Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

Say Panarian et Niletneg ed Tawen

Say Panarian et Niletneg ed Tawen

KARGA NA KAPITULO

No panon ya imparaan iray totoo na Dios parad kiletneg na Panarian

1, 2. Anto so makatantandan agawad history na mundo, tan akin et agpankelawan ya ag-iya anengneng na totoo?

ASALIM ta lan inisip no antoy naliknam no nambilay kad panaon ya walay agnalinglingwanan ya agawa? Asali la itan na dakel. Balet nonot mo pa: No nambilay kad makatantandan panaon, personal mo kasin nanengneng iray importantin agawa ya sengegay pananguman? Ompan andi, ta saray nagagawa ya sengegay pakaderal na apalabas iran gobierno tan saray nabasad history et mabetbet ya agnanenengneng na totoo. Kaslakan et nagagawa itan ed saray palasyo, pribadon council chamber, odino opisina na gobierno. Balet saratan ya pananguman et apektaen toy minilyon ya totoo.

2 Panon to balet imay makatantandan agawad history na mundo? Naapektaan na satan so minilyon ya totoo. Balet agda itan aktual ya anengneng. Say tutukoyen tayo et say inkiletneg ed tawen na Panarian na Dios, say abayag lan insipan ya Mesianikon gobierno ya asingger lan maneral ed interon sistema na mundo. (Basaen so Daniel 2:34, 35, 44, 45.) Lapud sayan makatantandan agawa et ag-anengneng na totoo, labay to kasin ibaga et inyamot iya nen Jehova? Odino, imparaan to ray matoor ya totoo to parad satan? Amtaen tayo.

‘Iparaan na Mensaherok so Dalan ed Arapan Ko’

3-5. (a) Siopa so “mensahero na sipanan” ya abitlad Malaquias 3:1? (b) Antoy nagawa antis ya onsabi ed templo so “mensahero na sipanan”?

3 Nensaman ni, gagala la nen Jehova ya iparaan iray totoo to parad kiletneg na Mesianikon Panarian. Singa bilang, konsideraen tayo iyan propesiya: “Nia! Ibakik so mensaherok, tan iparaan toy dalan ed arapan ko. Tan biglan onsabi diad templo To so tuan Katawan ya aanapen yo, tan say mensahero na sipanan a maliket yon aalagaren.”​—Mal. 3:1, NW.

4 Diad modernon panaon, kapigan inusisa nen Jehova, say “tuan Katawan,” iramay manlilingkor ed sular na espiritual a templo to diad dalin? Ipapaliwawa na propesiya ya  onsabi si Jehova kaibay “mensahero na sipanan.” Siopa itan? Anggapoy arum noag say Mesianikon Ari, si Jesu-Kristo! (Luc. 1:68-73) Bilang say balon nitronon Manuley, usisaen tan pinoen toy totoo na Dios ed dalin.​—1 Ped. 4:17.

5 Siopa balet imay sakey nin ‘mensahero’ ya abitlad Malaquias 3:1? Satan ya nipropesiyan mensahero et nabirbir antis na kiwawalay Mesianikon Ari. Wala kasi ‘angiparaan ed dalan’ na Mesianikon Ari pigaran dekada antis na 1914?

6. Siopa so nipasakbay ya ‘mensahero’ ya inmunan angiparaan ed totoo na Dios diad saray nagawa ed arapen?

6 Diad sayan publikasyon, naamtaan tayoy ebat ed satan diad eksayting ya history na totoo nen Jehova ed modernon panaon. Ipapanengneng na history ya diad bandad sampot na koma-19 siglo, walay melag a grupo na matoor ya totoon abidbir bilang alenleneg ya tuan Kristiano diad limog na saray peken Kristiano. Akabkabat ira bilang Estudyante na Biblia. Say nipasakbay ya ‘mensahero’ ya angidaulod sikara et si Charles T. Russell tan saray maapit ya kakaiba to. Sikara so angiter na espiritual ya giya tan angiparaan ed totoo na Dios diad saray nagawa ed arapen. Konsideraen tayoy apatiran paraan no panon iyan ginawa na ‘mensahero.’

Pandayew Diad Katuaan

7, 8. (a) Legan na 1800’s, siopay angipaamta ya tilan bangat so ag-ipatey na kamarerwa? (b) Anto ni ran tilan bangat so impaamta nen C. T. Russell tan saray maapit ya kakaiba to?

