Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 5

Pinasinag na Ari so Liwawa ed Panarian

Pinasinag na Ari so Liwawa ed Panarian

KARGA NA KAPITULO

Atalosan na totoo na Dios iray katuaan nipaakar ed Panarian, saray manuley, uuleyan, tan say kaimportantian na panmatoor

1, 2. Akin et nibaga tayon sankarunongan ya manangigiya si Jesus?

IMADYIN mo pan ito-tour kayo na eksperton tour guide ed marakdakep ya syudad. First time yod satan a syudad kanian madengedengel kayod amin ya ibabaga to. Legan na tour, eksayted kayon makaamta no anto ni ray nanengneng ed syudad. Balet no tepetan yoy tour guide, agto ni ibaga iratan anggad agni asabi. Kanian manbilib kayod kamaong ton mangi-tour, ta ibabaga to labat iray impormasyon diad dugan panaon ya kaukolan yon naamtaan iratan.

2 Saray tuan Kristiano et mipara met ed saratan ya turista. Labalabay tayon naamtaan iray impormasyon nipaakar ed sankarakpan ya “syudad a walaan na saray tuan pundasyon,” say Panarian na Dios. (Heb. 11:10) Nen wadia nid dalin si Jesus, personal ton inggiya iray papatumbok to, intonton to rad mas aralem a pakatalos nipaakar ed satan a Panarian. Pinsanan to kasin inebatan so amin a tepet da tan imbaga to lan amin so nipaakar ed satan a Panarian? Andi. Inkuan to: “Dakel ni so ibagak ed sikayo, balet agyo ni natalosan iratan natan.” (Juan 16:12) Bilang sankarunongan ya manangigiya, agbinuntonan nen Jesus iray disipulo to na impormasyon ya agda ni natalosan.

3, 4. (a) Panon ya nitultuloy ya imbangat nen Jesus ed saray matoor ya totoo so Panarian na Dios? (b) Antoy aralen tayo ed sayan kapitulo?

3 Imbaga nen Jesus so nabasad Juan 16:12 diad sampot lan labi na bilay to bilang too. Balet kayari impatey to, panon ton nitultuloy ya imbangat so Panarian na Dios ed saray matoor ya totoo? Impaseguro tod saray apostol to: “Say espiritu na katuaan, iwanwan to kayo diad amin a katuaan.” * (Juan 16:13) Say masanton espiritu et mipara met ed maan-anos a giya. Uusaren nen Jesus itan pian ibangat ed papatumbok to so antokaman a kaukolan dan naamtaan nipaakar ed Panarian na Dios​—diad panaon ya kaukolan da itan.

4 Pantongtongan tayo no panon ya igigiya na masanton espiritu nen Jehova iray sinseron Kristiano pian mas ondakel so kakabatan dad Panarian. Unona, aralen tayo no panon tayon atalosay inggapo na uley na Panarian na Dios. Insan tayo usisaen no siopa ray manuley tan uleyan na Panarian tan no antoy ilalo ra. Kayari to, aralen tayo no panon ya mas atalosan na papatumbok na Kristo so kaimportantian na panmatoor ed Panarian.

Impangamta ed Importantin Taon

5, 6. (a) Anto ray lingon pakatalos na Saray Estudyante na Biblia nipaakar ed kiletneg na Panarian tan panag-ani? (b) Akin et aliwan satan so rason pian agti la mantiwala ya igigiya nen Jesus iray papatumbok to?

5 Singa naamtaan tayod Kapitulo 2 na sayan libro, pigaran dekadan impaimano na Saray Estudyante na Biblia ya diad taon 1914 et nagawa so importantin propesiya ed Biblia. Balet diad saman, panisiaan dan ginmapoy kiwawala na Kristo nen 1874, ginmapon nanuley ed tawen nen 1878, tan sigpot a niletneg so Panarian diad Oktubre 1914. Anisiaan dan nagawa so panag-ani manlapud 1874 anggad 1914, tan nasumpal itan diad pakatipon na saray alanaan diad tawen. Kasin lapud sarayan lingon ideya et manduaruwa ti la no talagan igigiya nen Jesus iray matoor a totoo panamegley na masanton espiritu?

