Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 1

“Onsabi Komon so Panarian Mo”

“Onsabi Komon so Panarian Mo”

KARGA NA KAPITULO

Aralen no antoy imbangat nen Jesus nipaakar ed Panarian na Dios

1, 2. Antoy imbagan mismo nen Jehova ya nadngel na taloran apostol nen Jesus, tan antoy ginawa ra?

NO WALAY igaganggan ed sika nen Jehova a Dios, antoy gawaen mo? Antokaman itan, agta gawaen moy anggaay nayarian mon tumbokey instruksion to? Siempre!

2 Aminsan, kayari na Paskua nen 32 C.E., ontan so naeksperiensya na taloran apostol nen Jesus ya si Pedro, Santiago, tan Juan. (Basaen so Mateo 17:1-5.) Nen kaiba day Katawan da ed “atagtagey a palandey,” anengneng day sakey a pasingawey nen Jesus bilang maglorian Ari ed tawen. Lapud singa tudtua so pasingawey, angiter na suhestion si Pedro. Legan ya mansasalita, walay lurem ya tinmarong ed sikara. Insan malinlinew ya nadngel to tan na kakaiba to so mismon boses nen Jehova, pribilehyon pigpigara labat so akaeksperiensya. Kayarin imbaga nen Jehova ya si Jesus et Anak to, oniay ingganggan to: “Dengel kayo ed sikato.” Inunor na saray apostol itan ya imbaga na Dios. Dinengel day imbangat nen Jesus tan pinaseseg day arum ya gawaen met itan.​—Gawa 3:19-23; 4:18-20.

Manunan imbangat nen Jesus so nipaakar ed Panarian na Dios nen say arum nin tema

3. Akin et labay nen Jehova ya dengelen tayoy Anak to, tan antoy aralen tayo?

3 Samay imbaga nen Jehova ya “Dengel kayo ed sikato” et insulat ed Biblia pian nibangat itayo. (Roma 15:4) Akin? Lapud si Jesus so pinagkasangiyan nen Jehova tan kada no manbangat, ipapasabi to ray labay ya ipaamtad sikatayo na Ama to. (Juan 1:1, 14) Lapud say Panarian na Dios​—say Mesianikon gobierno ed tawen ya say ari et si Kristo Jesus kaiba iray 144,000​—so manunan imbangat nen Jesus nen say arum nin tema, maabig no aralen tayo so nipaakar ed satan. (Apo. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Balet aralen tayo ni no akin ya lanang ya bibitlaen nen Jesus so nipaakar ed Panarian na Dios.

“No Anto so Daakan a Walad Puso . . .”

4. Panon ya impanengneng nen Jesus ya pinabpabli toy Panarian?

4 Pinabpabli nen Jesus so Panarian. Akin et nibaga tayo itan? Ta say ibabaga na sakey ya indibidual so pakaamtaan no antoy walad puso to, no anton talagay importante ed sikato. Imbaga nen Jesus: “No anto so daakan a walad puso, satan so ibabalikas na sangi.” (Mat. 12:34) Kada walay pankanawnawa,  impaamta nen Jesus so nipaakar ed Panarian. Masulok a 100 beses ya abitlay Panarian diad apatiran Ebanghelyo, kaslakan et si Jesus so angibaga. Ginawa ton tema na panagpulong so Panarian. Inkuan to: “Kaukolan ko met so onla ed arum niran syudad pian iyabawag so maong a balita na panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.” (Luc. 4:43) Anggano nen binilay lamet, intultuloy ton imbangat ed saray disipulo to so nipaakar ed satan. (Gawa 1:3) Talagan importante ed si Jesus so Panarian, kanian apakiwas ya ipaamta itan.

5-7. (a) Panon tayon amta ya pinabpabli nen Jehova so Panarian? Iyilustra. (b) Panon tayon nipanengneng ya papablien tayo so Panarian?

5 Pinabpabli met nen Jehova so Panarian. Panon tayon amta? On ta imbaki tod mundo so bogbogtong ya Anak to tan sikato so Lapuan na amin ya imbaga tan imbangat na Anak to. (Juan 7:16; 12:49, 50) Si Jehova met so Lapuan na amin ya akasulat ed apatiran Ebanghelyo nipaakar ed bilay tan ministeryo nen Jesus. Isip mo pa no antoy labay ya ibaga na satan.

Maabig no itepet tayod sarili tayo, ‘Papablien ko kasi so Panarian na Dios?’

