Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

“Markaan Moy Moling” na Totoo

“Markaan Moy Moling” na Totoo

EZEQUIEL 9:4

TOPIC: No panon ya amarkaan parad kililiktar iray matoor diad panaon nen Ezequiel tan no akin ya importante itan a panagmarka ed sikatayo natan

1-3. (a) Akin et abigbigla si Ezequiel, tan antoy naamtaan to nipaakar ed kaderal na Jerusalem? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

ABIGBIGLA si Ezequiel! Kakkayari ton anengneng so pasingawey nipaakar ed saray makapadimlan gagawaen na saray apostatan Judio diad templo ed Jerusalem. * Dinutakan na saratan ya rebelde so mismon sentro na dugan panagdayew diad dalin na Israel. Balet aliwa labat ya say templo so dinutakan da. Pinano ray inkaruksa so dalin na Juda tan agda la labay so manguman. Naopendi ya maong si Jehova ed gagawaen na saray pinili ton totoo, kanian imbaga tod si Ezequiel: “Onkiwas ak lapud sanok ko.”​—Eze. 8:17, 18.

2 Seguradon asakitan si Ezequiel nen naamtaan ton say Jerusalem tan say datin sagradon templo ditan et sengegay sanok nen Jehova kanian deralen to itan! Nayarin inisip nen Ezequiel: ‘Panon to ra may matoor ya manaayam ed syudad? Kasin niliktar ira? No ontan, panon?’ Agla nanalagar na abayag si Ezequiel parad ebat. Kayari ton nadngelan so ambelat ya panangukom ed Jerusalem, nadngel ton tampol so sakey a maksil a boses ya manatawag ed saray mangidapo na panangukom na Dios. (Eze. 9:1) Legan ya nenengnengen na propeta so pasingawey, seguradon akainawa  nen naamtaan to ya aliwan anggan siopa labat so naderal, noagta pinili. No naderal so Jerusalem, saramay makanepegan et makaliktar!

3 Legan tayon mamapaarap ed anggaan na sayan mauges a sistema na mundo, ompan iisipen tayo met no siopa ray makaliktar ed manasingger ya baleg a kaderal. Pantongtongan tayo sirin iraya: (1) Antoy sinmublay ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey? (2) Panon ya asumpal so pasingawey ed panaon to? (3) Akin ya importante ed sikatayo natan itan a pasingawey?

“Patawag Yo Iramay Manusa”

4. Deskribien no antoy sinmublay ya anengneng tan nadngel nen Ezequiel ed samay pasingawey.

4 Antoy sinmublay ya anengneng tan nadngel nen Ezequiel ed samay pasingawey? (Basaen so Ezequiel 9:1-11.) Walay pitoran lalaki ya sinmabi “manlapud bandad tagey a puerta ya akaarap ed amianen,” a nayarin asingger ed kawalaan na simbolo na imon tan kawalaan na saray bibiin aakisan day dios a Tamuz. (Eze. 8:3, 14) Linmad loob a sular na templo iray pitoran lalaki tan inmalagey irad abay na gansan altar a pambabagatan. Balet ag-ira linma diman pian manbagat, ta agla aawaten nen Jehova iray bagat ed satan a templo. Anemira ed saramay lalaki et akaalagey tan “balang sakey ed sikara et awit toy armas ton panagderal.” Balet nikadkaduma imay sakey nin laki. Sikatoy akakawes na linen, tan aliwan armas so awit to, noagta “saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo” odino singa walad paimanod leksab, “kargaay tinta na eskriba.”

5, 6. Antoy nibaga tayo ed saramay amarkaan? (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.)

5 Antoy gawaen na samay lakin de-awit na panagkargaay tinta? Sikatoy akaawat na ambelat ya responsabilidad manlapud si Jehova ya mismo: “Dalan kad interon syudad na Jerusalem, tan markaan moy moling na saray totoon maneermen tan mannanangis lapud amin a makapadimlan bengatla a gagawaen ed syudad.” Nayarin anonotan nen Ezequiel iramay matoor ya Israelitan atateng nensaman ya angiwalsik na dala ed bandad tagey na puerta ra tan ed duaran lusek na puerta bilang marka pian niliktar ed kadederal iray panguloan ya ananak da. (Exo. 12:7, 22, 23) Diad pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, kasin ontan met so gagala na panmarka na lakin de-awit na panagkargaay tinta—pian niliktar iray totoon amarkaan no naderal so Jerusalem?