7 Saraman ya Estudyante na Biblia et nanaral a maong tan nampikasi; nampakna, anugyop, tan angi-publish na malinew ya katuaan. Nilasus taon lan walad espiritual ya kabilungetan so Kakristianoan; dakel ed saray bangat da et nanlapud pagano. Manunan bangat da so ag-ipatey na kamarerwa. Balet legan na 1800’s, inaral itan a maong na pigaran sinseron estudyante na Biblia tan naamtaan dan agsusuportaan na Salita na Dios itan a bangat. Insulat tan makpel ya impaamta di Henry Grew, George Stetson, tan George Storrs itan ya katilaan nen Satanas. * Tan baleg so epekto na satan ed si C. T. Russell tan ed saray maapit a kakaiba to.

8 Nalmoan na melag a grupo na Saray Estudyante na Biblia ya saray arum a bangat ya mikonektaan ed ag-ipatey na kamarerwa et makapawetwet tan tila. Singa bilang, say bangat ya onlad tawen so amin a maong ya totoo odino andi-anggan pairapen na Dios diad impierno iray mauges. Diad dakel ya artikulo, libro, pamphlet, tract, tan im-publish iran sermon et makpel ya impaamta nen Russell tan saray maapit ya kakaiba to iraman ya katilaan.

9. Panon ya impaamta na Zion’s Watch Tower ya tila so doktrinan Trinidad?

9 Impaamta met na Saray Estudyante na Biblia ya tila so Trinidad ya papanisiaan na karaklan. Nen 1887, oniay imbaga na Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence: “Malinlinew ya ipapanengneng na Kasulatan so pandumaan tan relasyon nen Jehova tan na Katawan tayon Jesus.” Impaimano  met na artikulo ya talagan makapabigla ya “say ideyan talora a Dios​—taloran Dios a saksakey, tan saksakey a Dios ya talora​—et kabkabat tan inawat na dakel a totoo. Ipapanengneng na saya ya masamit so ugip na simbaan legan ya ibabalor ed sikato na kabusol so katilaan.”

10. Panon ya impaamta na Watch Tower ya say 1914 et makatantandan taon?

10 Singa ipapaimanoy titulo to, say dyurnal ya Zion’s Watch Tower et interesadon maong ed kiwawala na Kristo. Anengneng na saray matoor ya alanaan a nansulat ed dyurnal ya say propesiya nen Daniel nipaakar ed “pitoran panaon” et mikonektaan ed pakagawa na saray gagala na Dios nipaakar ed Mesianikon Panarian. Nen 1870’s ni labat et imbaga da lan 1914 so panampot na pitoran panaon. (Dan. 4:25; Luc. 21:24) Anggano diad saman et agni amta na agagi so eksakton nagawa ed satan a taon, impakabat da la iray nanaaralan da anggad ararawin pasen, tan maabig so resulta.

11, 12. (a) Nen nambangat si Brother Russell, siopay angiteran toy dayew? (b) Akin ya importante so impangidepensa nen Russell tan kakaiba to ed katuaan antis na 1914?

11 Si Russell tan saray matoor a kakaiba to et agda inalay dayew ed impakadiskobre tan impakatalos dad saraman ya importantin espiritual ya katuaan. Inter nen Russell so  dayew ed saramay akauna ed sikato. Balet manuna ed amin, inter toy dayew ed si Jehova a Dios, say mangibabangat ed saray totoo To no antoy kaukolan dan naamtaan diad dugan panaon. Benendisyonan nen Jehova iray sagpot nen Russell tan kakaiba to ya ibiig so tua ed tila. Diad inlabas na saray taon, mas inmarawi tan sinmian irad Kakristianoan.

Indepensa nen Brother Russell tan saray maapit a kakaiba to so katuaan ed Biblia

12 Talagan makapadinayew so impangidepensa na saraman ya matoor a lalaki ed katuaan pigaran dekada antis na 1914! Oniay komento na The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence ya Nobyembre 1, 1917: “Minilyon ya totoo natan so agla natatakot ed bangat ya impierno tan arum nin palson doktrina . . . Say agos na Katuaan, ya ginmapo masulok lan 40 taon so apalabas et tuloytuloy ya ombabaleg anggad nalaknaban toy interon dalin; tan nayarin amperen na saray onkokontra so singa angkakabaleg a daluyon na dayat panamegley na ordinaryon panis pian ag-onlaknab ed interon dalin so Katuaan.”

