Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 11

Panagpino ed Moralidad—Pakapatnagay Inkasanto na Dios

Panagpino ed Moralidad—Pakapatnagay Inkasanto na Dios

KARGA NA KAPITULO

No panon ya imbangat na Ari iray uuleyan to ya respetoen so estandarte na Dios ed moral

Imadyin mon onloloob kad sular na marakdakep ya espiritual a templo nen Jehova

1. Antoy makapadinayew ya anengneng nen Ezequiel?

PANON to no nasalim met may naeksperiensya nen propetan Ezequiel manga 2,500 taon lay apalabas? Imadyin mo iya: Inmasingger kad maaw-awang tan maliwliwawan sular na templo. Tan wadtay makapanyarin anghel ya mangipanengneng ed satan a marakdakep ya lugar! Sinmegep kad pitoran balitang paonlad sakey ed saray taloran puerta. Pandinayewan mo iratan ya lolooban. Say katagey da et manga 30 metro. Diad kada pagpag, wala ray kuarto parad saray guardia. Wala met iray elegantin desinyo na kiew a palma diad saray lusek.​—Eze. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Antoy irerepresenta na pasingawey nipaakar ed templo? (Nengnengen met so footnote.) (b) Antoy naaralan tayod saray parte na lolooban na templo?

2 Sayan anengneng nen Ezequiel et pasingawey na espiritual a templo. Detalyado ton deniskribe itan ed kapitulo 40 anggad 48 na libron insulat to. Irerepresenta na satan a templo so uksoyan nen Jehova parad malinis a panagdayew. Tan kada parte na satan et walaan na kabaliksan ed panagdayew tayo diad sarayan kaunoran ya agew. * Antoy irerepresenta na saray ataragey ya puerta? Ipapanonot na saratan ya saray onloob ed uksoyan nen Jehova parad malinis a panagdayew et nepeg ya manbilay unong ed atagey tan maptek iran estandarte to. Ontan met so kabaliksan na saray niyukit ya kiew na palma, lapud no maminsan et inusar iratan ed Biblia pian irepresentay kaptekan. (Sal. 92:12) Saray kuarto parad guardia ey? Malinew ya saramay agmanrespeto ed estandarte na Dios et agpalooben ed satan ya marakdakep tan malinis a panagdayew ya mangitonton ed bilay.​—Eze. 44:9.

3. Akin et kaukolan na saray papatumbok na Kristo so tuloytuloy a panagpino?

3 Panon ya asumpal so pasingawey nen Ezequiel? Singa naimano tayod Kapitulo 2 na sayan libro, inusar nen Jehova so Kristo pian pinoen iray totoo to manlapud 1914 anggad kagapoy 1919. Kasin asumpal lay panagpino ed saman? Andi ni! Diad apalabas ya 100 taon, tuloytuloy ya susuportaan na Kristo iray masanton estandarte nen Jehova ed moral. Kaukolan sirin na saray papatumbok to so tuloytuloy ya panagpino. Akin? Lapud ibibiig na Kristo iray papatumbok to ed sayan mundon abebbebay moralidad to tan lapud ag-ontutunday Satanas pian ilebleb lamet irad imoralidad. (Basaen  so 2 Pedro 2:20-22.) Usisaen tayoy taloran aspekto no panon ya tuloytuloy a pipinoen iray tuan Kristiano. Unona, pantongtongan tayoy panagpino ed moralidad, insan say importantin probisyon pian mansiansian malinis so kongregasyon, tan kaunoran et say uksoyan ed pamilya.

Panagpino ed Moralidad Diad Inlabas na Saray Taon

4, 5. Anton patit so abayag lan uusaren nen Satanas, tan antoy resulta?

4 Labalabay na totoo nen Jehova so mansiansian malinis ed moral tan nawalaay maabig a kondukta. Kanian naynay dan uunoren iray lalon onlilinew ya instruksion. Imanoey pigaran alimbawa.

