anto ran katuaan nipaakar ed saray publikasyon tayo so akakombinse ed sikan tua so Panarian?

CHAPTER 9

Resulta na Panagpulong—‘Saray Kaumaan et Amputi la Parad Panag-ani’

Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to so duaran importantin leksion nipaakar ed malaknab ya espiritual ya panag-ani. Antoy epekto na saratan ed sikatayo natan?

KAPITULO 10

Pipinoen na Ari so Espiritualidad na Totoo To

Antoy pamparaan na Krismas tan krus?

KAPITULO 11

Panagpino ed Moralidad—Pakapatnagay Inkasanto na Dios

Saray lolooban tan kuarto parad guardia ed pasingawey nen Ezequiel nipaakar ed templo et walaan na espisyal a kabaliksan ed totoo na Dios manlapu nen 1914.

KAPITULO 12

Organisadon Manlingkor ed “Dios na Kareenan”

Diad Biblia, say kabaliktaran na gulo et kareenan, aliwan uksoy. Akin? Tan antoy epekto na satan ed saray Kristiano natan?

KAPITULO 13

Angisegep na Kaso Iray Manangipulong ed Panarian

Saray arum ya huis natan et miparay panmoria rad si Gamaliel ya managbangat na Ganggan nensaman.

KAPITULO 14

Gobierno na Dios Labat so Matoor ya Suportaan

Say singa “ilog” a panamasegsegang ed Saray Tasi nen Jehova lapud neutral irad politika et inakmon na “dalin.”

KAPITULO 15

Pangidepensad Kawayangan a Mandayew

Indepensa na totoo na Dios so kanepegan dan mangunor ed ganggan na Panarian na Dios.

KAPITULO 16

Mantitipon Pian Mandayew

Panon tayon nagunggonaan a maong ed saray pantitipon parad panagdayew ed si Jehova?

KAPITULO 17

Pangipapasal ed Saray Ministro na Panarian

Panon ya imparaan na saray teokratikon eskuelaan iray ministro na Panarian pian nasumpal da ray asainmin da?

KAPITULO 18

No Panon ya Gagastosan Iray Kimey ed Panarian

Panlalapuan na kuarta? Antoy panguusaran ed satan?

KAPITULO 19

Kimey a Panagpaalagey ya Mamapagalang ed si Jehova

Saray pasen a pandadayewan et mamapagalang ed Dios, balet wala ni mas papablien to.

KAPITULO 20

Niglogloria si Jehova Diad Panangiter na Relief

Panon tayon amta ya kabiangan na sagradon panaglingkor ed si Jehova so pangiter na relief?

KAPITULO 21

Deralen na Panarian na Dios Iray Mamubusol ed Satan

Makapanparaan ka la natan parad Armagedon.

KAPITULO 22

Susumpalen na Panarian so Linawa na Dios Diad Dalin

Panon mon amta ya nagawa iray sipan nen Jehova?