Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 13

Angisegep na Kaso Iray Manangipulong ed Panarian

Angisegep na Kaso Iray Manangipulong ed Panarian

KARGA NA KAPITULO

Impasakbay nen Jesus ya sumpaen na saray gobierno odino lider na relihyon so pampupulong na totoo to

1, 2. (a) Antoy matalonan agawaan na saray lider na relihyon ed panagpulong, balet antoy reaksion na saray apostol? (b) Akin et ag-inunor na saray apostol so pananebel ed panagpulong?

KAKKAYARI na Pentecostes 33 C.E. ed saman. Pigpigaran simba ni labat ya aporma so kongregasyon ed Jerusalem. Amta nen Satanas ya pankanawnawa to lan atakien itan. Labay ton deralen itan antis nin ombiskeg. Kanian tampol ya inimpluensyaan to ray lider na relihyon pian sebelan day pangipulong ed Panarian. Balet, makpel ya intuloy na saray apostol so panagpulong tan dakel a lalaki tan bibii so nagmaliw ya “mananisia ed Katawan.”​—Gawa 4:18, 33; 5:14.

Malikeliket iray apostol “lapud impasen iran makana a napabanday nisengeg ed ngaran to”

2 Apasnokan iray onsusumpa kanian inataki da ra lamet​—balet natan et impriso day amin ya apostol. Balet diad labi, nilukasan na anghel nen Jehova iray kapot na prisoan tan angabkabuasan ya nampulong iray apostol! Et inerel da ra lamet tan inawit da rad saray manuley ya mangaakusan sinumlang da kunoy ganggan ya sebel so panagpulong. Balet oniay makpel ya imbaga na saray apostol: “Nepeg ya unoren mi so Dios bilang manuley nen saray totoo.” Agaylay pasnok na saray manuley kanian labay da ran “pateyen.” Diad saman a bekta, binagaan ira na gagalangen ya managbangat na Ganggan a si Gamaliel: “Manalwar kayo . . . Agyo pibabalian irayan totoo, noagta paulyan yo ra labat.” Makapakelaw ta dinengel na saray manuley so simbawa to tan imbulos da ray apostol. Antoy ginawa na sarayan matoor a lalaki? Lapud makpel ira, “ag-ira tinmundan nambabangat tan angiyabawag ed maong a balita nipaakar ed Kristo, si Jesus.”​—Gawa 5:17-21, 27-42; Uli. 21:1, 30.

3, 4. (a) Anto ran epektibon paraan so inusar nen Satanas pian atakien iray totoo na Dios? (b) Anto ray aralen tayo ed sayan kapitulo tan ed onsublay ya duaran kapitulo?

3 Satan ya kaso nen 33 C.E. so unonan isusumpa na saray manuley tan lider na relihyon ed Kristianon kongregasyon, balet aliwan satan so sampot. (Gawa 4:5-8; 16:20; 17:6, 7) Diad panaon tayo, siansia nin iimpluensyaan nen Satanas iray onsusumpad dugan panagdayew pian sugsogan iray autoridad ya sebelay panagpulong tayo. Nandurumay akusasyon dad totoo na Dios. Say sakey et disturbo odino manggugulo tayo kuno. Say sakey ni et rebelde tayo kunod  gobierno; tan manlalako odino mannenegosyo itayo. Diad dugan panaon, angisegep na kaso iray agagi tayo pian paneknekan ya aliwan tua iratan ya akusasyon. Antoy resulta? Panon kan agunggonaan ed saray desisyon na korte pigaran dekada lay apalabas? Pantongtongan tayoy pigaran kaso tan amtaen no panon iratan ya akatulong pian ‘nidepensa so legal a kanepegan tayon ipulong so maong a balita.’​—Fil. 1:7.

4 Diad sayan kapitulo, aralen tayo no panon tayon indepensay kanepegan tan kawayangan tayon manpulong. Insan diad onsublay ya duaran kapitulo, pantongtongan tayoy pigaran insegep a kaso ya akatulong pian mansiansia itayon agkabiangan na mundo tan matulok ed estandarte na Panarian.