5 Seksual ya imoralidad. Inggetma nen Jehova ya say seksual a relasyon na sanasawa et malinis tan walaan na dignidad. Balet panliketan nen Satanas ya pikeweten so dugan gagala na satan a mablin regalo. Pagmamaliwen to itan ya marutak tan uusaren ton panukso ed totoo nen Jehova pian napaermen da. Matalonan inusar nen Satanas itan ya patit ed panaon nen Balaam, tan satan met so manunan uusaren to ed sarayan kaunoran ya agew.​—Num. 25:1-3, 9; Apo. 2:14.

6. Anton samba so im-publish ed Watch Tower, tan parad anto itan, tan akin ya ag-abayag et intunda la itan? (Nengnengen met so footnote.)

6 Pian labanay panutukso nen Satanas, im-publish ed Hunyo 15, 1908 ya Watch Tower so samba ya oniay kabiangan to: “Diad amin a panaon tan pasen, say pantratok ed saray agko kaparan sekso sano walad pribado et singa ed pantratok ed sikara no walad publiko.” * Anggano agda kaukolan so mansamba, seneryoso itan na dakel tan inter day ngaran da pian ni-publish ed Zion’s Watch Tower. Kayari pigaran taon, anggaman akatulong ed dakel so samba, nagmaliw labat itan a singa ritual; kanian intunda la itan. Balet tuloytuloy ya impaseseg iray atagey ya prinsipyo ed moral.

7. Nen 1935, anton problema so impaimano na The Watchtower, tan anton estandarte so impalinew to?

7 Lalon pinasya nen Satanas so iyaataki to. Prangkan impaimano na Marso 1, 1935 ya The Watchtower so onloloor ya problemay totoo na Dios. Inisip na arum ya basta mibibiang irad ministeryo, agda la kaukolan ya unorey estandarte nen Jehova ed moral. Oniay mapuersan imbaga na The Watchtower: “Nepeg a tandaan na sakey, ya aliwa labat a say pibiang ed panagpulong so kakaukolanen. Saray Tasi nen Jehova et representanti nen Jehova tan obligasyon dan sikatoy irepresenta tan say panarian to, diad dugan paraan.” Insan angiter so artikulo na malinew a simbawad panangasawa tan moralidad pian tulongan iray totoo na Dios ya ‘ibatikan so pilalawanan.’​—1 Cor. 6:18.

8. Akin ya aminpigan indanet na The Watchtower so malaknab a kabaliksan na Griegon salita parad seksual ya imoralidad?

8 Diad mas agano ni ran taon, aminpigan indanet na The Watchtower so dugan kabaliksan na salitan inusar ed Griegon Kasulatan parad seksual ya imoralidad​—por·neiʹa. Aglabat tutukoyen na satan so aktual ya pan-sex. Imbes, kaibad por·neiʹa so dakel a klase na imoral ya kagagawa, sasakopen toy amin ya  mabanday a kagagawa ed lugar na prostitusyon. Kanian aprotektaan iray papatumbok na Kristo ed makapatey ya epekto na seksual a karutakan ya akalebleban na dakel a totoo natan.​—Basaen so Efeso 4:17-19.

9, 10. (a) Anton isyu ed moralidad so impaimano na The Watchtower nen 1935? (b) Antoy balansin ibabangat na Biblia nipaakar ed panangusar na de-alkohol iran iinumen?

9 Sobran panag-inum. Oniay imbaga na Marso 1, 1935 ya The Watchtower nipaakar ed sakey nin isyu ed moralidad: “Naimano met ya wala ray mibibiang ed lawak na kimeyan tan arum nin kimey ed organisasyon anggano akainum ira. Diad anto ran situasyon a nayari oninum na alak unong ed Kasulatan? Duga kasi oninum na alak no apektaen toy serbisyo na sakey ed organisasyon na Katawan?”