13, 14. (a) Panon ya tinmulong so ‘mensahero’ pian iparaan so dalan na Mesianikon Ari? (b) Antoy naaralan tayod saray agagi ya nambilay masulok lan 100 taon so apalabas?

13 Konsideraen iya: Akapamparaan kasi iray totoo ed gapo na kiwawala na Kristo no agda atalosay pidumaan nen Jesus ed Ama to, si Jehova? Seguradon andi! Agmet ira akapamparaan no inisip dan ag-ompatey so kamarerwa na too tan aliwa iyan mablin regalo ya inter ed daiset ya papatumbok na Kristo; odino no inisip dan pairapen na Dios ed andi-angga iray totoo diad impierno tan anggapoy ilalo! On, imparaan na ‘mensahero’ so dalan na Mesianikon Ari!

14 Kumusta itayo balet natan? Antoy naaralan tayod saray agagi ya nambilay masulok lan 100 taon so apalabas? Kaukolan ya makuli tayo met ya basaen tan aralen so Salita na Dios. (Juan 17:3) Legan ya naeerasan ed espiritual iyan materyalistikon mundo, komon ta mas pampilalekan tayoy espiritual a naakan!​—Basaen so 1 Timoteo 4:15.

“Paway Kayo ed Sikato, Sikayoran Totook”

15. Antoy kalkalnan atalosan na Saray Estudyante na Biblia? (Nengnengen met so footnote.)

15 Imbangat na Saray Estudyante na Biblia ya kaukolan so onekal ed saray simbaan. Nen 1879, sinalambit na Watch Tower so “Babilonia a simbaan.” Kasin say tutukoyen to et say papa na simbaan odino say Simbaan na Romano Katoliko? Diad loob na pigaran siglo, ibabaga na Saray Protestanti a say Babilonia ya abitla ed Biblia et say Romano Katoliko. Balet, kalkalnan atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya kaiba so amin a Kakristianoan ed modernon-agew ya “Babilonia.” Akin? Lapud amin da et manbabangat na katilaan a singa saramay abitlad akauna iran parapo. * Asabi panaon, nagmaliw ya mas prangka iray publikasyon tayo ed no antoy kaukolan ya gawaen na saray masimoon ya membro na saray Babilonia a simbaan.

16, 17. (a) Panon ya pinakiwas na Millennial Dawn Volume III tan Zion’s Watch Tower iray totoo ya ompaway ed palson relihyon? (b) Antoy amakapuy ed saratan ya pasakbay? (Nengnengen so footnote.)

 16 Singa bilang, nen 1891, impaliwawa na Millennial Dawn Volume III ya impulisay na Dios so modernon-agew ya Babilonia tan oniay nabasad satan: “Say interon sistema​—amin a simbaan na Kakristianoan​—et impulisay.” Inyarum to nin amin ya “ag-onsusuportad palson doktrina tan kagagawa to et kaukolan la natan ya ompaway ed sikato.”

17 Nen Enero 1900, sinimbawa na Watch Tower iramay akalista ni kangaranan dad saray simbaan na Kakristianoan tan ikakatunongan dan “Panisiaan ko pay katuaan, tan mataltalag ak lan mimimisa.” Oniay intepet na saman ya artikulo: “Balet duga kasi ya labay mon andi so ompaway ed Babilonia? Kasin ontan ya katutulok so kakaukolanen . . . tan makapaliket tan aawaten na Dios? Siempre andi. Sikatoy [say membro na simbaan] akisipanan diad publiko sanen akimembrod satan ya relihyon, tan kaukolan toy manmatoor ed amin ya kondisyon na satan ya sipanan likud labat no . . . mapubliko ton ibeneg o kanselaen so impi-membro to.” Diad inlabas na saray taon, lalon indanet itan ya pasakbay. * Kaukolan ya pultoten na saray lingkor nen Jehova so amin ya koneksion dad palson relihyon.

18. Akin et kaukolan ya ompaway ed Makapanyarin Babilonia iray totoo?

18 No aga aminpigan inulit so pasakbay ya ompaway ed Makapanyarin Babilonia, kasin say Kristo ya balon nitronon Ari et walaan na akaparaan a grupo na alanaan ya lingkor diad dalin? Anggapo, ta saray Kristiano labat ya agnaimpluensyaan na Babilonia so makapanlingkor ed si Jehova “diad espiritu tan katuaan.” (Juan 4:24) Kasin determinado tayo met natan ya agmanpaimpluensya ed palson relihyon? Itultuloy tayon unoren iyan ganggan: “Paway kayo ed sikato, sikayoran totook”!​—Basaen so Apocalipsis 18:4.

Mantitipon Pian Mandayew

19, 20. Panon ya pinaseseg na Watch Tower iray totoo na Dios ya mantitipon pian mandayew?

19 Imbangat na Saray Estudyante na Biblia ya kaukolan a mantitipon iray sanaagi pian mandayew, anggad posible. Parad saray tuan Kristiano, aliwan magenap so ipaway ed palson relihyon. Importante met ya mibiang irad dugan panagdayew. Manlapud inmuna iran isyu, pinaseseg na Watch Tower iray manbabasa ya mantitipon ira pian mandayew. Singa bilang, nen Hulyo 1880, inreport nen Brother Russell so impanpaliwawa tod nanduruman lugar. Imbaga ton makapabiskeg iray dakel a pantitipon. Insan to pinaseseg iray manbabasa ya mangipawit na card nipaakar ed iyaaligwas da​—arum ed saratan so i-publish ed dyurnal. Parad anto? “Pian naamtaan tayo . . . no panon kayon papaaligwasen na Katawan; no kasin tuloytuloy kayon mantitipon kaiba iray kapananisiaan yo.”

Si Charles Russell kaibay sakey a grupo na inmuunan Estudyante na Biblia diad Copenhagen, Denmark, nen 1909

 20 Nen 1882, walay artikulon “Assembling Together” diad Watch Tower. Pinaseseg na artikulo iray Kristiano ya mantitipon “pian manbabangatan, manpapasesegan tan manpapabiskegan.” Onia ni nabasa: “Aliwan importante no walay matalino o maabilidad ed sikayo. Kaukolan ya awiten na balang sakey so sarilin Biblia, papel, tan lapis to, tan patulongan kayo based alasir na Concordance, . . . anggad posible. Manpili kayoy tema; kerewen so panangiwanwan na Espiritu ya natalosan yo itan; insan yo basaen, nonoten, pankokomparaen iray teksto tan seguradon naamtaan yoy katuaan.”

21. Anto so maong ya alimbawa na kongregasyon ed Allegheny, Pennsylvania nipaakar ed pantitipon tan panagpastol?

21 Say headquarters na Saray Estudyante na Biblia et diad Allegheny, Pennsylvania, U.S.A. Angipanengneng iray maong ya alimbawa ed pantitipon bilang katutulok ed pinuyanan a simbawad Hebreos 10:24, 25. (Basaen.) Kalabas na dakel a taon, nanonotan ni na maedad lan brother ya si Charles Capen so iyaatendi tod saraman ya pantitipon nen ugaw ni. Insulat to: “Nanonotan ko ni may sakey ya tekston akapintad padir na assembly hall na Society. ‘Sakey so Katawan  yo, si Kristo; tan amin yo et sanaagi.’ Agko man nalingwanan​—ag-ipapasen ya mas atagey iray mangidadaulo ed saray totoo nen Jehova.” (Mat. 23:8) Nanonotan met nen Brother Capen iray makabaliksan ya aral tan panamaseseg, ontan met ed inkakuli nen Brother Russell ya personal a pastolan so kada membro na kongregasyon.

22. Antoy reaksion na matoor iran totoo ed panamaseseg ya onatendid saray Kristianon pantitipon, tan antoy naaralan tayod sikara?

