Onlad karga

Onlad saray karga

Kawigi: Aral ed paway, London, England, 1945; kawanan: Agew na espisyal ya asemblea ed Malawi, Africa, 2012

 SEKSION 5

Pangibabangat na Panarian—Ipapasal Iray Lingkor na Ari

Pangibabangat na Panarian—Ipapasal Iray Lingkor na Ari

 MAKAKAIMIS kad espiker ya walad stage. Sikatoy kalangweran a brother ed kongregasyon yo, first time toy manpaliwawad asemblea. Madengedengel kad paliwawa to, tan pandinayewan moy pangipapasal na Dios ed totoo to. Anonotan mo iramay inmunan asainmin na sayan kalangweran diad Kingdom Hall​—tan balbaleg lay inaligwasan to! Talagan akatulong ed sikato so Pioneer Service School. Diad agano ni, naimbitaan iran sanasawa ya manaral ed School for Kingdom Evangelizers. Mantipak kad balibalin paliwawa to tan linmingaw kad kaliberliber, naisip moy instruksion ya naaawat na amin a totoo na Dios.

Impasakbay na Biblia ya nasabi panaon et ‘bangatan nen Jehova’ so amin a totoo to. (Isa. 54:13) Manbibilay itayo lad satan a panaon. Nibabangat itayo panamegley na saray publikasyon tayo tan na saray aral, asemblea, kombension, tan nanduruman eskuelaan ya mangipaparaan ed sikatayo parad espisipikon asainmin ed organisasyon nen Jehova. Diad sayan seksion, pantongtongan tayo no panon ya papaneknekan na sarayan panangibangat ya manuuley la natan so Panarian na Dios.

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 16

Mantitipon Pian Mandayew

Panon tayon nagunggonaan a maong ed saray pantitipon parad panagdayew ed si Jehova?

KAPITULO 17

Pangipapasal ed Saray Ministro na Panarian

Panon ya imparaan na saray teokratikon eskuelaan iray ministro na Panarian pian nasumpal da ray asainmin da?