10 Impalinew na ebat so balansin panmoria ed de-alkohol iran iinumen ya base ed Salita na Dios. Ag-isesebel na Biblia so iyinum na daiset, balet talagan isesebel na satan so panagbuanges. (Sal. 104:14, 15; 1 Cor. 6:9, 10) No nipaakar ed pibiang ed sagradon panaglingkor ya akainum, abayag lan pinasakbayan iray lingkor na Dios base ed samay agawad ananak nen Aaron. Pinatey ira na Dios ta angiyapay iray duman pinoolan ya insenso ed altar na Dios. Ag-abayag kayari na saman, impaamta na salaysay so posiblin rason no akin ya agawaan da iman ya lingo. Ingganggan na Dios ya agnayarin oninum na alak so amin ya saserdote no manggawa ray sagradon panaglingkor. (Lev. 10:1, 2, 8-11) Base ed satan ya prinsipyo, nepeg ya paliisan na papatumbok na Kristo so oninum na alak legan iran manggagaway sagradon panaglingkor.

11. Akin ya bendisyon ed totoo na Dios so mas malinew ya pakatalos ed alkoholismo?

11 Diad mas agano ni ran taon, abendisyonan iray papatumbok na Kristo na mas malinew ya pakatalos ed alkoholismo, say mabetbet tan sobran kakainum na alak. Misalsalamat itayo ed espiritual a naakan ed dugan panaon lapud dakel so atulongan ya nitunda itan ya kagagawa tan asarag dan kontroley bilay da. Tan amayamay so nipaliis ed saray probleman resulta na satan. Agtayo komon aabuloyan ya lapud sobran panag-inum na alak et nabalang so dignidad tayo, say pamilya tayo tan, nagkalalo lad amin, say pribilehyo tayon mibiang ed malinis a panagdayew ed si Jehova.

“Agtayo naimadyin a say Katawan et mansusungap na tabako odino mangisusuboy antokaman ya makarutak.” ​—C. T. Russell

12. Antoy panmoria na ariripen na Kristo ed pangusar na tabako antis nin onggapoy kaunoran iran agew?

12 Panagsigarilyo o panagtabako. Antis nin onggapoy kaunoran iran agew, naisip la na ariripen na Kristo ya agmanepeg so pansigarilyo o pantabako. Pigaran taon lay apalabas, nanonotan ni na matatken lan brother ya si Charles Capen so inmunan impakapinengneng tod si Charles Taze Russell nen 1890’s. Si Brother Capen et 13 años ni labat ed saman, tan say taloran agagi to et walad takayan na Bible House diad Allegheny, Pennsylvania. Nen dinmalan si Russell, tinepetan to ra: “Mantatabako kayo? Walay angob tabako dia.” Imbaga ran ag-ira mantatabako. Seguradon naimano day panmoria nen Russell ed satan. Diad Watch Tower ya Agosto 1, 1895, oniay  komento nen Brother Russell ed 2 Corinto 7:1: “Agak kombinsidon kigloriaan na Dios odino pinabangan na siopaman a Kristiano so pangusar toy anggan anton klase na tabako. . . . Agtayo naimadyin a say Katawan et mansusungap na tabako odino mangisusuboy antokaman ya makarutak.”

13. Anton panagpino ed moralidad so agawa nen 1973?

13 Nen 1935, tinawag na The Watchtower so tabako ya “say marutak a tanaman” tan impaimano ton anggapoy siopaman ya manggagagal o mansisigarilyo a nayarin mansiansian membro na pamilyan Bethel o manlingkor bilang representanti na organisasyon na Dios diad panagpayunir odino panagbiahen ministeryo. Nen 1973, walay kaaruman ya panagpino ed moralidad. Impaliwawa na The Watchtower ya Hunyo 1 ya agnayarin mansiansian Tasi nen Jehova so sakey no agto ekalen iyan agmaaro, makapatey, tan marutak a bisyo. Saramay agda labay so ontundad agmanepeg a panangusar ed tabako et nadispelosip. * On, ginawa na Kristo so sakey nin importantin paraan pian napino iray papatumbok to.