22 Inalig na matoor ya totoo itan ya alimbawa tan inunor day instruksion ed sikara. Aporma iray kongregasyon diad arum iran estado, singa diad Ohio tan Michigan, insan diad interon North America tan arum ya bansa. Isipen pa: Kasin akapanparaan iray matoor ya totoo ed kiwawala na Kristo no ag-ira nipasal ya ontulok ed pinuyanan a simbawa ya mantitipon pian mandayew? Seguradon andi! Sikatayo balet ey? Kaukolan ya determinado itayo met ya regular ya onatendid saray pantitipon, kanian anamoten tayoy amin a pankanawnawa pian saniiban mandayew tan manpapasesegan ed espiritual.

Maseseg a Manpulong

23. Panon ya impalinew na Watch Tower ya kaukolan a magmaliw a managpulong na katuaan so amin ya alanaan?

23 Imbangat na Saray Estudyante na Biblia a kaukolan ya magmaliw a managpulong na katuaan so amin ya alanaan. Nen 1885, oniay komento na Watch Tower: “Agtayon balot lilingwanan ya kada membro na alanaan et nilanaan pian manpulong (Isa. 61:1), tinawag ed ministeryo.” Oniay impaseseg na sakey ya isyu nen 1888: “Say kimey tayo et  simpli . . . No ibaliwala tayo itan tan manbaraan tayo, talagan mangingiras itayon lingkor, ipapanengneng tayon ag-itayo makanepegan ed atagey ya posisyon ya anawagan ed sikatayo.”

24, 25. (a) Anto ni ginawa di Russell tan saray kakaiba to pian napaseseg iray totoo ya manpulong? (b) Antoy imbaga na sakey ya colporteur nipaakar ed kimey to nen mataltalag ni luluganan?

24 Aglabat impaseseg nen Brother Russell tan saray maapit a kakaiba to so panagpulong. Angi-publish met ira na tract a tatawagen ya Bible Students’ Tracts, tan diad inlabas na panaon et tinawag itan ya Old Theology Quarterly. Inter itan ed saray manbabasa na Watch Tower pian ibunog dan libre ed totoo.

Maabig no tepetan tayoy sarili tayo, ‘Kasin manunad bilay ko so panagpulong?’

25 Saray full-time ed ministeryo et tinawag ya colporteur. Sakey ed sikara si Charles Capen ya asalambit niman. Oniay nanonotan to: “Inusar ko ray mapa na United States Government Geological Survey pian walay giyak diad pampulong kod teritorya diad Pennsylvania. Nanengneng ed mapa so amin ya karsada, kanian nanaakar koy amin ya parte na kada probinsya. No maminsan, kayari taloy agew ya biahed ararawin lugar pian alaey order parad saray serye na libron Studies in the Scriptures, manrerenta ak na kabayo tan karumata pian ni-deliver ko iratan. Mabetbet ya mipupundo ak a sanlabi ed saray dumaralos. Mataltalag ni luluganan ed saman a panaon.”

Sakey a colporteur. Walay “Chart of the Ages” ya akapinta ed dingding na karumata

26. (a) Pian makapanparaan ed panuley na Kristo, akin et kaukolan ya mibiang ed panagpulong iray totoo na Dios? (b) Anto ray maabig ya itepet tayod sarili tayo?

26 Say impansagpot dan manpulong nensaman et talagan mankaukolay pakpel tan seseg. Makapanparaan kasi iray tuan Kristiano ed panuley na Kristo no agnibangat ed sikara so kaimportantian na panagpulong? Seguradon andi! Diad tua, satan a kimey et magmaliw ya sakey a tanda na kiwawalay Kristo. (Mat. 24:14) Kaukolan ya akaparaan iray totoo na Dios ya iyunad bilay da so pibiang ed kimey ya mangisalbay bilay. Maabig no tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin manunad bilay ko so panagpulong? Kasin mansasakripisyo ak pian sigpot ya makapibiang ed sayan kimey?’

Niletneg so Panarian na Dios!

27, 28. Antoy anengneng nen apostol Juan ed pasingawey, tan antoy reaksion nen Satanas tan saray demonyo to nen niletneg so Panarian?