6 Mas onlinew so ebat no konsideraen tayoy basiyan na panmarka. Say markaan ed moling et saramay “maneermen tan mannanangis” lapud saray makapadimlan bengatla a “gagawaen ed syudad.” Anto sirin so nibaga tayo ed saramay markaan? Unona, naeermenan iran maong aliwa labat a lapud panag-idolatriya ed templo noagta pati amin ya inkaruksa, imoralidad, tan kaugsan diad interon Jerusalem. (Eze. 22:9-12) Ontan met, seguradon agda  inyamot so nalilikna da. Impanengneng na sarayan matunong a totoo diad salita tan kagagawa ra ya kabusol day nagagawad syudad tan matoor ira ed dugan panagdayew. Lapud panangasi nen Jehova, iliktar to irayan makanepegan.

7, 8. Panon ya gawaen na lalakin de-awit na armas ya panagmekmek so asainmin da, tan antoy nansumpalan na asainmin na lakin de-awit na panagkargaay tinta?

7 Kanian, panon ya gawaen na anemiran lalakin de-awit na armas ya panagmekmek so asainmin da? Arengel nen Ezequiel so instruksion nen Jehova ed sikara: Tumboken da imay lakin walay awit ton panagkargaay tinta tan pateyen da so amin, puera labat iramay amarkaan ed moling. “Igapo yo ed santuaryok,” so ingganggan nen Jehova. (Eze. 9:6) Igapo na saramay anemiran lalaki so pamatey da diad sentro na Jerusalem, say templo, ta aliwa la itan ya sagrado parad si Jehova. Say unonan napatey et “saray mamatatken a walad arap na templo”—saramay 70 mamatatken na Israel ya walad templo tan mangiyaapay na insenso ed saray palson dios.​—Eze. 8:11, 12; 9:6.

 8 Antoy nansumpalan? Intuloy nen Ezequiel so nambantay tan dinmengel, tan samay lakin de-awit na panagkargaay tinta et oniay inreport tod si Jehova: “Agawaan ko lay ingganggan mod siak.” (Eze. 9:11) Seguradon nitepet tayo: ‘Anto kasi agawa ed saramay manaayam ed Jerusalem? Wala kasi matoor ya akaliktar ed kadederal?’

Panon ya Asumpal so Pasingawey Diad Panaon nen Ezequiel?

9, 10. Siopa ray arum ed saray matoor a totoo ya akaliktar ed kadederal na Jerusalem, tan antoy nibaga tayo nipaakar ed sikara?

9 Basaen so 2 Awaran 36:17-20. Asumpal so propesiya nen Ezequiel nen 607 B.C.E. sanen dineral na saray sundalo na Babilonia so Jerusalem tan say templo. Singa “kopa ed lima nen Jehova” iray taga Babilonia ta inusar to ra ya manusa ed saray agmatoor ya totoo ed Jerusalem. (Jer. 51:7) Kasin pinatey da so amin? Andi. Diad samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel et nipasakbay ya wala ray agpateyen na saray taga Babilonia.​—Gen. 18:22-33; 2 Ped. 2:9.

10 Akaliktar so pigaran matoor a totoo a singa saray Recabita, si Ebed-melec ya Etiope, si Jeremias ya propeta, tan si Baruc ya sekretaryo to. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Kanian base ed pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, nibaga tayo ya sikara imay “maneermen tan mannanangis lapud amin a makapadimlan bengatla” ya nagagawa ed Jerusalem. (Eze. 9:4) Antis na kadederal, seguradon impanengneng day pambusol ed kaugsan tan say katooran dad dugan panagdayew, kanian makanepegan ira parad kililiktar.

