Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 8B

Taloran Mesianikon Propesiya

Taloran Mesianikon Propesiya
VIEW

1. Say “Makankanepegan” (EZEQUIEL 21:25-27)

PANAON NA SARAY GENTIL (607 B.C.E.–1914 C.E.)

 1. 607 B.C.E.​—Nakal ed trono si Zedekias

 2. 1914 C.E.​—Nitronon Ari si Jesus, say “makankanepegan” ed Mesianikon Panarian, tan nagmaliw ya Manuley tan Managpastol

Ompawil ed kapitulo 8, parapo 12-15

 2. ‘Say Lingkor Ko so Mamakan ed Sikara tan Sikatoy Magmaliw a Managpastol Da’ (EZEQUIEL 34:22-24)

KAUNORAN IRAN AGEW (1914 C.E.–KAYARI NA ARMAGEDON)

 1. 1914 C.E.​—Nitronon Ari si Jesus, say “makankanepegan” ed Mesianikon Panarian, tan nagmaliw ya Manuley tan Managpastol

 2. 1919 C.E.​—Tinuro so matoor tan makabat ya aripen a manpastol ed saray karnero na Dios

  Saray matoor ya alanaan et nagmaliw ya walad panangidaulo na Mesianikon Ari; insan, akikasakey ed sikara so baleg ya ulop

 3. KAYARI NA ARMAGEDON​—Agmanampot iray bendisyon ed uley na Ari

Ompawil ed kapitulo 8, parapo 18-22

3. “Amin Da et Uleyan na Saksakey ya Ari” Diad Andi-Anggaan (EZEQUIEL 37:22, 24-28)

KAUNORAN IRAN AGEW (1914 C.E.–KAYARI NA ARMAGEDON)

 1. 1914 C.E.​—Nitronon Ari si Jesus, say “makankanepegan” ed Mesianikon Panarian, tan nagmaliw ya Manuley tan Managpastol

 2. 1919 C.E.​—Tinuro so matoor tan makabat ya aripen a manpastol ed saray karnero na Dios

  Saray matoor ya alanaan et nagmaliw ya walad panangidaulo na Mesianikon Ari; insan, akikasakey ed sikara so baleg ya ulop

 3. KAYARI NA ARMAGEDON​—Agmanampot iray bendisyon ed uley na Ari