6 Imadyin mon aayosen moy litrato na pamilya yo ed sakey ya album. Dakdakel so litrato yon labay mon iyan, balet ag-onkargan amin. Antoy gawaen mo? Siempre, manpili ka. Mipadpara, saray Ebanghelyo et singa album ya pakanengnengay malinew ya litrato nen Jesus. Ag-impaiyan nen Jehova ed saray nansulat na Ebanghelyo so amin ya imbaga tan ginawa nen Jesus nen wadiad dalin. (Juan 20:30; 21:25) Imbes, say impaisulat to labat et saray makatulong ed sikatayon natalosay gagala na ministeryo nen Jesus tan no antoy sankaimportantian ed Sikato. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Ped. 1:21) Lapud saray ebanghelyo et napno na bangat nen Jesus nipaakar ed Panarian na Dios, nibaga tayon pinabpabli nen Jehova so Panarian. On, labay nen Jehova ya naamtaan tayo no anto tay Panarian to!

7 Kanian maabig no itepet tayod sarili tayo, ‘Papablien ko kasi so Panarian na Dios?’ No on, seguradon labay tayon dengelen so imbaga tan imbangat nen Jesus nipaakar ed satan a Panarian​—say kaimportantian na satan tan no panon tan kapigan itan onsabi.

“Onsabi Komon so Panarian Mo”​—Panon?

8. Panon ya indanet nen Jesus so kaimportantian na Panarian?

8 Imanoen pa imay modelon pikakasi. Diad marakep tan simpli iran salita, indanet nen Jesus so kaimportantian na Panarian, tan impanengneng to no antoy gawaen na satan ed arapen. Diad saman a pikakasi et walay pitoran kerew. Say unonan talora et nipaakar ed saray gagala nen Jehova​—say pamasanto ed ngaran to, say isabi na Panarian to, tan say pakagawa na linawa to diad dalin a singa ed tawen. (Basaen so Mateo 6:9, 10.) Mankokonektaan iratan ya kerew. Say  Mesianikon Panarian so usaren nen Jehova pian pasantoey ngaran to tan gawaey linawa to.

9, 10. (a) Antoy gawaen na Panarian na Dios no onsabi itan? (b) Anton sipan ed Biblia so labalabay mo lan nagawa?

9 Antoy gawaen na Panarian na Dios no onsabi itan? No ipipikasi tayon “Onsabi komon so panarian mo,” kekerewen tayon onkiwas lay Panarian. Et no onsabi Panarian, uleyan toy interon dalin. Ekalen toy mauges a sistema na mundo nen Satanas, pati amin ya gobierno na too, tan gawaen ton balo so mundo a panayaman na matunong a totoo. (Dan. 2:44; 2 Ped. 3:13) Sano manuley lay Panarian, magmaliw a paraiso so interon dalin. (Luc. 23:43) Bilayen lamet na Dios iramay walad memorya to tan nakaiba da ray inad-aro dad bilay. (Juan 5:28, 29) Magmaliw ya perpekto iray matulok ya totoo tan manbilay iran andi-angga. (Apo. 21:3-5) Sigpot lan nagawad satan so linawa na Dios diad dalin a singa ed tawen! Labalabay mo ta lan nanengneng so pakagawa na saratan ya sipan ed Biblia? Tandaan ya kada no ipipikasim so isabi Panarian na Dios, ipipikasim ya nagawa irayan marakdakep ya sipan.

10 Amta tayon agni ‘sinmabi’ so Panarian na Dios bilang kasumpalan na modelon pikakasi. Manuuley ni ray gobierno na totoo tan aliwa nin matunong so amin ya manaayam ed mundo. Balet walay maong a balita. Niletneg lay Panarian na Dios, tan pantongtongan tayo itan ed ontumbok ya kapitulo. Aralen tayo natan so imbaga nen Jesus no kapigan niletneg ed tawen tan onsabi ed dalin so Panarian.

Kapigan Niletneg so Panarian na Dios?

11. Antoy impaimano ya imbangat nen Jesus nipaakar ed kiletneg na Panarian na Dios?

11 Impaimano nen Jesus ya agniletneg so Panarian nen panaon to, anggano aman so iilaloan na pigaran disipulo to. (Gawa 1:6) Imanoey imbaga tod duaran nandumaan ya parabolo to, ya kulang a duay taon so baetan.