27 Asabin siansia so tatalaranan ya taon 1914. Singa apantongtongan tayo ed gapo na sayan kapitulo, anggapoy toon akaimaton ed saray makatantandan agawad tawen. Balet walay pasingawey ya anengneng nen apostol Juan ya simbolikon manideskribe ed agawa. Imadyin mo: Anengneng nen Juan so “sakey a baleg a tanda” ed tawen. Say ‘bii’​—organisasyon na Dios ya tugyopen na saray espiritun pinalsa ed tawen​—et malukon tan angiyanak na laki. Sayan simbolikon ugaw et magano lan “mangipastol ed amin a nasyon diad panamegley na balatyang a baston.” Balet, kapangiyanak ed sayan ugaw, sikatoy “tampol ya inyakar ed Dios tan diad trono to.” Tan oniay inkuan na maksil a boses ed tawen: “Sinmabi  lay kilalaban tan say pakayari tan say panarian na Dios tayo tan say pakauley na Kristo to.”​—Apo. 12:1, 5, 10.

28 Seguradon say anengneng nen Juan ed pasingawey et say inkianak odino inkiletneg na Mesianikon Panarian. Talagan makatantanda iman ya agawa, balet walay agmaliket. Kinalaban nen Satanas tan saray demonyo iray matoor ya anghel ya idadaulo nen Miguel, odino Kristo. Antoy resulta? Nabasa tayo: “Imbantak so baleg a dragon, say daan ya uleg, samay tatawagen a Diablo tan Satanas, a mamapalikdo ed interon mundo; sikatoy imbantak diad dalin, a kaiba to iray anghel to.”​—Apo. 12:7, 9.

Nen 1914, ginmapon atebek na Saray Estudyante na Biblia so tanda na agnanengneng a kiwawala na Kristo

29, 30. Sanen niletneg lay Mesianikon Panarian, antoy agawa (a) diad dalin? (b) dimad tawen?

29 Abayag ni antis na 1914, imbaga la na Saray Estudyante na Biblia ya onggapo ed satan ya taon so magulon panaon. Balet anggan sikara et agda nibaga so eksakton nagawa. Singa ipapanengneng na pasingawey nen Juan, talagan pasyaen ed satan nen Satanas so pamairap ed totoo: “Kasi lay dalin tan say dayat, lapud linmeksab ed sikayo so Diablo, ya agaylay pasnok to, ta amta ton antikey lay panaon to.” (Apo. 12:12) Nen 1914, ginmapo so unonan sankamundoan ya guerra tan anengneng ed interon mundo so inggapo na tanda na kiwawalay Kristo bilang Ari. Ginmapo so “kaunoran iran agew” na sayan sistema na mundo.​—2 Tim. 3:1.

30 Balet, walay baleg a liket ed tawen. Pinataynan si Satanas tan saray demonyo to tan agla ran balot makapawil diman. Oniay insulat nen Juan: “Lapud saya et manliket kayo katawenan tan sikayoran manaayam ditan!” (Apo. 12:12) Lapud alinisan lay tawen tan nitrono lan Ari si Jesus, akaparaan lan onkiwas so Mesianikon Panarian parad totoo na Dios diad dalin. Antoy gawaen na Panarian? Singa naamtaan tayod gapo na sayan kapitulo, unona et pinoen na Kristo, “say mensahero na sipanan,” iray lingkor na Dios diad dalin. Antoy labay ya ibaga na satan?

Panaon na Subok

31. Antoy impasakbay nen Malaquias nipaakar ed panaon na panagpino, tan panon ya ginmapo so pakagawa na satan ya propesiya? (Nengnengen met so footnote.)

31 Impasakbay nen Malaquias ya aliwan mainomay so proseso na panagpino. Insulat to: “Siopay makapangitepel ed agew na isabi to, tan siopay makatalindeg sano sikatoy ompatnag? Ta sikatoy magmaliw a singa apoy na managpino na metal tan singa sabon na saray managpesak.” (Mal. 3:2, NW) Apaneknekan ya talagan tua itan! Kagapoy 1914, aminpigan asubok tan apairap iray totoo na Dios diad dalin. Kaleganay Sankamundoan a Guerra I, dakel ya Estudyante na Biblia so apasegsegang ya maong tan impriso. *

32. Anton gulo so ginmapod loob na organisasyon na Dios kayari 1916?

32 Wala met so ginmapon gulo ed loob na organisasyon. Nen 1916, inatey si Brother Russell diad edad ya 64, kanian abigbigla so dakel a totoo na Dios. Diad impatey to, anengneng  ya wala ray alabas so pangipapasen dad sakey ya too. Anggano aglabay nen Brother Russell so paidayew, sobray impangidayew na dakel ed sikato. Inisip dan say kalkalnan pakakaamtad katuaan et anampot lad impatey to, tan agda la labay so mibansag ed uksoyan na organisasyon. Lapud satan, linmesa so apostasya ya nanresultad inkaapag-apag na organisasyon.