6 Andi! Pawilen tayo pa may ilustrasyon. Kasin lapud wala ray lingon ideya tan tepet na saray turista ya agni kaukolan ya ebatan et agti la pantiwalaan may tour guide? Siempre andi! Ontan met, anggaman no maminsan et gagawaen na totoo na Dios so anggaay nayarian dan talosan iray detalye na gagala nen Jehova anggano aliwa nin panaon pian ipaamta na masanton espiritu itan a katuaan, mapatnag ya igigiya ira nen Jesus. Kanian akaparaan ya paipetek iray matoor, tan mapaabeba dan iya-adjust so pakatalos da.​—Sant. 4:6.

7. Anto ran espiritual a liwawa so niiter ed totoo na Dios?

7 Diad saray taon kayari 1919, abendisyonan iray totoo na Dios na mas onsisinag ya espiritual a liwawa. (Basaen so Salmo 97:11.) Nen 1925, walay agnalinglingwanan ya artikulo ed The Watch Tower ya “Birth of the Nation.” Impaimano ed satan iray makakombinsin ebidensya ya niletneg so Mesianikon Panarian nen 1914, bilang kasumpalan na propesiyad Apocalipsis kapitulo 12 nipaakar ed pananak na mangatatawen a pinagka-asawan bii na Dios. * Impanengneng met na artikulo ya say panamasegsegang tan irap ya naeksperiensya na totoo nen Jehova legay guerra et tanda ya imbantak lay Satanas diad dalin, tan “agaylay pasnok to, ta amta ton antikey lay panaon to.”​—Apo. 12:12.

8, 9. (a) Panon ya indanet so kaimportantian na Panarian na Dios? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

8 Panon kaimportante so Panarian? Nen 1928, indanet na The Watch Tower ya say Panarian et mas importante nen say personal a kililiktar panamegley na dondon. On, panamegley na Mesianikon Panarian et pasantoen nen Jehova so ngaran to, iyalangon toy inkasoberano to, tan sumpalen toy amin a gagala to parad totoo.

9 Siopay kaiba na Kristo ya manuley ed Panarian? Siopa ray uleyan na satan diad dalin? Tan anton kimey so gawaen na papatumbok na Kristo?

Akasentroy Panag-ani ed Saray Alanaan

10. Antoy abayag lan atalosan na totoo na Dios nipaakar ed 144,000?

10 Pigaran dekada antis na 1914, atalosan la na saray tuan Kristiano ya saray 144,000 a matoor ya papatumbok na Kristo et kaiba ton manuley diad tawen. * Naaralan na Saray Estudyante na Biblia ya literal itan a bilang, tan ginmapon atipon nen inmunan siglo C.E.

11. Panon ya mas atalosan na saray posiblin membro na nobya na Kristo so kimey da legan a wadia ni rad dalin?

11 Anto balet so asainmin na saray posiblin membro na nobya na Kristo legan a wadia ni rad dalin? Atalosan dan indanet nen Jesus so kaimportantian na panagpulong a kimey tan inkonekta to itan ed panaon na panag-ani. (Mat. 9:37; Juan 4:35) Singa naaralan tayod Kapitulo 2, say pakatalos da nen unaan et 40 taon so panag-ani, tan nasumpal no natipon lad tawen iray alanaan. Balet lapud nantultuloy so kimey kayari 40 taon, kaukolan ya linewen itan. Natan et amta tayon say panag-ani, say panaon ya ibiig iray singa trigon matoor ya alanaan a Kristiano ed saray singa sisanyas ya peken Kristiano, et ginmapo nen 1914. Asabin siansiay panaon pian ikday imano so pantipon ed saray nakekeran membro na alanaan!

Ginmapo nen 1914 so panaon na panag-ani (Nengnengen so parapo 11)

12, 13. Panon ya asumpal ed kaunoran iran agew so ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed samploran mamarikit tan saray talento?

12 Manlapu nen 1919, tuloytuloy ya igigiya na Kristo so matoor tan makabat ya aripen pian iyunay panagpulong a kimey. Inter to itan ya asainmin nen inmunan siglo. (Mat. 28:19, 20) Impaimano to met no anto ray kualidad ya kaukolan ya ipanengneng na saray alanaan ya papatumbok to pian nagawaan day kimey a panagpulong. Panon? Diad samay ilustrasyon to nipaakar ed samploran mamarikit, impaimano to ya saray alanaan et kaukolan ya mansiansian akabantay tan alerto ed espiritual pian makapibiang irad engranden bansal ed tawen sano mikasakey so Kristo ed “nobya” ton 144,000. (Apo. 21:2) Insan, diad ilustrasyon to nipaakar ed saray talento, imbaga nen Jesus ya saray alanaan a papatumbok to et makulid panagpulong a kimey ya inmatalek tod sikara.​—Mat. 25:1-30.