11. Siopa ray irerepresenta na anemiran lalakin de-awit na armas ya panagmekmek tan say lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo?

11 Literal kasin amarkaan ed moling iray matoor a totoo ya niliktar? Anggapoy nabasa tayo ya linmad interon Jerusalem si Ezequiel odino arum nin propeta tan aktual ya nanmarka ed moling na saray matoor a totoo. Kanian mapatnag ya say tutukoyen na propesiya nen Ezequiel et say gagawaen na saray espiritun pinalsa tan ag-itan nanengneng na totoo. Samay lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo tan saramay anemiran lalaki ya de-awit na armas ya panagmekmek et mangirerepresenta ed saray matoor ya espiritun pinalsa nen Jehova, ya lanang ya akaparaan a manumpal ed linawa to. (Sal. 103:20, 21) Seguradon inusar nen Jehova iray anghel to ya mangidapo na panangukom ed agmatoor ya Jerusalem. Simbolikon minarkaan na saray anghel so moling na saray niliktar, pian naseguro dan aliwan anggan siopa labat so naderal.

Akin ya Importante ed Sikatayo Natan so Pasingawey ya Anengneng nen Ezequiel?

12, 13. (a) Akin ya sinmanok si Jehova ed Jerusalem, tan akin et segurado tayon onkiwas met diad panaon tayo? (b) Kasin isisimbolo na agmatoor ya Jerusalem so Kakristianoan? Ipaliwawa. (Nengnengen so kahon ya “Kasin Isisimbolo na Jerusalem so Kakristianoan?”)

12 Mamapaarap tayo natan ed panangukom na Dios ya agnin balot agawa ed kapiganman—say “baleg a kairapan ya agni agawa  manlapud inggapo na mundo anggad natan, anggapo ni, tan agla nagawa lamet.” (Mat. 24:21) Legan tayon aalagaren itan, nia ray importantin nitepet tayo: Kasin say onsabin kadederal et aliwan palaran tan wala ray makaliktar? Kasin singa met namarkaan parad kililiktar iray tuan mandadayew ed si Jehova natan? Diad arum a salita, kasin say propesiya nen Ezequiel nipaakar ed lakin de-awit na panagkargaay tinta et walaay kasumpalan ed panaon tayo? Say ebat ed saratan a talo et on. Akin et ontan so nibaga tayo? Pian naamtaan tayo, pawilen tayo imay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel.

13 Nanonotan mo ni no akin ya sinmanok si Jehova ed Jerusalem nensaman? Pinengneng mo pa lamet so walad Ezequiel 9:8, 9. (Basaen.) Nen napapagaan si Ezequiel ya ompan “amin ya akera ed Israel” et ompatey ed onsabin kadederal, imbaga nen Jehova so apatiran rason na pangukom to. Unona, “say kasalanan” na nasyon et “balbaleg a maong.” * Komadua, say dalin na Juda et “napnoy panamaagus na dala.” Komatlo, say Jerusalem ya manunan syudad na Juda et “napnoy inkauges.” Komapat, ikakatunongan na totoo so panggagawa ray mauges tan ibabaga rad sarili da ya ‘agnanenengneng nen Jehova’ iray mauges ya gagawaen da. Agta singa ontan so gagawaen natan na sayan benger, maruksa, mauges, tan andiay pananisia ya mundo ya sengegay sanok nen Jehova? “Agmanguuman-uman” si Jehova kanian seguradon sikatoy onkiwas met natan lapud matunong a sanok to, ya singa ginawa to ed panaon nen Ezequiel. (Sant. 1:17; Mal. 3:6) Kanian naseseguro tayo ya magano lan naikdan na kimey iramay anemiran lalakin de-awit na armas a panagmekmek tan samay lakin de-awit na panagkargaay tinta!

Magano lan naikdan na kimey iramay anemiran lalakin de-awit na armas a panagmekmek (Nengnengen so parapo 12, 13)

14, 15. Anto ran alimbawa so mangipapanengneng ya papasakbayan nen Jehova iray totoo antis na kadederal?

