Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 3

Ipapaamta nen Jehova so Gagala To

Ipapaamta nen Jehova so Gagala To

KARGA NA KAPITULO

Kalkalnan ipapaamta nen Jehova so gagala to, balet dia labat ed saray ontatakot ed sikato

1, 2. Panon ya impaamta nen Jehova so gagala to parad totoo?

SARAY maasikason ateng et ipipila dad tongtongan iray anak da no walay kaukolan ya desisyonan parad pamilya. Balet, amta da no panon karakel ya impormasyon so ipaamta ra. Saray detalye labat ya natalosan na ananak da so ibaga ra.

2 Ontan met, kalkalnan impaamta nen Jehova so gagala to parad totoo. Balet, gagawaen to itan diad dugan panaon. Imanoen tayoy sumaryo no panon ya impaamta nen Jehova iray katuaan nipaakar ed Panarian manlapu la nensaman.

Akin ya Kaukolan so Panarian?

3, 4. Kasin inggeter nen Jehova so pansumpalan na totoo? Ipaliwawa.

3 Diad gapo, agkabiangan so Mesianikon Panarian ed gagala nen Jehova. Akin? Lapud ag-igegeter nen Jehova so pansumpalan na totoo; pinalsa to ray totoo ya bulos a makapandesisyon. Oniay imbaga tod si Adan tan Eva ya gagala tod totoo: “Manbunga kayo tan ondakel kayo, tan makmakan yo so dalin, tan sikato so patuloken yo.” (Gen. 1:28) Kinaukolan met nen Jehova ya unoren day ganggan to ed no antoy duga tan aliwa. (Gen. 2:16, 17) Sarag komon nen Adan tan Eva so manmatoor. No ontan so ginawa da tan saray anak da, agtayo la kaukolan so Panarian ya uleyan na Kristo pian nagaway gagala na Dios. Saray totoo komon natan et perpekto ya amin tan mandadayew ed si Jehova.

4 Anggano nanrebelde si Satanas, Adan, tan Eva, agnilingwanan nen Jehova so gagala to ya panoen so dalin na perpekton totoo. Imbes, in-adjust toy paraan na panumpal tod gagala to. Say gagala to et aliwan singa tren ya walay tutumboken ton riles pian makasabid destinasyon to tan nayarin patundaen na arum. Si Jehova balet, basta imbaga toy gagala to, anggapoy siopaman ed uniberso ya makaamper ed satan. (Basaen so Isaias 55:11.) No walay mangamper ed sakey a paraan ya uusaren to pian gawaey gagala to,  mangusar na sananey. * (Exo. 3:14, 15) No parad sikato et nakaukolan, ipapaamta tod saray matoor ya lingkor to so balon paraan ya usaren to pian gawaey gagala to.

5. Antoy ginawa nen Jehova lapud rebelyon ed Eden?

5 Lapud rebelyon ed Eden, impila nen Jehova ed gagala to so pangiletneg na Panarian. (Mat. 25:34) Sanen singa anggapo lay ilalo na totoo, impaamta nen Jehova so usaren to pian nipawil so abalang na too tan naekal so paniirap ya resultay impanali nen Satanas ya samsamey pananguley na Dios. (Gen. 3:14-19) Anggaman ontan, ag-aminpinsan ya imbaga nen Jehova so amin ya detalye nipaakar ed Panarian.

Ginapoan nen Jehova ya Ipaamta Iray Katuaan Nipaakar ed Panarian

6. Antoy insipan nen Jehova, balet antoy agto impaamta?

6 Diad sankaunaan ya propesiya, insipan nen Jehova ya mekmeken na sakey ya “ilalak” so uleg. (Basaen so Genesis 3:15.) Balet diad saman a panaon, agni impaamta iray pakabidbiran na satan ya ilalak tan say ilalak na uleg. Diad tua et linmabas ni so manga 2,000 taon antis ya angiter si Jehova na pigaran detalye. *

7. Akin ya si Abraham so apili, tan antoy importantin naaralan tayod saya?

7 Asabi panaon, pinili nen Jehova si Abraham ya panlapuay insipan ya ilalak. Si Abraham so apili lapud “tinulok” toy Jehova. (Gen. 22:18) Walay importantin naaralan tayod saya​—ipapaamta labat nen Jehova so gagala to ed saray ontatakot ed sikato.​—Basaen so Salmo 25:14.

8, 9. Anto ray impaamta nen Jehova ed si Abraham tan Jacob nipaakar ed insipan ya ilalak?