13 Diad apalabas ya 100 a taon, pinaneknekan na saray alanaan ya alerto tan makuli ra. Seguradon nabendisyonan so impansiansia ran akabantay! Balet diad panaon na panag-ani, kasin say tiponen labat et saray akeran kabiangan na 144,000 ya kaiba na Kristo a manuley?

Titiponen na Panarian Iray Uleyan Tod Dalin!

14, 15. Anton apatiran grupo so impaliwawa na The Finished Mystery?

14 Labalabay ya naamtaan na matoor a lalaki tan bibii so nipaakar ed “baleg ya ulop” (“baleg a karaklan,” King James Version) ya abitlad Apocalipsis 7:9-14. Kanian agpankelawan ya antis ya impaamta na Kristo so pakabidbiran na sayan baleg a grupo, abayag lan napantotongtongan iyan malinew tan simpli a katuaan ya amta tan papablien tayo natan.

15 Nen 1917, impaliwawa na libron The Finished Mystery ya walay “duaran rangko o klase na kililiktar ed tawen, tan duaran rangko o klase na kililiktar ed dalin.” Siopa kunoy apatiran grupo na totoo ya walaay nanduruman ilalo? Unona, saray 144,000 ya nakaiba na Kristo a manuley. Komadua, say baleg a karaklan. Nensaman, inisip a say tutukoyen na satan et saray tatawagen ya Kristiano a membro ni na Kakristianoan. Walay pananisia da, balet agni magenap pian makapanmatoor ira. Kanian, mas abebay posisyon dad tawen. Parad saray diad dalin so ilalo ra, inisip a say komatlon grupo et saray matoor tan “respetadon totoo nensaman” a singa si Abraham, Moises, tan arum ni. Sikaray manuley ed komapat a grupo, say katooan.

16. Anton espiritual a liwawa so sinminag nen 1923 tan 1932?

16 Panon ya inggiya na masanton espiritu iray papatumbok na Kristo a natalosan so katuaan ya papablien tayo natan? Kalkalna itan ya agawa panamegley na nantutumbokan a sinag na espiritual a liwawa. Nen 1923 et impaimano la na The Watch Tower so sakey a grupo ya aliwan diad tawen so ilalo ra noagta manbilay irad dalin diad uley na Kristo. Nen 1932, impaliwawa na The Watchtower so nipaakar ed si Jonadab (Jehonadab), ya akila ed nilanaan na Dios ya Ari ed Israel a si Jehu pian suportaay pilalaban tod palson panagdayew. (2 Ara. 10:15-17) Imbaga na artikulo ya walay grupo na totoo ed modernon panaon ya singa si Jonadab, tan inyarum na satan ya ilaban nen Jehova iyan grupo “diad Armagedon” tan manayam irad dalin.

17. (a) Nen 1935, anton espiritual a liwawa so lalon sinminag? (b) Antoy reaksion na saray matoor a Kristiano ed balon pakatalos nipaakar ed baleg a karaklan? (Nengnengen so kahon ya “ Akainawa Ra.”)

17 Nen 1935 lalon sinminag so espiritual a liwawa. Diad kombension ed Washington, D.C., impaliwawa a say baleg a karaklan et diad dalin so ilalo ra. Sikara imay karnero ed parabolo nen Jesus nipaakar ed karnero tan kanding. (Mat. 25:33-40) Say baleg a karaklan et say ‘arum a karnero’ ya angibagaan nen Jesus na: “Nepeg ya awiten ko met ira.” (Juan 10:16) Nen intepet nen J. F. Rutherford ya: “Nayarin onalagey so amin ya say ilalo da et manbilay ya andi-angga diad dalin?” masulok a kapaldua ed saray inmatendi so inmalagey! Insan to inkuan: “Nengneng yo! Say baleg a karaklan!” Malikeliket so dakel ta atalosan dan siansiay ilalo rad arapen.