Manggugulo​—Odino Matoor ya Onsusuportad Panarian?

5. Diad bandad sampot na 1930’s, akin ya inaresto iray mangipupulong ed Panarian, tan antoy ginawa na saray mangidadaulo?

5 Diad bandad sampot na 1930’s, pinilit na saray autoridad diad America iray Tasi nen Jehova ya mangalay permit odino lisensia pian makapanpulong. Balet ag-angala iray agagi tayo ta nayarin nakansela lanlamang itan. Sakey ni, panisiaan dan anggapoy kanepegan na gobierno ya amperey ganggan nen Jesus ed saray Kristiano ya ipulong so mensahe na Panarian. (Mar. 13:10) Kanian inaresto so nilasus ya manangipulong ed Panarian. Lapud satan, nandesisyon iray mangidadaulo ed organisasyon ya mangisegep na kaso ed korte. Labay dan paneknekan ya kontrad ley so restriksion na gobierno ed kawayangan tan kanepegan na Saray Tasi bilang relihyon. Tan nen 1938, walay agawa ya nanresultad makatantandan kaso. Anto itan?

6, 7. Antoy agawad pamilyan Cantwell?

6 Nen Martes na kabuasan, Abril 26, 1938, nampulong ed syudad na New Haven, Connecticut, si Newton Cantwell (60 años), say asawa ton si Esther, tan ananak dan si Henry (22 años), Russell (18 años), tan Jesse (16 años). Espisyal payunir iran lima. Diad tua, iilaloan da lan ag-ira makasempet a tampol. Akin? Ta aminpiga la ran naaresto, kanian ompan naaresto ira lamet. Balet, ag-itan amakapuy ed seseg dan ipulong so mensahe na Panarian. Duaray inusar dan luluganan. Si Newton so nanmanehod luluganan da ya napnoy literatura tan melag iran phonograph. Si Henry balet so nanmanehod de-trumpan luluganan. Unong ya iilaloan da, pigaran oras kasabi dad New Haven et sinabat ira na pulis.

7 Unonan naaresto si Russell. Sinmublay si Newton tan Esther. Anengneng nen Jesse ya inerel na pulis iray atateng tan kuya to, tan atilak a bukor ta diad sananey a parte na baley so nampulongan nen Henry. Pero inala nin siansia nen Jesse so phonograph tan intuloy toy nampulong. Pinayagan  na duaran Katoliko si Jesse ya i-play so akarekord ya paliwawa nen Brother Rutherford ya “Saray Kalaban.” Balet legan iran ondedengel, sinmyodot ira tan labay dan buntalay Jesse. Kalmado labat ya inmarawi si Jesse, balet ag-abayag, sikatoy sinabat na pulis tan inerel da met. Agda kinasoan si Sister Cantwell, balet kinasoan day Brother Cantwell tan saray ilalak to. Anggaman ontan, apiyansaan ira ed saman lanlamang ya agew.

8. Akin et senentensiaan na korte ya manggugulo si Jesse?

8 Kayari pigaran bulan, nen Setyembre 1938, inmarap ed korte diad New Haven so pamilyan Cantwell. Senentensiaan si Newton, Russell, tan Jesse ta onkekerew ira kunoy donasyon anta anggapoy lisensia ra. Anggaman inmapela rad Supreme Court na Connecticut, senentensiaan nin siansia si Jesse ya angigapo na gulo odino manggugulo. Akin? Lapud nantestigo imay duaran Katoliko ya ininsulto kuno na samay paliwawa so relihyon da tan asyodotan ira. Pian ebatan so akusasyon, inmapela iray mangidadaulon agagi diad U.S. Supreme Court, say sankatagyan a korte na bansa.

9, 10. (a) Antoy desisyon na U.S. Supreme Court ed kaso na pamilyan Cantwell? (b) Panon itayon minanabang ed satan anggad natan?

9 Nen Marso 29, 1940, dinengel di Chief Justice Charles E. Hughes tan walora nin kakaiba ton huis so argumento nen Brother Hayden Covington, ya abogado na Saray Tasi  nen Jehova. * Nen impresenta na abogado na Connecticut so argumento to pian paneknekan ya manggugulo iray Tasi, nantepet so sakey a huis: “Agta nen panaon nen Kristo Jesus et kabkabusol na totoo so mensahen inyabawag to?” Oniay ebat na abogado: “Duga, tan no sustoy nanonotan kon walad Biblia, ibabaga met na satan no antoy agawad si Jesus lapud impangiyabawag tod satan a mensahe.” Binmitar laingey katuaan! Agto aliklikas ya singa to imbagan miparad si Jesus iray Tasi tan saray mangaakusan abogado et miparad saray nansentensiad si Jesus. Nen Mayo 20, 1940, nankakasakey a pinaboran na Korte iray Tasi.

Si Hayden Covington (arap, pegley), Glen How (kawigi), tan saray arum, kayari na impanalo rad korte

10 Akin et importante itan ya desisyon na Korte? Lapud proprotektaan met na satan so kanepegan tan kawayangan na relihyon pian anggapoy gobierno na bansa, probinsya, odino baley ya makaamper ed satan. Sakey ni, apaneknekan na Korte ya “agdederalen [nen Jesse] so kareenan tan uksoy” na komunidad. Kanian malinlinew ya pinaneknekan na desisyon ya agmanggugulo iray Tasi nen Jehova. Talagan analtalo iray lingkor na Dios! Panon itayon minanabang ed satan anggad natan? Oniay inkuan na sakey a Tasin abogado: “Lapud wala lay kanepegan tan kawayangan tayod relihyon, tan agmapagad aliwan patas a restriksion, ninanabang tayo ran Tasi natan so ilalo tayo.”

Rebelde​—Odino Manangiyabawag ed Katuaan?

Kabkabusol na Quebec so Dios tan Kristo tan Kawayangan, Kanian Kababaing so Interon Canada

11. Anton kampanya so inorganisa na saray agagi tayod Canada, tan akin?

11 Legan na 1940’s, naeksperiensya na Saray Tasi nen Jehova diad Canada so graben isusumpa. Kanian nen 1946, angorganisa ira na 16 agew ya kampanyan pangibunog na tract ya “Kabkabusol na Quebec so Dios tan Kristo tan Kawayangan, Kanian Kababaing so Interon Canada.” Labay dan ipaamta ya imbaliwala na Quebec so kanepegan tan kawayangan dan mandayew. Indetalye na sayan apatiran pahinan tract ya sinugsogan na papari so panggugulo, panagduksa na saray pulis, tan panangataki ed saray agagi tayod Quebec. Oniay akasulat ed tract: “Agmanunday ilegal ya pangaarestod saray tasi nen Jehova. Abunton so manga 800 a kaso ed saray tasi nen Jehova diad Greater Montreal.”

12. (a) Antoy reaksion na saray onsusumpa ed kampanyan pangibunog ed tract? (b) Anton krimen so inyakusa ed saray agagi tayo? (Nengnengen met so footnote.)

12 Lapud asyodotan so Prime Minister na Quebec ya si Maurice Duplessis tan say Kardinal na Romano Katoliko ya si Villeneuve ed samay tract, indeklara dan “kalabanen tan agkasian” iray Tasi. Kanian adoble imay datin 800 a kaso, nagmaliw ya 1,600. Inkuan na sakey a payunir: “Diad kabetbet, agmila nabilang no aminpiga kami lan inaresto na pulis.” Saray Tasi ya narel a mangibubunog na tract et inakusaan na krimen ya “panagpauges tan panagrebelded gobierno.” *

13. Siopa ray sankaunaan ya akasoan na panagrebelde, tan antoy desisyon na korte?

 13 Nen 1947, si Brother Aimé Boucher tan saray anak ton bibii ya si Gisèle (18 años) tan Lucille (11 años), so sankaunaan ya kinasoan na panagrebelded gobierno. Inakusaan iran manggugulo anta angibunog ira labat na samay tract diad asingger ed uma da diad abalaten na Quebec City. Mapaabeba tan mauyamon too si Brother Boucher, mareen ya mankikimey ed daralusan to tan sagpaminsan et oonlad baley panamegley na karumata. Anggaman ontan, naeksperiensya nin siansia na pamilya to iray panamairap ya abitlan mismo ed samay tract. Samay huis ya angegnad kaso et kabusol to ray Tasi kanian agto awaten iray ebidensya ya anggapoy kasalanan na sanaaman Boucher. Imbes, pinilaan to iramay angibagan ilalagyat na samay tract so panggugulo kanian nepeg a sentensiaan ya guilty iray Boucher. No ontan sirin, singa ibabaga na huis ya: Krimen so pangibaga na katuaan! Asentensiaan na panagpauges tan panagrebelded gobierno si Aimé tan Gisèle, tan anggan si Lucille et duay agew dan inkulong. Inmapela iray agagi ed Supreme Court na Canada, say sankatagyan ya korte na bansa. Tan inmabuloy itan ya dengelen so kaso.

14. Antoy reaksion na agagi ed Quebec ed pigay taon ya panamasegsegang?

14 Legan na satan, makpel nin siansia iray agagi ed Quebec ya angipulong ed mensahe na Panarian anggaman agmanunday maruksan panangataki. Tan positibo so resulta. Diad loob na apat taon manlapu nen inggapo so kampanyan pangibunog ed tract nen 1946, samay 300 ya Tasi ed Quebec et nagmaliw lan 1,000! *

15, 16. (a) Antoy desisyon na Supreme Court na Canada ed kaso na pamilyan Boucher? (b) Antoy epekto na sayan impanalo ed saray agagi tayo tan ed arum?

15 Nen Hunyo 1950, dinengel na amin ya siameran huis na Supreme Court na Canada so kaso nen Aimé Boucher. Kayari anem bulan, nen Disyembre 18, 1950, nandesisyon so Korte ya pabor ed sikatayo. Akin? Impaliwawa nen Brother Glen How, abogado na Saray Tasi, ya inmabobon so Korte ed argumento na ondedepensan abogado a say “sedisyon” et panagsugsog ya manggulo odino manrebelded gobierno. Balet “anggapoy nabasad [samay tract] ya panagsugsog kanian sakey labat itan sirin ya alimbawa na kawayangan ed panagsalita.” Inkuan ni nen Brother How: “Naimatonan kon mismo no panon itayon impanalo nen Jehova.” *

16 On, analtalo so Panarian na Dios lapud desisyon na Supreme Court. Imbasura na satan so amin ya 122 ya kaso na panagpauges tan panagrebelded gobierno ya inyakusad Saray Tasi ed Quebec. Niarum ni, lapud desisyon na Korte, bulos la natan ya makapangibagay opinyon nipaakar ed gobierno so amin ya tagad Canada tan arum nin kabiangay British Commonwealth. Sakey ni, lapud satan ya impanalo, naandiay impluensya so Simbaan na Quebec tan apatunday panangataki na gobierno ed Saray Tasi nen Jehova. *

 Mannenegosyo​—Odino Maseseg ya Mangiyaabawag ed Panarian na Dios?

17. Panon ya iistriktoan na arum a gobierno so panagpulong tayo?

17 Singa saray inmunan Kristiano, saray lingkor nen Jehova natan et ‘agda pannenegosyoan so salita na Dios.’ (Basaen so 2 Corinto 2:17.) Balet siansia nin iistriktoan na arum a gobierno so panagpulong tayo panamegley na saray ley ed komersyo. Pantongtongan tayoy duaran kaso ed no kasin mannenegosyo odino ministro iray Tasi nen Jehova.

18, 19. Panon ya sinalin pinatunda na gobiernoy Denmark so panagpulong?

18 Denmark. Nen Oktubre 1, 1932, ingganggan na gobierno ya ilegal so panlako na niimprintan babasaen no anggapoy lisensia a manlako. Balet, ag-angala na lisensia iray agagi tayo. Kaimbuasan, nampulong so limaran publisher diad baley na Roskilde, manga 30 kilometro diad sagur na Copenhagen, say capital. Kasabi ngarem, nababalang si August Lehmann, sakey ed saray publisher. Sikatoy inaresto ta manlalako kuno ya anggapoy lisensia.

19 Nen Disyembre 19, 1932, inmarap ed korte si August Lehmann. Imbaga ton binmisitad totoo pian mangiyopresi na literaturan based Biblia, balet agmannenegosyo. Inmabobon so korte ed sikato. Inkuan da: “Sarag na akusado . . . ya legpetey sarili to, tan anggapoy inawat [ton] tubo nisay labay toy mangawat, agastosan ni ingen.” Pabor ed Saray Tasi so desisyon na korte​—say kimey nen Lehmann et aliwan “panagnegosyo.” Balet determinado iray mangakalaban ed totoo na Dios ya patundaey panagpulong ed interon bansa. (Sal. 94:20) Inmapela so abogadon mangaakusad Saray Tasi anggad akasabid Supreme Court na bansa. Antoy ginawa na agagi?

20. Antoy desisyon na Supreme Court na Denmark, tan antoy ginawa na agagi tayo?

20 Diad samay simba ya onggapoy hearing ed Supreme Court, lalon sinmeseg ed panagpulong iray Tasi ed Denmark. Nen Martes, Oktubre 3, 1933, inyanunsio na Supreme Court so desisyon to. Inmabobon irad desisyon na lokal a korte ya anggapoy kasalanan nen August Lehmann. Labay ton ibaga, bulos nin siansia iray Tasi ya makapanpulong. Bilang pisasalamat ed si Jehova ed saman ya impanalo, lalo nin sinmeseg iray agagi ya manpulong. Manlapu lad samay impandesisyon na Korte, agla pepegetan na gobierno so panagpulong na saray agagi tayod Denmark.

Saray makpel a Tasi diad Denmark nen 1930’s

21, 22. Antoy desisyon na U.S. Supreme Court ed kaso nen Brother Murdock?

21 America. Nen Simba, Pebrero 25, 1940, say payunir ya si Robert Murdock, Jr., tan pitora nin kakaiba ton Tasi et inaresto legan iran manpupulong diad syudad na Jeannette, asingger ed Pittsburgh, Pennsylvania. Senentensiaan ira ta manlalako ra kuno anta anggapoy sinaliw dan lisensia. Nen inmapela ra, pinmayag so U.S. Supreme Court ya dengeley kaso.

 22 Nen Mayo 3, 1943, inyanunsio na Supreme Court so desisyon to ya angidepensad Saray Tasi. Ag-inmabuloy so Korte ed kakaukolanen na syudad ya pangaliw na lisensia ta “kontra itan ed kanepegan ya inter na Konstitusyon.” Pinatunda na Korte so ordinansa na syudad lapud “pepegetan na satan so kawayangan ya mangibunog na dyurnal tan kawayangan na relihyon.” Impaliwawa nen Judge William O. Douglas so opinyon na maslak ed saray huis. Imbaga ton say kimey na Saray Tasi nen Jehova “et aliwa labat lan panagpulong; ag-ira labat mangibubunog na literaturan nipaakar ed relihyon. Mankaiba itan.” Inkuan to ni: “Sayan kimey na relihyon et importantin maong . . . a singa say panagdayew ed simbaan tan panagkalar ed pulpito.”

23. Akin ya importantid sikatayo natan iray impanalod korte nen 1943?

23 Sayan desisyon na Supreme Court et baleg ya impanalo na totoo na Dios. Papaneknekan na saya ya talagan Kristianon ministro itayo, aliwan managlako. Diad saman ya agnalinglingwanan ya agew nen 1943, 12 ed 13 kaso ya insegep ed Supreme Court so impanalo na Saray Tasi nen Jehova, kaiba lay kaso nen Murdock. Sarayan desisyon na korte so mabiskeg a basiyan ed mas agano ni ran kaso lapud wala ni ran  siansiay onsusumpa ed kanepegan tayon mangipulong ed mensahe na Panarian diad publiko tan kaabungan.

‘Nepeg Tayon Unoren so Dios Bilang Manuley nen Saray Totoo’

24. Antoy reaksion tayo no isebel na gobierno so pampulong tayo?

24 Bilang lingkor nen Jehova, papablien tayon maong so iiter na saray gobierno ya kanepegan tan kawayangan tayon mangipulong ed mensahe na Panarian. Balet no isebel da itan, manggagawa tayoy arum a paraan pian nituloy so kimey anggad posible. Singa saray apostol, “nepeg tayon unoren so Dios bilang manuley nen saray totoo.” (Gawa 5:29; Mat. 28:19, 20) Niarum ni, onaapela tayod saray korte ya ekalen so pananebel ed kimkimey tayo. Imanoey duaran alimbawa.

25, 26. Anton kaso ed Nicaragua so akasabi anggad Supreme Court, tan antoy resulta?

25 Nicaragua. Nen Nobyembre 19, 1952, si Donovan Munsterman ya misionero tan branch servant et linmad Immigration na Managua, say capital. Sikatoy binagaan dan onlad si Captain Arnoldo García, ya head na office. Imbaga na captain ed si Donovan ya amin a Tasi nen Jehova ed Nicaragua et “agla nayarin mangipulong ed saray doktrina ra tan mangituloy ed saray relihyoson kimey da.” Nen tinepetan no antoy rason, impaliwawa ton ag-ira inabuloyan na gobierno a manpulong tan inakusaan ira ya komunista. Siopay mangaakusad sikara? Saray papari na Romano Katoliko.

Saray agagi diad Nicaragua legay pananebel

26 Inmapelan tampol si Brother Munsterman ed Ministry of Government and Religions, pati ed si Presidente Anastasio Somoza García, balet agnauman so desisyon. Kanian nanggaway arum a paraan iray agagi. Insara day Kingdom  Hall, nantitipon irad melag a grupo, tan intunda day panagpulong ed karsada. Balet, ipupulong da nin siansia so mensahe na Panarian. Legan na satan, angi-file ira na petisyon ed Supreme Court na Nicaragua, ya kekerewen dan ekalen so pananebel. Malaknab ya imbalita na saray newspaper so pananebel tan say karga na petisyon, kanian inmabuloy so Supreme Court ya dengelen so kaso. Antoy resulta? Nen Hunyo 19, 1953, im-publish na Supreme Court so nankakasakey a desisyon ya pabor ed Saray Tasi. Nausisa na Korte ya say pananebel et sumlang ed iiter na konstitusyon ya kawayangan a mansalita, mandesisyon based konsiensia, tan mangipaamtad sisisiaen. Ingganggan met na satan a nepeg ya ipawil na gobiernoy Nicaragua so maong ya relasyon tod Saray Tasi.

27. Akin et mankelaw iray taga Nicaragua ed desisyon na Korte, tan antoy panmoria na agagi ed sayan impanalo?

27 Mankelaw iray taga Nicaragua ta indepensa na Supreme Court iray Tasi. Dati et unor-unor so Korte ed saray papari ta maimpluensya ran maong. Sakey ni, talagan makapanyari iray opisyal na gobierno kanian papaliisan na Korte ya kontraen so desisyon da. Kombinsido iray agagi tayo ya analo ra lapud prinotektaan ira na Ari ra tan lapud nantultuloy iran nampulong.​—Gawa 1:8.

28, 29. Nen kapegleyan na 1980’s, antoy agawan pananguman ed Zaire?

28 Zaire. Nen kapegleyay 1980’s, walay manga 35,000 ya Tasi ed Zaire, natan et tatawagen ya Democratic Republic of Congo. Pian makapibansag ed idarakel na kimey ed Panarian, nampaalagey na balo iran pasilidad so branch. Nen Disyembre 1985, walay international convention diad capital city ya Kinshasa, tan napno so istadyum na 32,000 ya delegadon taga diman tan tagad arum a bansa. Balet, anguman so situasyon na saray lingkor nen Jehova. Antoy agawa?

29 Diad saman, manlilingkor si Brother Marcel Filteau ed Zaire. Sikatoy misionero a taga Quebec, Canada, tan naeksperiensya toy panamasegsegang na rehimen nen Duplessis. Inistorya toy agawa: “Nen Marso 12, 1986, akaawat na sulat iray mangidadaulon agagi tan nabasa ditan ya ilegal so asosasyon na Saray Tasi nen Jehova diad Zaire.” Pinirmaan na presidente na bansa ya si Mobutu Sese Seko so pananebel.

30. Anton seryoson desisyon so kaukolan a gawaen na Branch Committee, tan antoy apandesisyonan da?

30 Kaimbuasan, oniay inyanunsiod radyo ed interon bansa: “Agti lan balot nabalitaan so nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova [diad Zaire].” Ginmapon tampol so panamasegsegang. Dinederal iray Kingdom Hall, tan tinakewan, inaresto, impriso, tan pinepekpek iray agagi tayo. Anggan saray ugugaw ya Tasi et impriso. Nen Oktubre 12, 1988, kinompiska na gobierno iray kaykayarian na organisasyon, tan nanayaman na Civil Guard odino grupo na sundalo so branch. Inmapela iray mangidadaulon agagi tayo ed si  President Mobutu, balet agto ra inebatan. Diad saman, kaukolan a manggaway seryoson desisyon so Branch Committee: “Onapela kami kasi ed Supreme Court o manalagar?” Oniay nanonotan nen Timothy Holmes, misionero tan Branch Committee coordinator na bansa ed saman: “Kinmerew kamid si Jehova na karunongan tan panangigiya.” Kayari impapuson pikakasi tan impangusisa, nandesisyon so committee ya aliwa nin panaon pian isegep so kaso. Imbes, nampokus irad panangasikasod saray agagi tan pananap na paraan pian nitultuloy so panagpulong.

“Legan na bista, naimatonan mi no panon ya inuman nen Jehova so situasyon”

31, 32. Antoy makapakelaw a desisyon na Supreme Court ed Zaire, tan antoy epekto na satan ed saray agagi tayo?

31 Kalabas na pigaran taon, abawasay desdes ed Saray Tasi, tan mas binidbir la na bansa so kanepegan na too. Nandesisyon so Branch Committee ya panaon la pian arapen so pananebel tan onapelad Supreme Court of Justice na Zaire. Makapakelaw ta inmabuloy so Supreme Court ya dengelen so kaso. Tan nen Enero 8, 1993, ngalngali pitoy taon kayarin ingganggan na presidente so pananebel, nandesisyon so Korte ya ekalen so pananebel ta kontrad ley so ginawa na gobierno ed Saray Tasi. Nonot yo pay labay ya ibaga na satan! Inrisga na saray huis so bilay da ta inuman day desisyon na presidente na bansa! Oniay inkuan nen Brother Holmes: “Legan na bista, naimatonan mi no panon ya inuman nen Jehova so situasyon.” (Dan. 2:21) Lalon binmiskeg so pananisia na agagi tayo lapud saman ya impanalo. Apaneknekan dan igigiya na Arin si Jesus iray totoo to pian naamtaan da no kapigan tan panon iran onkiwas.

Manliket iray Tasi diad Democratic Republic of Congo ta bulos la ran makapandayew ed si Jehova

 32 Lapud inekal lay pananebel, naabuloyan so branch ya mangimbita na saray misionero, mangipaalagey na balo iran pasilidad, tan makaawat na saray literaturan based Biblia. * Manliket iray lingkor na Dios ed interon mundo nen naobserbaan day proteksion nen Jehova ed espiritualidad na totoo to!​—Isa. 52:10.

“Si Jehova so Mananulong Ko”

33. Antoy naaralan tayod sayan antikey ya impanrebyu ed pigaran kaso?

33 Diad impanrepaso tayo ed saray pigaran kaso, apaneknekan tayon totooren nen Jesus iray sipan to: “Iyan ko ed sangi yo so karunongan, ya agnayarian a kontraen odino suppiaten na amin ya onsusumpa ed sikayo.” (Basaen so Lucas 21:12-15.) No maminsan, uusaren nen Jehova iray totoon singa si Gamaliel pian protektaan iray totoo to odino papakiwasen iray makpel ya huis tan abogado ya gawaen so duga. Pinakapuy nen Jehova iray armas na saray onsusumpa. (Basaen so Isaias 54:17.) Agnapatunda na isusumpa so kimey na Dios.

34. Akin et makapadinayew iray impanalo tayod korte, tan antoy papaneknekan na saraya? (Nengnengen met so “ Importante Iran Impanalo ed Atagey a Korte ya Akatulong ed Panangipulong na Panarian.”)

34 Akin et makapadinayew iray impanalo tayod korte? Lapud aliwan prominente odino maimpluensya iray Tasi nen Jehova. Agtayo omboboto, onsusuportad kampanya na saray politiko, odino iimpluensyaan iray politiko. Sakey ni, maslak ed saramay inreklamo ed atagey a korte et ipapasen ya “abebay-aral tan ordinaryo.” (Gawa 4:13) Kanian diad panmoria na too, anggapoy nagunggona na korte no sikatayoy paboran da imbes ya saray makapanyarin papari tan politiko ya onsusumpad sikatayo. Balet, aminpigapigan nandesisyon iray korte ya pabor ed sikatayo! Ipapanengneng na saratan ‘a kaiba tayo so Kristo tan iimatonan itayo na Dios.’ (2 Cor. 2:17) Kanian singa si apostol Pablo, ibabaga tayo: “Si Jehova so mananulong ko; agak ontakot.”​—Heb. 13:6.

^ par. 9 Say kason Cantwell v. State of Connecticut so sankaunaan ed 43 ya kaso ed U.S. Supreme Court ya indepensa nen Brother Hayden Covington. Sikatoy inatey nen 1978. Say asawa ton si Dorothy et nansiansian matoor anggad impatey to ed taon 2015 diad edad ya 92.

^ par. 12 Say akusasyon et base ed ganggan nen 1606. Inabuloyan na satan iray huis ya ideklaran guilty so sakey a too no parad sikara et sengegay panggugulo so imbaga to, anggano tua ni so imbaga to.

^ par. 14 Nen 1950, walay 164 ya sigpot panaon a ministro diad Quebec, kaiba lay 63 ya nan-graduate ed Gilead a mabulos ya angawat ed asainmin da anggano grabe so isusumpa.

^ par. 15 Si Brother W. Glen How et makpel ya abogado. Manlapud 1943 anggad 2003, marundunong ton indepensa iray nilasus a kaso na Saray Tasi nen Jehova diad Canada tan arum ni ran bansa.

^ par. 16 Parad kaaruman ya detalye nipaakar ed sayan kaso, nengnengen so artikulon, “The Battle Is Not Yours, but God’s” diad Abril 22, 2000 ya isyu na Awake! pahina 18-24.

^ par. 32 Ag-abayag et tinaynan lanlamang na Civil Guard so branch; anggaman ontan, angipaalagey so organisasyon na balo iran pasilidad diad arum a lugar.