8 Sanen katongtong nen Jehova so kaaro ton si Abraham panamegley na sakey ya anghel, diad sankaunaan ya pankanawnawa et impaamta Toy importantin detalye nipaakar ed insipan ya ilalak: Sikatoy magmaliw ya too. (Gen. 22:15-17; Sant. 2:23) Balet, panon a mekmeken na sayan too so uleg? Siopa so uleg? Naamtaan so ebat ed saray onsublay ya imbaga nen Jehova.

9 Linawa nen Jehova a say insipan ya ilalak et manlapud apo nen Abraham ya si Jacob, sakey a lakin mabiskeg so pananisia tod Dios. (Gen. 28:13-22) Panamegley nen Jacob, impaamta nen Jehova a say Insipan ya Ilalak et manlapud anak nen Jacob ya si Juda. Impropesiya nen Jacob ya niiter ed ilalak nen Juda so “setro” o baston ya mangisisimboloy inka-ari, tan ‘sikatoy tuloken na totoo.’ (Gen. 49:1, 10) Diad satan a propesiya, impaimano nen Jehova a say Insipan ya Ilalak et magmaliw ya ari.

10, 11. Akin ya impaamta nen Jehova ed si David tan Daniel so gagala to?

10 Manga 650 a taon kayari panaon nen Juda, angiter si Jehova na kaaruman ya detalye nipaakar ed gagala tod si Arin David ya apo nen Juda. Deniskribe nen Jehova si David ya “sakey a laki a makapaliket ed puso to.” (1 Sam.  13:14, NW; 17:12; Gawa 13:22) Lapud matakot ed Dios si David, akisipanan si Jehova ed sikato. Insipan Ton manuley ya andi-angga so sakey ed saray ilalak to.​—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Kalabas na manga 500 a taon, panamegley nen Daniel et impaamta nen Jehova so eksakton taon ya isabid dalin na Nilanaan odino Mesias. (Dan. 9:25) “Inad-aro” nen Jehova si Daniel. Akin? Lapud nirespeton maong nen Daniel si Jehova tan matoor a nanlingkor.​—Dan. 6:16; 9:22, 23.

12. Antoy impagawa na Dios ed si Daniel, tan akin?

12 Anggaman angusar si Jehova na matoor iran propetan singa si Daniel pian isulat so dakel ya detalye nipaakar ed insipan ya ilalak o Mesias, aliwa nin panaon pian ipaamtad ariripen To so kompleton kabaliksan na saray impuyan Ton sulat. Singa bilang, kayarin niiter ed si Daniel so pasingawey nipaakar ed kiletneg na Panarian na Dios, imbagad sikato ya tatakan to itan anggad panaon ya inggeter nen Jehova. Sano nasabi itan ya panaon, “ondaak” so tuan kakabatan.​—Dan. 12:4.

Impaisulat nen Jehova ed matoor ya lalakin singa si Daniel iray detalye nipaakar ed Mesianikon Panarian

Impaamta nen Jesus so Gagala na Dios

13. (a) Siopa so insipan ya ilalak? (b) Panon ya impalinew nen Jesus so propesiyad Genesis 3:15?

13 Malinew ya impaamta nen Jehova ya si Jesus so insipan ya ilalak, say apo nen David ya man-ari. (Luc. 1:30-33; 3:21, 22) Nen inggapo nen Jesus so ministeryo to, aliwawaan iray totoo nipaakar ed gagala na Dios. (Mat. 4:13-17) Singa bilang, nilinew nen Jesus no siopan talaga so “uleg” ya abitlad Genesis 3:14, 15, tan tinawag toy Diablo a “managpatey” tan “ama na tila.” (Juan 8:44) Diad samay pasingawey tod si Juan, tinukoy nen Jesus a say “daan ya uleg” et “tatawagen a Diablo tan Satanas.” * (Basaen so Apocalipsis 1:1; 12:9.) Diad saman met ya pasingawey, impanengneng nen Jesus, say insipan ya ilalak, no panon ton sumpalen so propesiyan niiter diad Eden tan mekmekey Satanas.​—Apo. 20:7-10.

14-16. Kasin naynay ya atebek na saray disipulo nen Jesus so kompleton kabaliksan na saray katuaan ya impaamta to? Ipaliwawa.

14 Singa naaralan tayod Kapitulo 1 na sayan libro, lanang ya bibitlaen nen Jesus so nipaakar ed Panarian. Balet, agto imbaga so amin ya detalyin labay a naamtaan na saray disipulo to. Anggano nen angiter na saray espisipikon detalye, dakel o piganlasus nin taon so linmabas antis ya atebek na papatumbok na Kristo so kompleton kabaliksan na saray katuaan ya impaamta na Katawan da. Imanoey pigaran alimbawa.