18. Iner nampokus iray papatumbok na Kristo, tan antoy resulta?

18 Manlapu lad saman, igigiya na Kristo so totoo to ya manpokus ed pantipon ed saray posiblin membro na baleg ya ulop a makaliktar ed baleg ya irap. Diad gapo, singa daiset labat so natitipon. Aminsan et inkomento nen Brother Rutherford: “Aliwa manayan baleg so ‘baleg a karaklan.’” Siempre, anengneng tayo natan ya talagan benendisyonan nen Jehova so panag-ani! Diad panangigiya nen Jesus tan say masanton espiritu, agawa so impropesiya to. Saray alanaan tan say kakaiba dan ‘arum a karnero’ et nagmaliw ya “sakey a pulok” a saniiban manlilingkor diad panangidaulo na “sakey a managpastol.”

Ag-atantiya nen Brother Rutherford no panon karakel so baleg ya ulop (Manlapud kawigi pakawanan: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford, tan Hayden C. Covington)

19. Panon itayon makapibiang diad pamarakel ed baleg ya ulop?

19 Dakel so matoor a totoo a manbilay ya andi-angga diad paraison dalin ya uleyan na Kristo tan saray kaiba ton 144,000. Agta makapaliket a naamtaan ya igigiya na Kristo iray totoo na Dios diad malinew a Makasulatan ya ilalod arapen? Talagan pribilehyo tayon ipaamta itan ya ilalo ed saray nakakatongtong tayod ministeryo! Komon ta lawas itayon aktibo anggad iyabuloy na sirkumstansya tayo pian tuloytuloy ya ondakel so baleg ya ulop, tan mas onkasil so eyag na panangidayew ed ngaran nen Jehova!​—Basaen so Lucas 10:2.

Tuloytuloy ya ondadakel so baleg ya ulop

No Antoy Kaukolan Pian Makapanmatoor ed Panarian

20. Anto ray kabiangan na organisasyon nen Satanas, tan panon a nalalanor so katooran na saray Kristiano?

20 Legan ya ondadakel so amta na totoo na Dios nipaakar ed Panarian, kaukolan da met ya sigpot a talosan no antoy labay ya ibaga na panmatoor ed gobiernod tawen. Nen 1922, impaimano na The Watch Tower ya walay duaran aktibon organisasyon, say organisasyon nen Jehova tan organisasyon nen Satanas. Kaibad organisasyon nen Satanas iray sistema na komersyo, relihyon, tan politika. Saray matoor ed Panarian na Dios ya uuleyan na Kristo et agda nepeg ya ikompromisoy katooran da diad pibiang ed anggan anton kabiangan na organisasyon nen Satanas. (2 Cor. 6:17) Antoy labay ya ibaga na satan?

21. (a) Panon ya pinasakbayan na matoor ya aripen iray totoo na Dios nipaakar angkakabaleg a negosyo? (b) Nen 1963, antoy impaliwawa na The Watchtower nipaakar ed “Makapanyarin Babilonia”?

21 Saray espiritual a naakan ya manlalapud matoor ya aripen et tuloytuloy ya mangipapaamtad panagsaol na saray angkakabaleg a negosyo tan papasakbayan to ray totoo na Dios ya agmanpaimpluensya ed kasmak ya materyalismo. (Mat. 6:24) Niarum ni, tuloytuloy ya impaamta na saray publikasyon tayo so pankuankuanan na saray relihyon a kabiangan na organisasyon nen Satanas. Nen 1963, malinew ya impaliwawa na The Watchtower ya aliwa labat a Kakristianoan so irerepresenta na “Makapanyarin Babilonia” noagta say sankamundoan ya empiryo na palson relihyon. Nanengneng tayod Kapitulo 10 na sayan libro no panon ya atulongan iray totoo na Dios ed amin a bansa tan kultura ya ‘ompaway ed sikato,’ tan ipulisay so kagagawa na amin a palson relihyon.​—Apo. 18:2, 4.