14. Antoy estandarte na Dios ed dala, tan panon a nagmaliw ya kaslakan so panagpasaksak na dala?

14 Lingon panangusar ed dala. Diad panaon nen Noe, imbaga na Dios ya agnayarin kanen so dala. Inulit to itan diad Ganggan tod nasyon na Israel, tan ingganggan to met so Kristianon kongregasyon ya ‘onarawi ed dala.’ (Gawa 15:20, 29; Gen. 9:4; Lev. 7:26) Balet diad modernon panaon et nanggaway paraan si Satanas pian ibaliwala na dakel so estandarte na Dios. Nan-eksperimento ed panagsaksak na dala iray doktor nen koma 19 siglo, tan nen adiskobre iray blood type, mas linmaknab itan. Nen 1937, ginmapoy panagkolekta tan panagtipon na dala ed saray blood bank, tan lapud Sankamundoan a Guerra II et impaseseg so panagsaksak na dala. Ag-abayag, kaslakan lad interon mundo so panagsaksak na dala.

15, 16. (a) Antoy talindeg na Saray Tasi nen Jehova nipaakar ed panagpasaksak na dala? (b) Anton tulong so inter ed papatumbok na Kristo nipaakar ed panagpasaksak na dala tan panagtambal ya ag-uusaray dala, tan antoy resulta?

15 Taon 1944 ni labat, impaimano la na The Watchtower a say panagpasaksak na dala et sakey a paraan na pangan na dala. Diad sinmublay ya taon, lalon binmiskeg tan linminew so Makasulatan ya talindeg tayo nipaakar ed satan. Kasabi 1951, im-publish so listaan na saray tepet tan ebat pian tulongan iray totoo na Dios diad pitongtong dad saray medical professional. Diad interon mundo, makpel iray matoor a papatumbok na Kristo, anggano sikaray babalawen, tataktakoten, tan papasegsegangen ni ingen. Balet tuloytuloy ya idadaulo na Kristo so organisasyon to pian iter so nakaukolan ya suporta. Wala ray detalyado tan ni-research ya maong iran brosyur tan artikulo ya im-publish.

16 Nen 1979, ginapoan na pigaran elder so onlad saray ospital pian tulongan iray doktor a mas natalosan so talindeg tayo, Makasulatan ya rason tayo, tan saray nayarin usaren ya kasandi na dala. Nen 1980, impasal a maong iray elder ed 39 a syudad ed America parad sayan kimey. Insan, inaprobaan na  Mananguley ya Ulop so pangiletneg na saray Hospital Liaison Committee ed interon mundo. Kasin diad inlabas na saray taon et akatulong iratan? Natan, nilibon medical professional​—kaiba la ray doktor, surgeon, tan anesthesiologist​—so mikokoopera ed saray Tasi ya pasyente, tan rerespetoen day pipilien tayon panagtambal ya ag-uusaray dala. Ondadakel iray ospital ya mabulos a mantambal ya ag-usaray dala, tan parad arum, satan so sankaabigan ya estandarte na panagtambal. Agta makapaliket a nonoten no panon a prinotektaan nen Jesus iray papatumbok to ed saray pakana nen Satanas ya dutakan ira?​—Basaen so Efeso 5:25-27.

Ondadakel iray ospital ya mabulos a mantambal ya ag-usaray dala, tan parad arum, satan so sankaabigan ya estandarte na panagtambal

17. Panon tayon nipanengneng ya papablien tayoy pamipino na Kristo ed papatumbok to?

17 Maabig no itepet tayod sarili tayo, ‘Kasin papablien tayoy pamipino na Kristo ed papatumbok to, tan pangipapasal tod sikatayon unoren iray atagey ya estandarte nen Jehova ed moral?’ No on, agtayo sirin komon lilingwanan ya lawas manaanap na paraan si Satanas pian iyarawi itayod si Jehova tan si Jesus diad panutukso tod sikatayon agrespetoen iray estandarte na Dios ed moral. Pian agto itayo naimpluensyaan, regular ya mangiiter so organisasyon nen Jehova na saray maaron pasakbay tan panonot nipaakar ed imoral iran kagagawa  na mundo. Naynay tayo sirin ya manalerto tan unoren a tampol iratan a simbawa.​—Uli. 19:20.

Pamprotekta ed Moralidad na Kongregasyon

18. No nipaakar ed saramay gagagalaen day manrebeldid estandarte na Dios, antoy malinew ya ipapanonot na pasingawey nen Ezequiel?

