Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 14A

Saray Naaralan Tayo ed Pasingawey ya Anengneng nen Ezequiel Nipaakar ed Templo

Saray Naaralan Tayo ed Pasingawey ya Anengneng nen Ezequiel Nipaakar ed Templo
VIEW

Niyatagey tan Aprotektaan so Dugan Panagdayew

Say templo ed pasingawey et nipasen ed “atagtagey a palandey” (1). Kasin iyaatagey tayo so dugan panagdayew, ya iyuuna tayo itan ed bilay tayo?

Say akapaliber a padir (2) na maawa-awang a bakantin dalin (3), ya walad sentro na satan iray bilding na templo, et mangipanonot ed sikatayo ya nepeg ya agtayon balot dudutakan so panagdayew tayod si Jehova. No saray “kaslakan ya uusaren” et nepeg ya iyarawi ed dugan panagdayew, di lalo lan nepeg ya iyarawi na saray mandadayew ed si Jehova natan iray marutak odino imoral ya kagagawa!—Eze. 42:20.

Saray Agmanganggan Bendisyon

Say kulos ya onaagus ed santuaryo na templo, ya nagmaliw ya ilog tan mangiiter na bilay tan pabubunaen toy dalin (4). Sarayan bendisyon et naaralan tayo ed Kapitulo 19 na sayan publikasyon.

Parehon Estandarte Parad Amin

Saray atagtagey ya puerta ed paway (5) tan puerta ed loob (9) et mangipapanonot ed sikatayo ya atagtagey iray estandarte nen Jehova ed moral parad amin ya mibibiang ed dugan panagdayew. Imanoen ya parehoy sukat na saray puerta ed paway tan puerta ed loob. Dugaruga itan ta saray matunong ya estandarte nen Jehova et pareho parad amin ya lingkor to, anggan antoy pribilehyo odino responsabilidad da.

Pangan ed Lamisaan nen Jehova

Saray kuarton pananganan (8) et mangipapanonot ed sikatayo ya nensaman, sarag na totoo so mibiang ed pangan ed saray arum ya bagat ya inawit ed templo, tan diad satan et singa ra midudungo ed si Jehova. Duma balet ed espiritual a templo ya pandadayewan na saray Kristiano natan, ta niyapay la so “sakey a bagat.” (Heb. 10:12) Pero siansia nin mangiyaapay tayo na saray bagat na panangidayew.​—Heb. 13:15.

Panamaseguro na Dios

Nayarin makawetwet iray detalyadon sukat na templo ed pasingawey. Balet walay importantin naaralan tayod saratan: Ipapaseguro nen Jehova ya say gagala ton pangipawil ed dugan panagdayew et segurado tan agnauman, a singa saramay eksakto tan agnauman ya sukat. Anggano anggapoy abitla nen Ezequiel ya anengneng ton too ed samay pasingawey, insulat to so ambelat a simbawa nen Jehova ed saray saserdote, pangulo, tan totoo. Nepeg a tumboken na amin a lingkor na Dios iray matunong ya estandarte To.