12. Panon ya impaimano na parabolo na saray trigo tan sisanyas a say Panarian et agniletneg ed panaon nen Jesus?

12 Parabolo na saray trigo tan sisanyas. (Basaen so Mateo 13:24-30.) Kayarin imbaga nen Jesus iyan parabolo, nayarin nen 31 C.E., impaliwawa to iyad saray disipulo to. (Mat. 13:36-43) Nia ay so ideya tan kabaliksan na parabolo: Kayari ipatey na saray apostol, say Diablo et mangisibwag na saray sisanyas (peken Kristiano) diad saray trigo (“ananak na panarian,” odino alanaan iran Kristiano). Saray trigo tan sisanyas et abuloyan ya ontubo tan bansag ya ombaleg anggad panaoy panag-ani, “diad sampot a panaon na sayan mundo.” No onggapo lay panag-ani, bagoten iray sisanyas. Insan tiponen iray trigo. Kanian ipapaimano na parabolo ya agniletneg so Panarian ed panaon nen Jesus noagta kayari ibaleg na saray trigo tan sisanyas. Singa amta tayo la, anampot so ibabaleg da tan ginmapoy panag-ani nen 1914.

13. Panon ya impalinew nen Jesus ya sikatoy agtampol magmaliw ya Mesianikon Ari kapawil tod tawen?

 13 Parabolo na saray mina. (Basaen so Lucas 19:11-13.) Imbaga nen Jesus iyan parabolo nen 33 C.E. nen manbiabiahe paonlad Jerusalem, say sampot ya inyakar to diman. Say abaloan na arum ya akadngel ed sikato et iletneg ton tampol so Panarian to kasabi rad Jerusalem. Pian nipetek so panmoria ra tan ipalinew ya say kiletneg na Panarian et dia nid arapen, inkompara nen Jesus so sarili to ed “sakey a gagalangen a too” ya manbiahe paonlad “arawin dalin pian awaten toy pakauley bilang ari.” * Say “arawin dalin” ya laen nen Jesus et diad tawen, tan diman to awaten so pakapanyari bilang Ari manlapud si Ama to. Balet amta nen Jesus ya sikatoy agtampol magmaliw ya Mesianikon Ari kapawil tod tawen. Imbes, onyurong nid nikawanan na Dios tan alagaren toy dugan panaon. Tan unong ya amta tayo la, pigaran lasus a taon ni linmabas.​—Sal. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13.

Kapigan Onsabi so Panarian na Dios?

14. (a) Panon ya inebatan nen Jesus so tepet na apatiran apostol to? (b) Antoy papaneknekan na kasumpalan na propesiya nen Jesus nipaakar ed kiwawala to tan say Panarian?

14 Pigaran agew antis ya impapatey si Jesus, nantepet so apatiran apostol to: “Anto naani so tanda na kiwawalam tan say kasampotan na sistema na mundo?” (Mat. 24:3; Mar. 13:4) Inebatan nen Jesus itan diad impangisalaysay toy detalyadon propesiya ya akarekord ed Mateo kapitulo 24 tan 25. Sinansakey nen Jesus iray nagawad mundo ya pakapatnagan na panaon  a tatawagen ya “kiwawala” to. Say igapo na kiwawala to et kabansag na kiletneg na Panarian; tan say panampot na kiwawala to et kabansag na isabi Panarian. Dakel so prueba ya nagagawa lay impropesiya nen Jesus manlapu nen 1914. * Kanian, diad satan a taon ginmapo so kiwawala to tan say inkiletneg na Panarian.

15, 16. Antoy tutukoyen nen Jesus ya “iyan kailalakan”?

15 Balet kapigan so talagan isabi na Panarian na Dios? Ag-imbaga nen Jesus so eksakton isabi na satan. (Mat. 24:36) Balet walay imbaga ton mangipapanengneng ya talagan asingsingger la itan. Impaimano to ya say Panarian et onsabi kayarin naimatonan na sayan “kailalakan” so pakagawa na propesiya. (Basaen so Mateo 24:32-34.) Siopay tutukoyen ton “iyan kailalakan”? Aralen tayon maong so imbaga nen Jesus.

