Onlad karga

Onlad saray karga

Kawigi: Saray relief suplay ya impawit ed Germany na saray agagid Switzerland, 1946; kawanan: Impangipaalagey lamet ed Kingdom Hall diad Japan kayari tsunami, 2011

 SEKSION 6

Panuportad Panarian​—Panagpaalagey na Pasen a Pandayewan tan Panangiter na Relief

Panuportad Panarian​—Panagpaalagey na Pasen a Pandayewan tan Panangiter na Relief

 LINMOOB kad Kingdom Hall yo tan singa duman pasen so kulaan mo. Nensaman ni et proud ka lad sayan bilding. Ompan sakey ka ni ingen ed saray namboluntaryo sanen impaalagey iya pigay taon lay apalabas. Balet natan, mas proud ka ta ginawan temporaryon relief center so Kingdom Hall yo. Kayari na maksil a bagyo tan delap ed lugar yo, nanggawan tampol na paraan so Branch Committee pian naikday naakan, kawes, malinis a danum, tan arum nin tulong iray naapektoan. Inuksoy iray relief suplay. Dakel so sinmasabin agagi pian mangala na kaukolan da, tan wala ray akalua lapud liket.

Inkuan nen Jesus ya say manunan pakabidbiran ed saray papatumbok to et say panangaro dad sakey tan sakey. (Juan 13:34, 35) Diad sayan seksion, pantongtongan tayo no panon ya nipapanengneng so Kristianon panangaro diad saray proyekton panagpaalagey tan relief ya iiter na Saray Tasi nen Jehova. Satan ya panangaro et mabiskeg a paneknek ya manpapasakop tayod uley nen Jesus.

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 18

No Panon ya Gagastosan Iray Kimey ed Panarian

Panlalapuan na kuarta? Antoy panguusaran ed satan?

KAPITULO 19

Kimey a Panagpaalagey ya Mamapagalang ed si Jehova

Saray pasen a pandadayewan et mamapagalang ed Dios, balet wala ni mas papablien to.

KAPITULO 20

Niglogloria si Jehova Diad Panangiter na Relief

Panon tayon amta ya kabiangan na sagradon panaglingkor ed si Jehova so pangiter na relief?