Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Saray Uusaren ed Panagpulong—Pangipa-publish na Literatura Parad Totoo

Saray Uusaren ed Panagpulong—Pangipa-publish na Literatura Parad Totoo

KARGA NA KAPITULO

Tuloytuloy ya itatarya nen Jehova iray uusaren tayo pian nibangat iray indibidual ed kada nasyon, tribu, tan lenguahe

1, 2. (a) Nen inmunan siglo, antoy akatulong pian nipulong so maong a balita ed interon sakop na Empiryo na Roma? (b) Antoy paneknek ya tutulongan itayo nen Jehova natan? (Nengnengen so kahon ya “ Maong a Balita ed Masulok ya 670 a Lenguahe.”)

AGMAKAPANISIA iray binmisitad Jerusalem ed narerengel da. Malinew ya makakapansalita na sananey a lenguahe iray taga Galilea, tan makapainteres so mensahen ipapasabi dad saray ondedengel. Pentecostes 33 C.E. ed saman, tan mamilagron akaawat iray disipulo na regalon pakapansalitay nanduruman lenguahe. Paneknek itan ya tutulongan ira na Dios. (Basaen so Gawa 2:1-8, 12, 15-17.) Say maong a balitan impulong dad saman ya agew et akasabid saray totoon nanlapud nanduruman lugar tan asabi panaon et anggad interon sakop na Empiryo na Roma.​—Col. 1:23.

2 Diad panaon tayo, agla mamilagron makapansalitay nanduruman lenguahe iray lingkor na Dios. Balet, mas dakel a lenguahe so napupulongan da nen say nen inmunan siglo ta ipapatalos day mensahe na Panarian ed masulok lan 670 a lenguahe. (Gawa 2:9-11) Angi-publish na amayamay ya literatura iray totoo na Dios diad dakel a lenguahe kanian say mensahe na Panarian et akasabi lad amin a parte na mundo. * Paneknek met iya ya uusaren nen Jehova so Ari ya si Jesu-Kristo pian idaulo so panagpulong a kimey. (Mat. 28:19, 20) Legan tayon rerepasoen iray pigaran inusar pian nagawaan iyan kimey ed apalabas ya masulok a 100 taon, imanoen no panon itayon tuloytuloy ya ipapasal na Ari pian nipanengneng so interes ed saray totoo tan napaseseg itayon magmaliw ya managbangat na Salitay Dios.​—2 Tim. 2:2.

Ipapasal na Ari Iray Lingkor To ya Mantanem na Bukel na Katuaan

3. Akin ya manguusar tayoy nanduruman kagawaan ed panagpulong?

3 Inyaliling nen Jesus so “salita na Panarian” ed bukel, tan say puso na too ed dalin. (Mat. 13:18, 19) Say sakey a dumaralos et manguusar na nanduruman kagawaan pian bukalkalen so dalin tan iparaan ya taneman na bukel. Mipadpara, angusar iray totoo na Dios na nanduruman kagawaan ya akatulong ed sikaran niparaan so puso na minilyon a totoo ya mangawat ed mensahe na Panarian. Wala ray kagawaan ya  agano da labat ya inusar. Saray arum balet et mausa-usar ni anggad natan, singa saray libro tan magasin. Miduma iray paraan ya abitlad apalabas a kapitulo, ta amin ya uusaren ed panagpulong a pantongtongan ed sayan kapitulo et tinmulong ed saray manangipalapag na Panarian pian personal a mitongtong ed totoo.​—Gawa 5:42; 17:2, 3.

Pagawaay phonograph tan sound equipment diad Toronto, Canada

4, 5. Panon ya inusar so phonograph, balet antoy ag-agawaan na satan?

4 Inrekord iran paliwawa. Nen 1930’s anggad 1940’s, angusar iray publisher na inrekord iran sermon ed Biblia ya ipaparengel panamegley na portable phonograph. Kulang ya limaran minuto so kada rekording. No maminsan, antirikey so tema na saratan, singa say “Trinidad,” “Purgatoryo,” tan “Panarian.” Panon ya uusaren iratan? Oniay imbaga nen Brother Clayton Woodworth ya abautismoan nen 1930 diad America: “Lilibiten koy akamaletan portable phonograph, ya walaay pinagkalima ton kaukolan ya ipuesto ed gilig na plaka pian man-play. Onasingger ak ed puerta, lukasan koy maleta, ipuestok so arm, tan man-doorbell. No lukasan na householder so puerta, ibagak: ‘Walay importantin mensahe ya labay kon iparengel ed sikayo.’” Antoy reaksion na totoo? Oniay imbaga nen Brother Woodworth: “Mabetbet ya positiboy reaksion na totoo. No maminsan balet, basta da labat ikapot so puerta. Kaslakan ya nababaloan dan manlalako ak na phonograph.”