33. Panon ya asubok so totoo na Dios ed saray ag-agawan iilaloan?

33 Say sakey nin subok et saray ag-agawan iilaloan. Anggaman duga so imbaga na Watch Tower ya manampot so Panaon na Saray Gentil diad taon 1914, agni atalosan na agagi no antoy nagawad satan ya taon. (Luc. 21:24) Inisip da ya kasabi 1914 et awiten na Kristo ed tawen so grupo na alanaan ya nobya to pian manuley a kaiba to. Ag-agawa itan. Diad bandad sampot na 1917, inyanunsio na The Watch Tower ya say 40 taon ya panag-ani et manampot ed spring na 1918. Balet ta ag-anampot so panagpulong. Nantultuloy itan ya inmaligwas kayari na satan ya taon. Imbaga na satan a magasin ya anampot so panag-ani balet ta tuloytuloy ni panaon na panagtudtor. Anggaman ontan, dakel so tinmundan nanlingkor ed si Jehova ta adismaya ra.

34. Anton graben subok so ginmapo nen 1918, tan akin ya inisip na Kakristianoan ya “inatey” la ray totoo na Dios?

34 Ginmapoy graben subok nen 1918. Si J. F. Rutherford ya sinmalat ed si C. T. Russell ya angidaulod totoo na Dios et inaresto kaiba iray pitoran responsablin brother. Sikaray basta labat senentensiaan na andukey a pakapriso ed Atlanta, Georgia, U.S.A. Diad loob na pigaran panaon, singa tinmunda so kimey na totoo na Dios. Manliket so dakel ya papari na Kakristianoan. Inisip da ya lapud apriso la ray “lider,” sarado lay headquarters ed Brooklyn, tan pinatunday panagpulong ed America tan Europe, saramay salot ya Estudyante na Biblia et “inatey” la kanian anggapo lay nagawaan da. (Apo. 11:3, 7-10) Balet talagan alingolingo ra!

Panaon na Ibangon Lamet!

35. Akin et inabuloyan nen Jesus ya napairap iray totoo to, tan panon to ran tinulongan?

35 Anggapoy kaam-amta na saray mangakalaban ed katuaan ya inabuloyan nen Jesus ya napairap iray totoo to lapud diad saman et akayurong si Jehova “bilang managpino tan managlinis na pilak.” (Mal. 3:3, NW) Segurado si Jehova tan say Anak to ya nasarag na saray matoor iray graben subok na panagpino tan panaglinis, pian mas kualipikado ran manlingkor ed Ari. Manlapu la nen kagapoy 1919, malinew ya agawaan na espiritu na Dios so imposible parad saray mangakalaban ed totoo to. Binmangon lamet iray matoor! (Apo. 11:11) Diad saman a panaon, ginawa na Kristo so sakey ya importantin tanda na kaunoran iran agew. Tinuro toy “matoor tan makabat ya aripen,” melag a grupo na alanaan  a lalaki ya mangidaulod saray totoo to diad pangitarya na espiritual a naakan ed dugan panaon.​—Mat. 24:45-47.

36. Antoy mangipapanengneng ya aktibo lamet ed espiritual iray totoo na Dios?

36 Imbulos ed prisoan si Brother Rutherford tan saray kakaiba to nen Marso 26, 1919. Tan inyeskedyul day kombension ed saman a Setyembre. Implano da met so panggaway sakey nin dyurnal a tinawag ya The Golden Age. Kaiba itan na The Watch Tower ya usaren ed lawak na kimeyan. * Diad satan a taon et ni-publish met so inmunan isyu na Bulletin, a tatawagen natan ya Workbook ed aral parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Manlapud saman, baleg so nitutulong tod ministeryo. On, manlapu nen 1919 anggad natan, prayuridad na balang sakey so pibiang ed panagpulong ed kaabungan.