15 Nen 33 C.E., impalinew nen Jesus ya saray kaiba na Ari a manuley ed Panarian na Dios et manlapud dalin tan napaolin espiritu ed tawen. Balet, ag-iya tampol atalosan na saray disipulo to. (Dan. 7:18; Juan 14:2-5) Diad satan met a taon, impaamta nen Jesus panamegley na saray ilustrasyon  ya kapawil tod tawen, andukey nin panaon so palabasen antis ya niletneg so Panarian. (Mat. 25:14, 19; Luc. 19:11, 12) Ag-atalosan na saray disipulo to itan ya importantin punto tan tinepetan day Jesus nen apaoli: “Katawan, ipawil mo ta so panarian na Israel diad sayan panaon?” Balet diad saman et agla angibaga si Jesus na detalye. (Gawa 1:6, 7) Imbangat met nen Jesus ya wala ni ‘arum a karnero to’ ya agkabiangan na “melag a pulok” na saray kaiba ton manuley. (Juan 10:16; Luc. 12:32) Atalosan labat na saray papatumbok nen Jesus no siopa itan ya duaran grupo sanen niletneg so Panarian nen 1914.

16 Nen wadiad dalin si Jesus, dakel so kaukolan ton ipaamta ed saray disipulo to balet amta ton agda ni natalosan iratan. (Juan 16:12) On, dakel lan impormasyon nipaakar ed Panarian so impaamta to nen inmunan siglo. Balet, aliwa ni iman ya panaon pian ondaak so kakabatan.

Ondaak so Tuan Kakabatan Diad “Panaon na Anggaan”

17. Antoy kaukolan tayon gawaen pian natalosan tayoy katuaan nipaakar ed Panarian, balet anto met so nakaukolan?

17 Insipan nen Jehova ed si Daniel a diad “panaon na anggaan,” dakel so “mananap, tan ondaak so tuan kakabatan” nipaakar ed gagala na Dios. (Dan. 12:4, NW) Kaukolan ya mansagpot iramay malabay ed satan ya kakabatan. Inkuan na sakey ya reperensya a say Hebreon verb ya impatalos a “mananap” et ontutukoy ed maalwar tan detalyadon panaral ed sakey a libro. Balet, anggan panoy panaral tayod Biblia, agtayo natalosay amin ya katuaan nipaakar ed Panarian likud labat no ipaamta itan nen Jehova.​—Basaen so Mateo 13:11.

18. Panon ya impanengneng na saray ontatakot ed si Jehova so pananisia tan kapaabebaan?

18 Antis na 1914, kalkalnan impaamta nen Jehova so katuaan nipaakar ed Panarian, tan siansia to nin gagawaen  itan diad panaon na anggaan. Naamtaan tayod Kapitulo 4 tan 5 na sayan libro ya diad apalabas ya 100 taon, aminpigan in-adjust na totoo na Dios so pakatalos da. Labay to kasin ibaga et ag-ira susuportaan nen Jehova? Andi! Susuportaan to ra. Akin ya nibaga tayo itan? Lapud ipapanengneng na saray ontatakot ed si Jehova so duaran kualidad ya labalabay to​—pananisia tan kapaabebaan. (Heb. 11:6; Sant. 4:6) Manisia iray lingkor na Dios ya nagawan amin so insipan na Salitay Dios. Ipapanengneng dan mapaabeba ra ta bibidbiren dan aliway impakatalos dad pakagawa na saratan ya sipan. Nanengneng itan ya kapaabebaan diad Marso 1, 1925 ya isyu na The Watch Tower ya oniay nabasa: “Amta tayo a say Katawan so mangipapatalos na Salita to ed saray totoo to diad dugan paraan tan panaon to.”

“Say Katawan so mangipapatalos na Salita to ed saray totoo to diad dugan paraan tan panaon to”

19. Antoy inyabuloy nen Jehova ya natalosan tayo natan tan akin?

19 Nen niletneg so Panarian nen 1914, daiset ni amta na totoo na Dios no panon ya nagawa iray propesiyan mikonektaan ed Panarian. (1 Cor. 13:9, 10, 12) Lapud labalabay tayon nanengneng so pakagawa na saray sipan na Dios, no maminsan et wala ray lingon konklusyon tayo. Diad inlabas na saray taon, apaneknekan tayo ya makabat so kaaruman nin imbaga na The Watch Tower ya abitlad tagey. Oniay nabasad artikulo: “Mas maabig no bidbiren tayon natalosan tayo labat iray propesiya kayari o legan a nagagawa iratan.” Lapud asingsingger lay anggaan, nagagawa la ray dakel ya propesiya nipaakar ed Panarian. Mapaabeba tan akaparaan ya paipetek iray totoo na Dios kanian inabuloyan nen Jehova ya mas natalosan day gagala to. Talagan dinmaak so tuan kakabatan!