Kasabi 1940, wala lay masulok ya 90 nanduruman inrekord a paliwawa tan masulok ya 1 milyon a kopya

5 Kasabi 1940, wala lay masulok ya 90 nanduruman inrekord a paliwawa tan masulok ya 1 milyon a kopya. Oniay imbaga nen John E. Barr a manpapayunir diad Britain ed saman a panaon tan nagmaliw a membro na Mananguley ya Ulop: “Legan na taon 1936 anggad 1945, lanang ak ya  akaawit na phonograph. Diad tua, no anggapo iman singa agak makapanpulong. Talagan makapaseseg ya narengel so boses nen Brother Rutherford diad puerta; singa kaibam ya mismo. Siempre, agmagenap so pangusar na phonograph diad panagbangat ed ministeryo, say abilidad ya sabiey puso na totoo.”

6, 7. (a) Anto ray pankaabigan tan limitasyon na impangusar ed testimony card? (b) Panon ya imbangat nen Jehova no antoy ibaga tayo?

6 Testimony card. Manlapu nen 1933, pinaseseg iray publisher ya mangusar na testimony card ed panagpulong dad kaabungan. Satan a card et manga 3 x 5 inch so kabaleg to. Nankarga itan na antikey ya mensahed Biblia tan deskripsion na nibased Biblia a literatura ya nayarin naawat na householder. Iderew labat na publisher so card ed householder tan pabasa to itan. Oniay imbaga nen Lilian Kammerud ya nanmisionero ed Puerto Rico tan Argentina: “Agustoan koy pangusar na testimony card ed panagpulong.” Akin? “Aliwan amin ed sikatayo et marunong ya manpulong. Kanian atulongan ak na satan ya napasal ya onasingger ed totoo” so inkuan to.

Testimony card (Italian)

7 Oniay komento nen Brother David Reusch ya abautismoan nen 1918: “Akatulong so testimony card ed saray agagi ta pigpigara so manisian dugay nipupulong da.” Wala balet so limitasyon na testimony card. Inkuan ni nen Brother Reusch: “No maminsan, say amta na arum et agkami makapansalita. Diad tua, singa ontan so dakel ed sikami. Balet ipaparaan kami nen Jehova ya mitongtong ed totoo bilang ministro to. Agla mabayag, ibangat toy ibaga mi diad pangipasal tod sikamin mangusar na Kasulatan diad puerta. Ginawa to iya panamegley na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo ya ginmapo nen 1940’s.”​—Basaen so Jeremias 1:6-9.

8. Panon kan naipasal nen Jesu-Kristo?

8 Libro. Manlapu nen 1914, angi-publish iray totoo nen Jehova na masulok ya 100 a nanduruman libro ya mangipapaliwawad Biblia. Pigarad saraman ya libro so espisipikon denisinyo pian ipasal iray publisher a magmaliw ya epektibon ministro. Oniay inkuan nen Anna Larsen ya manga 70 taon lan publisher diad Denmark: “Tinulongan itayo nen Jehova a magmaliw ya mas epektibon publisher panamegley na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo tan saray libron naawat tayo. Natandaan ko ya say sankaunaan ed saraman ya libro et say Theocratic Aid to Kingdom Publishers ya in-release nen 1945. Tinumbokan itan na “Equipped for Every Good Work” ya im-publish nen 1946. Natan et uusaren tayoy Minabang ed Edukasyon na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo ya im-publish nen 2001.” Talagan baleg so nitulong na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo tan pigaran libro diad pangipapasal ed sikatayo nen Jehova a magmaliw ya “kualipikado bilang ministros.” (2 Cor. 3:5, 6) Kasin aka-enroll ka lad Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo? Kasin regular mon aawiten so  libron Eskuelaan Parad Ministeryo no aral tan itutumbok mo itan ed ibabaga na manangasikasoy eskuelaan? No gagawaen mo itan, aabuloyan moy Kristo ya mangipasal ed sikan magmaliw ya mas maong a managbangat.​—2 Cor. 9:6; 2 Tim. 2:15.

9, 10. Antoy nitulong na saray libro ed pantatanem tan pansasalog ed bukel na katuaan?