14 Panon sirin ya nasumpal ed panaon tayo so propesiya ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey? No pawilen tayo so impakasumpal na samay pasingawey diad apalabas, naamtaan tayo no antoy ilaloan tayon nagawa natan tan diad arapen. Imanoen tayo so arum ya agawa la tan saray nagawa ni labat bilang kasumpalan na propesiya nen Ezequiel.

15 Papasakbayan nen Jehova iray totoo antis na kadederal. Singa naaralan tayo ed Kapitulo 11 na sayan publikasyon, tinuro nen Jehova si Ezequiel a magmaliw ya “managbantay ed sankaabungan na Israel.” (Eze. 3:17-19) Manlapu nen 613 B.C.E., malinew ya pinasakbayan nen Ezequiel so Israel ed onsasabin kadederal. Angiter met na pasakbay so arum ya propeta, kaiba lay Isaias tan Jeremias, nipaakar ed kaderal na Jerusalem. (Isa. 39:6, 7; Jer. 25:8, 9, 11) Diad panaon tayo, uusaren nen Jehova, panamegley nen Kristo, so melag ya grupo na saray alanaan a lingkor pian pakanen iray tuan mandadayew ed Dios, saray lingkor na sankaabungan.  Papasakbayan da met so arum a totoo nipaakar ed maples ya onsasabin baleg a kairapan.​—Mat. 24:45.

16. Bilang totoo nen Jehova, kasin mamarkaan tayo iray makaliktar? Ipaliwawa.

16 Agmamarkaan na totoo nen Jehova iray makaliktar. Tandaan ya ag-ingganggan si Ezequiel ya onliber ed Jerusalem pian markaan so arum parad kililiktar. Ontan met natan, ag-ingganggan nen Jehova iray totoo to ya manmarka ed saray makanepegan ya niliktar. Imbes, bilang kabiangan na saray lingkor ed espiritual ya sankaabungan na Kristo, ingganggan itayon manpulong. Ipapanengneng tayo ya seseryosoen tayo iyan ganggan no makuli tayon ipupulong so maong a balita na Panarian na Dios tan no maseseg tayon ipapasakbay ya sayan mauges ya mundo et maganggano lan mangangga. (Mat. 24:14; 28:18-20) Diad ontan et tutulongan tayo iray mauyamon totoo ya awaten so dugan panagdayew.​—1 Tim. 4:16.

17. Antoy nepeg ya gawaen na totoo natan pian namarkaan ira diad arapen?

17 Pian makaliktar iray totoo ed onsasabin kadederal, nepeg dan paneknekan natan ya walay pananisia ra. Singa naaralan tayo la, antis nin aderal so Jerusalem nen 607 B.C.E., impanengneng la na saramay akaliktar ya talagan kabusol da so kaugsan tan matoor ira ed dugan panagdayew. Ontan met natan. Antis ya onsabi so kadederal, saray totoo et nepeg ya impapuson “maneermen tan mannanangis” lapud saray kaugsan ed sayan mundo. Tan imbes ya iyamot day nalilikna ra, nepeg ya ipanengneng dad salita tan kagagawa ra  so katooran dad dugan panagdayew. Panon dan nagawaan itan? Kaukolan ya positiboy ikiwas da ed panagpulong a kimey natan, aligen da so personalidad na Kristo tan tuloytuloy dan gawaen itan, manpabautismo ira bilang simbolo na dedikasyon dad si Jehova, tan matoor dan suportaan iray agagi na Kristo. (Eze. 9:4; Mat. 25:34-40; Efe. 4:22-24; 1 Ped. 3:21) Saraman labat so manggagawa ed saratan natan—tan kabiangan lad dugan panagdayew ed si Jehova no onggapo lay baleg a kairapan—so namarkaan parad kililiktar.

18. (a) Panon tan kapigan markaan nen Jesu-Kristo iray makanepegan? (b) Kasin kaukolan nin markaan iray matoor ya alanaan? Ipaliwawa.