18 Say komaduan aspekto na panagpino ed moralidad et nipaakar ed saray paraan pian napansiansian malinis so kongregasyon. Makapaermen ta aliwan amin ya angawat ed saray estandarte nen Jehova tan angidedika na bilay dad sikato et nanmatoor ed desisyon da. Wala ray anguman tan ginagala dan ibaliwala iratan ya estandarte. Antoy kaukolan ya gawaen ed sikara? Pawilen tayo pa may pasingawey nen Ezequiel nipaakar ed espiritual a templo ya apantongtongan tayod gapo na sayan kapitulo. Nengnengen tayo iramay ataragey ya puerta. Diad kada lolooban, wala ray kuarto parad guardia. Babantayan na saray guardia so templo, nayarin pian agmakaloob iramay “ag-asegat ed puso.” (Eze. 44:9, NW) Malinew ya ipapanonot na satan ya say malinis a panagdayew et pribilehyon iiter labat ed saray mansasagpot ya manbilay based malinis iran estandarte nen Jehova ed moral. Mipadpara, say pribilehyon milimog ed saray kapananisiaan diad panagdayew et aliwa met ya lukas ed amin natan.

19, 20. (a) Panon ya tinulongan na Kristo iray papatumbok to ya napino so paraan na pangaasikasod saray seryoson kasalanan? (b) Antoy taloran rason no akin ya didispelosipen iray agmagbabawin nankasalanan?

19 Nen 1892, inkomento na Watch Tower ya “responsabilidad tayon dispelosipen iray (Kristianon) direkta o agdirektan onkokontra ya inter na Kristo so bilay to bilang dondon [bili a pambayar] parad amin.” (Basaen so 2 Juan 10.) Nen 1904, imbaga na libron The New Creation a saramay ag-ontutundad mauges a kagagawa ra et dudutakan day kongregasyon. Diad saman a panaon, amin a membro na kongregasyon et mibibiang ed saray “bista ed simbaan” pian aralen iray kaso na seryoson kasalanan. Balet, mataltalag iratan ya nagawa. Nen 1944, imbaga na The Watchtower a saray responsablin brother labat so kaukolan ya mangasikasod saratan a bengatla. Insan nen 1952, im-publish ed The Watchtower so base ed Biblian proseso na pangasikaso ed saray hudisyal a bengatla, tan indanet ditan so manunan rason no akin ya didispelosipen iramay agmagbabawi​—pian mansiansian malinis so kongregasyon.

20 Pigaran dekada manlapud saman, tinulongan na Kristo iray papatumbok to ya nalinewan tan napino so dugan pangasikasod saray kaso nipaakar ed seryoson kasalanan. Impasal a maong iray Kristianon elder ya mangasikasod hudisyal iran bengatla diad paraan nen Jehova, balanse ed hustisya tan panangasi. Diad panaon tayo, malinew lad sikatayoy taloran rason no akin ya didispelosipen iray agmagbabawin nankasalanan ed kongregasyon: (1) pian agnabalaw so ngaran nen Jehova, (2) pian naprotektaan so kongregasyon ed makasamal ya impluensya na seryoson kasalanan, tan (3) pian napakiwas so nankasalanan ya magbabawi anggad posible.

21. Akin a say uksoyan ya panagdispelosip et talagan bendisyon ed totoo na Dios?

 21 Kasin malinew lad sika no akin ya bendisyon ed papatumbok na Kristo natan so uksoyan ya panagdispelosip? Diad Israel nensaman, saray nankasalanan et kaslakan lan magmamaliw a mauges ya impluensya ed bansa. No maminsan, mas dakel ni ra nen saramay mangaaro ed si Jehova tan mansasagpot a manggaway duga. Kanian mabetbet ya nababalaw so ngaran nen Jehova lapud sikara, tan nakal so pabor tod sikara. (Jer. 7:23-28) Balet diad panaon tayo, walay grupo na maespiritual a lalaki tan bibii ya aabobonan nen Jehova. Lapud eekalen ed limog tayo iray agmagbabawin nankasalanan, ag-ira nausar nen Satanas pian deralen tan dutakan so kongregasyon. Imbes, alimitaan so impluensya ra. Kanian bilang grupo, talagan walad sikatayoy pabor nen Jehova. Tandaan iyan pormisa nen Jehova: “Ag-ontalona so antokaman ya armas a gawaen sumpad sika.” (Isa. 54:17, NW) Kasin matoor tayon susuportaan iray elder ya mangaasikasod hudisyal iran kaso?