16 “Iyan kailalakan.” Kasin say tutukoyen nen Jesus et saray agmananisia? Andi. Siopay angibagaan tod sayan propesiya? Saray arum ya apostol to ya ‘inmasingger ed sikato sanen siksikara labat.’ (Mat. 24:3) Tan saray apostol et asingger lan nalanaan na masanton espiritu. Imanoen met so konteksto. Antis ya binitla nen Jesus “iyan kailalakan,” inkuan to: “Natan et aral yo iyan punto manlapud kiew ya igos bilang sakey ya ilustrasyon: No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga to, amta yo ya asingger lay tiagew. Ontan met, sano nanenengneng yo la irayan amin a bengatla, amtaen yo a sikatoy wala la ed arap na saray puerta.” Saray alanaan ya papatumbok nen Jesus​—aliwan saray agmananisia​—so makanengneng ed saray impropesiya to tan makatalos ed kaimportantian na saratan, salanti, si Jesus et “wala la ed arap na saray puerta.” Kanian, nen binitla nen Jesus “iyan kailalakan,” say tutukoyen to et saray alanaan ya papatumbok to.

17. Antoy labay ya ibaga na salitan “kailalakan,” tan “amin a bengatla”?

17 “Nagawa irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan.” Panon itan a nasumpal? Pian naebatan, kaukolan tayon amtaen so duaran bengatla: say kabaliksan na “kailalakan” tan “amin a bengatla.” Say salitan “kailalakan” et kaslakan ya ontutukoy ed totoo ya nandurumay edad da a nambilay ed espisipikon peryodo na panaon. Aliwa itan ya andukerukey a panaon, tan walay anggaan na satan. (Exo. 1:6) Say salitan “amin a bengatla” et ontutukoy ed amin ya nipropesiyan nagawa legay kiwawala nen Jesus manlapud inggapo na satan nen 1914 anggad pansampot na satan diad “baleg a kairapan.”​—Mat. 24:21.

18, 19. Antoy tutukoyen nen Jesus ya “iyan kailalakan,” tan antoy nikonklusyon tayo?

18 Anto sirin so tutukoyen nen Jesus ya “iyan kailalakan”? Tugyopen itan na duaran nansabian ya grupo na saray alanaan​—unona, saray alanaan ya akaimaton ed inggapoy pakagagawa na tanda nen 1914 tan komadua, saray alanaan ya asabian da ni ray inmunan grupo. Wala ni ray pigaran kaibad  komaduan grupo ya mabilay ni anggad nanengneng day igapo na kairapan. Satan ya duaran grupo so manugyop ed sakey ya kailalakan lapud say bilay da bilang saray alanaan ya Kristiano et man-overlap ed sakey a panaon. *

19 Anto sirin so nikonklusyon tayo? Amta tayo a say tanda na kiwawala nen Jesus bilang Ari na Panarian et mapatpatnag lad interon mundo. Nanenengneng tayo met ya saray mabilay nin alanaan tan kabiangan na sayan “kailalakan” et ontatatken la; balet ag-ira ompatey ya amin antis ya onggapoy baleg ya kairapan. Kanian, nibaga tayo ya asingsingger lan talagay isabi tan panuley na Panarian na Dios ed dalin! Seguradon makapalikliket so pakaimaton ed pakagawa na pikakasin imbangat nen Jesus ed sikatayo: “Onsabi komon so panarian mo”!

20. Antoy aralen ed sayan publikasyon, tan antoy pantongtongan tayod onsublay ya kapitulo?

20 Agtayo komon lilingwanan so mismon imbaga nen Jehova manlapud tawen nipaakar ed Anak to: “Dengel kayo ed sikato.” Bilang tuan Kristiano, labalabay tayon unoren itan ya imbaga na Dios. Interesado tayon maong ed amin ya imbaga tan imbangat nen Jesus nipaakar ed Panarian na Dios. Aralen ed sayan publikasyon no anto la ray agawaan na satan a Panarian tan no anto ni ray gawaen tod arapen. Pantongtongan ed onsublay ya kapitulo iray balibalin agawa manlapu nen niletneg so Panarian na Dios diad tawen.

^ par. 13 Diad parabolo nen Jesus et nayarin anonotan na saray ondedengel ed sikato si Arquelao ya anak nen Herodes a Makapanyari. Antis ya inatey, tinuro toy Arquelao ya onsublay ed sikato ya manuley ed Judea tan arum nin lugar. Balet antis ya manuley, kaukolan to ni manbiahe arawi paonlad Roma pian alaey abobon nen Augustus Caesar.

^ par. 14 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 9 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

^ par. 18 Agkaibad “iyan kailalakan” iray alanaan ya agda asabian a mabilay so sankaunoran a kabiangay inmunan grupo, saramay akaimaton ed “gapoan na kairapan” nen 1914.​—Mat. 24:8.