Onlad karga

Onlad saray karga

Kawigi: Sister a colporteur ya manpupulong ed Korea, 1931; kawanan: Pampupulong natan ed sign language diad Korea

 SEKSION 2

Panangipulong ed Panarian—Pangiyaabawag ed Maong a Balita Diad Interon Mundo

Panangipulong ed Panarian—Pangiyaabawag ed Maong a Balita Diad Interon Mundo

 ASAKBAY kan namparaan pian manpulong ta day off mo. Medyo nangingirasan ka ta naksawan ka ni. Balibali ni komoy manpainawa! Balet impikasim itan tan desidido kan onla. Say aka-partner mo et matoor ya maedad lan sister tan apaseseg kad anos tan kaabigan to. Legan yon manpupulong, anonotan mon inanabang met na agagi ed interon mundo so parehon mensahe, uusaren day parehon literatura, tan minanabang irad parehon panangipasal. Kanian kasempet mo, maligligsa ka. Maliket ka ta nampulong ka!

Diad panaon tayo, say Kristianon ministeryo so manunan kimey na Panarian na Dios. Impasakbay nen Jesus ya diad kaunoran iran agew et onlaknab so panagpulong a kimey. (Mat. 24:14) Panon ya nasusumpal iyan propesiya to? Diad sayan seksion, aralen tayoy nipaakar ed saray totoo, paraan, tan uusaren ya importantid Kristianon ministeryo, tan ontutulong ed minilyon a totoo pian namoria da ya talagan tua so Panarian na Dios.

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 6

Totoon Manpupulong—Mabulbulos ya Iyapay na Saray Ministro so Inkasikara

Akin et matalek si Jesus ya wala ray mabulos ya onsuportad sikato diad kaunoran iran agew? Panon mon nipanengneng ya aanapen mo nin unona so Panarian?

KAPITULO 7

Saray Paraan ed Panagpulong—Pangusar ed Amin a Paraan Pian Napulongan Iray Totoo

Aralen iray nanduruman paraan ya inusar na totoo na Dios pian nipulong so maong a balita ed mas dakel a totoo antis ya onsabi so anggaan.

KAPITULO 8

Saray Uusaren ed Panagpulong—Pangipa-publish na Literatura Parad Totoo

Panon ya papaneknekan na kimey tayon panagpatalos ya susuportaan itayo nen Jesus? Anto ran katuaan nipaakar ed saray publikasyon tayo so akakombinse ed sikan tua so Panarian?

CHAPTER 9

Resulta na Panagpulong—‘Saray Kaumaan et Amputi la Parad Panag-ani’

Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to so duaran importantin leksion nipaakar ed malaknab ya espiritual ya panag-ani. Antoy epekto na saratan ed sikatayo natan?