Igloriay Angiter ed Ngaran na Balang Pamilya

22, 23. Akin et misalsalamat tayod saray kapara tayon Kristiano diad kagapoy koma 20 siglo, balet akin ya kaukolan so inkabalanse no nipaakar ed pamilya?

22 Say komatlon aspekto ya tuloytuloy a napipino iray papatumbok na Kristo et nipaakar ed panangasawa tan bilay na pamilya. Kasin apino so panmoria tayod pamilya diad inlabas na saray taon? On. Singa bilang, no basaen tayoy alimbawa na saray lingkor na Dios ed kagapoy koma 20 siglo, seguradon pandinayewan tayoy inkamabulos dan mansakripisyo. Talagan pisalsalamatan tayoy impangiyuna dad sagradon panaglingkor. Balet, nanengneng tayon mas kaukolay inkabalanse. Akin?

23 Maslak ed saray brother nensaman et makakaawat na asainmin ed ministeryo o panagbiahen kimey, tan pigay bulan iran makaarawid abung da. No maminsan et sobray pangidadanet ed agpangasawa tan napapalumbasan laingey ibabaga na Kasulatan, balet dagdaiset so isisimbawa no nipaakar ed pamaelet na saray Kristianon panamaley. Kasin ontan nin siansia so kipapasen na saray papatumbok na Kristo natan? Andi!

No napaulyanan iray obligasyon ed pamilya, maabig no agla awaten iray teokratikon asainmin

24. Panon ya tutulongan na Kristo iray matoor ya totoo to pian magmaliw a mas balanse panmoria dad panangasawa tan pamilya?

24 Diad panaon tayo, no napaulyanan iray obligasyon ed pamilya, maabig no agla awaten iray teokratikon asainmin. (Basaen so 1 Timoteo 5:8.) Niarum ni, impaseguro na Kristo ed saray matoor ya papatumbok to diad dalin ya tuloytuloy to ran ikdan na daakan, makatulong, tan balansin Makasulatan ya simbawa nipaakar ed panangasawa tan bilay na pamilya. (Efe. 3:14, 15) Nen 1978, in-release so libron Making Your Family Life Happy. Kalabas na manga 18 taon, im-publish so libron Say Sekreto na Liket ed Pamilya. Ontan met, wala ray artikulo ed Say Panag-bantayan ya denisinyon ontulong ed saray sanasawa ya mangiyaplikad saray Makasulatan a prinsipyo diad panamaley da.

25-27. Diad inlabas na saray taon, panon ya mas inimano so pankaukolan na ugugaw a nandurumay edad?

 25 Kumusta balet iray kalangweran? Diad apalabas iran taon, mas inimano so pankaukolan da. Abayag lan mangipaparaan so organisasyon nen Jehova na saray publikasyon ya parad ugugaw a nandurumay edad, daiset labat nensaman balet natan et dakel la. Singa bilang, walay artikulon “Juvenile Bible Study ” ed The Golden Age manlapud 1919 anggad 1921. Insan walay brosyur a The Golden Age ABC nen 1920 tan libron Children nen 1941. Nen 1970’s im-publish iray libron Listening to the Great Teacher, Your Youth—Getting the Best out of It, tan My Book of Bible Stories. Ginmapo nen 1982 so serye ed Awake! ya “Young People Ask,” tan lapud satan et im-publish nen 1989 so libron Questions Young People Ask—Answers That Work.

