Onlad karga

Onlad saray karga

Say agnalinglingwanan a kombension nen 1919 et mabiskeg ya ebidensya ya nibulos lad panangaripen na Makapanyarin Babilonia so totoo na Dios

 KAHON 9B

Akin et 1919?

Akin et 1919?

Akin et nibaga tayo ya nibulos nen 1919 iray totoo na Dios ed impakaaripen dad Makapanyarin Babilonia? Ontulong ed sikatayo iray propesiya ed Biblia tan saray agawa ed history pian napruebaan itan.

Malinew ya ipapanengneng na propesiya ed Biblia tan na history ya ginmapon nanuley si Jesus bilang Ari ed tawen nen 1914, a pakapatnagan ya ginmapo lay kaunoran iran agew na sistema nen Satanas ed dalin. Antoy ginawa nen Jesus nen nagmaliw ya Ari? Kasin imbulos ton tampol iray lingkor tod dalin ya inaripen na Makapanyarin Babilonia? Kasin nen 1914 to tinuro so “matoor tan makabat ya aripen” tan ginapoan toy baleg a kimey na panag-ani?—Mat. 24:45.

Mapatnag ya andi. Tandaan, pinuyanan si apostol Pedro pian ipaimano ya “onggapo so panangukom diad abung na Dios.” (1 Ped. 4:17) Diad miparan propesiya, impasakbay nen propeta Malaquias so panaon sano onsabi si Jehova ed abung ya pandadayewan ed Sikato ya kaiba so “mensahero na sipanan,” say Anak To. (Mal. 3:1-5) Satan so panaon na panagpino tan subok. Kasin pruebaan na saray agawa ed history ya asumpal iratan ya propesiya?

 On! Manlapud 1914 anggad gapo na 1919, asubok tan apino iray Estudyante na Biblia, say datin tawag ed Saray Tasi nen Jehova. Nen 1914, adismaya so dakel a totoo na Dios nen agsinmabi so iilaloan dan panampot na sistema na mundo. Tan lalo iran adismaya ta inatey nen 1916 si Charles T. Russell, say makulikulin mangidadaulo ed saray totoo na Dios. Wala ray arum ya masyadon maapit so liknaan dad si Brother Russell kanian kinontra day Joseph F. Rutherford, say sinmublay ya angidaulo. Naapag-apag ira tan ngalngalin apaldua so organisasyon nen 1917. Insan nen 1918, mapatnag ya lapud impluensya na saray klero, si Brother Rutherford tan saray pitoran kakaiba to et kinasoan, senentensiaan, tan impriso anggano inosente ira. Insara so headquarters ed Brooklyn. Malinew ya agni nibulos ed Makapanyarin Babilonia iray totoo na Dios!

Balet, antoy agawa nen 1919? Walay biglan pananguman! Diad gapo na satan a taon, nibulos si Rutherford tan saray kakaiba to. Tan intuloy dan tampol so kimey da! Maples dan implano so sakey ya agnalinglingwanan a kombension tan ginapoan dan i-publish so balon dyurnal ya The Golden Age (natan et Onliing!). Saman ya balon dyurnal et ginawa pian usaren ed panagpulong ed publiko. Niarum ni, diad kada kongregasyon et walay tinuron manangasikaso ya mangorganisa tan mangidaulo ed panagpulong. Diad satan met a taon, ni-publish so Bulletin (natan et Ministeryo tan Bilay na Kristiano—Workbook ed Aral) pian ontulong ed pangorganisa na panagpulong.

Antoy ipapanengneng na saratan ya agawa? Malinew ya imbulos la na Kristo iray totoo to ed impangaripen na Makapanyarin Babilonia. Tinuro to so matoor tan makabat ya aripen to. Ginmapo la so kimey a panag-ani. Manlapu lad satan ya importantin taon na 1919, balbaleg tan makapakelkelaw so inaligwasan na satan a kimey.