9 Angi-publish met so organisasyon nen Jehova na saray libron ontutulong ed saray publisher ya ipaliwaway manunan bangat na Biblia. Apaneknekan ya epektibo so libron Say Katuaan a Mangitonton ed Bilay ya Andi Anggaan. Im-publish itan nen 1968 tan awalaan a tampol na maabig a resulta. Oniay nabasad Nobyembre 1968 ya Ministeryo Tayo ed Panarian: “Dakel so nakaukolan ya suplay na libron Katuaan, kanian nen Setyembre et walay night shift ed factory na Society ed Brooklyn.” Onia ni inyarum na artikulo: “Nen Agosto, say sinmabi ya libron Katuaan et kulang nin siansia na masulok ya 1.5 milyon!” Nen 1982, masulok a 100 milyon ya kopya na satan a libro so im-publish ed 116 a lenguahe. Diad loob na 14 taon, manlapud 1968 anggad 1982, akatulong so libron Katuaan pian naarumay 1 milyon so bilang na publisher. *

10 Nen 2005, in-release so balibalin uusaren ed panagaral na Biblia ya Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Manga 200 milyon ya kopya so im-publish ed 256 a lenguahe! Antoy resulta? Diad loob labat na 7 taon, manlapud 2005 anggad 2012, manga 1.2 milyon so inmarum ya manangipulong na maong a balita. Diad saratan met ya taon, dinmakel so iyaaralan na Biblia na manga 6 milyon anggad masulok ya 8.7 milyon. Talagan bebendisyonan nen Jehova iray sagpot tayon mantanem tan mansalog na bukel na katuaan.​—Basaen so 1 Corinto 3:6, 7.

11, 12. Based saray nisitan teksto, parad siopa iray magasin tayo?

11 Magasin. Diad gapo, say The Watch Tower et manunan parad “melag a pulok,” saramay “atawag ya onla ed tawen.” (Luc. 12:32; Heb. 3:1) Nen Oktubre 1, 1919, in-release na organisasyon nen Jehova so sakey nin magasin ya denesinyon mangalay interes na publiko. Satan ya magasin et labalabay na Saray Estudyante na Biblia tan publiko kanian pigay taon ya mas dakel so iyiimprinta nen say The Watch Tower. Nen unaan, say tawag ed satan ya magasin et The Golden Age. Nen 1937, sinalatan na Consolation. Insan nen 1946, tinawag itan ya Awake!

12 Diad pigaran dekada, say estilo tan format na The Watchtower (Say Panag-bantayan) tan Awake! (Onliing!) et anguman. Balet, ag-anguman so gagala na satan​—pian iyabawag so Panarian na Dios tan pabiskegey pananisia ed Biblia. Wala la natan so panaralan ya edisyon tan publikon edisyon na Say Panag-bantayan. Say panaralan ya edisyon et parad “lingkor na sankaabungan,”​—say “melag a pulok” tan ‘arum a karnero.’ * (Mat. 24:45; Juan 10:16) Say publikon edisyon et denisinyon parad saray agni akaamta ed katuaan balet ta rerespetoen day  Biblia tan Dios. (Gawa 13:16) Say Onliing! et parad saray daiset labat so amta rad Biblia tan ed tuan Dios, si Jehova.​—Gawa 17:22, 23.

13. Antoy pandinayewan mod saray magasin tayo? (Pantongtongan so tsart ya “ World Record na Saray Publikasyon.”)

13 Kagapo na 2014, kada bulan et masulok ya 44 milyon ya kopya na Onliing! tan manga 46 milyon ya kopya na Say Panag-bantayan so inyimprinta. Impatalos so Onliing! ed manga 100 a lenguahe, tan Say Panag-bantayan diad masulok a 200, kanian saratan ya magasin so sankalaknaban ya ipapatalos tan ibubunog ed interon mundo! Agtayo pankelawan iratan ya iyaaligwas lapud karga na saratan ya magasin so mensahe nen Jesus ya imbaga ton ipulong ed interon dalin.​—Mat. 24:14.

14. Antoy maseet tayon impaseseg, tan akin?

14 Biblia. Nen 1896, sinalatan di Brother Russell tan saray kakaiba to so ngaran na korporasyon ya uusaren dan mangi-publish na saray literatura pian nikarga day salitan Bible. Nagmaliw itan ya Watch Tower Bible and Tract Society. Matukoy itan ya pananguman lapud say Biblia so manunan uusaren pian iyabawag so maong a balita na Panarian. (Luc. 24:27) Mitunosan ed legal a ngaran na korporasyon, maseet ya impaseseg na saray lingkor na Dios so pangibunog tan pambasa na Biblia. Alimbawa, nen 1926, angimprinta tayod saray sarili tayon panag-imprintaan na The Emphatic Diaglott, patalos na Christian Greek Scriptures ya in-produce nen Benjamin Wilson. Manlapud 1942, angimprinta tan angibunog tayoy manga 700,000 ya kopya na kompleton King James Version. Kayari labat na duay taon, ginapoan tayoy angimprinta na American Standard Version, ya 6,823 beses a nabasay ngaran nen Jehova. Kasabi 1950, masulok a 250,000 ya kopya so nibunog tayo.

15, 16. (a) Antoy naapresyam ed New World Translation? (Pantongtongan so kahon ya “ Pamapapeles ed Panagpatalos na Biblia.”) (b) Antoy gawaen mo pian nakatongtong ka nen Jehova?