Malikeliket ya inawat so brosyur ya Saray Naaralan Kod Biblia diad kombension ed Germany

26 Natan, duara lay volume na Young People Ask, tan tuloytuloy ni iray serye diad Web site tayon jw.org. Walay libro tayo met ya Manaral Manlapud Sankamaongan a Managbangat. Diad Web site tayo et dakel iray parad kalangweran, ya singa saray Bible-character card, Bible study activity parad ugugaw depende ed edad da, picture activity, video, tan indrowing iran  istorya ed Biblia, ontan met ed saray leksion ed Biblia a parad saray ugugaw ya mantaon na talora paabeba. On, ag-anguman so pangipapasen na Kristo ed saray kalangweran manlapu nen pinaasingger tod abay to iray ugugaw nen inmunan siglo. (Mar. 10:13-16) Labay ton ipaliknay panangaro ed saray kalangweran ya walad limog tayo tan napakan iran maong ed espiritual.

27 Labay met nen Jesus a naprotektaan iray ugugaw. Lapud lalon onaabebay moralidad na sayan mauges a mundo, linmoor so panag-abuso ed ugugaw. Kanian wala ray malinew tan direktan simbawa ya ipa-publish pian tulongan iray atateng ya protektaay ananak da ed sayan mauge-uges ya kagagawa. *

28. (a) Singa niyilustra ed templo diad pasingawey nen Ezequiel, antoy kaukolan tayon gawaen no labay tayoy mibiang ed malinis a panagdayew? (b) Antoy determinadom a gawaen?

28 Talagan makapaliket a nodnonoten no panon ya tuloytuloy a pipinoen na Kristo iray papatumbok to, no panon to ran ipapasal ya respetoen, manbilay, tan minabang ed saray atagey ya estandarte nen Jehova ed moral! Isip mo pa lamet imay templo ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Imadyin mo iramay ataragey ya lolooban. Tua ya aliwan literal a templo iman noagta espiritual. Balet, kasin tudtua iman ed sika? Onloloob itayo ed saman, aliwa labat a diad iyatendid Kingdom Hall, pambasa na Biblia, odino diad pampulong, ta anggan saray mankunkunwari et sarag dan gawaen iratan balet diad tua et ag-ira onloloob ed templo. Balet no gagawaen tayo iratan legan tayon uunoren iray atagey ya estandarte nen Jehova ed moral tan dugay motibo na puso tayo diad pibibiang ed malinis a panagdayew, nibagan linmoob tan manlilingkor tayod sankasagradoan ed amin a pasen​—say uksoyan nen Jehova a Dios parad malinis a panagdayew! Komon ta lawas tayon pablien itan ya pribilehyo. Tan lanang tayo komon ya gawaen so anggaay nayarian tayon ipatnag so inkasanto nen Jehova diad pangunor ed matunong iran estandarte to!

^ par. 2 Nen 1932, nabasad Volume 2 na libron Vindication ya saray propesiya ed Biblia nipaakar ed ipawil na totoo na Dios ed bansa ra et walay kasumpalan tod modernon panaon, aliwan diad saray niyanak ya Israelita noagta diad espiritual ya Israel. Say tutukoyen na saratan ya propesiya et say kipawil na malinis ya panagdayew. Impaliwawa na Say Panag-bantayan ya Marso 1, 1999 ya say pasingawey nen Ezequiel nipaakar ed templo et sakey ya propesiya na panangipawil, kanian walay importantin espiritual ya kasumpalan to legan na kaunoran iran agew.

^ par. 6 Isesebel na samba so pambukbukor na sakey a laki tan sakey a bii ed kuarto nilikud no akalukas ya maong so puerta​—odino sanasawa ira o asingger ya sankanayon. Diad loob na pigaran taon, sayan sipan et inagew-agew ya dedengelen bilang kabiangan na Morning Worship ed Bethel, insan ira manpikasi.

^ par. 13 Kaibad agmanepeg a panangusar na tabako so pantabako a mismo, pansigarilyo, panggagal, odino pantanem parad satan ya bisyo.

^ par. 27 Alimbawa, nengnengen so kapitulo 32 na libron Manaral Manlapud Sankamaongan a Managbangat; nengnengen met so artikulon “Keep Your Children Safe!” na Oktubre 2007 ya Awake!