Onlad karga

Onlad saray karga

Sulat na Mananguley ya Ulop

Sulat na Mananguley ya Ulop

Pinablin Kaparan Manangipalapag na Panarian:

IPASEN pan membro ka na pamilyan Bethel diad Brooklyn nen Oktubre 2, 1914, Biernes na kabuasan. Akayurong kad niasain ya yurongan mo diad dining hall, a manatalaran ed isabi nen Brother C. T. Russell. Biglan linmukas so puerta tan nitan lay Brother Russell. Tinmundan agano, insan singa dati, maliket ton imbanoy pamilyan Bethel, “Kabuasan ed sikayon amin.” Pero imbes ya onyurong, tinmipak tan maliket ton inyanunsio: “Anampot lay Panaon na Saray Gentil, asumpal lay uley na arari ra!” Agnasabaay liket mo ta abayag mo la iyan aalagaren! Agmanunday maksil a tipak mo tan na interon pamilyan Bethel.

Dakel lan dekaday linmabas manlapu nen malikeliket ya inyanunsio itan nen Brother Russell. Anto lay agawaan na Panarian  manlapu lad saman? Dakel! Panamegley na Panarian, kalkalnan pinino tan impasal nen Jehova iray totoo to, ya nen 1914 et pigaran libo ni labat balet natan et masulok lan pitora tan kapalduan milyon. Panon kan atulongan na satan ya panangipasal?

Natan, mabetbet ya ibabaga na agagi ya, “Onaabanti so mangatatawen a karwahe nen Jehova!” tan duga itan. Balet diad tua, manlapu la nen 1914, say mangatatawen a karwahe ya mangirerepresentad agnanengneng a kabiangan na organisasyon nen Jehova et mapmaples ya onaabanti, tan naamtaan mo itan diad panaral mod sayan libro. Lapud labay na saray manangipalapag na Panarian ya ipulong ed interon mundo so maong a balita, angusar iray nanduruma tan balon paraan, kaiba lay newspaper, panmartsan akaawit na plakard, pangipabantay na saray litrato, saray testimony card, phonograph, radyo, tan anggan say Internet.

Bebendisyonan nen Jehova so kimey tayo, kanian nipa-publish tayo natan iray mararakep ya based Biblian literatura diad masulok ya 670 a lenguahe tan iyoopresi iratan ya anggapoy bayar. Saray masakripisyon boluntaryo et mangipapaalagey ed saray Kingdom Hall, Assembly Hall, tan pasilidad na branch, balanglan diad bansan maaligwas odino mairap so bilay. Tan no walay kalamidad, aliston ontutulong iray maaron agagi ed saray apektadon lugar. Papaneknekan dan sikaray ‘agi a nianak diad panaon na kasumlangan odino irap.’​—Uli. 17:17.

No maminsan, sasalien na papari odino klero tan arum nin onsusumpa ya imaneobray ‘panagsaol ed ganggan,’ balet makapabiskeg na pananisian nanengneng no panon itan a paulit-ulit ya “nanresulta ed inyaligwas na maong a balita.”​—Sal. 94:20; Fil. 1:12.

Kagalangan mi so mikimey ed sikayo, kapara mi ran “lingkor na sankaabungan.” Labay min ipaamtan inad-aro mi kayon amin. Ipipikasi min makatulong iyan libro pian lalo yon napabli so espiritual a tawir yo.​—Mat. 24:45.

Pilalek mi pankaabigan yo,

Saray agagi yo,

Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova