Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 20

Niglogloria si Jehova Diad Panangiter na Relief

Niglogloria si Jehova Diad Panangiter na Relief

KARGA NA KAPITULO

Aron ipapanengneng na saray Kristiano diad panaon na kalamidad

1, 2. (a) Anton irap so adalan na saray Kristiano ed Judea? (b) Panon ya impanengneng na arum ya agagi so panangarod saray Kristiano ed Judea?

MANGA 46 C.E. ed saman, tan gawat ed Judea. Dagdaiset so naakan tan agmakasaliw iray Judion disipulo nen Jesus ta agaylay bili sasaliwen. Naeerasan ira tan makapkapuy la ra. Balet, magano da lan naliknay proteksion nen Jehova ya agnin balot naeksperiensya na arum ya disipulo nen Jesus nensaman. Antoy agawa?

2 Akasian na saray Judio tan Gentil a Kristiano diad Antioquia, Sirya, iray Judion kaagian dad Jerusalem tan Judea, kanian nandonasyon ira pian natulongan da ra. Insan, anuro ira na duaran responsablin agagin lalaki, si Bernabe tan Saulo, pian iter so tulong ed saray mamasiken diad Jerusalem. (Basaen so Gawa 11:27-30; 12:25.) Seguradon akaluad liket iray agagin mankaukolan lapud panangaro na agagid Antioquia!

3. (a) Panon ya aaligen nin siansia na totoo na Dios natan so alimbawa na saray Kristiano ed Antioquia? Mangiter na alimbawa. (Nengnengen met so kahon ya “ Unonan Malaknab ya Impangiter Tayoy Relief Diad Modernon Panaon.”) (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayod sayan kapitulo?

3 Satan ya agawa nen inmunan siglo C.E., so sankaunaan ya pankanawnawan angipawit iray agagi na tulong ed saray kaagian da diad arum a bansa. Aaligen tayo met natan so ginawa na saray agagid Antioquia. No nabalitaan tayon apasegsegang odino adalan na kalamidad iray agagi tayo, tutulongan tayo ra. * Pian natalosan no panon ya mikonektaan so panangiter na relief ed arum nin kimkimey tayo bilang ministro, pantongtongan tayoy taloran tepet nipaakar ed panangiter na relief. Akin ya ipapasen tayon kabiangay ministeryo tayo so pangiter na relief? Anto ray gagala na pangiiter tayoy relief? Antoy nagunggona tayod pangiter na relief?

No Akin ya “Sagradon Panaglingkor” so Pangiter na Relief

4. Antoy imbaga nen Pablo ed saray taga Corinto nipaakar ed ministeryo na saray Kristiano?

4 Diad komaduan sulat nen Pablo ed saray taga Corinto, impaliwawa ton duaray kabiangan na ministeryo na saray Kristiano. Anggaman parad saray alanaan a Kristiano so sulat to, onaplika met natan ed ‘arum a karnero’ na Kristo so imbaga to. (Juan 10:16) Say unonan kabiangan na ministeryo tayo et say “ministeryo nipaakar ed pikakareenan,” salanti, say kimey tayon panagpulong tan panagbangat. (2 Cor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Say sakey nin kabiangan  et say panagministeryon gagawaen tayo parad saray kaagian. Tinawag iya nen Pablo a “panaglingkor ed saray masanto.” (2 Cor. 8:4) Say salitan “ministeryo” tan “panaglingkor” et impatalos manlapud saksakey a salitan Griego ya di·a·ko·niʹa. Akin et makabaliksan itan?

5. Akin et makabaliksan ya diad Griegon salita et tinawag nen Pablo ya ministeryo so pangiter na relief?

5 Lapud saksakey a Griegon salita so inusar nen Pablo ed nandumaan ya kimey, impasen ton kaibay pangiter na relief ed arum nin panagministeryo ya gagawaen na kongregasyon. Oniay akaunan imbaga to: “Walaray nanduruman ministeryo, ingen ta walay saksakey a Katawan; tan walaray nanduruman kimey . . . Balet amin irayan kimkimey et gagawaen na saksakey ya espiritu.” (1 Cor. 12:4-6, 11) Diad tua, tinukoy nen Pablo ya “sagradon panaglingkor” iray nanduruman kimey odino panagministeryo ed kongregasyon. * (Roma 12:1, 6-8) Kanian agpankelawan ya impasen ton kaukolan ya ipanaon so “manlingkor ed saray masanto”!​—Roma 15:25, 26.

6. (a) Singa impaliwawa nen Pablo, akin et kabiangan na panagdayew tayo so pangiter na relief? (b) Ipaliwawa no panon tayon gagawaen natan so panangiter na relief diad interon mundo. (Nengnengen so kahon ya “ Sano Walay Kalamidad!”)

6 Tinulongan nen Pablo iray taga Corinto ya natalosan no akin ya kabiangan na ministeryo tan panagdayew ed si Jehova so pangiter na relief. Imanoen ya impaliwawa ton mangiiter na relief iray Kristiano lapud ‘manpapasakop irad maong a balita nipaakar ed Kristo.’ (2 Cor. 9:13) Kanian, lapud labay dan iyaplika iray bangat na Kristo, tutulongan da ray kaagian da. Imbaga nen Pablo a say kaabigan ya impanengneng na saray kaagian da et paneknek na “agnaparaan a kaabigan na Dios.” (2 Cor. 9:14; 1 Ped. 4:10) Kanian oniay inkuan na The Watchtower, Disyembre 1, 1975, nipaakar ed panangiter na relief ed saray agagin mankaukolan: “Agtayon balot komon panduaruwaan ya importantid si Jehova a Dios tan ed Anak ton Jesu-Kristo so onian klase na panaglingkor.” On, say panangiter na relief et importantin kabiangan na sagradon panaglingkor.​—Roma 12:1, 7; 2 Cor. 8:7; Heb. 13:16.

Malinew Iran Gagala na Panangiter na Relief

7, 8. Antoy unonan gagala na panangiter tayoy relief? Ipaliwawa.

7 Anto ray gagala na pangiiter tayoy relief? Inebatan nen Pablo itan a tepet ed samay komaduan sulat tod saray taga Corinto. (Basaen so 2 Corinto 9:11-15.) Diad sarayan bersikulo, indanet toy taloran manunan gagala ya nagagawaan tayo diad pibibiang ed “sayan panaglingkor” odino panangiter na relief. Sansakeyen tayo iratan.

8 Unona, niglogloria si Jehova diad panangiter tayoy relief. Diad limaran bersikulo, nengnengen no panon kabetbet ya impaimano nen Pablo si Jehova a Dios ed saray agagi. Pinanonotan ira na apostol nipaakar ed ‘pisasalamat ed Dios’ tan ed “dakel a balikas na pisasalamat ed Dios.”  (Bersikulo 11, 12) Imbaga ton lapud panangiter na relief et ‘niglogloria’ na saray Kristiano so Dios tan nidadayew day “agnaparaan a kaabigan” to. (Bersikulo 13, 14) Tan sinampotan nen Pablo so impangipaliwawa to nipaakar ed pangiter na relief diad impangibagan: “Salamat ed Dios.”​—Bersikulo 15; 1 Ped. 4:11.

9. Panon ya nauman so panmoria na totoo diad itulong ed saray adalan na kalamidad? Mangiter na alimbawa.

9 Singa si Pablo, ipapasen na saray lingkor na Dios natan so pankimey ed relief ya pankanawnawan nigloria si Jehova tan nipanengneng so karakep na saray bangat to. (1 Cor. 10:31; Tito 2:10) Diad tua, baleg so nagawaan na itutulong pian nauman so negatibon panmoria na arum nipaakar ed si Jehova tan ed Saray Tasi to. Alimbawa, diad abung na sakey a biin adalan na maksil a bagyo, walay karatulan: “Bawal Iray Tasi nen Jehova Dia.” Kayari bagyo, anengneng to ray boluntaryon mangaapiger ed kapetekan ton abung. Pigay agew ton naobserbaan ya makaaro iray boluntaryo, kanian nila to ra pian amtaen no siopa ra. Nen naamtaan ton Tasi nen Jehova ra, mandinayew tan imbaga ton, “Alingo-lingo ak ed impresyon kod sikayo.” Antoy resulta? Inekal to may karatulad puertay abung to.

10, 11. (a) Anto ray paneknek ya nagagawaan tayo so komaduan gagala na panangiter na relief? (b) Anton publikasyon so ontutulong ed saray boluntaryo? (Nengnengen so kahon ya “ Kaaruman ya Tulong ed Saray Mankikimey ed Relief.”)

10 Komadua, ‘nitatarya tayoy daakan a pankaukolan’ na agagi. (2 Cor. 9:12a) Maliket tayon iiter so pankaukolan da pian nabawasay pakakabelatan da. Akin? Lapud “saksakey [a] laman” iray membro na kongregasyon, tan “no maniirap so sakey a kabiangan, manirap met iray arum a kabiangan.” (1 Cor. 12:20, 26) Kanian, say panangaro tan panangasi na dakel ya agagi natan so rason no akin ya itutunda day gagawaen da, mangaawit na kagawaan, tan oonlad adalan na kalamidad pian tulongay agagi. (Sant. 2:15, 16) Singa bilang, nen nan-tsunami diad Japan nen 2011, nansulat so branch office ed America ed saray Regional Building Committee tan tinepet da no “wala ray kualipikadon agagi” a malabay ya ontulong a mangipaalagey na saray Kingdom Hall diman. Antoy reaksion na agagi? Diad loob na pigaran simba, ngalngali 600 so nan-aplay ya manboluntaryo, a sarili dan gastos so iyakar dad Japan! Inkuan na branch office ed America: “Asurprisa kamid karakel na boluntaryo.” Nen tinepetan na Japanese ya brother so sakey ya boluntaryon nanlapud arum a bansa no akin ya tinmulong, inkuan to: “Kabiangan na ‘laman mi’ iray agagid Japan. Nalilikna mi sakit tan irap ya nalilikna da.” Lapud masakripisyon panangaro, no maminsan ni ingen et iririsga na saray boluntaryo so bilay da pian natulongan iray agagi. *​—1 Juan 3:16.

11 Pisasalamatan met na saray aliwan-Tasi so pamboboluntaryo tayod saray kimey ed relief. Singa bilang, kayari na  kalamidad diad Arkansas, U.S.A., nen 2013, inreport na sakey a newspaper so maples ya intulong na saray Tasin boluntaryo: “Talagan maong a mangorganisa iray Tasi nen Jehova kanian amta day gawaen da tan alisto ra no walay kalamidad.” On, singa impaimano nen apostol Pablo, ‘daakan so nitatarya’ tayo ed saray agagin mankaukolan.

12-14. (a) Akin ya importantin maong so panggawad komatlon gagala na panangiter na relief? (b) Anto ran komento na agagi so mangipapanengneng ya importantin ituloy iray espiritual a kimey?

12 Komatlo, tutulongan tayo ray biktima ya ipawil lamet so espiritual a rotina da. Akin ya importante iya? Imbaga nen Pablo ya saramay makakaawat na tulong et napakiwas ya ‘mangibalikas na dakel a pisasalamat ed Dios.’ (2 Cor. 9:12b) Say sankaabigan a paraan ya napisalamatan na saray biktima si Jehova et diad pangipawil a tampol ed espiritual a rotina da. (Fil. 1:10) Inkuan na The Watchtower, 1945: “Inabuloyan nen Pablo . . . so pankolekta na kontribusyon ta tinmulong itan . . . ed saray Kristianon mankaukolan pian makaimwas tan nipanaon day mibiang ed kimey nen Jehova ya panagpulong tan mabiskeg a manggawad satan.” Ontan nin siansia so gagala tayo natan. No makapampulong ira lamet, aliwa labat ya saray naaaburidon kakaabay da so natulongan, noag pati sikaran mismo.​—Basaen so 2 Corinto 1:3, 4.

13 Nia ray komento na saramay akaawat na kakkaukolan ya tulong, a lapud satan et akapampulong lamet tan apabiskeg. “Bendisyon ed pamilya mi so impanpulong mi,” so inkuan na sakey a brother. “Diad impamaseseg mid arum, alingwanan min agano iray problema mi.” Imbaga na sakey a sister: “Lapud busy ak ed espiritual iran kimey, agko nalilimeng so aderalderal ya kaliberliber. Tan agak la aburido.” Onia ni inkuan na sakey a sister: “Anggano wala ray agtayo kontroladon nagawa, akatulong ed pamilya mi so ministeryo. No itotongtong mid arum so ilalo mi nipaakar ed balon mundo, napapabiskeg so talek mi ya magmaliw a balo so amin a bengatla.”

14 Say piaral et sakey nin espiritual a kimey ya kaukolan ya ituloy a tampol na saray agagin biktima na kalamidad. Imanoey agawad sakey a sister a si Kiyoko, diad saman et ngalngali la man-60. Sanen naandid sikato so amin, likud labat ed kawes tan sandalyas ya sulong to, agto amta no panon to ni kasi manbilay. Balet imbaga na sakey ya elder ed sikato ya gawaen day regular ya aral diad kotse. Inkuan nen Kiyoko: “Apatira kamid kotse, samay elder, asawa to, sakey nin sister, tan siak. Simpli labat iman ya aral, balet singa milagro ta nakal ed isip ko may agawan tsunami. Linmigen so nonot ko. Impamoriad siak na satan ya aral ya baleg so nagawaan na pilimog ed saray agagi.” Onia met so inkomento  na sakey a sister ya akiaral kayari na kalamidad: “Suldong iya na bilay ko!”​—Roma 1:11, 12; 12:12.

Lawas Makagunggona so Panangiter na Relief

15, 16. (a) Antoy agunggona na saray Kristiano ed Corinto tan na arum ni diad impangiter day relief? (b) Panon itayon nagugunggonaan met natan ed panangiter na relief?

15 No nipaakar ed panangiter na relief, impaliwawa met nen Pablo ed saray taga Corinto iray nagunggona da tan na arum a Kristiano diad pibiang ed sayan kimey. Inkuan to: “Masimoon iran [saray Judion Kristiano diad Jerusalem ya atulongan] mangipipikasi ed sikayo tan papablien da kayo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios ed sikayo.” (2 Cor. 9:14) On, lapud inkamaiter na saray taga Corinto, apakiwas iray Judion Kristiano ya ipikasi ira, pati saray agagin Gentil, tan mas apabli da ra.

16 Bilang pangiyaplikad imbaga nen Pablo ya gunggona ed panangiter na relief natan, inkuan na The Watchtower ya Disyembre 1, 1945: “No say sakey ya ulop na dedikadon totoo na Dios et mangiter ed saray mankaukolan diad sakey nin grupo ra, say epekto na satan et mankakasakey ira!” Ontan so eksakton naeeksperiensya na saray manboboluntaryod kimey ed relief natan. Oniay inkuan na sakey ya elder ya tinmulong ed saray adelap: “Mas apaapit ak ed saray agagi lapud impanboluntaryok.” Oniay imbaga na misalsalamat a sister ya akaawat na tulong, “Singa ti la walad Paraiso lapud impanaagi tayo.”​—Basaen so Uliran 17:17.

17. (a) Panon ya onaplikad panangiter na relief imay walad Isaias 41:13? (b) Mangiter na alimbawa no panon ya say panangiter na relief et mamapagalang ed si Jehova tan mamapaelet ed pankakasakey tayo. (Nengnengen met so kahon ya “ Mangiiter na Relief Iray Boluntaryo ed Nanduruman Bansa.”)

 17 Kada makasabi iray boluntaryon mangiiter na relief, napapaneknekan na saray apektadon agagi tayo ya tua imay impormisa na Dios: “Siak, si Jehova a Dios mo, a mangitagey na kawanan a limam, a kuan ko ed sika, Agka antakot; tulongan ta ka.” (Isa. 41:13) Oniay inkuan na sakey a sister ya akaliktar ed kalamidad: “Naandian ak lay ilalo nen anengneng kon akuskusboy amin, balet binembenan nen Jehova so limak. Agko nipaliwaway naliliknak ed agnasabaan ya tulong na agagi.” Kayari na kalamidad ed lugar da, insulat na duaran elder so apresasyon na saray kongregasyon da: “Graben ermen so epekto na sayan yegyeg balet aliklikna mi tulong nen Jehova panamegley na saray agagi. Dati et nababasa mi labat so nipaakar ed panangiter na relief, balet natan et nanenengneng mi itan a mismo.”

Labay Moy Manboluntaryo?

18. Antoy gawaen mo no labay moy mibiang ed panangiter na relief? (Nengnengen met so kahon ya “ Inggiya na Satan so Bilay To.”)

18 Labay mon naliknay liket diad panangiter na relief? Saray manboboluntaryod panangiter na relief et pipilien ed saray mankikimey ed proyekto na panagpaalagey na Kingdom Hall. Kanian ibagam ed saray elder yo ya labay moy man-aplay. Oniay impanonot na sakey ya elder ya eksperiensyadod panangiter na relief: “Agka oonlad apektadon lugar anggad agka ni akaawat na sulat na Disaster Relief Committee ya mangibabagan naabuloyan ka.” Diad ontan, magmaliw ya mauksoy so panangiter na relief.

19. Panon ya makakatulong na baleg iray mankikimey ed relief pian nipanengneng ya sikatayon talagay disipulo na Kristo?

19 Say panangiter na relief et maabig ya paraan pian naunor tayoy ganggan na Kristo ya “manaaroan kayo.” Lapud ipapanengneng tayoy ontan a panangaro, papaneknekan tayo ya sikatayon talagay disipulo na Kristo. (Juan 13:34, 35) Talagan bendisyon ed sikatayo natan so dakel ya boluntaryon mankikimey ya mangiglogloriad si Jehova diad pangiiter da na kakkaukolan ya relief ed saray matoor ya onsusuportad Panarian na Dios!

^ par. 3 Pantongtongan tayod sayan kapitulo so panangiter na relief ed saray agagi. Balet diad dakel a pankanawnawa, nagugunggonaan met ed saya iray aliwan-Tasi.​—Gal. 6:10.

^ par. 5 Inusar nen Pablo so plural na di·aʹko·nos (ministro) pian tukoyen iray ministeryal a lingkor.​—1 Tim. 3:12.

^ par. 10 Nengnengen so artikulon “Aiding Our Family of Believers in Bosnia,” diad Nobyembre 1, 1994, ya The Watchtower, pahina 23-27.