15 In-release nen 1950 so New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Nen 1961, in-release so kompleton New World Translation of the Holy Scriptures. Pinagalangan na sayan patalos si Jehova lapud impawil so ngaran to ed saray tekston kawalaan na satan ed orihinal ya Hebreon manuskrito. Nabasa met so ngaran na Dios ya 237 beses ed saray manunan teksto na Kristianon Griegon Kasulatan na New World Translation. Pian naseguron susto tan mainomay ya basaen anggad posible, aminpiga itan ya in-revise, say sankaunoran et nen 2013. Diad satan a taon, masulok lan 201 milyon a kopya na intero odino kabiangan na New World Translation so ni-publish ed 121 ya lenguahe.

16 Antoy reaksion na arum nen abasa day New World Translation ed sarili dan lenguahe? Oniay inkuan na sakey a lakin taga Nepal: “Parad dakel, mairap ya talosan imay daan ya patalos ed Nepalese ta karaanan iray salitan inusar. Balet natan et mainomay mi lan talosan so Biblia lapud inusaran na saray terminon uusaren ed inagew-agew.” Nen ginapoan ya basaen na sakey ya biin tagad Central African Republic so balon  patalos na Biblia ed Sango, tinmerter so lua to tan inkuan to, “Lenguahe iya na pusok.” Singa sayan bii, komon ta abuloyan tayoy Jehova ya mitongtong ed sikatayo panamegley na pambasan inagew-agew ed Salita to.​—Sal. 1:2; Mat. 22:36, 37.

Misalsalamat ed Saray Panangipasal tan Uusaren

17. Panon mon nipanengneng ya aapresyaen mo ray uusaren tan panangipasal ya naaawat mo, tan antoy resulta no gawaen mo itan?

17 Kasin aapresyaen mo ray uusaren tan tuloytuloy ya panangipasal ya iiter ed sikatayo na Ari ya si Jesu-Kristo? Kasin ipapanaon mon basaen iray literatura ya ipa-publish na organisasyon na Dios? Kasin uusaren mo iratan pian tulongay arum? No gagawaen mo itan, naeksperiensyam met so imbaga nen Sister Opal Betler ya abautismoan nen Oktubre 4, 1914. Inkuan to: “Pigaran taon min inusar nen asawak [si Edward] so phonograph tan testimony card. Manpupulong kamid kaabungan ya walay awit min libro, bokleta, tan magasin. Akila kamid saray kampanya tan martsa tan angibunog kami na saray niimprintan proklamasyon. Ag-abayag, impasal kamin man back-call [ya natan et panag-RV] tan inyaralan mi ray interesado ed abung da. Talagan dakel so kimey tan maliket kami.” Insipan nen Jesus ya saray uleyan to et okupado ed pantanem, pan-ani, tan panliket ya saniiba. Singa si Opal, minilyon so akaeksperiensyan mismo ed katuaan na satan a sipan.​—Basaen so Juan 4:35, 36.

18. Antoy pribilehyo tayo?

18 Nayarin parad saray aliwa nin lingkor na Ari, “abebay-aral tan ordinaryo” labat iray totoo na Dios. (Gawa 4:13) Balet isipen pa! Inusar na Ari iray ordinaryon totoo to pian mangi-publish na saray publikasyon ya impatalos ed sankarakelan ya lenguahe tan sankalaknaban ya imbunog! Sankaimportantian ed amin, impasal tan pinakiwas to itayon usaren irayan kagawaan pian nipulong so maong a balita ed saray totood amin a bansa. Talagan pribilehyo tayoy mikimey ed Kristo diad pantanem na bukel na katuaan tan pan-ani na saray babangatan!

^ par. 2 Diad apalabas labat ya samploran taon, angi-publish iray totoo nen Jehova na masulok ya 20 bilyon a kopya na saray nibase ed Biblia ya publikasyon. Niarum ni, available la natan so Web site tayon jw.org ed masulok ya 2.7 bilyon ya totood interon mundo ya manguusar na Internet.

^ par. 9 Saray arum a publikasyon ya akatulong ed saray publisher ya ibangat so katuaan na Biblia: The Harp of God (im-publish nen 1921), “Let God Be True” (im-publish nen 1946), Makapambilay Kayo na Ando lan Ando ed Paraiso diad Dalin (im-publish nen 1982), tan Pikakabat a Mangitonton ed Andi-Anggaan a Bilay (im-publish nen 1995).

^ par. 12 Nengnengen so artikulon “Siopa so Peteg a Matoor tan Makabat ya Aripen?” parapo 13, na Hulyo 15, 2013 ya isyu na Say Panag-bantayan, ya mangipapaliwawad linminew a pakatalos tayo no siopa ray “lingkor na sankaabungan.”