 Asubok so Totoo na Dios ed Saray Iya-adjust ya Pakatalos

20, 21. Antoy epekto na saray in-adjust a pakatalos ed saray Kristiano nen inmunan siglo?

20 No iya-adjust nen Jehova so pakatalos tayod katuaan, nasusubok so kipapasen na puso tayo. Kasin pakiwasen itayo na pananisia tan kapaabebaan ya awaten iratan? Asali itan na saray Kristianon nambilay ed kapegleyan na inmunan siglo. Singa bilang, imadyin mo pan sakey kan Judion Kristiano ya nambilay ed saman a panaon. Rerespetoen moy Mosaikon Ganggan tan proud ka ta kabiangan kay bansan Israel. Natan balet et naawat yoy pinuyanan a sulat nen apostol Pablo ya mangibabagan agla kaukolan ya tumboken so Ganggan tan impulisay la nen Jehova so bansa yo. Sinalatan to itan na espiritual ya Israel a tugyopen na saray Judio tan Gentil. (Roma 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Col. 2:13, 14) Antoy reaksion mo?

21 Inawat na saray mapaabeban Kristiano so pinuyanan ya eksplinasyon nen Pablo tan benendisyonan ira nen Jehova. (Gawa 13:48) Balet wala ray ag-angawat ed satan tan impilit day sarili dan pakatalos. (Gal. 5:7-12) No agda umaney panmoria da, nabalang day pribilehyo dan miuley ed Kristo.​—2 Ped. 2:1.

22. Antoy reaksion mod saray in-adjust ya pakatalos tayod gagala na Dios?

22 Diad apalabas iran dekada, in-adjust nen Jehova so pakatalos tayod Panarian. Alimbawa, tinulongan to tayon mas natalosan no kapigan nibiig iray singa karneron sakop na Panarian ed saray singa kanding ya agmangawat ed katuaan. Imbangat to met ed sikatayo no kapigan nakompleto so bilang ya 144,000, no antoy kabaliksan na saray ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed Panarian, tan no kapigan napaolid tawen so sampot ya alanaan. * Antoy reaksion mod saratan ya pananguman. Kasin binmiskeg so pananisiam? Kasin ipapasen mon paneknek iratan ya tuloytuloy a babangatan nen Jehova iray mapaabeban totoo to? Makatulong iray onsublay ya kapitulo na sayan libro pian napabiskeg so talek mo ya kalkalnan ipapaamta nen Jehova so gagala to ed saramay ontatakot ed sikato.

^ par. 4 Say ngaran na Dios et Hebreon verb a mankabaliksay “magmaliw.” Ipapaimano na ngaran nen Jehova ya sikatoy Mananumpal ed saray sipan to. Nengnengen so kahon ya “Say Kabaliksan na Ngaran na Dios,” ed Kapitulo 4.

^ par. 6 Anggaman singa andukerukey iyan panaon natan, tandaan tayo ya mas andukey so bilay na totoo nensaman; apatira labat ya too so nan-overlap manlapud si Adan anggad si Abraham. Asabian ni na ama nen Noe ya si Lamec si Adan. Asabian ni na anak nen Noe ya si Sem si Lamec. Tan asabian ni nen Abraham si Sem.​—Gen. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 Say ngaran ya “Satanas” et 18 beses ya inusar ed Hebreon Kasulatan. Balet 30 beses ya nausar ed Kristianon Griegon Kasulatan. Matukoy labat ya agtanto indanet so ngaran ya Satanas diad Hebreon Kasulatan noagta akasentro itan ed no siopay Mesias. Nen sinmabi so Mesias, impaamta to no siopan talagay Satanas, tan akarekord itan ed Kristianon Griegon Kasulatan.

^ par. 22 Parad saray pigaran in-adjust ya pakatalos, nengnengen irayan isyu na Say Panag-bantayan: Oktubre 15, 1995, pahina 23-28; Enero 15, 2008, pahina 20-24; Hulyo 15, 2008, pahina 17-21; Hulyo 15, 2013, pahina 9-14.