18 Markaan nen Jesus iray makanepegan. Diad panaon nen Ezequiel, saray anghel so walaan na betang ya manmarka ed saray matoor pian niliktar ira. Diad modernon kasumpalan, irerepresenta na lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo si Jesu-Kristo sano “onsabi ed gloria to” bilang Ukom na amin a nasyon. (Mat. 25:31-33) Nagawa itan ya isabi nen Jesus legan na baleg a kairapan, kayarin naderal so palson relihyon. * Diad satan ya importantin panaon, antis na mismon igapo na Armagedon, ukomen nen Jesus iray totoo no kasin karnero odino kanding ira. Saramay kaibad “baleg ya ulop” et ukomen odino markaan bilang karnero, a pakanengnengan ya sikaray “mangawat na bilay ya andi-anggaan.” (Apo. 7:9-14; Mat. 25:34-40, 46) Saray matoor ya alanaan ey? Agla kaukolan ya sikaray markaan pian makaliktar irad  Armagedon. Imbes, naawat day permanentin tatak da balanglan antis iran ompatey odino antis ya onggapo so baleg ya kairapan. Insan, antis ya onggapoy Armagedon, saramay wadia nid dalin et awiten lad tawen.​—Apo. 7:1-3.

19. Siopa ray kaiba nen Jesus ya mangidapo na panangukom ed sayan sistema na mundo? (Nengnengen so kahon ya “Panermen tan Pannangis, Panagmarka, Panagmekmek​—Kapigan tan Panon?”)

19 Say Ari tayod tawen, si Jesu-Kristo, tan saray armada to ed tawen so mangidapo na panangukom ed sayan sistema na mundo. Diad pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, ginmapon aneral so anemiran lalakin de-awit na armas ya panagmekmek nen asumpal la na lakin akakawes na linen so panagmarka to. (Eze. 9:4-7) Ontan met, onggapo so kadederal kayarin ukomen nen Jesus iray totoo ed amin a nasyon tan markaan to ray karnero parad kililiktar. Insan legan na Armagedon, idaulo nen Jesus iray armada to ed tawen, saray masanton anghel tan amin ya 144,000 ya kaiba ton manuley, pian sigpot a deralen iyan mauges a mundo, tan iliktar iray tuan mandadayew ed Dios pian manbilay ed matunong a balon mundo.​—Apo. 16:14-16; 19:11-21.

20. Anto ray makapaseseg ya naaralan tayod pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo?

20 Talagan misalsalamat tayo ed saray makapaseseg ya naaralan tayod pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo! Matalek tayo ya ag-ipilanor nen Jehova iray matunong no deralen to la iray mauges. (Sal. 97:10) Amta tayo no antoy kaukolan tayon gawaen natan pian namarkaan itayo parad kililiktar diad arapen. Bilang mandadayew ed si Jehova, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya iyabawag so maong a balita tan pasakbayan iramay maneermen tan mannanangis lapud kaugsan na mundo nen Satanas. Pribilehyo tayo sirin ya tulongan iramay “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan” pian nakaiba tayo ra ed dugan panagdayew, diad ontan et namarkaan ira parad kililiktar tan manbilay ed matunong ya balon mundo na Dios.​—Gawa 13:48.

^ par. 1 Samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed saray makapadimlan nagagawa ed templo et apantongtongan ed Kapitulo 5 na sayan publikasyon.

^ par. 13 Unong ed sakey a reperensya, say Hebreon salita ya impatalos ya “kasalanan” et mangipapasabi na ideya na “inkabenger.” Inkuan ni na sakey a reperensya ya sayan salita et “sakey a relihyoson termino, tan naynay ya nauusar pian ipanengneng so kasalanan ed moral odino mauges ya kagagawa diad pakanengneng na Dios.”

^ par. 18 Mapatnag ya no naderal lay Makapanyarin Babilonia, aliwan amin ya membro na palson relihyon so ompatey. Diad satan ya panaon, anggan saray arum ya lider na relihyon et nayarin taynan day palson relihyon tan ibaga ran ag-iran balot nagmaliw ya membro na satan.​—Zac. 13:3-6.