37. Kayari 1919, panon ya impanengneng na arum ya aliwa ran matoor?

37 Nantultuloy met ya apino iray lingkor na Kristo panamegley na panagpulong a kimey, lapud wala ray malastog tan mamaong ya agdan balot labay itan ya ordinaryon kimey. Sinmian iramay agda labay so mibiang ed satan a kimey. Kayari 1919, wala ray agmatoor ya sinmanok tan  nagmaliw ya managpauges tan managderal, kinmampi ni ra ingen ed saray mamapasegsegang ed matoor iran lingkor nen Jehova.

38. Antoy ipapanengneng ed sikatayo na saray intalona tan impanalo na saray papatumbok na Kristo diad dalin?

38 Balet, anggano inatake iray papatumbok na Kristo diad dalin, tuloytuloy iran inmaligwas ed espiritual. Saray intalona tan impanalo da manlapu lad saman et mabiskeg ya ebidensya a manuuley lay Panarian na Dios. Dia labat ed tulong tan panamendisyon na Dios​—ya itatarya to panamegley na Anak to tan say Mesianikon Panarian​—posiblin maminpigan natalo na imperpekton totoo si Satanas tan say mauges a mundo to!​—Basaen so Isaias 54:17.

Mabilabilay ya manpapaliwawa si Brother Rutherford diad sakey a kombension, pigay bulan labat kayarin nibulos ed prisoan

39, 40. (a) Anto ray pigaran karga na sayan publikasyon? (b) Antoy nitulong ed sika na panaral ed sayan libro?

39 Diad onsublay iran kapitulo, aralen tayo no anto ray agawaan ed dalin na Panarian na Dios diad loob na sanlasus a taon manlapu la nen niletneg itan ed tawen. Diad kada seksion na sayan libro, aralen tayoy sakey ya espisipikon agawaan ed dalin na Panarian. Kada kapitulo, walay kahon parad panrepaso ya ontulong ed balang sakey a nausisa no talaga kasin tua ed sikatayo so Panarian. Diad saray sampot ya kapitulo, pantongtongan tayo no anto ray nailaloan tayo sano onsabi Panarian pian deralen iray mauges tan pagmaliwen a paraiso so dalin. Panon kan minabang diad panaral ed sayan publikasyon?

40 Labay nen Satanas a pakapuyey pananisiam ed Panarian na Dios. Balet labay nen Jehova ya pabiskegey pananisiam ed satan pian naprotektaan ka tan mansiansia kan mabiskeg. (Efe. 6:16) Kanian papasesegen mi kan aralen a maong iyan publikasyon. Naynay mon tepetay sarilim, ‘Talaga kasin tua ed siak so Panarian na Dios?’ No tudtua iya ed sika natan, mas baleg so posibilidad ya wadman ka ed Panarian, matoor tan aktibon onsusuporta sano nanengneng na amin ya say Panarian na Dios et tua tan manuuley la!

^ par. 7 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed si Grew, Stetson, tan Storrs, nengnengen so pahina 45-46 na libron Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom.

^ par. 15 Anggaman atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya kaukolan so onekal ed saray relihyoson organisasyon ya kaaro na mundo, diad loob na pigaran taon et impasen dan Kristianon agagi iray aliwan Estudyante na Biblia ya mangibabagan manisia ed dondon tan walay debosyon dad Dios.

^ par. 17 Say sakey ya amakapuy ed saratan a pasakbay et lapud inisip dan manunan para itan ed melag a pulok na Kristo, say 144,000. Nanengneng tayod Kapitulo 5 ya antis na 1935, inisip dan kaibad “baleg ya ulop” ed Apocalipsis 7:9, 10 iray agnabilang ya membro na simbaan na Kakristianoan tan sikaray magmaliw ya onkokomaduan grupo ya onlad tawen bilang premyo da lapud dinmapag irad Kristo diad anggaan.

^ par. 31 Nen Setyembre 1920, angi-publish so The Golden Age (natan et Awake!) na espisyal ya isyun angidetalye ed pigapigaran panamasegsegang legan na guerra​—arum ed saratan et talagan brutal​—diad Canada, England, Germany, tan United States. Balet pigaran dekada antis na unonan sankamundoan ya guerra, mataltalag so ontan ya panamasegsegang.

^ par. 36 Diad dakel a taon, say The Watch Tower et manunan ipa-publish pian pabiskegen iray membro na melag a pulok.