22. Legan na Sankamundoan a Guerra I, antoy pakatalos na dakel a totoo na Dios ed Roma 13:1?

22 Kumusta balet so politika ya kabiangan na organisasyon nen Satanas? Nayari kasin mibiang iray tuan Kristiano ed guerra tan panlalaban na saray bansa? Legan na Sankamundoan a Guerra I, atalosan na Saray Estudyante na Biblia ya saray papatumbok na Kristo et agda nepeg a pateyey kapara dan too. (Mat. 26:52) Balet, inkatunongan na dakel a say labay ya ibaga na samay nabasad Roma 13:1 ya unoren iray “atagey ya autoridad” et kaukolan iran mansundalo, man-unipormi, tan mangawit na armas; balet no ibaki ran mamatey ed kalaban da, nepeg ya agda ra kekenaen.

23, 24. Antoy pakatalos tayod Roma 13:1 legan na Sankamundoan a Guerra II, tan anton mas suston pakatalos so naamtaan na papatumbok na Kristo?

23 Kagapoy Sankamundoan a Guerra II nen 1939, detalyadon impaliwawa na The Watchtower so neutralidad. Malinew ya imbaga na artikulo a saray Kristiano et agbalot mibiang ed guerra tan panlalaban na saray bansa ed mundo nen Satanas. Talagan nipanpanaon iman ya giya! Kanian ag-alanor iray papatumbok na Kristo ed graben impankasalanan ed dala na saray bansa diad saman a guerra. Balet manlapu lad 1929, impaliwawa met na saray publikasyon tayo a saray atagey ya autoridad ed Roma 13:1 et aliwan saray gobierno na totoo, noagta si Jehova tan si Jesus. Kanian kaukolan ni mas malinew ya pakatalos.

24 Nen 1962, inggiya na masanton espiritu iray papatumbok na Kristo pian ipetek itan ya panmoria sanen im-publish iray agnalinglingwanan ya artikulo nipaakar ed Roma 13:1 diad isyu na The Watchtower, Nobyembre 15 tan Disyembre 1. Atalosan a siansia na totoo na Dios so labay ya ibaga na relatibon panagpasakop ya imbaga nen Jesus: “Ibayar yo sirin ed Cesar iray bengatlan kien nen Cesar, balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.” (Luc. 20:25) Natatalosan la natan na saray tuan Kristiano ya saray atagey ya autoridad et saray gobierno ed sayan mundo tan kaukolan day manpasakop ed saratan. Balet relatibo so pampasakop da. No ibaga na saray gobierno na too ya agtayo unorey Jehova a Dios, say ebat tayo et singa samay imbaga na saray apostol: “Nepeg ya unoren mi so Dios bilang manuley nen saray totoo.” (Gawa 5:29) Diad Kapitulo 13 tan 14 na sayan libro, dakel ni naaralan tayo no panon ya inyaplika na totoo na Dios so prinsipyo na Kristianon neutralidad.

Talagan pribilehyo so panginabang ed ilalon bilay ya andi-angga a nabasad Biblia!

25. Akin et papablien moy panangigiya na masanton espiritu pian natalosan so nipaakar ed Panarian na Dios?

25 Isipen pay amin ya imbangat ed saray papatumbok na Kristo nipaakar ed Panarian diad apalabas ya 100 taon. Naaralan tayo no kapigan niletneg so Panarian na Dios ed tawen tan say kaimportantian na satan. Malinew so pakatalos tayod duaran ilalo na saray matoor, say ilalo ed tawen tan diad dalin. Tan amta tayo no panon itayon makapanmatoor ed Panarian na Dios legan ya relatibon manpapasakop ed saray gobierno na too. Tepetay sarilim: ‘Kasin naamtaan ko iratan ya importantin katuaan no ag-inggiya nen Jesu-Kristo so matoor ya aripen tod dalin pian natalosan iratan tan nibangat ed sikatayo?’ Talagan bendisyon so Kristo tan say masanton espiritu ya mangigigiyad sikatayo!

^ par. 3 Unong ed sakey ya reperensya, say Griegon salita parad “iwanwan” ed satan ya bersikulo et mankabaliksay “pangigiya ed dalan.”

^ par. 7 Antis na satan, inisip dan say tutukoyen na pasingawey et say impanlaban na paganon relihyon na Empiryo na Roma tan say Romano Katolikon Simbaan.

^ par. 10 Nen Hunyo 1880, imbaga na Zion’s Watch Tower a say 144,000 et saray inyanak a Judio ya akomberte nen 1914. Balet diad pansampot na 1880, walay im-publish ya artikulon mas mitunosan ed pakatalos tayo anggad natan.